Wykaz opłat dla studentów i  kandydatów na studia podyplomowe

rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

STUDIA PODYPLOMOWE:

Opłaty w okresie rekrutacji na studia

Wysokość opłaty

100 zł

Tabela nr 2- Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg wybranej formy płatności:

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały  rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

 do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 lutego br.

VI rata

do 15 stycznia br.

VII rata

do 15 marca br.

VIII rata

do 15 kwietnia br.

IX rata

do 15 maja br.

X rata

do 15 czerwca br.

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 marca br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 

 

 

Tabela nr 3-  Opłaty z tytułu czesnego – studia podyplomowe

 Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadr zarządzających
jednostkami systemu ochrony zdrowia

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

9.800,00

10.200,00

10.400,00

Jednostkowo

9.800,00

2 x 5.100,00

10 x 1.400,00

 

Executive Master of Business Administration (MBA) dla Pielęgniarek i Położnych

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

8.300,00

8.500,00

8.700,00

Jednostkowo

8.300,00

2 x 4.250,00

10 x 870,00

 

Executive Master of Business Administration (MBA)

Opłaty semestr: I i II

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

13.600,00

13.800,00

14.000,00

Jednostkowo

13.600,00

2 x 6.900,00

10 x 1.400,00

 

Executive Master of Business Administration (MBA) dla kadry zarządzającej żłobków i klubów dziecięcych

 Opłaty semestr: I i II

Bez wizyty studyjnej:

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

9.300,00

9.500,00

9.700,00

Jednostkowo

9.300,00

2 x 4.750,00

10 x 970,00

Z wizytą studyjną:

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

14.300,00

14.500,00

14.700,00

Jednostkowo

14.300,00

2 x 7.250,00

10 x 1.470,00

  

Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin wnoszenia opłat

Opłata końcowa (w tym opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów)

95 zł

zgodnie z harmonogramem wniesienia ostatniej raty czesnego na ostatnim roku studiów

Opłata za wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim

65 zł

wraz z podaniem o wystawienie świadectwa w języku angielskim

Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany)

70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze

zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego

Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe)

1250 zł / za semestr

15.11 w semestrze zimowym / 15.04
w semestrze letnim

Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

450 zł

wraz z podaniem o reaktywację (potwierdzenie wniesienia opłaty -załącznik do podania)

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Za legalizację dokumentów

przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1791)

14 dni od dnia złożenia podania

Opłata za wydanie indeksu**

4 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat

ustawowe

niezwłocznie z kolejną płatnością

Dokonanie wypisu ocen z protokołu

150 zł

7 dni od dnia złożenia podania

Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki

1 zł/ za jedną książkę-  za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu

w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki

Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia

15 zł / adres w Polsce

40 zł / inny adres

14 dni od dnia wezwania do zapłaty

Różnice programowe:

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł za semestr

zgodnie z umową

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 marca br. pierwsza płatność
z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.