Informacje dla ubiegających się o przyznanie Patronatu

Jego Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej kierując się najwyższą wartością, jaką jest rozwój nauki i popularyzacja rzetelnej wiedzy obejmuje Patronatem honorowym lub merytorycznym wydarzenia o szczególnej randze dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz mające znaczenie dla dobra nauki i kultury, uwzględniając w tych celach w szczególności obszary wykluczenia społecznego, ekonomicznego i zdrowotnego.

Objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia Patronatem Rektora PSW jest zdarzeniem, mającym znaczenie dla całego środowiska akademickiego Uczelni. Jego przyznanie nie obejmuje jakichkolwiek zobowiązań organizacyjnych lub finansowych stojących po stronie organizatora.

Jego Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej może objąć swoim patronatem zarówno wydarzenia o charakterze komercyjnym, nieodpłatnym, jak i charytatywnym.

Warunkiem udzielenia Patronatu jest ranga wydarzenia oraz zgodność przedmiotu lub celu wydarzenia z misją PSW, która za priorytet uznaje niezależność myśli i postaw oraz hołduje powszechnie uznanym zasadom i wartościom akademickim.

Udzielenie patronatu następuje na wniosek organizatora przedsięwzięcia złożony do Rektoratu PSW na adres mailowy: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl na co najmniej 6 tygodni przed planowym wydarzeniem. Wnioski można także składać w formie pisemnej.

Złożenie wniosku następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w tym celu przez Powiślańską Szkołę Wyższą na stronie www. Uczelni.

Przyznanie patronatu wymaga zgody Rektora wyrażonej w formie pisemnej. Odmowa przyznania patronatu jest czynnością nie wymagającą żadnej formy, w tym  odpowiedzi na wniosek. W takim przypadku wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. Nie wydanie przez Rektora zgody na objęcie wydarzenia patronatem w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku uważane jest za odmowę jego przyznania. Za dzień złożenia wniosku liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu wniosku  w formie elektronicznej na serwer Uczelni.   

W przypadku przyznania Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem PSW wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych oraz informacyjnych bez względu na ich formę i sposób przedstawienia. Obowiązkiem organizatora jest przedstawienie Uczelni projektów ww. druków i materiałów dotyczących przedsięwzięć przed ich ostateczną realizacją, uwzględniając przy tym rozsądny termin.  Konsultacji należy dokonywać drogą elektroniczną na adres: promocja@psw.kwidzyn.edu.pl.

Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o Patronacie Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej o odpowiedniej i zgodnej z dobrymi obyczajami treści np. wydarzenie pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z podaniem imienia i nazwiska oraz tytułów naukowych na wszelkich materiałach z nim związanych bez ograniczeń czasowych, chyba że Rektor PSW zdecyduje inaczej.

W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do udostępnienia tejże informacji we wszelkich przekazach medialnych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do zamieszczenia w stosownych miejscach  w materiałach tradycyjnych lub elektronicznych logotypu Powiślańskiej Szkoły Wyższej  o odpowiedniej wielkości i z zachowaniem interesu PSW, jakim jest dobro marki.

Przyznanie Patronatu jest równoznaczne ze zgodą na  promowanie wydarzenia lub przedsięwzięcia przez Powiślańską Szkołę Wyższą w każdy prawem dopuszczalny sposób bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator wyraża tym samym zgodę na posługiwanie się przez PSW wszelkimi informacjami, materiałami – bez względu na przedmiot i formę związanymi z objętym patronatem przedsięwzięciem.

W przypadku wniosku o objęcie patronatem wydarzenia o charakterze cyklicznym, udzielenie patronatu następuje wyłącznie na jedną edycję wydarzenia z daty wniosku. 

W przypadku stwierdzenia przez Rektora PSW, że organizator zawiódł zaufanie środowiska akademickiego, nie dopełnił uzgodnionych przyrzeczeń lub organizowane przez niego przedsięwzięcie zmieniło lub zostało pozbawione celu mającego znaczenie dla PSW albo godziłoby w dobre imię Uczelni i wyznawane w niej zasady, albo też nie było zgodne z misją PSW – Jego Magnificencja Rektor ma prawo wycofać swój Patronat w formie i sposobie tożsamym w jakiej nastąpiło jego udzielenie –  w każdym czasie, bez obowiązku podania przyczyny. Odwołanie Patronatu nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń po stronie organizatora przedsięwzięcia i ma charakter ostateczny.