Zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


Wykaz opłat dla studentów i  kandydatów na studia podyplomowe

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

STUDIA PODYPLOMOWE:

 

Opłaty w okresie rekrutacji na studia
Wysokość opłaty
100 zł

Tabela nr 2- Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności:

 

Forma płatności Forma płatności z podziałem na ilość rat Termin płatności
opłata jednorazowa za cały rok
I rata
15 września br.*
opłata semestralna
I rata
15 września br. w semestrze zimowym*
II rata
15 lutego br. w semestrze letnim
opłata ratalna
I rata
do 15 września br.*
II rata
do 15 października br.
III rata
do 15 listopada br.
IV rata
do 15 grudnia br.
V rata
do 15 stycznia br.
VI rata
do 15 lutego br.
VII rata
do 15 marca br.
VIII rata
do 15 kwietnia br.
IX rata
do 15 maja br
X rata
do 15 czerwca br
*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 marca br. pierwsza płatność

z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3-  Opłaty z tytułu czesnego – studia podyplomowe

 Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających
jednostkami systemu ochrony zdrowia

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
9.800,00
10.200,00
10.400,00
Jednostkowo
9.800,00
2 x 5.100,00
10 x 1.400,00

Executive Master of Business Administration (MBA) dla Pielęgniarek i Położnych

 

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
8.300,00
8.500,00
8.700,00
Jednostkowo
8.300,00
2 x 4.250,00
10 x 870,00

Executive Master of Business Administration (MBA)

 

 

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
13.600,00
13.800,00
14.000,00
Jednostkowo
13.600,00
2 x 6.900,00
10 x 1.400,00

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

 

 

Opłaty semestr: I i II

Bez wizyty studyjnej:

 

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
9.300,00
9.500,00
9.700,00
Jednostkowo
9.300,00
2 x 4.750,00
10 x 970,00

 

 

 

Z wizytą studyjną:

 

Opłata jednorazowa Opłata semestralna 10 rat
Kwota ogółem
14.300,00
14.500,00
14.700,00
Jednostkowo
14.300,00
2 x 7.250,00
10 x 1.470,00


Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty Kwota Termin wnoszenia opłat
Opłata końcowa (w tym opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów)
95 zł
zgodnie z harmonogramem wniesienia ostatniej raty czesnego na ostatnim roku studiów
Opłata za wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim
65 zł
wraz z podaniem o wystawienie świadectwa w języku angielskim
Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany)
70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze
zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)
1250 zł / za semestr
15.11 w semestrze zimowym / 15.04 w semestrze letnim
Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)
450 zł
wraz z podaniem o reaktywację (potwierdzenie wniesienia opłaty -załącznik do podania)
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie
250 zł
zgodnie z terminem wskazanym w WD
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin
250 zł
zgodnie z terminem wskazanym w WD
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin
400 zł
zgodnie z terminem wskazanym w WD
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A
150 zł
zgodnie z terminem wskazanym w WD
Za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą
26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1791)
14 dni od dnia złożenia podania
Opłata za wydanie indeksu**
4 zł
zbieżny z datą 1 raty czesnego
Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat
ustawowe
niezwłocznie z kolejną płatnością
Dokonanie wypisu ocen z protokołu
150 zł
7 dni od dnia złożenia podania
Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki
1 zł/ za jedną książkę- za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu
w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki
Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia
15 zł / adres w Polsce

40 zł / inny adres
14 dni od dnia wezwania do zapłaty
Różnice programowe:
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie
250 zł za semestr
zgodnie z umową
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin
250 zł za semestr
zgodnie z umową
Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin
400 zł za semestr
zgodnie z umową
Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A
150 zł
zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 marca br. pierwsza płatność

z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać
dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług
edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.