Zakres godzinowy przeznaczony na samokształcenie w ramach przedmiotu Zastosowania matematyki w ekonomii został zmieniony z 30 godz. dydaktycznych na 18 godz. dydydaktycznych.