Zapraszamy do zapozniania się
z Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


Wykaz opłat dla kandydatów.

Tabela nr 1 – Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

STUDIA I i II STOPNIA 

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września
Wysokość opłaty Okres obowiązywania
0 zł od 1 kwietnia do 30 czerwca
85 zł od 1 lipca do 31 lipca
85 zł od 1 sierpnia do 31 sierpnia
85 zł od 1 września do 30 września
Opłaty po zakończonym okresie rekrutacji
Wysokość opłaty Okres obowiązywania
85 zł od 1 października do 31 marca

*z możliwością przedłużenia na podstawie decyzji Senatu PSW

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od semestrów wyższych i dla wszystkich tych, u których zachodzi konieczność przeliczenia różnic programowych opłata wpisowa (rekrutacyjna) wynosi – 300 zł przez cały rok.

Opłata rekrutacyjna dla kandydatów na studia podyplomowe wynosi 100 zł przez cały okres rekrutacji.

Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności (wskazana w ujęciu całego roku akademickiego):

STUDIA I i II STOPNIA

Forma płatności Forma płatności z podziałem na ilość rat Termin płatności
opłata jednorazowa za cały  rok I rata 15 września br.*
opłata semestralna I rata 15 września br. w semestrze zimowym*
II rata 15 lutego br. w semestrze letnim
opłata ratalna I rata  do 15 września br.*
II rata do 15 października br.
III rata do 15 listopada br.
IV rata do 15 grudnia br.
V rata do 15 lutego br.
VI rata do 15 marca br.
VII rata do 15 kwietnia br.
VIII rata do 15 maja br

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3 – Opłaty z tytułu czesnego z podziałem na wydziały, kierunki kształcenia- studia I i II stopnia:

STUDIA I STOPNIA

Wydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych

Kierunek: EKONOMIA 

I rok – (wszystkie kierunki i specjalności)

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 4.100,00 4.200,00 4.300,00
Jednostkowo 1 x 4.100,00 2 x 2.100,00 8 x 537,50

II i III rok –(wszystkie kierunki i specjalności)

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 4.200,00 4.300,00 4.400,00
Jednostkowo 1 x 4.200,00 2 x 2.150,00 8 x 550,00

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO 

 I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.300,00 5.400,00 5.500,00
Jednostkowo 1 x 5.300,00 2 x 2.700,00 8 x 687,50

 

specjalność: pielęgniarstwo ogólne dla dyplomowanych pielęgniarek (I-III sem.)

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.000,00 5.000,00 5.200,00
Jednostkowo 1 x 5.000,00 2 x 2.500,00 8 x 650,00

 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.000,00 5.100,00 5.200,00
Jednostkowo 1 x 5.000,00 2 x 2.550,00 8 x 650,00

Kierunek: KOSMETOLOGIA

Studia stacjonarne:

 I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.000,00 5.100,00 5.200,00
Jednostkowo 1 x 5.000,00 2 x 2.550,00 8 x 650,00

Studia niestacjonarne:

 I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.100,00 5.200,00 5.300,00
Jednostkowo 1 x 5.100,00 2 x 2.600,00 8 x 662,50

 

Kierunek: DIETETYKA

Studia stacjonarne:

 I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 4.400,00 4.500,00 4.600,00
Jednostkowo 1 x 4.400,00 2 x 2.250,00 8 x 575,00

Studia niestacjonarne:

 I, II i III rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 4.500,00 4.600,00 4.700,00
Jednostkowo 1 x 4.500,00 2 x 2.300,00 8 x 587,50

 

STUDIA II STOPNIA

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO

I, II rok

  Opłata jednorazowa Opłata semestralna 8 rat
Kwota ogółem 5.300,00 5.400,00 5.500,00
Jednostkowo 1 x 5.300,00 2 x 2.700,00 8 x 687,50

 

Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty Kwota Termin wnoszenia opłat
Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami 0 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861) nie dotyczy
Wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem 20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861) 7 dni od dnia złożenia podania o wydanie dyplomu w języku obcym
Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem w języku obcym 20 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Dz.U. 2018, poz. 1861) 7 dni od dnia złożenia podania o wydanie duplikatu dyplomu
Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia) 450 zł 7 dni od złożenia podania o wznowienie studiów

Opłata organizacyjna procesu kształcenia praktycznego*

300 zł/ na semestr/ Pielęgniarstwo/

250 zł/ na semestr/ Ratownictwo medyczne

250 zł/ na rok/ Kosmetologia

250 zł/ na rok/ Dietetyka

300 zł/ na rok/ Położnictwo

Płatne do:

za semestr zimowy- 15 grudnia br.

za semestr letni – 15 maja br.

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej 22 zł zbieżny z datą 1 raty czesnego
Opłata za wydanie indeksu 4 zł zbieżny z datą 1 raty czesnego
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie 250 zł 14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin 250 zł 14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin 400 zł 14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A 150 14 dni od złożenia podania o powtarzanie przedmiotu/ warunkowe zaliczenie przedmiotu
Opłata za powtarzanie semestru (nie dotyczy ostatniego semestru studiów gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe) pełna wysokość czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany) 70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe) 1250 zł / za semestr 15.11 w semestrze zimowym / 15.04 w semestrze letnim
Za legalizację dokumentów

przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861) 14 dni od dnia złożenia podania
Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat ustawowe niezwłocznie z kolejną płatnością
Dokonanie wypisu ocen z protokołu 150 zł 7 dni od dnia złożenia podania
Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki 1 zł/ za jedną książkę-  za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki
Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia 15 zł / adres w Polsce

40 zł / inny adres

14 dni od dnia wezwania do zapłaty
Różnice programowe:  
Przedmiot kończący się zaliczeniem 250 zł zgodnie z umową
Przedmiot kończący się egzaminem 250 zł zgodnie z umową
Przedmiot kończący się zaliczeniem i egzaminem 400 zł zgodnie z umową
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A 150 zł zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. płatność  musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH: