Naukę w Powiślańskiej Szkole Wyższej może podjąć każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym/dojrzałości.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Przy zapisie wymagane są następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy – wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym – wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata;
3. Świadectwo dojrzałości – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
4. Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie (WD);
5. Umowa wraz z załącznikiem – wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata;
6. Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu zapisany w formacie pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dot. kierunku: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia) – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf. opatrzony tytułem: imię i nazwisko.

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (w tym obcokrajowców) można pobrać tutaj.

Dodatkowe dokumenty dotyczące kierunku Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:

1. Dyplom ukończenia liceum medycznego lub medycznej szkoły zawodowej (oryginał),

2. Kwestionariusz dotyczący doświadczenia zawodowego wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowe zatrudnienie – zaświadczenia z poprzednich miejsc pracy (z wyszczególnieniem oddziału, profilu oraz czasu zatrudnienia) i ukończone doskonalenie zawodowe – zaświadczenia o odbytym kształceniu (specjalizacja, kurs kwalifikacyjny).