WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów
 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne,
 • 3000 godzin ogółem, w tym 960 godzin praktyk zawodowych.

Absolwent zdobywa umiejętność posługiwania się podstawową wiedzą z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.

Absolwent jest przygotowywany do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:
 • planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym,
 • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami higieny produkcji, Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (Hazard Analyzes Critical Control Points – HACCP) i Zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Sanitarnej,
 • oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.
Absolwent jest przygotowany do pracy w:
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
 • organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny),
 • inspektoratach nadzoru sanitarno–higienicznego,
 • instytucjach zajmujących się edukacją żywieniową i poradnictwem dietetycznym,
 • instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia,
 • placówkach zajmujących się projektowaniem diet i profilaktyką zdrowotną oraz doradztwem żywieniowo-dietetycznym,
 • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługi szpitali,
 • sanatoriów, domów opieki i klientów indywidualnych,
 • samodzielne prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Celem studiów w obszarze dietetyka jest kształcenie i przygotowanie studentów do prowadzenia leczenia żywieniowego i postępowania dietetycznego osób cierpiących na różnorodne schorzenia, prowadzenia żywienia osób wymagających szczególnego odżywiania, w tym pacjentów niedożywionych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

Specjalność Dietetyka Kliniczna

dzięki wybraniu tej specjalności absolwent będzie przygotowany do:

 • przeprowadzenia wywiadu żywieniowego z pacjentem przebywającym pod stałą opieką lekarza specjalisty lub pacjentem hospitalizowanym,
 • diagnozowania zmian w funkcjonowaniu organizmu w sytuacji zaburzenia jego homeostazy;
 • dokonania wyboru prawidłowej diety ze względu na stan kliniczny pacjenta;
 • wykonania prostych czynności oceniających organizm człowieka;
 • interpretowania danych liczbowych dotyczących podstawowych zmiennych fizjologicznych;
 • samodzielnego rozwiązania problem interakcji leków z pożywieniem w tym: z witaminami, składnikami mineralnymi innymi suplementacjami diety oraz używkami,
 • poprawnego prowadzenia dokumentacji klinicznej pacjenta;
 • wykorzystania wskaźników antropometrycznych, ogólnolekarskich i biochemicznych przy ocenie stanu odżywiania pacjenta;
 • organizowania procesu żywieniowego w warunkach klinicznych wraz z personelem administracyjno-medycznym przy równoczesnej kontroli ilościowo-jakościowej tego procesu.

Sprawdź:
 1. Edukacja żywieniowa i poradnictwo żywieniowe
 2. Żywienie w wybranych chorobach układu pokarmowego
 3. Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 4. Zaburzenia odżywiania
 5. Diety niekonwencjonalne
 6. Żywość funkcjonalna
 7. Substancje dodatkowe w żywności
 8. Surowce i leki pochodzenia naturalnego w dietetyce
 9. Żywienie w chorobach nerek
 10. Żywienie w chorobach nowotworowych
 11. Żywienie w chorobach skóry
 12. Żywienie w alergiach i nietolerancjach pokarmowych
 13. Dietoterapia i dietoprofilaktyka w osteoporozie
 14. Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu
Specjalność Dietetyka Stosowana

dzięki wybraniu tej specjalności absolwent będzie przygotowany do:

 • przeprowadzenia wywiadu żywieniowego z osobą, która podjęła samodzielną decyzję o zmianie nawyków żywieniowych
 • dokonania wyboru prawidłowej diety ze względu na wyznaczone – indywidualne cele klienta;
 • do kontroli wyników i nadzoru pomiarów organoleptycznych i laboratoryjnych dokonywanych przez dietetyków i podległych pracowników zgodnie ze standardami jakościowymi produktów żywnościowych;
 • zorganizowania procesu produkcyjnego potraw dietetycznych i współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej;
 • prowadzenia dokumentacji żywieniowej w zakładzie gastronomicznym;
 • kierowania zespołem dietetyków lub zespołami przedstawicieli innych zawodów związanych z żywieniem;
 • prowadzenia szerokorozumianej edukacji żywieniowej.

Przedmioty specjalnościowe:
 • Pracownia dietetyki i planowania diet;
 • Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym;
 • Dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych;
 • Stan odżywiania człowieka z elementami antropometrii;
 • Postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych;
 • Surowce naturalne w profilaktyce i terapii wybranych schorzeń;
 • Żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym;
 • Organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego.
Praktyczny wizerunek kształcenia

dr Joanna Ciborska

Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii Żywności i żywienia oraz żywienia człowieka. Absolwentka kierunku inżynier technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność żywienie człowieka w Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie na Wydziale Technologii Żywności. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Koordynator wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla kierunku Gastronomia–sztuka kulinarna (2011-2012) oraz w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” realizacji zadania 1. pt. „Utworzenie makrokierunku Gastronomia–sztuka kulinarna” (2014-2015). Promotor ponad 70 prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej – motywowanie i koordynacja działań promocyjnych, dydaktycznych i naukowych. Otrzymała trzy nagrody JM Rektora UWM za działalność dydaktyczną w 2016 r., jak również została wyróżniona tytułem Belfer Roku Wydziału Nauki o Żywności.

Patrycja Górska-Moch

mgr Patrycja Górska-Moch

Od 2015 roku właściciel firmy Dietetyk Patrycja Górska-Moch. Absolwentka Akademii Morskiej w Gdyni, kierunku Usługi żywieniowe i dietetyka oraz licencjat kierunku zdrowie publiczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
mgr_alicja-piechnik

mgr Alicja Piechnik

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.
Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku:
Dom Pomocy Społecznej w Kwidzynie
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Małgorzata Płoskońska-Lemańska
Dietetyk Patrycja Górska-Moch