WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia I stopnia- Położnictwo w ramach studiów pomostowych w trybie niestacjonarnym

 • czas trwania studiów:
  1. trzy semestry lub 1479 godzin – dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych albo pomaturalnych,
  2. dwa semestry lub 1086 godzin – dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych albo pomaturalnych
 • organizacja kształcenia praktycznego w ramach indywidualnego toku studiów,
 • możliwość zaliczenia udokumentowanego stażu zawodowego w ramach kształcenia praktycznego.

Absolwenci – legitymujący się tytułem LICENCJAT POŁOŻNICTWA posiadają wiedzę i umiejętności, doskonale wiedzą, rozumieją i wykorzystują w praktyce:

– specjalistyczną problematykę z zakresu położnictwa, neonatologii i ginekologii,
– rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych,
– etiologię, patomechanizm, objawy, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutyczno-opiekuńczego w wybranych jednostkach chorobowych w chorobach wewnętrznych, chirurgii, pediatrii i psychiatrii,
– uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego,
– system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej,
– zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
– modele opieki położniczej nad kobietą w każdym okresie życia i stanie zdrowia,
– etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu położnej.

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

– udzielać świadczeń zdrowotnych w przypadku: kobiety ciężarnej, kobiety rodzącej, kobiety w okresie połogu i noworodka oraz kobiety chorej ginekologicznie, w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki i profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, przedkoncepcyjnej, prenatalnej, perinatalnej, a także w przypadku kobiety w okresie przekwitania i senium,
– rozpoznawać ciążę, sprawować opiekę nad kobietą w ciąży fizjologicznej i wykonywać badania niezbędne do monitorowania jej przebiegu,
– samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologiczny (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych) i poród z położenia miednicowego, także z nacięciem i szyciem krocza,
– monitorować płód z wykorzystaniem aparatury medycznej oraz wykrywać stany odbiegające od normy u matki i dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu,
– podejmować do czasu przybycia lekarza konieczne działania w sytuacjach nagłych, w tym ręcznie wydobyć łożysko i ręcznie zbadać macicę,
– sprawować opiekę nad matką i noworodkiem, promując karmienie naturalne, monitorując przebieg okresu poporodowego oraz badając noworodka, a także podejmując w sytuacjach nagłych wszelkie niezbędne działania, w tym natychmiastową reanimację,
– sprawować opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietą,
– prowadzić działalność edukacyjno-zdrowotną w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, łącznie z poradnictwem na temat higieny i żywienia, w tym poradnictwem laktacyjnym, oraz prowadzić profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych,
– udzielać pierwszej pomocy i podejmować działania ratownicze w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
– przeprowadzać badanie podmiotowe i przedmiotowe w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej lub położniczej,
– wystawiać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich,
– decydować o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych,
– samodzielnie udzielać świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w zakresie określonym w przepisach,
– dokonywać analizy jakości opieki położniczo-neonatologicznej i ginekologicznej,
– organizować pracę własną i podległego personelu oraz współpracować w zespołach opieki zdrowotnej.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

– kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną,
– przestrzegania praw pacjenta,
– samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem,
– ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe,
– zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu,
– przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
– dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej/położnego realizuje swoje zadania zawodowe w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej;
 • w szpitalach i klinikach: w sali porodowej, w oddziałach: położniczym, patologii ciąży, ginekologicznym, onkologii ginekologicznej, neonatologicznym, patologii noworodka, sali operacyjnej położniczo-ginekologicznej,
 • specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej: domach narodzin, poradniach: ginekologiczno-położniczej, onkologii ginekologicznej, patologii ciąży, okresu przekwitania, profilaktyki chorób piersi, endokrynologiczno-ginekologicznej, leczenia niepłodności, seksuologicznej, neonatologicznej, laktacyjnej, promocji zdrowia,
 • sanatoriach posiadających jednostki położnicze,
 • szkołach rodzenia,
 • administracji państwowej i samorządowej.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł
Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego
czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od
wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa
poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla
których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również
zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak
hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni
cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne
podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z
pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym
zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz
uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą,
doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród,
połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety,
które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie
tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

Anna Majda-Sandomierska

mgr Anna Majda-Sandomierska

Magister położnictwa. Założycielka szkoły rodzenia „Położna z mamą”. Od 2009 r. pracuje jako położna Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Swoje doświadczenie zdobywała na oddziałach patologii ciąży, położniczym i sali porodowej. W latach 2012-2013 pracowała jako położna w Klinice EVI MED w Gdyni. W latach 2013-2014 pełniła funkcję wykładowcy w Centrum Kształcenia Plejada w Gdańsku na kierunku opieka dziecięca. Od 2015 r. Certyfikowany Doradca Laktacyjny. Jest prelegentem licznych webinariów nt. karmienia piersią, pielęgnacji noworodka, postępowania w ciąży i żywienia dzieci.

mgr Anna Kuter

Magister położnictwa. W latach 1988-1999 położna w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie. Od 1990 r. pełni funkcję starszej położnej – zastępcy Oddziałowej w NZOZ „Zdrowie” w Kwidzynie. W 2019 r. uzyskała tytuł położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych i naukowo-szkoleniowych.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: