Strategia współpracy międzynarodowej Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Cel: Otwarcie uczelni na współpracę międzynarodową

cel 1. Rozwijanie wspólnych z partnerami zagranicznymi badań naukowych, w tym projektów finansowanych ze środków międzynarodowych

cel 2. Rozszerzenie oferty wykładów w językach obcych, w tym wykładów pracowników naukowych z uczelni partnerskich

cel 3. Zorganizowanie cyklu wykładów prowadzonych przez uznane autorytety zagraniczne

cel 4. Wydawanie wspólnie z partnerami zagranicznymi periodyków, monografii w językach obcych

cel 5. Stworzenie systemu rekrutacji kandydatów na studia w PSW w krajach Europy Wschodniej i niektórych krajach azjatyckich

cel 6. Rozwój i poszerzenie oferty studiów w języku angielskim

cel 7. Stworzenie oferty wykładów w językach obcych dla partnerów zagranicznych

cel 8. Rozszerzenie możliwości odbywania staży naukowych za granicą w uczelniach partnerskich dla młodych pracowników uczelni (staże naukowe dla asystentów, zagraniczne staże postdoktorskie dla adiunktów

cel 9. Pozyskanie nowych parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus

cel 10. Stopniowe zwiększanie zatrudnienia wykładowców-obcokrajowców – umiędzynarodowienie kadry naukowo-dydaktycznej

cel 11. Przygotowanie oferty studiów w formule wspólnego kształcenia z partnerami zagranicznymi, realizowanych w PSW i uczelni partnerskiej (wspólne programy studiów, wspólne kryteria naboru studentów, uznawanie wyników sprawdzania efektów kształcenia, wspólne/podwójne dyplomy).