WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów
 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.
SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Dietetyka Powiślańskiej Szkoły Wyższej
Dietetyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki. Zmienia się świadomość społeczeństwa dotycząca wpływu prawidłowego odżywiania na zdrowie i urodę. Istnieje potrzeba konsultacji u dietetyka nie tylko w profilaktyce chorób dietozależnych, lecz także dla zachowania zdrowia, urody i dobrej kondycji fizycznej i psychicznej przez całe życie. Jednocześnie od kilku lat dostrzega się w Polsce wzrost zainteresowania zdrowym stylem życia, dbałością o sylwetkę i wygląd. Rośnie rola nowoczesnych rozwiązań biochemicznych, chemicznych i medycznych mających na celu utrzymanie zdrowego wyglądu. Razem z tymi zmianami pojawiła się konieczność kształcenia na poziomie studiów wyższych wykwali-fikowanych specjalistów dietetyków.
 
Absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka uzyskuje zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Przez sześć semestrów zdobywa umiejętność przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia oraz niedożywienia szpitalnego. Poznaje zasady prawidłowego żywienia oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów Analizuje stan odżywienia, sposoby żywienia i zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów oraz wymogi stosowania żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywienia. Jednocześnie jest specjalistą w zakresie planowania i wprowadzania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności, profilaktykę i leczenie dietetyczne chorób żywieniowo-zależnych.
 
Wśród przedmiotów nauczania obejmujących wszystkie specjalności przygotowano dyscypliny ściśle medyczne takie jak: Dietetyka pediatryczna, Kliniczny zarys chorób, Farmakologia i farmakoterapia żywieniowa. Daje to absolwentowi duże możliwości współpracy z lekarzami chorób wewnętrznych, gastrologami, pediatrami czy dietetykami w zakresie:
– oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
– zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
– oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.
Absolwent w czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

– planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności;
– przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet
– oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia;
– zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym;
– prowadzenia własnej firmy cateringowej
– projektowania oraz doradztwa dietetycznego dla sportowców i klubach oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;
– kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami systemu HACCP;
– oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób;
– organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów;
– prowadzenia edukacji żywieniowej;
– pracy jako specjalista w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
– nawiązywania właściwego kontaktu z potencjalnymi klientami/pacjentami,
– pracy w działach higieny żywności i żywienia zbiorowego stacji sanitarno-epidemiologicznych,
– pracy związanej z produkcją żywności
– podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia zawodowego na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ponadto poza wymienionymi powyżej umiejętnościami absolwent kierunku Dietetyka o specjalnościach:

Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie:

– nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu roli żywienia w profilaktyce zdrowotnej, a także przygotowania organizmu do zwiększonego wysiłku fizycznego oraz regeneracji organizmu po wysiłku; roli odżywiania w utrzymaniu właściwego stanu zdrowia i właściwej kondycji fizycznej a także w utrzymaniu korzystnego wyglądu u osób zdrowych oraz uprawiających sport wyczynowy;
– nabędzie wiedzę i umiejętności na temat roli poszczególnych składników pokarmowych w utrzymywaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej, pozwoli na zdobycie umiejętności konstruowania właściwych programów dietetycznych w odnowie biologicznej i u sportowców wyczynowych;
– znajdzie zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, ośrodkach typu wellness i spa, fitness. Będzie przygotowany do podjęcia świadczenia usług w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

Poradnictwo żywieniowe:

– nabędzie wiedzę i umiejętności planowania i opracowywania jadłospisów zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Nauka umiejętności rozpoznawania potrzeb i preferencji żywieniowych poszczególnych grup konsumentów, umożliwi opanowanie umiejętności sporządzania specjalnych zestawów potraw dla grup klientów o szczególnych wymaganiach żywieniowych. Program obejmuje również tematykę z zakresu żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń, co pozwoli absolwentowi profesjonalnie udzielać porad z zakresu dietoterapii;
– będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, zakładach gastronomicznych, turystycznych a także w usługach cateringowych. Będzie przygotowany do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług konsultacyjnych związanych z prozdrowotnym odżywianiem.

Dietetyka kliniczna:

– nabędzie wiedzę i umiejętności związane z rolą żywienia w leczeniu różnorodnych schorzeń. Leczenie dietą jest formą wspomagającą w terapii większości schorzeń a w niektórych jest podstawową formą leczenia pacjenta. Program nauczania obejmuje rozległą wiedzę z zakresu zastosowania diet leczniczych w poszczególnych jednostkach chorobowych. Poznanie roli fizjologicznej poszczególnych składników pokarmowych oraz ich wpływu na przywracanie zdrowia, umożliwi opanowanie umiejętności opracowywania właściwych zestawów diet leczniczych, dla poszczególnych pacjentów:
– będzie przygotowany do pracy i organizacji żywienia zbiorowego w zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, sanatoriach, zakładach leczniczo-opiekuńczych i innych tego typu placówkach.

Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
 • organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny),
 • inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego,
 • instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym,
 • instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia,
 • placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną oraz doradztwem żywieniowo-dietetycznym,
 • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali,
 • sanatoriów, domów opieki i klientów indywidualnych,
 • samodzielne prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie studentów do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

ZAWÓD DIETETYK

Podstawa kształcenia

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu dietetyka odbywa się w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, opartych na standardach nauczania rekomendowanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego.
W myśl standardów nauczania dotyczących studiów pierwszego stopnia oraz założeń Procesu Bolońskiego, po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu dietetyki lub kierunków pokrewnych.

Klasyfikacja zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) dietetyk jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228401.

Zakres uprawnień zawodowych

Przygotowywany projekt ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia zakresu uprawnień zawodowych osób wykonujących zawód wykonywany w ochronie zdrowia – projekt z dnia 29.01.2004r. reguluje zakres tych czynności. Wg § 2.ust.1 tego projektu wykonywanie zawodu dietetyka polega na:

1. planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu opartego na podstawach naukowych żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;
2. stosowaniu żywienia klinicznego z wykorzystaniem diet naturalnych oraz produktów leczniczych specjalnego żywieniowego przeznaczenia, w leczeniu chorób przebiegających z niedożywieniem powstających na tle wadliwego żywienia i innych chorób;
3. planowaniu i przygotowywaniu potraw wchodzących w skład poszczególnych rodzajów diet, zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia;
4. samodzielnym planowaniu jadłospisów w oparciu o obowiązującą klasyfikację diet;
5. nadzorowaniu i kontrolowaniu prawidłowości przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych;
6. kontrolowaniu jakości surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania;
7. prowadzeniu instruktażu dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej;
8. uczestniczeniu w prowadzeniu leczenia żywieniowego na zlecenie i pod nadzorem lekarza;
9. rozpoznawaniu, zapobieganiu i leczeniu niedożywienia, w tym niedożywienia szpitalnego;
10. ocenie stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze pacjentów;
11. prowadzeniu dokumentacji dotyczącej żywienia pacjentów;
12. udzielaniu porad dietetycznych;
13. prowadzeniu edukacji żywieniowej.

Ponadto, wykonywanie zawodu dietetyka przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe polega (za § 2.ust.2), obok działań wymienionych powyżej, na:

1. prowadzeniu samodzielnego poradnictwa żywieniowego dla różnych grup populacyjnych, zarówno ludzi zdrowych jak i chorych;
2. pracy w charakterze nauczyciela w zakresie żywienia człowieka i dietetyki oraz prowadzeniu szkolenia i staży zawodowych w ramach podnoszenia kwalifikacji;
3. planowaniu i prowadzeniu badań naukowych w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych;
4. planowaniu i prowadzeniu programów ochrony i promocji zdrowia.

Regulacje prawne zawodu
Sprawdź zbiór regulacji prawnych dla zawodu dietetyk: http://www.nutrilife.pl/index.php?art=311

Praktyczny wizerunek kształcenia
Patrycja Górska-Moch

mgr Patrycja Górska-Moch

Od 2015 roku właściciel firmy Dietetyk Patrycja Górska-Moch. Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunku Usługi żywieniowe i dietetyka oraz licencjat kierunku zdrowie publiczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
mgr_alicja-piechnik

mgr Alicja Piechnik

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.
Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku:
Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Małgorzata Płoskońska-Lemańska
Dietetyk Patrycja Górska-Moch