Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Powiślańska Szkoła Wyższa, będąca Organizatorem, podpisała w dniu 14.09.2022 r. umowę nr Kwidzyń/ nr 1/7.1/2022 z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych na realizację 5 kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położonych w ramach projektu nr POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” w zakresie:

1. Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo – oddechowa zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015r. – w terminie 09-10/2022 r. (edycja I).

2. Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 26.10.2017 r. – w terminie 09-10/2022 r.

3. Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015 r. – w terminie 09-10/2022r. (edycja I).

4. Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 14.12.2016 r. – w terminie 09-10/2022 r. (edycja I).

5. Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 19.08.2015 r. – w terminie 09-10/2022 r.

Kursy są skierowane dla pielęgniarek i położonych z powiatów: chojnicki, gdański (Pruszcz Gdański), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, w tym miasta na prawach powiatu: Gdynia, Sopot, Gdańsk.

W związku z tym rozpoczynamy rekrutację i zapisy na ww. kursy specjalistyczne, na które serdecznie zapraszamy już teraz J.

Uczestnikami kursów mogą być wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zarejestrowane w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek/Okręgowym Rejestrze Położnych, które z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie.

Rekrutacja do kursu odbywać się będzie zarówno drogą elektroniczną (I etap) z wykorzystaniem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) jak i tradycyjną (II etap) i będzie prowadzona w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu z założeniem, że na 4 tygodnie przed każdym kursem (gdy liczba kandydatów będzie równa lub większa niż liczba miejsc) lista zakwalifikowanych osób może zostać zamknięta.

Kandydaci, którzy chcą wziąć udział w kursach zobowiązani są zarejestrować się na wybraną edycję kursu w SMK, a także dostarczyć do punktu rekrutacyjnego w Powiślańskiej Szkole Wyższej filia w Gdańsku (Organizator), ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk w terminach rekrutacji wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne:

Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku uczestników będącymi przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.0.162),

• Zaświadczenie zatrudnieniu na oddziale covidowym (jeśli dotyczy),

• Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, jeśli dotyczy).

Rekrutacja odbywa się zgodnie z regulaminem ogłoszonym przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położonych, który udostępniamy poniżej.

W związku z powyższym prosimy wszystkich chętnych o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, które dotyczą zasad zapisywania się na powyższe kursy specjalistyczne:

1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych”

2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane osobowe,

3. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku uczestników będącymi przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.0.162),

5. Zaświadczenie zatrudnieniu na oddziale covidowym (jeśli dotyczy),

6. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia, jeśli dotyczy).

7. Umowa uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

lub

8. Umowa uczestnictwa w projekcie pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Udział w kursach jest bezpłatny! Link do strony projektu: https://nipip.pl/projekt/

Projekt pn. „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” realizowany przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, jest finansowany w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

> Harmonogram “Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych”
> Harmonogram “Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka nr ROKN/1/Gdańsk”
> Harmonogram “Resuscytacja krążeniowo – oddechowa nr RKO/1/Gdańsk”
> Harmonogram “Wywiad i badanie fizykalne nr WBF/1/Gdańsk”