Szanowni Państwo, przekazujemy do zapoznania się Katalog dobrych praktyk 2020 w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, który powstał w ramach pracy Grupy Roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwie Nauki i Edukacji, której Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem i aktywnym działaczem.
Prezentowane “dobre praktyki” dotyczą wielu aspektów działalności Uczelni, w kontekście jej III misji, czyli działania ukierunkowanego na ludzi, społeczności, wszelkiego rodzaju interesariuszy – wewnętrznych oraz oczywiście zewnętrznych, w wielu obszarach życia społecznego, w imię kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem.
Trzecia misja ma służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej.
Zapraszamy do lektury 😉
Społeczna odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój to obecnie ważne koncepcje porządkujące życie społeczno-gospodarcze. Jako ważny ośrodek dydaktyczny w północnej Polsce, chcemy wdrażać i pokazywać jak w praktyce realizować działania społecznie odpowiedzialnie, służące zrównoważonemu rozwojowi. Społeczną odpowiedzialność rozumiemy jako branie odpowiedzialności za własne decyzje oraz ich wpływ na społeczeństwo i środowisko.
Jesteśmy odpowiedzialni za jakość edukacji przyszłych kadr. Wychodzimy naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej, dostosowujemy programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Podejmujemy wyzwania m.in. projektowe o dużej wartości społecznej i gospodarczej. Rezultaty naszych prac dydaktycznych i rozwojowych służą społeczeństwu i wspierają rozwój biznesu. Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, staramy się zapewniać dobre warunki pracy oraz stwarzać możliwości rozwoju zawodowego. Wzmacniamy współpracę międzynarodową oraz jesteśmy partnerem dla przedstawicieli różnych sektorów w regionie i kraju.
Wypełniając zobowiązania wynikające z podpisanych przez Nas dokumentów dotyczących społecznej odpowiedzialności powołano stanowiska Pełnomocnika Senatu ds. współpracy instytucjonalnej. Jego zadaniem jest usystematyzowanie podejmowanych działań, a także inicjowanie nowych projektów oraz monitorowanie realizowanych przedsięwzięć.
Chcemy, aby działania wynikające z podpisanej deklaracji kształtowały postawy i zachowania pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Naszą ambicją jest kreowanie środowiska społecznie odpowiedzialnego wewnątrz i na zewnątrz Uczelni poprzez pokazywanie dobrych praktyk i inspirowanie do kolejnych społecznie odpowiedzialnych działań.
Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, którą Powiślańska Szkoła Wyższa, jako pierwsza, wraz z 22 innymi Uczelniami podpisała już w 2017r. stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Obecnie sygnatariusze deklaracji to prężnie działająca grupa 83 Uczelni polskich.Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni, jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

Korzyści dla społeczności akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej z bycia sygnatariuszem Deklaracji:

  • współpraca z administracją rządową w procesie tworzenia polityki publicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju i praktyk społecznej odpowiedzialności,
  • rozwój sieci partnerstwa i współpracy środowiska akademickiego w Polsce m.in. w ramach platformy dialogu przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
  • kształtowanie nowych idei i wartości etycznych wśród studentów, przyszłych pracowników, menadżerów i pracodawców
  • budowanie pozycji lidera zmian w środowisku akademickim w kierunku rozwoju społecznej odpowiedzialności uczelni,
  • upowszechnianie dobrych praktyk uczelni podczas organizowanych przez Ministerstwo wydarzeń konferencyjnych poświęconych tematyce zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.
 
Załączniki:

Dokumenty: