Executive Master of Business Administration (MBA)
dla Pielęgniarek i Położnych
 • studia podyplomowe, 2 semestry
 • 1080 godzin, w tym 240 z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego, 36 pkt. ECTS tryb niestacjonarny, profil praktyczny
 • cena: 8.300 PLN / 2 semestry
1. Cele kształcenia.

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do pracy menadżerskiej wyższego szczebla poprzez rozwijanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Studia mają na celu zapoznanie z organizacją podmiotów medycznych oraz aspektami prawnymi i ekonomicznymi działalności pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia. Zaznajomią z zasadami zarządzania placówką medyczną oraz zatrudnionym zespołem, a także przygotują do odpowiedzialnego i profesjonalnego tworzenia programów polityki zdrowotnej, w tym promocji zdrowia.

2. Profil kandydata.

Program stworzony z myślą o osobach, które zajmują lub chcą zajmować najwyższe stanowiska w systemie ochrony zdrowia. Kandydat/ka na studia MBA musi posiadać tytuł zawodowy licencjata lub magistra pielęgniarstwa/licencjata lub magistra położnictwa.

3. Sylwetka Absolwenta.

Absolwent kierunku MBA dla Pielęgniarek i Położnych posiada ekspercką wiedzę i umiejętności w zakresie kierowania zespołem w placówce ochrony zdrowia, jest przygotowany do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie finansowego, ekonomicznego i kryzysowego zarządzania podmiotem lub oddziałem medycznym, w tym także zarządzania w dobie pandemii. Absolwent zna i rozumie znaczenie formalnoprawnych aspektów funkcjonowania placówki medycznej, potrafi przeciwdziałać wykroczeniom przeciwko prawu pracy, a także skutecznie i zgodnie z prawem administruje placówką medyczną oraz jej personelem. Zna zasady restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej i potrafi właściwie przygotować personel do zachodzących zmian formalnoprawnych w placówce. W zakresie kompetencji społecznych posiada zdolność do kreowania pozytywnego wizerunku jednostki ochrony zdrowia i skutecznie komunikuje się z otoczeniem zewnętrznym.

Partnerzy strategiczni:

1. Aleksander Moisiu University Durres, Albania
2. Al Hussein Bin Talal University, Ma’an, Jordania
3. Sathyabama Institute of Science & Technology, Indie
4. Universum College, Kosowo
5. Hatay Mustafa Kemal University, Turcja
6. Eskisehir Osmangazi University, Turcja
7. Bukovinian State Medical University (BSMU), Ukraina

4. Ramowy program studiów.
 1. Moduł I – Przekształcanie Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego w praktyce
  1. Struktura organizacyjna jednostki medycznej
  2. Etapy przekształcania SPZOZ w spółkę prawa handlowego
  3. Restrukturyzacja a zatrudnienie Pielęgniarek i Położnych – rola kadry kierowniczej
  4. Przygotowanie personelu pielęgniarskiego do zmiany formy prawnej
 2. Moduł II – Organizacja i zarządzanie w przekształconych podmiotach leczniczych
  1. Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce
  2. Administrowanie placówką medyczną/oddziałem
  3. Zasady prowadzenia dokumentacji
  4. Znaczenie jakości w zarządzaniu placówką medyczną
  5. Sposoby usprawniania pracy w ochronie zdrowia
  6. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki medycznej
 3. Moduł III – Aspekty finansowe w działalności Pielęgniarek i Położnych
  1. Modele finansowania w systemie ochrony zdrowia w Polsce i zagranicą 2. Zakres należności i zobowiązań podatkowych w działalności Pielęgniarek i Położnych 3. Budżetowanie komórek organizacyjnych 4. Rola pielęgniarskiej kadry kierowniczej w planowaniu i realizacji budżetu 5. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej 6. Narodowy Fundusz Zdrowia a. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych b. Rozliczanie świadczeń c. E-medycyna d. System Zarządzania Obiegiem Informacji
 4. Moduł IV – Aspekty prawne w działalności Pielęgniarek i Położnych
  1. Formalnoprawne aspekty funkcjonowania placówki medycznej 2. Prawo medyczne 3. Prawo pracy – systematyka źródeł prawa pracy, pragmatyki zawodowe w ochronie zdrowia 4. Przeciwdziałanie wykroczeniom przeciwko prawom pracowniczym
 5. Moduł V – Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej
  1. Modele funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia
  2. Przekształcenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  3. Uwarunkowania prawne dotyczące przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  4. Społeczne uwarunkowania przekształceń
  5. Orzecznictwo sądowe dotyczące przekształceń
 6. Moduł VI – Zarządzanie marketingowe
  1. Zarządzanie marketingowe w ochronie zdrowia
  2. PR w ochronie zdrowia
  3. Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe
  4. Relacje z przemysłem farmaceutycznym
  5. Kreowanie marki osobistej lidera w ochronie zdrowia
  6. Rola kompetencji społeczno-psychologicznych w urzeczywistnianiu koncepcji marketingowej podmiotu leczniczego
  7. Akty prawne działalności marketingowej w podmiocie leczniczym
 7. Moduł VII – Kompetencje menadżerskie
  1. Koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia
  2. Budowanie pozycji w zespole
  3. Komunikacja interpersonalna
  4. Przywództwo, zarządzanie zespołem
  5. Zarządzanie placówką medyczną
  6. Rozwiązywanie konfliktów
 8. Moduł VIII – Zarządzanie personelem
  1. Zarządzanie zmianą, analiza zatrudnienia
  2. Rekrutacja i dobór pracowników, selekcja i wybór kandydatów
  3. Wartościowanie stanowisk pracy
  4. Nawiązanie stosunku pracy
  5. Zmiana stosunku pracy
  6. Rozwiązanie stosunku pracy
  7. Czas pracy i wynagrodzenie
 9. Moduł IX – Rola zawodu Pielęgniarki i Położnej w systemie ochrony zdrowia
  1. Perspektywy pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i na świecie
  2. Model opieki Primary Nursing
  3. Zaawansowana Praktyka Pielęgniarska (APN)
  4. Zadania współczesnej Pielęgniarki i Położnej
  5. Działalność samorządu zawodowego Pielęgniarek i Położnych
  6. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przez samodzielne podmioty pielęgniarskie i położnicze
 10. Moduł X – Zarządzanie kryzysowe
  1. Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym – zarządzanie w krytycznych obszarach pracy pielęgniarki
  2. System zapewnienia ciągłości działania
  3. Planowanie antykryzysowe
  4. Rządowe, samorządowe, regionalne jednostki reagowania kryzysowego
  5. Odporność na kryzys – systemowa i osobista – w placówce medycznej
  6. Zarządzanie w czasach pandemii

MBA dla Pielęgniarek i Położnych kończy się testem i obroną pracy dyplomowej.

Studia Master of Business Administration (MBA) dla Pielęgniarek i Położnych uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020, poz. 735).

5. Efekty uczenia się.

Opis zakładanych efektów uczenia się Po ukończeniu studiów podyplomowych Absolwent: 

Symbol  efektu uczenia się

w zakresie wiedzy:

Odniesienie do charakterystyk

drugiego stopnia PRK 

W_01

Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze pracy pielęgniarek i położnych, zna metody zarządzania placówką medyczną, w tym przekształconych podmiotów leczniczych, wie, jak skutecznie administrować placówką medyczną/oddziałem.

P6S_WG

W_02

Charakteryzuje podstawowe zagadnienia związane z prawem medycznym i prawem pracy, omawia pragmatyki zawodowe w ochronie zdrowia.

P6S_WG P6S_WK

W_03

Opisuje rolę pielęgniarek i położnych w działalności systemu ochrony zdrowia, omawia modele opieki w Polsce.

P6S_WG P6S_WK

W_04

Omawia ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania działalności w zarządzaniu jednostką medyczną.  

P6S_WK

W_05

Analizuje i przygotowuje dokumentację, zna prawa i obowiązki administratora danych osobowych w placówce medycznej.

P6S_WG P6S_WK

W_06

Przedstawia koncepcje zarządzania jakością w ochronie zdrowia, omawia modele finansowania oraz sposoby usprawniania pracy w placówce medycznej.

P6S_WK

W_07

Omawia regulacje prawne, przeciwdziała wykroczeniom przeciwko prawom pracowniczym.

P6S_WK

W_08

Przedstawia zasady kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

P6S_WK

W_09

Zna zasady tworzenia programów polityki zdrowotnej oraz kreowania promocji zdrowia z wykorzystaniem metod komputerowego wspomagania.

P6S_WG

W_10

Analizuje formalnoprawne aspekty funkcjonowania placówki medycznej, omawia budżetowanie oraz sposoby rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.

P6S_WK

W_11

Prezentuje sposoby zarządzania i organizacji pracy w placówce medycznej oraz ocenia warunki pracy pielęgniarek i położnych, z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_WK

w zakresie umiejętności:

U_01

Dobiera odpowiednie narzędzia do skutecznego planowania i  organizowania pracy pielęgniarek i położnych, efektywnie zarządza zespołem i placówką medyczną. Przygotowuje personel do zmiany formy prawnej zakładu opieki zdrowotnej.

P6S_UW

U_02

Stosuje zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w działalności systemu ochrony zdrowia, w tym samorządów pielęgniarek i położnych, realizuje założenia komunikacji interpersonalnej.

P6S_UW

U_03

Komunikuje się z otoczeniem z wykorzystaniem specjalistycznej terminologii, rozumie jej źródła i zastosowanie.

P6S_UK

U_04

Bierze udział w debacie, przedstawia i ocenia różne opinie i stanowiska oraz dyskutuje o nich.

P6S_UK

U_05

Przewiduje skutki konkretnych działań i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi dyscyplin naukowych właściwych dla zarządzania jednostką medyczną.

P6S_UW

U_06

Rozwiązuje problemy i nietypowe zadania związane z zarządzaniem w placówce systemu ochrony zdrowia w warunkach nie w pełni przewidywalnych.

P6S_UW

U_07

Samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie oraz rozwój osobisty, aktualizuje posiadaną wiedzę. 

P6S_UU

U_08

Posługuje się normami formalno-prawnymi w zarządzaniu podmiotem medycznym.

P6S_UW

U_09

Stosuje w praktyce przepisy prawa medycznego i prawa pracy, a także zasad przetwarzania danych osobowych.

P6S_UW

U_10

Dobiera odpowiednie środki oraz organizuje pracę pielęgniarek i położnych.

P6S_UW

U_11

Dokonuje analizy sposobu funkcjonowania jednostki i realizuje zadania usprawniające zarządzanie systemem ochrony zdrowia.

P6S_UW P6S_UO

U_12

Potrafi kompleksowo określić jakość pracy pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

P6S_UW

U_13

Stosuje zaawansowane metody organizacji pracy wraz ze wspomaganiem komputerowym.

P6S_UW P6S_UO

U_14

Organizuje pracę personelu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

P6S_UO

w zakresie kompetencji społecznych:

K_01

Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.

P6S_KK

K_02

Zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z rozwiązaniem problemu.

P6S_KK

K_03

Przestrzega zasad etyki zawodowej i wymaga tego od innych.

P6S_KR

K_04

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

P6S_KO

K_05

Podejmuje odpowiedzialność za kierowanie zespołem ludzkim.

P6S_KK

P6S_KR

K_06

Wypełnia zobowiązania społeczne, współorganizuje działalność na rzecz środowiska społecznego.

P6S_KO