OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA:

Kierunek Ekonomia  prowadzony w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie na Wydziale Nauk Ekonomiczno – Społecznych jest efektem założeń strategicznych rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej, oraz definicji jej roli i pozycji na regionalnym rynku usług edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Podstawę prawną funkcjonowania studiów na tym kierunku stanowi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz.1668.) i wynikające z niej akty wykonawcze. Program kształcenia jest także zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz.2853).

Głównym celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest kształcenie absolwentów, którzy będą pożądani na rynku pracy oraz zostaną wyposażeni w kompetencje, które pozwolą im odnaleźć się w zmieniającej się praktyce gospodarowania. Cel kształcenia jest także spójny z koncepcją kształcenia, przygotowaną zgodnie z misją i strategią Uczelni.

Wydział Nauk Ekonomiczno- Społecznych PSW w Kwidzynie zgodnie z Ustawą oraz Statutem i postanowieniami  władz Uczelni, realizuje swoje cele kształcenia poprzez opracowaną i zaakceptowaną, a następnie konsekwentnie realizowaną koncepcję kształcenia, w tym poprzez:

 • programy kształcenia (i przewidziane w nich praktyki zawodowe) opracowane w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy i praktyką gospodarczą, oraz obowiązującym stanem prawnym;
 • realizację celów kształcenia przez nauczycieli akademickich o właściwych kompetencjach dydaktycznych, badawczych, praktycznych, oraz doświadczonych praktyków i ekspertów, spełniających kryterium potwierdzonego doświadczenia praktycznego;
 • udział studentów w spotkaniach z uznanymi autorytetami w dziedzinie nauki, praktyki społecznej, edukacyjnej, gospodarczej i samorządowej;
 • stałą, realną i cykliczną współpracę władz Uczelni z ważnymi przedstawicielami miasta, powiatu i regionu;
 • współpracę programową i operacyjną w ważnymi w regionie i mieście organizacjami i instytucjami sprawującymi patronat merytoryczny nad realizowanymi w Uczelni kierunkami i specjalnościami studiów;
 • aktywny udział studentów w życiu uczelni, miasta i regionu w ramach Samorządu Studenckiego (wolontariat, staże i praktyki zawodowe);
 • aktywny udział studentów w kulturze, sporcie i rekreacji;
 • aktywną realizację regionalnych, centralnych i Unijnych programów, stwarzających możliwość nabywania i ugruntowywania konkretnych, zawodowych i osobowościowych kompetencji.

Studia na kierunku EKONOMIA podzielone zostały na części: ogólną, podstawową, kierunkową oraz część specjalnościową, wybieraną przez studenta po trzecim semestrze studiów. W ramach bloków przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych adresowanych do wszystkich studentów kierunku EKONOMIA oferowana jest podstawowa wiedza ekonomiczna, a w ramach przedmiotów specjalnościowych – przekazywana jest specjalistyczna, praktyczna wiedza o wyraźnym charakterze branżowym.

Specjalności oferowane na kierunku ekonomia powstają w interakcji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, i uwzględniają zmiany i trendy na rynku pracy, szczególnie lokalnym. Szczególną rolę odgrywa powołana i działająca przy Uczelni Rada Pracodawców

RAMOWY SYSTEM OCENY STUDENTÓW:

Wymagania dotyczące przedmiotów kończących się egzaminem

Egzamin może mieć formę pisemną lub ustną. Sposób zaliczenia i formę egzaminu ustalają indywidualnie wykładowcy. O wybranej formie egzaminu prowadzący wykład mają obowiązek poinformować studentów podczas pierwszych zajęć z przedmiotu. W przypadku egzaminu pisemnego, egzaminator powinien przedstawić ocenioną pracę egzaminowanemu na jego życzenie w terminie do 14 dni od przeprowadzonego egzaminu. Prace pisemne powinny być przekazane do archiwum uczelni i archiwizowane przez okres 18 miesięcy.

Dla uzyskania pozytywnej oceny student powinien:

 • przynajmniej dostatecznie poznać i zrozumieć wiedzę zawartą w literaturze podstawowej, wskazanej w sylabusie przedmiotu oraz przekazanej przez prowadzącego zajęcia lub w innej formie dostępnej w wyniku aktywnych form zajęć;
 • przynajmniej dostatecznie opanować wszelkie umiejętności przewidziane programem przedmiotu, ćwiczone na zajęciach;
 • wykazać przynajmniej dostateczną umiejętność obserwowania, analizowania oraz interpretowania otaczających zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi jako absolwent będzie miał do czynienia w praktycznej działalności;
 • w stopniu przynajmniej dostatecznym umieć formułować logiczne wnioski na podstawie informacji pochodzących z różnych pozycji literatury, z wyników ćwiczeń, raportów, itp. w przypadku przedmiotów, w ramach których oprócz wykładu prowadzone były również ćwiczenia przed przystąpieniem do egzaminu uzyskać stosowne zaliczenie, które jest warunkiem koniecznym, umożliwiającym przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu.

Wymagania dotyczące zaliczenia ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem:

Zaliczenie ćwiczeń z przedmiotu kończącego się egzaminem powinno nastąpić, jeśli student:

 • uczęszczał na obowiązkowe zajęcia i był do nich odpowiednio przygotowany, tj. poznał i zrozumiał wiedzę zawartą w literaturze;
 • należycie wykonał wszystkie ćwiczenia, projekty, przygotował i wygłosił referat, itp. co przewidziano programem do wykonania na zajęciach lub samodzielnie poza zajęciami, z zachowaniem zasad ochrony własności intelektualnej;
 • sprostał minimalnym wymaganiom ustalonym przez prowadzącego ćwiczenia w konsultacji z odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu;
 • warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu realizowanego w formie ćwiczeń, seminarium jest obecność na zajęciach.

Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotów, które nie kończą się egzaminem:

Podstawą zaliczenia przedmiotu może być pisemna praca kontrolna (np. test, projekt, referat, itp.) lub/i zaliczenie ustne. Jeżeli z danego przedmiotu odbywają się wykłady oraz ćwiczenia, to wówczas ocenia się je odrębnie.

Kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych:

Prowadzący zajęcia powinien określić i przedstawić studentom na początku prowadzonych zajęć sumę (pulę) punktów do zdobycia w czasie realizacji zajęć. Punkty mogą być przyznawane za prace pisemne (testy, projekty, obliczenia, referaty, itp.), odpowiedzi ustne, aktywność na zajęciach, itd.

Poszczególne elementy składowe mogą mieć różną wartość, w zależności od stopnia ich trudności oraz złożoności.

Student wykazuje dostateczny (3,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 51% do 60% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dostateczny plus (3,5) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 61% do 70% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dobry (4,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 71% do 80% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje dobry plus (4,5) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 81% do 90% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Student wykazuje bardzo dobry (5,0) stopień wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych, gdy na egzaminie lub sprawdzianach kontrolnych uzyskuje od 91% do 100% sumy punktów oceniających stopień wymaganej wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych.

Stosowana skala ocen:

Zgodnie z Regulaminem studiów obowiązującym w Powiślańskiej Szkole Wyższej w odniesieniu do egzaminów oraz zaliczeń stosuje się następujące oceny:

 • bardzo dobra – 5,0;
 • dobra plus – 4,5;
 • dobra – 4,0;
 • dostateczna plus – 3,5;
 • dostateczna – 3,0;
 • niedostateczna – 2,0;

Student, który uzyskał ocenę niedostateczną z zaliczenia przedmiotu może przystąpić w sesji poprawkowej do egzaminu tylko jeden raz, po wcześniejszym zaliczeniu tego przedmiotu. W przypadku uzyskania na egzaminie w pierwszym terminie oceny niedostatecznej lub nie przystąpienia do egzaminu w tym terminie (utrata terminu), studentowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu w terminie poprawkowym (drugi termin). W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny w terminie poprawkowym student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w następnym semestrze pod rygorem zdania egzaminu (zaliczenia przedmiotu) w terminie ustalonym przez Dziekana Wydziału. Student może ubiegać się o komisyjne sprawdzenie wiadomości.

Wymagania dotyczące egzaminów dyplomowych:

Praca dyplomowa jest przygotowywana samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora. Temat pracy zgodny z kierunkiem kształcenia powinien być ustalony nie później niż przed ukończeniem czwartego semestru studiów. Treść merytoryczna pracy jest ustalana indywidualnie z promotorem pracy dyplomowej i w części empirycznej, bezwzględnie, przedstawia zagadnienie praktyczne z dziedziny ekonomii. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor oraz recenzent.

Warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego obejmują:

 • uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie kształcenia i planie studiów;
 • uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów;
 • uzyskanie wymaganej do ukończenia studiów liczby punktów ECTS;
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy powinien wykazać, ze student:

 •  samodzielnie identyfikuje problemy postawione w zadanych pytaniach,
 • potrafi wyczerpująco i przekonująco przedstawić odpowiedzi na pytania z zakresu studiowanego kierunku, posługując się przy tym wiadomościami z literatury, wiedzą praktyczną, a także własnymi osądami,
 • prowadzi logiczny wywód,
 • posługuje się jasnym i precyzyjnym językiem.

Egzamin dyplomowy sprawdza wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w całym okresie studiów oraz umiejętność właściwego zintegrowania wiedzy uzyskanej w ramach rożnych modułów kształcenia. Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przed powołaną Komisją, w skład której wchodzą: przewodniczący, promotor pracy i recenzent. Składa się on z następujących elementów:

 • odpowiedzi na pytania teoretyczne z zakresu kierunku studiów (wg opracowanego wykazu zagadnień), dające możliwość weryfikacji efektów kształcenia z zakresu wiedzy;
 • odpowiedzi na pytania o charakterze praktycznym, przygotowane przez recenzenta z zakresu poruszanej problematyki w pracy dyplomowej, dające możliwość weryfikacji efektów kształcenia z zakresu nie tylko wiedzy, lecz przede wszystkim umiejętności oraz kompetencji społecznych;
 • odpowiedzi na dodatkowe (uzupełniające) pytania członków Komisji egzaminacyjnej.

Szczegóły dotyczące zasad prowadzenia procesu dyplomowania określa regulamin egzaminu dyplomowego, stanowiący załącznik do Regulaminu Studiów PSW.

Symbol kierunk. efektów uczenia się.

 

Kierunkowe efekty uczenia się

 

Po ukończeniu studiów absolwent posiada następujące kompetencje:

Charakter. 1 stopnia (ust. o ZSK)

Charakter. 2 stopnia, ogólne i obszarowe (rozp.

MNiSW)

1

2

3

4

Wiedza

E1_W0 1

Posiada kompleksową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych, oraz rozumie ich miejsce w systemie nauk społecznych. Zna kluczowe pojęcia i terminy stosowane w naukach ekonomicznych oraz elementy, koncepcje i prawidłowości teorii ekonomii. Potrafi objaśnić specyfikę przedmiotową imetodologiczną nauk ekonomicznych i pokrewnych. Wie jak zastosować tę wiedzę w praktyce.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG

E1_W0 2

Zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania i formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz standardy, zjawiska i procesy związane z rynkiem (także finansowym) i gospodarką, oraz prowadzoną działalnością gospodarczą( w sakli makro,mikro i globalnej). Wyjaśnia znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Rozumie zasady funkcjonowania instytucji publicznych i ich wpływ na gospodarkę.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG P6S_WK

E1_W0 3

Definiuje podstawowe elementy przedsiębiorstwa i in. organizacji, opisuje kluczowe funkcje i procesy zarządcze oraz poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa/obszary funkcjonalne organizacji i relacje między nimi, a także pomiędzy różnymi typami organizacji i instytucji tworzących jego otoczenie w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej, wyjaśnia wpływ otoczenia zewnętrznego na organizację. Wie jak zastosować tę wiedzę w praktyce.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WK

E1_W04

Zna podstawowe podejścia badawcze oraz typowe metody i narzędzia, w tym statystyczne matematyczne oraz informatyczne, wykorzystywane  do opisu/analizy wybranych podmiotów, relacji między nimi lub zjawisk w skali mikro-, makroekonomicznej i sektorowej, odpowiednio do studiowanej specjalności. Wie jak znajomość tych elementów wykorzystać  w praktyce.

P6U_W

P6S_WG

 

E1_W0 5

Ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury ekonomiczne oraz ma elementarną wiedzę o zasadach i motywach działania człowieka w tych strukturach, zarówno w aspekcie socjologicznym, jak i psychologicznym.

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W0 6

Zna zaawansowany aparat statystyczny oraz rozumie jego użyteczność w badaniu zjawisk i procesów tak w skali mikro-, jak i makroekonomicznej.  Prawidłowo wymienia metody analizy struktury, dynamiki oraz współzależności w czasie i w przestrzeni. Wie, jakie są cele i zasady stosowania poszczególnych mierników statystycznych. W pełni rozumie kwestie modelu i procedurę modelowania.

 

 

P6U_W

 

 

P6S_WG

E1_W0 7

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty, zjawiska i złożone zależności między nimi, a także teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie rachunkowości i finansów jako dyscypliny naukowej i działalności zawodowej.

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W0 8

Zna podstawowe instrumenty marketingowe, zachowania nabywców, segmentację rynku oraz posiada elementarną wiedzę na temat projektowania strategii marketingowych Posiada wiedzę o specyfice działań marketingowych w różnych branżach, różnych typach organizacji i w różnych sytuacjach otoczenia rynkowego.

 

 

P6U_W

 

P6S_WG P6S_WK

E1_W0 9

Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu właściwe dla kierunku ekonomia wybrane fakty, obiekty, zjawiska i złożone zależności między nimi, a także teorie oraz ogólną metodologię badań w zakresie wybranej specjalności, jako dyscypliny naukowej i działalności zawodowej

 

P6U_W

 

P6S_WG

E1_W1 0

Objaśnia normy społeczne, etyczne i prawne regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i instytucji sektora publicznego i prywatnego; zna i rozumie podstawowe zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem studiowanej specjalności na kierunku ekonomia.

 

P6U_W

 

P6S_WG P6S_WK

 

E1_W1 1

Zna kluczowe pojęcia, reguły i procesy z zakresu pokrewnych nauk społecznych ; rozumie źródła, naturę i prawidłowości zachowań i sposobów działania ludzi i podmiotów i ich związki z funkcjonowaniem rynku i biznesu.

 

P6U_W

 

P6S_WK

E1_W1 2

Ma podstawową wiedzę na temat nowoczesnych technik informatycznych i informacyjnych oraz możliwości ich wykorzystania zgodnie ze studiowanym kierunkiem w praktyce

 

P6U_W

 

P6S_WK

 

E1_W1 3

Zna wymogi merytoryczne, metodyczne i formalne dotyczące przygotowania pracy dyplomowej, której opracowanie i przedłożenie do oceny określa procedura dyplomowa na kierunku ekonomia.

 

P6U_W

P6S_WG P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

E1_U01

Obserwuje, identyfikuje i  interpretuje zjawiska gospodarcze oraz procesy ekonomiczne, posługując się  terminologią ekonomiczną w oparciu o zdobytą wiedzę z zakresu ekonomii.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U02

Potrafi pozyskiwać rzetelne dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie dyscyplin ekonomicznych i pokrewnych (w powiązaniu z wybraną specjalnością).Potrafi zastosować te elementy w praktyce.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U03

Potrafi, w oparciu o właściwe metody i narzędzia, prawidłowo analizować symptomy, przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomiczno- społecznych, oraz ocenić je ze względu na skutki ekonomiczne, społeczne, prawne,  etyczne  oraz  środowiskowe,  a  także  przedstawić  wyniki  w  formie zestawień,    raportów,    analiz    i    ekspertyz    ułatwiających    podejmowanie poprawnych decyzji ekonomicznych, w szczególności w powiązaniu z wybraną specjalnością. Potrafi te elementy zastosować w praktyce.

 

 

P6U_U

 

P6S_UW P6S_UK P6S_UO

E1_U04

Sprawnie komunikuje się w mowie i na piśmie trafnie posługując się terminologią z dziedziny nauk ekonomicznych i pokrewnych. Wypowiada się w sposób precyzyjny, spójny i logiczny. Umie rzeczowo uzasadnić swoje stanowisko poprawnie dobierając argumentację. Jest w stanie atrakcyjnie i przekonująco zaprezentować własne pomysły i poglądy.

 

 

P6U_U

 

P6S_UK P6S_UU

E1_U05

Potrafi zastosować myślenie kreatywne w działaniach zawodowych, w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku Ekonomia.

P6U_U

P6S_UW

P6S_UO

E1_U06

Potrafi pracować w zespole rozwiązującym konkretne problemy ekonomiczne i zarządcze, pełniąc różne role.

 

P6U_U

P6S_UO P6S_UU

E1_U07

Prawidłowo posługuje się regułami, normami, systemami normatywnymi (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania zawodowego.

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U08

Stosuje w procesach planowania, organizowania, motywowania i kontroli odpowiednie metody i techniki oraz normy i standardy, stosuje je w praktyce.

P6U_U

P6S_UW

P6S_UO

E1_U09

Identyfikuje i analizuje zachowania członków organizacji, ich motywy i konsekwencje, oraz umie wpływać na nie w określonym zakresie

P6U_U

P6S_UW

P6S_UK

E1_U10

Jest w stanie na bieżąco dokonywać oceny własnych kompetencji oraz planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. Zauważa związek między wzrostem swojej wiedzy i umiejętności a wynikami osiąganymi w życiu zawodowym.

 

P6U_U

 

P6S_UK P6S_UU

E1_U11

Jest gotowy innowacyjnie wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy, w warunkach obciążonych ryzykiem i niepewnością, posługując się systemami normatywnymi

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U12

Jest przygotowany do założenia, prowadzenia oraz rozwijania indywidualnej działalności gospodarczej i/lub społecznej, a także do samodzielnego rozstrzygania dylematów pracy zawodowej

 

P6U_U

 

P6S_UW

E1_U13

Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga problemy oraz stosuje różne warianty rozwiązań w praktyce gospodarczej, w powiązaniu ze studiowaną specjalnością.

 

P6U_U

P6S_UW P6S_UO

E1_U14

Zna podstawy profesjonalnego języka obcego i używa go prawidłowo.

P6U_U

P6S_UK

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

E1_K01

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie

 

P6U_K

 

P6S_KK

E1_K02

Jest     gotów     do     podejmowania     wyzwań      zawodowych,      inicjatywy  i odpowiedzialności wobec podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych i decyzji ekonomicznych

 

P6U_K

 

P6S_KO

E1_K03

Potrafi myśleć racjonalnie w samodzielnej pracy badawczej, z  zachowaniem postawy krytycznej wobec wyników własnej pracy.

P6U_K

P6S_KK

E1_K04

Jest przygotowany do pracy i współdziałania w grupie oraz pełnienia różnych ról w zespole.

P6U_K

P6S_KO

E1_K05

Ma świadomość znaczenia motywowania siebie i innych do realizacji celów Zawodowych

P6U_K

P6S_KR

E1_K06

Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym do aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu i wdrażaniu rożnego rodzaju projektów z uwzględnieniem ich aspektów prawnych, ekonomicznych i Politycznych

 

P6U_K

 

P6S_KO P6S_KK

E1_K07

Dokłada  należytej  staranności,  aby podejmowane  decyzje  gospodarcze oparte były na przesłankach obiektywnych i miały jak najbardziej racjonalny charakter.

Badania przeprowadza w sposób rzetelny, angażując w to całą posiadaną wiedzę i umiejętności. W sposób odpowiedzialny korzysta z dostępnej infrastruktury i powierzonego sprzętu.

P6U_K

P6S_KK P6S_KR

E1_K08

Samodzielnie identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga problemy oraz stosuje różne warianty rozwiązań w praktyce gospodarczej.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO

P6S_KR

E1_K09

Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy i kreatywny, i umiejętnie komunikować się z otoczeniem; dostosowuje się do nowych sytuacji i warunków, podejmuje nowe wyzwania kreatywnego myślenia, nabywa odporność na niepowodzenia i stres.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

E1_K11

Rozumie znaczenie umiejętności analitycznych oraz opracowywania raportów, oraz potrzebę doskonalenia kompetencji w zakresie tworzenia tego rodzaju opracowań.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO P6S_KR

E1_K12

W życiu zawodowym cechuje się poszanowaniem norm prawnych, życia społecznego i zasad etyki.

 

P6U_K

P6S_KK P6S_KO

P6S_KR

PIELĘGNIARSTWO – I STOPNIA

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów

Celem kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza poprzez:
⎯ stworzenie optymalnych warunków do rzetelnego zdobywania kompetencji zawodowych,
⎯ wspomaganie osobowego rozwoju studentów, m.in. poprzez aktywizowanie ich do udziału w pracach Studenckich Kół Naukowych,
⎯ rozwijanie zainteresowań poznawczych, postaw innowacyjnych oraz umiejętności badawczych, przygotowanie prac naukowych i prezentowanie ich na konferencjach i zajazdach.

Celem studiów jest osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających uzyskanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Efekty uczenia się zawarte w programie szczegółowym są zgodne z sylwetką absolwenta określoną w standardzie kształcenia w OBWIESZCZENIU Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U. poz. 345), a od 2019 roku Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia26 lipca 2019 r w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. poz. 1573), Załącznik nr 4 – Standard kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Pielęgniarstwo osiągnie ogólne efekty uczenia się: w zakresie wiedzy – absolwent będzie omawiał/charakteryzował:

1) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
2) etiologię, patomechanizm, objawy kliniczne, przebieg i sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
3) uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
4) system opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
5) zasady promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
6) modele opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
7) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki.
w zakresie umiejętności – absolwent będzie przygotowany do:
1) udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
2) udzielał pierwszej pomocy i podejmował działania ratunkowe w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
3) rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
4) samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
5) samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
6) decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
7) współpracy z rodziną lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzonych działań edukacyjnych;
8) przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
9) wystawiania recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
10) dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
11) organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.

w zakresie kompetencji społecznych – absolwent będzie gotów do:
1) kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
2) przestrzegania praw pacjenta;
3) samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem;
4) ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe;
5) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
6) przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta;
7) dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

Kwalifikacje, które nabywa absolwent kierunku Pielęgniarstwo są uznawane w krajach Unii
Europejskiej. Możliwości zatrudnienia określone są w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039):
⎯ zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
⎯ zatrudnienie w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
⎯ zatrudnienie w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
⎯ pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,
⎯ pełnienie służby na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane
z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności,
⎯ zatrudnienie w domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie,
⎯ zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235),
⎯ sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu,
⎯ powołanie do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.
Opis szczegółowych efektów uczenia się
Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia, określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2153, 2245, z 2019 r. poz. 534) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu MNISW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz. 2218) oraz
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573).

Objaśnienia opisu dyscyplin naukowych:
M – nauki medyczne
NZ – nauki o zdrowiu
F – nauki farmakologiczne
SiH – nauki z dziedziny nauk społecznych i nauk humanistycznych

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

A.  NAUKI PODSTAWOWE

(anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

A.W01 

budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym (kończyny górna i dolna, klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, szyja, głowa) i czynnościowym (układ kostno- stawowy, układ mięśniowy, układ krążenia, układ oddechowy, układ pokarmowy, układ moczowy, układy płciowe, układ nerwowy, narządy zmysłów, powłoka wspólna); 

P6U_W

P6S_WG 

M

A.W02  

neurohormonalną regulację procesów fizjologicznych i elektrofizjologicznych zachodzących w organizmie;

P6S_WG 

M

A.W03 

udział układów i narządów organizmu w utrzymaniu jego homeostazy; 

P6S_WG 

M

A.W04 

fizjologię poszczególnych układów i narządów organizmu; 

P6S_WG 

M

A.W05 

podstawy działania układów regulacji (homeostaza) oraz rolę sprzężenia zwrotnego dodatniego i ujemnego; 

P6S_WG 

M

A.W06 

podstawowe pojęcia z zakresu patologii ogólnej i patologii poszczególnych układów organizmu;

P6S_WG 

M

A.W07 

wybrane zagadnienia z zakresu patologii narządowej układu krążenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu hormonalnego, układu metabolicznego, układu moczowo-płciowego i układu nerwowego; 

P6U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

M

A.W08 

czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne; 

P6S_WG 

M

A.W09 

uwarunkowania genetyczne grup krwi człowieka oraz konfliktu serologicznego w układzie Rh; 

P6S_WG 

M

A.W10 

problematykę chorób uwarunkowanych genetycznie; 

P6S_WG 

M

A.W11 

budowę chromosomów i molekularne podłoże mutagenezy; 

P6S_WG 

M

A.W12 

zasady dziedziczenia różnej liczby cech, dziedziczenia cech ilościowych, niezależnego dziedziczenia cech i dziedziczenia pozajądrowej informacji genetycznej; 

P6S_WG 

M

A.W13 

podstawy fizykochemiczne działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji (fale dźwiękowe i elektromagnetyczne); 

P6S_WG 

M

A.W14 

witaminy, aminokwasy, nukleozydy, monosacharydy, kwasy karboksylowe i ich pochodne, wchodzące w skład makrocząsteczek obecnych w komórkach, macierzy

zewnątrzkomórkowej i płynach ustrojowych; 

P6S_WG 

M

A.W15 

mechanizmy regulacji   i   biofizyczne   podstawy   funkcjonowania   metabolizmu w organizmie; 

P6S_WG 

M

A.W16 

wpływ na organizm czynników zewnętrznych, takich jak temperatura, grawitacja, ciśnienie, pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie jonizujące; 

P6S_WG 

M

A.W17 

klasyfikację drobnoustrojów z uwzględnieniem mikroorganizmów chorobotwórczych i obecnych w mikrobiocie fizjologicznej człowieka; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

M

A.W18 

podstawowe pojęcia z zakresu mikrobiologii i parazytologii oraz metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej; 

P6S_WG

M

A.W19 

poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy ich działania i powodowane przez nie przemiany w ustroju i działania uboczne; 

P6S_WG 

M

A.W20 

podstawowe zasady farmakoterapii; 

P6S_WG 

F

A.W21 

poszczególne grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach, zastosowanie leków oraz postacie i drogi ich podawania; 

P6S_WG 

F

A.W22 

wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków; 

P6S_WG 

F

A.W23 

ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji i procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków; 

P6S_WG 

F

A.W24 

zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich 

P6S_WG 

M

A.W25 

zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi; 

P6S_WG 

M

A.W26 

metody obrazowania i zasady przeprowadzania obrazowania tymi metodami oraz zasady ochrony radiologicznej. 

 P6U_W

P6S_WG 

M

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

A.U01 

posługiwać się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystywać znajomość topografii narządów ciała ludzkiego; 

P6U_U

P6S_UW 

M

A.U02  

łączyć obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami badań diagnostycznych; 

P6S_UW 

M

A.U03  

szacować ryzyko ujawnienia się danej choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i wpływ czynników środowiskowych; 

P6S_UW 

M

A.U04  

wykorzystywać uwarunkowania chorób genetycznych w profilaktyce chorób; 

P6S_UW 

M

A.U05  

współuczestniczyć w doborze metod diagnostycznych w poszczególnych stanach klinicznych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu biochemii i biofizyki; 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

M

A.U06  

rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych oraz wywoływanych przez nie objawów chorobowych; 

P6S_UW 

M

A.U07  

szacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach wiekowych oraz w różnych stanach klinicznych; 

P6S_UW 

M

A.U08  

posługiwać się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych; 

P6S_UW 

M

A.U09  

wystawiać recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich; 

P6S_UW 

M

A.U10  

przygotowywać zapis form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza; 

P6S_UW 

M

A.U11  

stosować zasady ochrony radiologicznej. 

P6S_UW 

M

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, nauki społeczne i humanistyczne) i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

B. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

(psychologia, socjologia, pedagogika, prawo medyczne, zdrowie publiczne, język angielski)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

B.W01 

psychologiczne podstawy rozwoju człowieka, jego zachowania prawidłowe i zaburzone; 

P6U_W

P6S_WG 

S i H

B.W02  

problematykę relacji człowiek – środowisko społeczne i mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych; 

P6S_WG 

S i H

B.W03  

etapy rozwoju psychicznego człowieka i występujące na tych etapach nieprawidłowości; 

P6S_WG 

S i H

B.W04  

pojęcie emocji i motywacji oraz zaburzenia osobowościowe; 

P6S_WG 

S i H

B.W05  

istotę, strukturę i zjawiska zachodzące w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz modele i style komunikacji interpersonalnej; 

P6S_WG 

S i H

B.W06  

techniki redukowania lęku, metody relaksacji oraz mechanizmy powstawania i zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego; 

P6S_WG 

S i H

B.W07  

pojęcia oraz zasady funkcjonowania grupy, organizacji, instytucji, populacji, społeczności i ekosystemu; 

P6U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WK 

S i H

B.W08  

wybrane obszary odrębności kulturowych i religijnych; 

P6S_WK 

S i H

B.W09  

zakres interakcji społecznej i proces socjalizacji oraz działanie lokalnych społeczności i ekosystemu; 

P6S_WK 

S i H

B.W10  

pojęcia dewiacji i zaburzenia, ze szczególnym uwzględnieniem patologii dziecięcej; 

P6S_WG 

S i H

B.W11  

zjawisko dyskryminacji społecznej, kulturowej, etnicznej oraz ze względu na płeć; 

P6S_WG 

S i H

B.W12  

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu pedagogiki jako nauki stosowanej i procesu wychowania w aspekcie zjawiska społecznego (chorowania, zdrowienia, hospitalizacji, umierania) 

P6S_WG 

S i H

B.W13  

problematykę procesu kształcenia w ujęciu edukacji zdrowotnej; 

P6S_WG 

S i H

B.W14  

metodykę edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych; 

P6S_WG 

S i H

B.W15  

podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu prawa i rolę prawa w życiu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i prawa pracy; 

P6S_WG 

S i H

B.W16  

podstawowe regulacje prawne z zakresu ubezpieczeń zdrowotnych obowiązujące w rzeczypospolitej polskiej i innych państwach członkowskich unii europejskiej oraz wybrane trendy w polityce ochrony zdrowia w

P6S_WK 

S i H

rzeczypospolitej polskiej i innych państwach członkowskich unii europejskiej; 

B.W17  

podstawy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki, w tym prawa i obowiązki pielęgniarki, organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa i obowiązki jego członków; 

P6S_WK 

S i H

B.W18  

zasady odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej związanej z wykonywaniem zawodu pielęgniarki; 

P6S_WK 

S i H

B.W19  

prawa człowieka, prawa dziecka i prawa pacjenta; 

P6S_WK 

S i H

B.W20  

zadania z zakresu zdrowia publicznego; 

P6S_WK 

NZ

B.W21  

kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;

P6S_WK 

NZ

B.W22 

podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby; 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

B.W23 

istotę profilaktyki i prewencji chorób; 

P6S_WG 

NZ

B.W24 

zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w rzeczypospolitej polskiej i wybranych państwach członkowskich unii europejskiej; 

P6S_WK 

NZ

B.W25 

swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy; 

P6S_WK 

NZ

B.W26 

międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (icd-10), procedur medycznych (icd-9) oraz funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia

(icf) 

P6S_WG; 

P6S_WK 

NZ

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.U01 

rozpoznawać zachowania prawidłowe, zaburzone i patologiczne; 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

B.U02 

oceniać wpływ choroby i hospitalizacji na stan fizyczny i psychiczny człowieka;  

P6S_UW 

NZ

B.U03  

oceniać funkcjonowanie człowieka w sytuacjach trudnych (stres, frustracja, konflikt, 

trauma, żałoba) oraz przedstawiać elementarne formy pomocy psychologicznej; 

P6S_UW 

NZ

B.U04  

identyfikować błędy i bariery w procesie komunikowania się; 

P6S_UW 

NZ

B.U05  

Wykorzystywać techniki komunikacji werbalnej i pozawerbalnej w opiece pielęgniarskiej; 

P6S_UK 

NZ

B.U06  

tworzyć warunki do prawidłowej komunikacji z pacjentem i członkami zespołu opieki; 

P6S_UK 

NZ

B.U07  

wskazywać i stosować właściwe techniki redukowania lęku i metody relaksacyjne; 

P6S_UW 

NZ

B.U08  

stosować mechanizmy zapobiegania zespołowi wypalenia zawodowego; 

P6S_UO 

NZ

B.U09  

proponować działania zapobiegające dyskryminacji i rasizmowi oraz dewiacjom i patologiom wśród dzieci i młodzieży;

P6S_UW 

NZ

B.U10  

rozpoznawać potrzeby edukacyjne w grupach odbiorców usług pielęgniarskich; 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

B.U11  

opracowywać programy edukacyjne w zakresie działań prozdrowotnych dla różnych grup odbiorców; 

P6S_UW 

NZ

B.U12  

stosować przepisy prawa dotyczące praktyki zawodowej pielęgniarki; 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

B.U13 

oceniać światowe trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych; 

P6S_UW 

NZ

B.U14 

analizować i oceniać funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikować źródła ich finansowania; 

P6S_UW 

NZ

B.U15 

stosować międzynarodowe klasyfikacje statystyczne, w tym chorób i problemów zdrowotnych (ICD-10), procedur medycznych

(ICD-9) oraz funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia (ICF); 

P6S_UW 

NZ

B.U16 

analizować piśmiennictwo medyczne w języku angielskim; 

P6S_UK 

NZ

B.U17 

porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 

P6S_UK 

NZ

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, nauki w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej) i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

C. NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

(podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia,

zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki zdrowotnej)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

C.W01 

uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa na tle transformacji opieki pielęgniarskiej i

profesjonalizacji współczesnego pielęgniarstwa;

P6U_W

P6S_WG 

NZ

C.W02 

pojęcie pielęgnowania, w tym wspierania, pomagania i towarzyszenia; 

P6S_WG 

NZ

C.W03  

funkcje i zadania zawodowe pielęgniarki oraz rolę pacjenta w procesie realizacji opieki pielęgniarskiej; 

P6S_WG 

NZ

C.W04 

proces pielęgnowania (istota, etapy, zasady) i primary nursing (istota, odrębności) oraz wpływ pielęgnowania tradycyjnego na funkcjonowanie praktyki pielęgniarskiej; 

 P6U_W

P6S_WG 

NZ

C.W05 

klasyfikacje diagnoz i praktyk pielęgniarskich; 

P6S_WG 

NZ

C.W06 

istotę opieki pielęgniarskiej opartej o wybrane założenia teoretyczne (Florence Nightingale, Virginia Henderson, Dorothea Orem, Callista

Roy, Betty Neuman); 

P6S_WG 

NZ

C.W07 

istotę, cel, wskazania, przeciwwskazania, powikłania, obowiązujące zasady i technikę wykonywania podstawowych czynności pielęgniarskich, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; 

P6S_WG 

NZ

C.W08 

zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem zdrowym, zagrożonym chorobą, chorym i o niepomyślnym rokowaniu; 

P6U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

C.W09 

zakres i charakter opieki pielęgniarskiej w wybranych stanach pacjenta, sytuacjach klinicznych, w deficycie samoopieki, zaburzonym komforcie, zaburzonej sferze psychoruchowej; 

P6S_WG 

NZ

C.W10 

zakres opieki pielęgniarskiej i interwencji pielęgniarskich w wybranych diagnozach pielęgniarskich; 

P6S_WG 

NZ

C.W11 

udział pielęgniarki w zespole

interdyscyplinarnym w procesie promowania zdrowia, profilaktyki, diagnozowania, leczenia i rehabilitacji; 

P6S_WG 

NZ

C.W12 

przedmiot etyki ogólnej i zawodowej; 

P6S_WK 

NZ

C.W13 

istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w

pracy pielęgniarki; 

P6S_WK 

NZ

C.W14 

problematykę etyki normatywnej, w tym aksjologii wartości, powinności i sprawności moralnych istotnych w pracy pielęgniarki; 

P6S_WK 

NZ

C.W15 

kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej; 

P6S_WG 

NZ

C.W16 

zasady promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej; 

P6S_WG 

NZ

C.W17 

zasady konstruowania programów promocji zdrowia; 

P6S_WG 

NZ

C.W18 

strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, krajowym i światowym; 

P6S_WK 

NZ

C.W19 

organizację i funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i innych państwach, z uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników systemu ochrony zdrowia; 

P6U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WK 

NZ

C.W20 

warunki realizacji i zasady finansowania świadczeń pielęgniarskich w podstawowej opiece zdrowotnej; 

P6S_WK 

NZ

C.W21 

metody oceny środowiska nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży; 

P6S_WG 

NZ

C.W22 

zapotrzebowanie organizmu na składniki pokarmowe; 

P6S_WG 

NZ

C.W23 

zasady żywienia osób zdrowych i chorych w różnym wieku oraz żywienia dojelitowego i pozajelitowego; 

P6S_WG 

NZ

C.W24 

zasady leczenia dietetycznego i powikłania dietoterapii; 

P6S_WG 

NZ

C.W25 

rodzaje i zastosowanie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego; 

P6S_WG 

NZ

C.W26 

pojęcie stanowiska pracy, zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 

P6S_WG 

NZ

C.W27 

przepisy prawa dotyczące czasu pracy, pracy zmianowej, rozkładu czasu pracy i obciążenia na stanowiskach pielęgniarskich; 

P6S_WK 

NZ

C.W28 

podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i ich znaczenie dla jakości tej opieki; 

P6S_WK 

NZ

C.W29 

etapy planowania pracy własnej i podległego personelu; 

P6U_W

P6S_WK 

NZ

C.W30 

możliwości planowania kariery zawodowej i uwarunkowania własnego rozwoju zawodowego; 

P6S_WK 

NZ

C.W31 

problematykę jakości w opiece zdrowotnej; 

P6S_WK 

NZ

C.W32 

pojęcie i zasady prowadzenia badania podmiotowego i jego dokumentowania; 

P6S_WG 

M

C.W33 

metody i techniki kompleksowego badania przedmiotowego; 

P6S_WG 

M

C.W34 

znaczenie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego w formułowaniu oceny stanu zdrowia pacjenta dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 

P6S_WG 

M

C.W35 

sposoby  przeprowadzania badania  fizykalnego z wykorzystaniem  systemów

teleinformatycznych lub systemów łączności;

P6S_WG 

M

C.W36 

pojęcie zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym zakażeń szpitalnych, z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku pozaszpitalnym i szpitalnym, w tym dróg ich szerzenia; 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

C.W37 

sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych; 

P6S_WG 

NZ

C.W38 

mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu miejsca operowanego; 

P6S_WG 

M

C.W39 

zasady budowy i funkcjonowania Systemu Informacji Medycznej (SIM), dziedzinowych systemów teleinformatycznych oraz  rejestrów medycznych, a także zasady ich współdziałania; 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

C.W40 

metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych; 

P6S_WG 

NZ

C.W41 

podstawy języka migowego, znaki daktylograficzne i ideograficzne, w zakresie niezbędnym do gromadzenia informacji o sytuacji zdrowotnej pacjenta; 

P6S_WG 

NZ

C.W42 

zasady komunikowania się z pacjentem niesłyszącym; 

P6S_WG 

NZ

C.W43 

priorytety pracy zespołowej i czynniki wpływające na efektywność pracy zespołu; 

P6S_WK 

NZ

C.W44 

znaczenie motywacji członków zespołu dla jakości i efektywności pracy; 

P6S_WK 

NZ

C.W45 

rolę przywództwa i style zarządzania w pracy zespołowej oraz ich wady i zalety; C 

P6S_WK 

NZ

C.W46 

proces podejmowania decyzji w zespole; 

P6S_WK 

NZ

C.W47 

metody samooceny pracy zespołu; 

P6S_WK 

NZ

C.W48 

czynniki zakłócające pracę zespołową i metody rozwiązywania konfliktów w zespole. 

P6S_WK 

NZ

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

C.U01 

stosować wybraną metodę pielęgnowania w opiece nad pacjentem; 

P6U_U

P6S_UO 

NZ

C.U02  

gromadzić informacje metodą wywiadu, obserwacji, pomiarów, badania przedmiotowego, analizy dokumentacji w celu rozpoznawania stanu zdrowia pacjenta i sformułowania diagnozy pielęgniarskiej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

C.U03 

ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej oraz realizować ją wspólnie z pacjentem i jego rodziną; 

P6S_UO 

NZ

C.U04 

monitorować stan zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu lub innych jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia; 

P6S_UW 

NZ

C.U05 

dokonywać bieżącej i końcowej oceny stanu zdrowia pacjenta i podejmowanych działań pielęgniarskich; 

P6S_UW 

NZ

C.U06 

wykonywać testy diagnostyczne dla oznaczenia ciał ketonowych i glukozy we krwi i w moczu oraz cholesterolu we krwi oraz inne testy paskowe; 

P6S_UW 

M

C.U07 

prowadzić, dokumentować i oceniać bilans płynów pacjenta; 

P6S_UW 

M

C.U08 

wykonywać pomiar temperatury ciała, tętna, oddechu, ciśnienia tętniczego krwi, ośrodkowego ciśnienia żylnego, obwodów, saturacji, szczytowego przepływu wydechowego oraz pomiary antropometryczne (pomiar masy ciała, wzrostu, wskaźnika BMI, wskaźników dystrybucji tkanki tłuszczowej: WHR, WHR, grubości fałdów skórno-tłuszczowych); 

P6S_UW 

M

C.U09 

pobierać materiał do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych oraz asystować lekarzowi przy badaniach diagnostycznych; 

P6S_UW 

NZ

C.U10 

stosować zabiegi przeciwzapalne; 

P6S_UW 

NZ

C.U11 

przechowywać i przygotowywać leki zgodnie z obowiązującymi standardami; 

P6S_UW 

NZ

C.U12 

podawać pacjentowi leki różnymi drogami, zgodnie z pisemnym zleceniem lekarza lub zgodnie z posiadanymi kompetencjami oraz obliczać dawki leków; 

P6S_UW;  P6S_UU 

M

C.U13 

wykonywać szczepienia przeciw grypie, WZW i tężcowi; 

P6S_UW 

M

C.U14 

wykonywać płukanie jamy ustnej, gardła, oka, ucha, żołądka, pęcherza moczowego, przetoki jelitowej i rany; 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

C.U15 

zakładać i usuwać cewnik z żył obwodowych, wykonywać kroplowe wlewy dożylne oraz monitorować i pielęgnować miejsce wkłucia obwodowego, wkłucia centralnego i portu naczyniowego; 

P6S_UW 

NZ

C.U16 

wykorzystywać dostępne metody karmienia pacjenta (doustnie, przez zgłębnik, przetoki odżywcze); 

P6S_UW 

NZ

C.U17 

przemieszczać i pozycjonować pacjenta z wykorzystaniem różnych technik i metod; 

P6S_UW 

NZ

C.U18 

wykonywać gimnastykę oddechową i drenaż ułożeniowy, odśluzowywanie dróg oddechowych i inhalację; 

P6S_UW 

NZ

C.U19 

wykonywać nacieranie, oklepywanie, ćwiczenia czynne i bierne; 

P6S_UW 

NZ

C.U20 

wykonywać zabiegi higieniczne; 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

C.U21 

pielęgnować skórę i jej wytwory oraz błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów medycznych,

w tym stosować kąpiele lecznicze; 

P6S_UW 

NZ

C.U22 

oceniać ryzyko rozwoju odleżyn i stosować działania profilaktyczne; 

P6S_UW 

NZ

C.U23 

wykonywać zabiegi doodbytnicze; 

P6S_UW 

NZ

C.U24 

zakładać cewnik do pęcherza moczowego, monitorować diurezę i usuwać cewnik;  

P6S_UW 

NZ

C.U25 

zakładać zgłębnik do żołądka oraz monitorować i usuwać zgłębnik; 

P6S_UW 

NZ

C.U26 

prowadzić dokumentację medyczną oraz posługiwać się nią; 

P6S_UW 

NZ

C.U27 

rozwiązywać dylematy etyczne i moralne w praktyce pielęgniarskiej; 

P6S_UK 

NZ

C.U28 

oceniać potencjał zdrowotny pacjenta i jego rodziny z wykorzystaniem skal, siatek    i pomiarów; 

P6S_UW 

NZ

C.U29 

rozpoznawać uwarunkowania zachowań zdrowotnych pacjenta i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia; 

P6S_UW 

NZ

C.U30 

dobierać metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtować zachowania zdrowotne różnych grup społecznych; 

P6S_UW 

NZ

C.U31 

uczyć pacjenta samokontroli stanu zdrowia; 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

C.U32 

opracowywać i wdrażać indywidualne programy promocji zdrowia pacjentów, rodzin i grup społecznych; 

P6S_UO 

NZ

C.U33 

realizować świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 

P6S_UW 

NZ

C.U34 

oceniać środowisko zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych; 

P6S_UW 

NZ

C.U35 

oceniać stan odżywienia organizmu z wykorzystaniem metod antropometrycznych, biochemicznych i badania podmiotowego oraz prowadzić poradnictwo w zakresie żywienia; 

P6S_UW 

NZ

C.U36 

stosować diety terapeutyczne w wybranych schorzeniach; 

P6S_UW 

NZ

C.U37 

dobierać środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wystawiać na nie recepty w ramach realizacji zleceń lekarskich oraz udzielać informacji na temat ich stosowania; 

P6S_UW 

NZ

C.U38 

podejmować decyzje dotyczące doboru metod pracy oraz współpracy w zespole; 

P6S_UO 

NZ

C.U39 

monitorować zagrożenia w pracy pielęgniarki i czynniki sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy; 

P6S_UW 

NZ

C.U40 

współuczestniczyć w opracowaniu standardów i procedur praktyki pielęgniarskiej oraz monitorować jakość opieki pielęgniarskiej; 

P6S_UW 

NZ

C.U41 

nadzorować i oceniać pracę podległego personelu; 

P6S_UO 

NZ

C.U42 

planować własny rozwój zawodowy i rozwijać umiejętności aktywnego poszukiwania pracy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UU 

NZ

C.U43 

przeprowadzać badanie podmiotowe pacjenta, analizować i interpretować jego wyniki; 

P6S_UW 

NZ

C.U44 

rozpoznawać i interpretować podstawowe odrębności w badaniu dziecka i osoby dorosłej, w tym osoby w podeszłym wieku; 

P6S_UW 

NZ

C.U45 

wykorzystywać techniki badania fizykalnego do oceny fizjologicznych i patologicznych funkcji skóry, zmysłów, głowy, klatki piersiowej, gruczołów piersiowych, jamy brzusznej, narządów płciowych, układu sercowonaczyniowego, układu oddechowego, obwodowego układu krążenia, układu mięśniowo- szkieletowego i układu nerwowego oraz dokumentować wyniki badania

fizykalnego i wykorzystywać je do oceny stanu zdrowia pacjenta;

P6S_UW 

M

C.U46 

przeprowadzać kompleksowe badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, dokumentować wyniki badania oraz dokonywać ich analizy dla potrzeb opieki pielęgniarskiej; 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

M

C.U47 

przeprowadzać badanie fizykalne z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności; 

P6S_UW 

M

C.U48 

wdrażać standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym; 

P6S_UW 

NZ

C.U49 

stosować środki ochrony własnej, pacjentów i współpracowników przed zakażeniami; 

P6S_UW 

NZ

C.U50 

Interpretować i stosować założenia funkcjonalne systemu informacyjnego z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technologii informatycznych w wykonywaniu i kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych; 

P6S_UW 

NZ

C.U51 

posługiwać się w praktyce dokumentacją medyczną oraz przestrzegać zasad bezpieczeństwa i poufności informacji medycznej oraz prawa ochrony własności intelektualnej; 

P6S_UW 

NZ

C.U52 

posługiwać się znakami języka migowego i innymi sposobami oraz środkami komunikowania się w opiece nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu; 

P6S_UW 

NZ

C.U53 

analizować korzyści wynikające z pracy zespołowej; 

P6S_UO 

NZ

C.U54 

korzystać z wybranych modeli organizowania pracy własnej i zespołu; 

P6S_UO 

NZ

C.U55 

wskazywać sposoby rozwiązywania problemów członków zespołu; 

P6S_UO 

NZ

C.U56 

planować pracę zespołu i motywować członków zespołu do pracy; 

P6S_UO 

NZ

C.U57 

identyfikować czynniki zakłócające pracę zespołu i wskazywać sposoby zwiększenia efektywności w pracy zespołowej 

P6S_UO

NZ

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, nauki w zakresie opieki specjalistycznej) i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

D. NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

(choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki

długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie,

seminarium dyplomowe)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

D.W01 

czynniki ryzyka i zagrożenia zdrowotne u pacjentów w różnym wieku; 

P6U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

D.W02 

etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentami w wybranych chorobach; 

P6S_WG 

M

D.W03 

zasady diagnozowania i planowania opieki nad pacjentem w pielęgniarstwie internistycznym, chirurgicznym,

położniczoginekologicznym, pediatrycznym, geriatrycznym, neurologicznym, psychiatrycznym, w intensywnej opiece medycznej, opiece paliatywnej, opiece długoterminowej; 

P6S_WG 

M

D.W04 

rodzaje badań diagnostycznych i zasady ich zlecania; 

P6S_WG 

M

D.W05 

zasady przygotowania pacjenta w różnym wieku i stanie zdrowia do badań oraz zabiegów diagnostycznych, a także zasady opieki w trakcie oraz po tych badaniach i zabiegach; 

P6S_WG 

M

D.W06 

właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy pacjenta w różnych chorobach w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania; 

P6S_WG 

M

D.W07 

standardy i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad pacjentem w różnym wieku i stanie zdrowia; 

P6S_WG 

NZ

D.W08 

reakcje pacjenta na chorobę, przyjęcie do szpitala i hospitalizację; 

P6S_WG 

NZ

D.W09 

proces starzenia się w aspekcie   biologicznym, psychologicznym, społecznym i ekonomicznym; 

P6S_WG 

NZ

D.W10  

zasady organizacji opieki specjalistycznej (geriatrycznej, intensywnej opieki medycznej, neurologicznej, psychiatrycznej, pediatrycznej, internistycznej, chirurgicznej, paliatywnej, długoterminowej oraz na bloku operacyjnym); 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

D.W11 

etiopatogenezę najczęstszych schorzeń wieku podeszłego; 

P6S_WG 

M

D.W12 

narzędzia i skale oceny wsparcia osób starszych i ich rodzin oraz zasady ich aktywizacji; 

P6S_WG 

NZ

D.W13 

patofizjologię, objawy kliniczne, przebieg, leczenie i rokowanie chorób wieku rozwojowego: układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, dróg moczowych, układu pokarmowego oraz chorób endokrynologicznych, metabolicznych, alergicznych i krwi; 

P6S_WG 

M

D.W14 

patofizjologię, objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka, w tym wcześniaka oraz podstawy opieki pielęgniarskiej w tym zakresie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

M

D.W15 

cel i zasady opieki prekoncepcyjnej oraz zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej; 

P6S_WG 

NZ

D.W16 

okresy porodu fizjologicznego i zasady opieki nad kobietą w okresie połogu; 

P6S_WG 

M

D.W17 

etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych; 

P6S_WG 

M

D.W18 

metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności; 

P6S_WG 

M

D.W19 

etiopatogenezę i objawy kliniczne podstawowych zaburzeń psychicznych; 

P6S_WG 

M

D.W20 

zasady obowiązujące przy zastosowaniu przymusu bezpośredniego; 

P6S_WG 

M

D.W21 

możliwości stosowania psychoterapii u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi; 

P6S_WG 

M

D.W22 

zasady żywienia pacjentów, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed- i pooperacyjnych według protokołu kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia (Enhanced Recovery After

Surgery, ERAS); 

P6S_WG 

M

D.W23 

czynniki zwiększające ryzyko okołooperacyjne;

P6S_WG 

M

D.W24 

zasady przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym i planowym, w chirurgii jednego dnia oraz zasady opieki nad pacjentem po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom; 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

D.W25 

zasady opieki nad pacjentem z przetoką jelitową i moczową; 

P6S_WG 

NZ

D.W26 

podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej i zawodowej; 

P6S_WG 

NZ

D.W27 

przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w różnych chorobach; 

P6S_WG 

NZ

D.W28 

standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie; 

P6S_WG 

M

D.W29 

zasady obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym, obejmującej monitorowanie w zakresie podstawowym i rozszerzonym; 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_W

P6S_WG 

M

D.W30 

metody znieczulenia i zasady opieki nad pacjentem po znieczuleniu; 

P6S_WG 

M

D.W31 

patofizjologię i objawy kliniczne chorób stanowiących zagrożenie dla życia (niewydolność oddechowa, niewydolność

P6S_WG 

M

krążenia, niewydolność układu nerwowego, wstrząs, sepsa); 

D.W32 

metody i skale oceny bólu, poziomu sedacji oraz zaburzeń snu oraz stanów delirycznych u pacjentów w stanach zagrożenia życia; 

P6S_WG 

M

D.W33 

metody i techniki komunikowania się z pacjentem niezdolnym do nawiązania i podtrzymania efektywnej komunikacji ze względu na stan zdrowia lub stosowane leczenie; 

P6S_WG 

NZ

D.W34 

zasady profilaktyki powikłań związanych ze stosowaniem inwazyjnych technik

diagnostycznych i terapeutycznych u pacjentów w stanie krytycznym; 

P6S_WG 

M

D.W35 

zasady udzielania pierwszej pomocy i algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (Basic Life Support, BLS) i zaawansowanego podtrzymywania życia (Advanced Life Support, ALS); 

P6S_WG 

NZ

D.W36 

zasady organizacji i funkcjonowania systemu

Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

P6S_WG 

NZ

D.W37 

procedury zabezpieczenia   medycznego   w   zdarzeniach   masowych, katastrofach i innych sytuacjach szczególnych; 

P6S_WG 

M

D.W38 

przedmiot, cel, obszar badań naukowych i paradygmaty pielęgniarstwa; 

P6U_W

P6S_WG 

NZ

D.W39 

metody i techniki prowadzenia badań naukowych; 

P6S_WG 

NZ

D.W40 

zasady etyki w prowadzeniu badań naukowych i podstawowe regulacje prawne z zakresu prawa autorskiego i prawa ochrony własności intelektualnej. 

P6S_WK 

NZ

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

D.U01 

gromadzić informacje, formułować diagnozę pielęgniarską, ustalać cele i plan opieki pielęgniarskiej, wdrażać interwencje pielęgniarskie oraz dokonywać ewaluacji opieki pielęgniarskiej; 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

D.U02 

prowadzić poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia dotyczące wad rozwojowych, chorób i uzależnień; 

P6S_UW 

NZ

D.U03 

prowadzić profilaktykę powikłań występujących w przebiegu chorób; 

P6S_UW 

NZ

D.U04 

organizować izolację pacjentów z chorobą zakaźną w miejscach publicznych i w warunkach domowych; 

P6S_UW 

NZ

D.U05 

oceniać rozwój psychofizyczny dziecka, wykonywać testy przesiewowe i wykrywać zaburzenia w rozwoju; 

P6S_UW 

NZ

D.U06 

dobierać technikę i sposoby pielęgnowania rany, w tym zakładania opatrunków;  

P6S_UW 

NZ

D.U07 

dobierać metody i środki pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji; 

P6S_UW 

NZ

D.U08 

rozpoznawać powikłania po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i zabiegach operacyjnych; 

P6S_UW 

NZ

D.U09 

doraźnie podawać pacjentowi tlen i monitorować jego stan podczas tlenoterapii; 

P6S_UW 

M

D.U10 

wykonywać badanie elektrokardiograficzne i rozpoznawać zaburzenia zagrażające życiu; 

P6S_UW 

M

D.U11 

modyfikować dawkę stałą insuliny szybko- i krótkodziałającej; 

P6U_U

P6S_UW 

M

D.U12 

przygotowywać pacjenta fizycznie i psychicznie do badań diagnostycznych; 

P6S_UW 

NZ

D.U13 

wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych; 

P6S_UW 

M

D.U14 

przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w ramach kontynuacji leczenia; 

P6S_UW 

M

D.U15  

dokumentować sytuację zdrowotną pacjenta, dynamikę jej zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych do gromadzenia danych; 

P6S_UW 

NZ

D.U16 

uczyć pacjenta i jego opiekuna doboru oraz użytkowania sprzętu pielęgnacyjno- rehabilitacyjnego i wyrobów medycznych; 

P6U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6U_U

P6S_UW 

NZ

D.U17 

prowadzić u osób dorosłych i dzieci żywienie dojelitowe (przez zgłębnik i przetokę odżywczą) oraz żywienie pozajelitowe; 

P6S_UW 

NZ

D.U18 

rozpoznawać powikłania  leczenia farmakologicznego, dietetycznego,

rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego; 

P6S_UW 

M

D.U19 

pielęgnować pacjenta z przetoką jelitową oraz rurką intubacyjną i tracheotomijną; 

P6S_UW 

NZ

D.U20 

prowadzić rozmowę terapeutyczną; 

P6S_UW 

NZ

D.U21 

prowadzić rehabilitację przyłóżkową i aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej; 

P6S_UW 

NZ

D.U22 

przekazywać informacje członkom zespołu terapeutycznego o stanie zdrowia pacjenta; 

P6S_UO 

NZ

D.U23 

asystować lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych; 

P6S_UW 

NZ

D.U24  

oceniać poziom bólu, reakcję pacjenta na ból i jego nasilenie oraz stosować farmakologiczne i niefarmakologiczne postępowanie przeciwbólowe; 

P6S_UW 

M

D.U25 

postępować zgodnie z procedurą z ciałem zmarłego pacjenta; 

P6S_UW 

NZ

D.U26 

przygotowywać i podawać pacjentom leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

P6U_U

P6S_UW 

M

D.U27 

udzielać pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia; 

P6S_UW 

M

D.U28  

doraźnie unieruchamiać złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowywać pacjenta do transportu; 

P6S_UW 

M

D.U29 

doraźnie tamować krwawienia i krwotoki; 

P6S_UW 

M

D.U30 

wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne

u osób dorosłych i dzieci oraz stosować automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator, AED) i bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych oraz przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych z zastosowaniem dostępnych urządzeń nadgłośniowych; 

P6S_UW 

M

D.U31 

krytycznie analizować publikowane wyniki badań naukowych; 

P6U_U

P6S_UW; P6S_UU 

NZ

D.U32 

przeprowadzać badanie jakościowe, posługując się narzędziami badawczymi. 

P6S_UW; P6S_UU 

NZ

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, kompetencje społeczne) i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej dla kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

O.K1 

kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania

zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną; 

P6U_K

P6S_KR P6S_KO

NZ

O.K2  

przestrzegania praw pacjenta; 

P6S_KR

NZ

O.K3 

samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem; 

P6S_KR

NZ

O.K4  

ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe; 

P6S_KR P6S_KK

NZ

O.K5  

zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu; 

P6S_KR P6S_KK

NZ

O.K6  

przewidywania i uwzględniania czynników

wpływających na reakcje własne i pacjenta; 

P6S_KR P6S_KK

NZ

O.K7  

dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych. 

P6S_KK

P6S_KO

P6S_KR

NZ

PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia (typowe miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów
Celem kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowanie pielęgniarek/pielęgniarzy jako wykwalifikowanej kadry kierowniczej.
Absolwent posiada umiejętności: posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie pielęgniarstwa; świadczenia zindywidualizowanej opieki w zakresie pielęgniarstwa; organizowania i nadzorowania opieki pielęgniarskiej; nawiązywania współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki; prowadzenia edukacji prozdrowotnej; wdrażania nowych metod, technik i rozwiązań organizacyjnych oraz identyfikowania obszarów podejmowania badań uczestniczenia w badaniach.

W zakresie wiedzy absolwent jest przygotowany do wykonania zawodu magistra pielęgniarstwa.
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych. Wykazuje znajomość regulacji prawnych, zarządzania, dydaktyki, poradnictwa, promocji zdrowia, opieki i edukacji zdrowotnej, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza.

W zakresie umiejętności korzysta z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki. Udziela świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom. Sprawuje całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem z chorobą przewlekłą i umierającym. Samodzielnie wykonuje zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw. Organizuje i nadzoruje pracę własną i pracę zespołu pielęgniarskiego, opracowuje założenia polityki kadrowej i dokonuje wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz opracowuje i wdraża do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Nawiązuje też współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
W zakresie kompetencji społecznych skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta. Posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się i rozwoju kadry pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia jest przygotowany do pracy:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych,
 • w administracji państwowej i samorządowej oraz szkolnictwie,
 • w instytucjach oświatowych,
 • jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.

Po ukończonych studiach na kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych.
Analiza zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie wprowadziła Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia opierając się na dotychczasowych dobrych praktykach i doświadczeniach Uczelni, poszanowaniu autonomii i specyfiki jej jednostek organizacyjnych, a także na przeświadczeniu o konieczności stałego monitorowania, analizowania, oceniania i doskonalenia rozwiązań oraz działań służących podnoszeniu jakości kształcenia.

Na potrzeby dopełnienia działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w PSW została powołana Rada Pracodawców (interesariusze zewnętrzni), w której składzie są m.in. przedstawiciele placówek medycznych takich jak:
⎯ Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku, ⎯ EMC Szpital Zdrowie Kwidzyn,
⎯ Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu, ⎯ Kociewskie Centrum Zdrowia.
⎯ w składzie osobowym Rady Pracodawców PSW znajduje się przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Posiedzenia Rady Pracodawców odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w semestrze: na początku semestru oraz na końcu. Głównymi zamierzeniami działania Rady Pracodawców jest ciągła ocena absolwentów PSW pod kątem wymagań pracodawców, analiza potrzeb edukacyjnych regionu/pracodawców/instytucji.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zawiera opracowane narzędzia (ankiety) do badania opinii dotyczących oceny przygotowania zawodowego absolwenta – badanie prowadzone wśród w/w pracodawców.
Interesariusze zewnętrzni – pracodawcy podczas zatrudniania absolwentów kierunku ratownictwo medyczne WNoZ Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie kierują się przede wszystkim:
⎯ doświadczeniem zawodowym,
⎯ umiejętnościami praktycznymi (uzyskanym m.in. na praktykach),
⎯ dyspozycyjnością, ⎯ wykształceniem wyższym,
⎯ uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi.
Ponadto wg pracodawców potencjalny pracownik powinien być:
⎯ zdecydowany,
⎯ sumienny i uczciwy,
⎯ zdyscyplinowany, ⎯ ambitny.
Powinien posiadać:
⎯ umiejętność planowania i organizowania pracy, ⎯ umiejętność pracy w zespole, ⎯ kreatywne myślenie.

Opis ogólnych efektów uczenia się dla kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia

Ogólne efekty uczenia się

w zakresie wiedzy zna i rozumie:

1.

omawia zasady i metody monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjnoprofilaktycznych w populacji osób zdrowych;

2.

omawia standardy realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;

3.

omawia mechanizmy działania produktów leczniczych i zasady ich ordynowania;

4.

omawia wytyczne terapeutyczne i standardy opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;

5.

omawia zasady i metody edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;

6.

przedstawia rolę pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;

7.

omawia problematykę zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;

8.

omawia uwarunkowania rozwoju jakości usług zdrowotnych;

9.

omawia regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;

10.

metodologię badań naukowych i zasady ich prowadzenia;

11.

omawia wymagania dotyczące przygotowywania publikacji naukowych;

12.

omawia kierunki rozwoju pielęgniarstwa w europie i na świecie;

13.

omawia zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;

14.

omawia uwarunkowania kulturowe i religijne sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;

15.

omawia metodykę kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego;

w zakresie umiejętności potrafi:

1.

monitoruje stan zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażać działania edukacyjne i promocyjno-profilaktyczne;

2.

rozwiązuje problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;

3.

dobiera, zleca i interpretuje badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień;

4.

opracowuje program edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzić tę edukację i dokonywać ewaluacji tego programu;

5.

samodzielnie pielęgnuje pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;

6.

koordynuje opiekę zdrowotną nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;

7.

ordynuje leki, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie recepty lub zlecenia;

8.

udziela samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;

9.

tworzy standardy opieki pielęgniarskiej oraz wdrażać je do praktyki pielęgniarskiej;

10.

stosuje odpowiednie przepisy prawa w działalności zawodowej;

11.

określa zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywać założenia pielęgniarskiej polityki kadrowej;

12.

komunikuje się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;

13.

organizuje i nadzoruje pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;

14.

prowadzi badania naukowe i upowszechnia ich wyniki;

15.

wykorzystuje wyniki badań naukowych i światowy dorobek pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki

pielęgniarskiej;

16.

zapewnia opiekę pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;

17.

stosować metodykę nauczania oraz ewaluacji w realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego;

w zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

1.

dokonuje krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;

2.

formułułuje opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

3.

okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;

4.

rozwiązuje złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazuje priorytety w realizacji określonych zadań;

5.

ponosi odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne;

6.

wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Uniwersalne charakterystyki poziomów w Polskiej Ramy Kwalifikacji – poziom 7

UNIWERSALNE CHARAKTERYSTYKI POZIOMÓW W PRK – POZIOM 7  

Wiedza/ zna i rozumie:  

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst prowadzonej działalności  

P7U_W  

Umiejętności/  potrafi: 

wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie, komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska 

P7U_U 

Kompetencje

społeczne/ jest gotów do: 

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią 

P7U_K 

Szczegółowe efekty uczenia się

Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów na określonym poziomie i profilu uwzględnia uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia, określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2153, 2245, z 2019 r. poz. 534) oraz charakterystyki drugiego stopnia określone w Rozporządzeniu MNISW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. 2018, poz. 2218) oraz

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. 2019, poz. 1573).

Objaśnienia opisu dyscyplin naukowych:  

M – nauki medyczne 

NZ – nauki o zdrowiu 

F – nauki farmakologiczne 

SiH – nauki z dziedziny nauk społecznych i nauk humanistycznych 

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, nauki społeczne i humanistyczne) dla kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej

Kod opisu efektu

uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje: 

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

A. NAUKI SPOŁECZNE I HUMANISTYCZNE

(psychologia zdrowia, prawo w praktyce pielęgniarskiej, zarządzanie w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, język angielski)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:   

A.W1.

omawia modele i podejścia stosowane w psychologii zdrowia 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

 

 

 

 

 

P7U_W

P7S_WG  

SiH

A.W2.

charakteryzuje znaczenie wsparcia społecznego i psychologicznego w zdrowiu i chorobie 

P7S_WG  

SiH

A.W3.

omawia teorie stresu psychologicznego, zależności między stresem a stanem zdrowia oraz inne psychologiczne determinanty zdrowia 

P7S_WG  

SiH

A.W4.

omawia podejście salutogenetyczne podmiotowych uwarunkowań optymalnego stanu zdrowia i podejście patogenetyczne uwarunkowane chorobą 

P7S_WK  

SiH

A.W5.

omawia procesy adaptacji człowieka do życia z przewlekłą chorobą i uwarunkowania tych procesów 

P7S_WK  

SiH

A.W6.

przedstawia skutki prawne zdarzeń medycznych 

P7S_WK  

SiH

A.W7.

omawia istotę błędów medycznych w pielęgniarstwie w kontekście niepowodzenia w działaniach terapeutyczno-pielęgnacyjnych 

P7S_WK  

SiH

A.W8.

omawia     system      ubezpieczeń      w         zakresie

odpowiedzialności cywilnej 

P7S_WK  

SiH

A.W9.

omawia uwarunkowania prawne przetwarzania danych wrażliwych w systemie ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

P7S_WK  

SiH

A.W10.

przedstawia poziomy uprawnień do udzielenia świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w odniesieniu do poziomów kwalifikacji pielęgniarskich 

P7S_WG  

SiH

A.W11.

omawia metody zarządzania w systemie ochrony zdrowia 

P7S_WG  

SiH

A.W12.

omawia zasady funkcjonowania organizacji i budowania struktur 

P7S_WG  

SiH

A.W13.

charakteryzuje pojęcie kultury organizacyjnej i czynników ją determinujących 

P7S_WG  

SiH

A.W14.

omawia mechanizmy podejmowania decyzji w zarządzaniu 

P7S_WG  

SiH

A.W15.

omawia style zarządzania i znaczenie przywództwa w rozwoju pielęgniarstwa 

P7S_WK  

SiH

A.W16.

omawia zasady świadczenia usług pielęgniarskich i sposób ich finansowania 

P7S_WK  

SiH

A.W17.

omawia specyfikę funkcji kierowniczych, w tym istotę delegowania zadań 

P7S_WK  

SiH

A.W18.

charakteryzuje metody diagnozy organizacyjnej, koncepcję i teorię zarządzania zmianą oraz zasady zarządzania strategicznego 

P7S_WK  

SiH

A.W19.

charakteryzuje        problematykę         zarządzania

zasobami ludzkimi 

P7S_WG  

SiH

A.W20.

omawia uwarunkowania rozwoju zawodowego pielęgniarek 

P7S_WG  

SiH

A.W21.

omawia                 naukowe               podstawy                 ergonomii             w środowisku pracy 

P7S_WG  

SiH

A.W22.

omawia modele i strategie zarządzania jakością 

P7S_WG  

SiH

A.W23.

omawia podstawowe pojęcia z zakresu dydaktyki medycznej 

P7S_WK  

SiH

A.W24.

charakteryzuje      zasady       przygotowania       do

działalności dydaktycznej 

P7S_WG  

SiH

A.W25.

klasyfikuje metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym 

P7S_WG  

SiH

A.W26.

przedstawia Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

P7S_WK  

SiH

A.W27.

omawia teorię pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger 

P7S_WG  

SiH

A.W28.

omawia kulturowe uwarunkowania zapewnienia opieki z uwzględnieniem zachowań zdrowotnych  i podejścia do leczenia 

P7S_WG  

SiH

A.W29.

przedstawia różnice kulturowe i religijne w postrzeganiu człowieka i w komunikacji międzykulturowej.

P7S_WG  

SiH

UMIEJĘTNOŚCI 

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

A.U1.

wskazuje              rolę         wsparcia                 społecznego         i psychologicznego w opiece nad osobą zdrową i chorą 

P7U_U

P7S_UW

SiH

A.U2.

wskazuje metody radzenia sobie ze stresem 

P7S_UW

SiH

A.U3.

ocenia zdarzenia w praktyce zawodowej pielęgniarki w kontekście zgodności z przepisami prawa oraz możliwości i sposobów dochodzenia

P7S_UW

SiH

roszczeń, a także wskazuje możliwości rozwiązania danego problemu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

A.U4.

kwalifikuje daną sytuację zawodową w odniesieniu do prawa cywilnego, karnego i zawodowego 

P7S_UW

SiH

A.U5.

analizuje    przyczyny    błędów    medycznych       i

proponuje działania zapobiegawcze 

P7S_UW

SiH

A.U6.

analizuje strukturę zadań zawodowych pielęgniarek w kontekście posiadanych kwalifikacji 

P7S_UW

SiH

A.U7.

stosuje metody analizy strategicznej niezbędne dla funkcjonowania podmiotów           wykonujących działalność leczniczą 

P7S_UW

SiH

A.U8.

organizuje            i               nadzoruje             prace                 zespołów pielęgniarskich 

P7S_UW

SiH

A.U9.

stosuje różne metody podejmowania decyzji zawodowych i zarządczych  

P7S_UW

SiH

A.U10.

planuje zasoby ludzkie, wykorzystując różne metody, organizuje rekrutację pracowników i realizuje proces adaptacji zawodowej 

P7S_UO

SiH

A.U11.

opracowuje plan rozwoju zawodowego własnego i podległego personelu pielęgniarskiego  

P7S_UO

SiH

A.U12.

przygotowuje      opisy      stanowisk      pracy        dla

pielęgniarek oraz zakresy obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności 

P7S_UO

SiH

A.U13.

opracowuje harmonogramy pracy personelu w oparciu o ocenę zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 

P7S_UO  

SiH

A.U14.

nadzoruje jakość opieki pielęgniarskiej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym przygotowuje ten podmiot do zewnętrznej oceny jakości 

P7S_UO  

SiH

A.U15.

dobiera odpowiednie środki i metody nauczania w działalności dydaktycznej 

P7S_UW  

SiH

A.U16.

dokonuje weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się i organizacji procesu kształcenia zawodowego 

P7S_UW  

SiH

A.U17.

wykorzystuje w pracy zróżnicowanie w zakresie komunikacji        interpersonalnej wynikające                 z uwarunkowań kulturowych,                 etnicznych, religijnych i społecznych 

P7S_UW  

SiH

A.U18.

stosuje w praktyce założenia teorii pielęgniarstwa wielokulturowego Madeleine Leininger 

P7S_UW  

SiH

A.U19.

rozpoznaje kulturowe uwarunkowania żywieniowe i transfuzjologiczne 

P7S_UW  

SiH

A.U20.

uwzględnia uwarunkowania religijne i kulturowe potrzeb pacjentów w opiece zdrowotnej 

P7S_UW  

SiH

A.U21.

porozumiewa się w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

P7S_UW  

SiH

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, zaawansowana praktyka pielęgniarska) dla kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się

Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK 

Charakterystyki drugiego stopnia PRK 

Dyscyplina naukowa

B. ZAAWANSOWANA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA 

(farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych; pielęgniarstwo epidemiologiczne; endoskopia; poradnictwo w pielęgniarstwie; koordynowana opieka zdrowotna; promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne; 

opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu,

nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, leczenie nerkozastępcze, cukrzyca, choroba nowotworowa, rany

przewlekłe i przetoki, ból, leczenie żywieniowe, tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, zaburzenia układu

nerwowego, zaburzenia zdrowia psychicznego)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:   

B.W1.

omawia mechanizmy działania produktów leczniczych oraz ich przemiany w ustroju zależne od wieku i problemów zdrowotnych 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

P7S_WG

M

B.W2.

przedstawia regulacje prawne związane z refundacją leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

P7S_WG

F

B.W3.

omawia zasady ordynowania produktów leczniczych zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz określonych wyrobów medycznych, w tym

wystawiania na nie recepty lub zleceń 

P7S_WG

F

B.W4.

wymienia objawy i omawia skutki uboczne działania leków zawierających określone

substancje czynne 

P7S_WG

F

B.W5.

omawia założenia organizacji i nadzoru epidemiologicznego w zakładach opieki zdrowotnej 

P7S_WG

NZ

B.W6.

omawia uwarunkowania występowania, kontroli oraz profilaktyki zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach szpitalnych, z uwzględnieniem czynników etologicznych, w tym patogenów alarmowych 

P7S_WG

NZ

B.W7.

omawia zasady planowania, opracowania, wdrażania i nadzorowania działań

zapobiegawczych oraz przeciwepidemicznych  

P7S_WG

NZ

B.W8.

przedstawia organizację i funkcjonowanie pracowni endoskopowej oraz zasady

wykonywania procedur endoskopowych 

P7S_WG

NZ

B.W9.

omawia diagnostyczne i terapeutyczne możliwości endoskopii w zakresie przewodu pokarmowego, dróg oddechowych, urologii, ginekologii,

laryngologii, anestezjologii i ortopedii  

P7S_WG

NZ

B.W10.

omawia zasady prowadzenia dokumentacji medycznej obowiązujące w pracowni endoskopowej 

P7S_WG

NZ

B.W11.

omawia założenia teoretyczne poradnictwa w pracy pielęgniarki bazujące na regulacjach prawnych i transteoretycznym modelu zmiany (Prochaska i DiClemente) 

P7S_WG

NZ

B.W12.

omawia predyktory funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, z uwzględnieniem choroby przewlekłej 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

P7S_WG

NZ

B.W13.

omawia metody oceny stanu zdrowia pacjenta w poradnictwie pielęgniarskim 

P7S_WG

NZ

B.W14.

omawia zasady postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych problemów zdrowotnych 

P7S_WG

NZ

B.W15.

zasady doboru badań diagnostycznych i interpretacji, i wyników w zakresie posiadanych uprawnień zawodowych 

P7S_WG

NZ

B.W16.

przedstawia modele opieki koordynowanej funkcjonujące w Rzeczypospolitej Polskiej i w wybranych państwach 

P7S_WG

NZ

B.W17.

omawia regulacje prawne w zakresie koordynacji opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą

w systemie ochrony zdrowia   

P7S_WG

NZ

B.W18.

omawia zasady koordynowania programów zdrowotnych oraz procesu organizacji i udzielania świadczeń zdrowotnych w różnych obszarach systemu ochrony zdrowia 

P7S_WG

NZ

B.W19.

omawia     zasady     funkcjonowania     zespołów

interdyscyplinarnych w opiece zdrowotnej  

P7S_WG

NZ

B.W20.

omawia założenia i zasady opracowania standardów postępowania pielęgniarskiego z uwzględnieniem praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice) 

P7S_WK

NZ

B.W21.

omawia założenia i zasady tworzenia oraz ewaluacji programów zdrowotnych oraz metody edukacji terapeutycznej 

P7S_WK

NZ

B.W22.

omawia zakres profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, chorób społecznych i chorób

cywilizacyjnych 

P7S_WK

NZ

B.W23.

charakteryzuje procedurę i zakres bilansu zdrowia dziecka i osoby dorosłej 

P7S_WG

NZ

B.W24.

omawia badania profilaktyczne oraz programy profilaktyczne finansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

P7S_WG

NZ

B.W25.

omawia zasady postępowania diagnostycznoterapeutycznego i opieki nad pacjentami z nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami rytmu serca, przewlekłą niewydolnością krążenia oraz nowoczesne technologie wykorzystywane w terapii i monitorowaniu pacjentów z chorobami układu krążenia 

P7S_WG

M

B.W26.

omawia patomechanizm, zasady, objawy, diagnostykę i postępowanie pielęgniarskie w przewlekłej niewydolności oddechowej 

P7S_WG

M/NZ

B.W27.

omawia technikę badania spirometrycznego 

P7S_WG

M

B.W28.

omawia standardy specjalistycznej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego w technikach przerwanych i technikach ciągłych (Continuous

Renal Replacement Therapy, CRRT) 

P7S_WG

NZ

B.W29.

omawia zasady funkcjonowania stacji dializ oraz leczenia nerkozastępczego (ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa CADO, ambulatoryjna dializa otrzewnowa ADO, hemodializa, hiperalimentacja) 

P7S_WG

M

B.W30.

omawia przyczyny i zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz opieki nad pacjentami z niewydolnością narządową 

P7S_WK

NZ

B.W31.

omawia zasady opieki nad pacjentem przed i po przeszczepieniu narządów 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_W

P7S_WG

NZ

B.W32.

omawia zasady i metody prowadzenia edukacji terapeutycznej pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji w cukrzycy, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc 

P7S_WG

NZ

B.W33.

omawia patomechanizm cukrzycy, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc oraz powikłania i zasady koordynacji działań związanych z prowadzeniem edukacji terapeutycznej 

P7S_WG

M

B.W34.

omawia etiopatogenezę nowotworzenia, epidemiologię i profilaktykę chorób nowotworowych 

P7S_WG

M

B.W35.

omawia zasady leczenia i opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową, w tym terapii spersonalizowanej 

P7S_WG

NZ

B.W36.

omawia zasady i sposoby pielęgnowania pacjenta po radioterapii i chemioterapii 

P7S_WK

NZ

B.W37.

omawia metody rozpoznawania reakcji pacjenta na chorobę i leczenie onkologiczne 

P7S_WK

M

B.W38.

omawia metody oceny ran przewlekłych i ich

klasyfikację 

P7S_WG

M

B.W39.

omawia nowoczesne metody terapii oraz rolę hiperbarii tlenowej i terapii podciśnieniowej w procesie leczenia najczęściej występujących ran przewlekłych, w szczególności owrzodzeń żylnych, owrzodzeń niedokrwiennych, odleżyn, odmrożeń, zespołu stopy cukrzycowej 

P7S_WG

M

B.W40.

omawia zasady doboru opatrunków w leczeniu ran przewlekłych 

P7S_WG

NZ

B.W41.

zasady przygotowania pacjenta i jego rodziny w zakresie profilaktyki występowania ran oraz ich powikłań 

P7S_WG

NZ

B.W42.

omawia zasady oceny funkcjonowania przetoki jelitowej i moczowej oraz ich powikłań 

P7S_WG

M

B.W43.

omawia zasady przygotowania pacjenta z przetoką jelitową i moczową oraz jego rodziny do samoobserwacji i samoopieki oraz zasady doboru sprzętu stomijnego i jego refundacji 

P7S_WG

NZ

B.W44.

omawia metody oceny bólu w różnych sytuacjach

klinicznych i farmakologiczne oraz  niefarmakologiczne metody jego leczenia 

P7S_WG

M

B.W45.

omawia zasady współpracy z zespołem żywieniowym w planowaniu i realizacji metod, technik oraz rodzajów żywienia dojelitowego i pozajelitowego w ramach profilaktyki powikłań 

P7S_WG

M

B.W46.

omawia zasady stosowania nowoczesnych metod tlenoterapii, monitorowania stanu pacjenta

leczonego tlenem i toksyczności tlenu 

P7S_WG

M

B.W47.

omawia wskazania i zasady stosowania wentylacji mechanicznej inwazyjnej i nieinwazyjnej oraz możliwe powikłania jej zastosowania 

P7S_WG

M

B.W48.

omawia wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie psychofizyczne człowieka

i kształtowanie więzi międzyludzkich 

P7S_WK

M

B.W49.

omawia przyczyny, objawy i przebieg depresji, zaburzeń lękowych oraz uzależnień 

P7S_WK

M

B.W50.

zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami       lękowymi oraz pacjentem uzależnionym 

P7S_WK

NZ

B.W51.

omawia zakres pomocy i wsparcia w ramach świadczeń oferowanych osobom z problemami zdrowia psychicznego i ich rodzinom lub opiekunom 

P7U_W

P7S_WK

NZ

B.W52. omawia zasady opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym chorobami degeneracyjnymi.

P7S_WK

NZ

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

B.U1.

dobiera i przygotowuje zapis form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta 

 

 

P7U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

P7S_UW

F

B.U2.

interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych 

P7S_UW

F

B.U3.

ordynuje leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne oraz wystawia na nie recepty lub zlecenia 

P7S_UW

NZ

B.U4.

dobiera i zleca środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby

medyczne w zależności od potrzeb pacjenta 

P7S_UW

NZ

B.U5.

stosuje zasady zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz nadzoru epidemiologicznego w różnych zakładach opieki zdrowotnej 

P7S_UW

NZ

B.U6.

planuje i przeprowadza edukację personelu w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych 

P7S_UW

NZ

B.U7.

wykorzystuje wskaźniki jakości zarządzania opieką pielęgniarską w nadzorze

epidemiologicznym 

P7S_UW

NZ

B.U8.

uczy pacjenta i jego rodzinę postępowania przed planowanym i po wykonanym procesie

diagnostyki i terapii endoskopowej  

P7S_UW

NZ

B.U9.

współuczestniczy w procesie diagnostyki i terapii endoskopowej  

P7S_UW

NZ

B.U10.

prowadzi dokumentację medyczną w pracowni endoskopowej 

P7S_UW

NZ

B.U11.

diagnozuje zagrożenia zdrowotne pacjenta z chorobą przewlekłą 

P7S_UW

NZ

B.U12.

ocenia adaptację pacjenta do choroby przewlekłej 

P7S_UW

NZ

B.U13.

udziela porad osobom zagrożonym uzależnieniami i uzależnionym wykorzystując transteoretyczny model zmian (Prochaska i DiClemente)  

P7S_UW

NZ

B.U14.

przygotowuje materiały edukacyjne dla pacjenta i jego rodziny w ramach poradnictwa zdrowotnego  

P7S_UW

NZ

B.U15.

wykorzystuje zasoby technologiczne dla potrzeb poradnictwa zdrowotnego  

P7S_UK

NZ

B.U16.

dobiera i stosuje metody oceny stanu zdrowia pacjenta w ramach udzielania porad pielęgniarskich 

P7S_UK

NZ

B.U17.

dokonuje wyboru i zlecać badania diagnostyczne w ramach posiadanych uprawnień zawodowych 

P7S_UW

NZ

B.U18.

wdraża działanie terapeutyczne w zależności od oceny stanu pacjenta w ramach posiadanych uprawnień zawodowych 

P7S_UW

NZ

B.U19.

koordynuje realizację świadczeń zdrowotnych dla pacjentów ze schorzeniami przewlekłymi

P7U_U

P7S_UK

NZ

B.U20.

opracowuje diagnozę potrzeb zdrowotnych i plan organizacji opieki oraz leczenia na poziomie organizacji i międzyinstytucjonalnym  

P7S_UW

NZ

B.U21.

planuje i koordynuje proces udzielania świadczeń zdrowotnych, z uwzględnieniem kryterium jakości i efektywności 

P7S_UW

NZ

B.U22.

dostosowuje do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych dostępne programy promocji

zdrowia i edukacji zdrowotnej 

P7S_UK

NZ

B.U23.

wdraża programy promocji zdrowia dla pacjentów i ich rodzin 

P7S_UK

NZ

B.U24.

stosuje wybrane metody edukacji zdrowotnej 

P7S_UW

NZ

B.U25.

prowadzi działania w zakresie profilaktyki i prewencji chorób zakaźnych, chorób społecznych i chorób cywilizacyjnych 

P7S_UW

NZ

B.U26.

reaguje     na     swoiste     zagrożenia     zdrowotne

występujące w środowisku zamieszkania, edukacji  i pracy 

P7S_UW

NZ

B.U27.

przygotowuje pacjenta z nadciśnieniem tętniczym,

przewlekłą             niewydolnością             krążenia 

i zaburzeniami rytmu serca do samoopieki i samopielęgnacji 

P7S_UK

NZ

B.U28.

planuje i przeprowadza edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji przy nadciśnieniu tętniczym, w przewlekłej niewydolności krążenia i przy zaburzeniach rytmu serca 

P7S_UK

NZ

B.U29.

wykorzystuje nowoczesne technologie informacyjne do monitorowania pacjentów

z chorobami układu krążenia 

P7S_UK

NZ

B.U30.

wykonuje badania spirometryczne i interpretuje jego wynik 

P7S_UW

NZ

B.U31.

sprawuje specjalistyczną opiekę pielęgniarską nad pacjentem w przebiegu leczenia nerkozastępczego w technikach przerywanych oraz technikach ciągłych (Continuius Renal Replacement Therapy, CRRT) 

P7S_UW

NZ

B.U32.

planuje i przeprowadza edukację terapeutyczną pacjenta, jego rodziny i opiekuna w zakresie samoobserwacji i samopielęgnacji podczas dializy i hemodializy 

P7S_UK

NZ

B.U33.

planuje i sprawuje opiekę pielęgniarską nad pacjentem z niewydolnością narządową, przed i po przeszczepieniu narządów 

P7S_UK

NZ

B.U34.

wykorzystuje aktualną wiedzę w celu zapewnienia wysokiego poziomu edukacji terapeutycznej pacjentów chorych na cukrzycę, ich rodzin i opiekunów 

P7S_UW

NZ

B.U35.

planuje i koordynuje opiekę nad pacjentem chorym na cukrzycę 

P7S_UW

NZ

B.U36.

motywuje pacjenta chorego na cukrzycę do radzenia sobie z chorobą i do współpracy w

procesie leczenia 

P7S_UU

NZ

B.U37.

planuje opiekę nad pacjentami z wybranymi chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo 

P7S_UW

NZ

B.U38.

stosuje metody i środki łagodzące skutki uboczne chemioterapii i radioterapii  

P7S_UW

NZ

B.U39.

rozpoznaje sytuację psychologiczną pacjenta i jego reakcje na chorobę oraz proces leczenia,  a także udziela mu wsparcia motywacyjnoedukacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7U_U

P7S_UW

NZ

B.U40.

ocenia i klasyfikuje rany przewlekłe 

P7S_UW

NZ

B.U41.

dobiera opatrunki z uwzględnieniem rodzaju i stanu rany 

P7S_UW

NZ

B.U42.

przygotowuje    pacjenta    i     jego     rodzinę     do

profilaktyki, samokontroli i pielęgnacji rany 

P7S_UW

NZ

B.U43.

stosuje nowoczesne techniki pielęgnacji przetok jelitowych i moczowych 

P7S_UW

NZ

B.U44.

przygotowuje pacjenta ze stomią do samoopieki oraz zapewnia doradztwo w doborze sprzętu stomijnego 

P7S_UW

NZ

B.U45.

ocenia natężenie bólu według skal z uwzględnieniem wieku pacjenta i jego stanu klinicznego 

P7S_UW

NZ

B.U46.

dobiera i stosuje metody leczenia farmakologicznego bólu oraz stosuje metody niefarmakologicznego leczenie bólu w zależności

od stanu klinicznego pacjenta 

P7S_UW

NZ

B.U47.

monitoruje           skuteczność         leczenia przeciwbólowego 

P7S_UW

NZ

B.U48.

prowadzi      edukację     pacjenta      w      zakresie

samokontroli i samopielęgnacji w terapii bólu 

P7S_UK

NZ

B.U49.

wykorzystuje     standaryzowane     narzędzia     w

przeprowadzaniu oceny stanu odżywienia pacjenta 

P7S_UW

NZ

B.U50.

monitoruje stan ogólny pacjenta w czasie leczenia żywieniowego 

P7S_UW

NZ

B.U51.

prowadzi żywienie dojelitowe z wykorzystaniem różnych technik, w tym pompy perystaltycznej  i żywienia pozajelitowego drogą żył centralnych i obwodowych 

P7S_UW

NZ

B.U52.

przygotowuje sprzęt i urządzenia do wdrożenia wentylacji mechanicznej inwazyjnej, w tym wykonuje test aparatu 

P7S_UW

NZ

B.U53.

obsługuje      respirator      w      trybie      wentylacji

nieinwazyjnej 

P7S_UW

NZ

B.U54.

przygotowuje i stosuje sprzęt do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej 

P7S_UW

NZ

B.U55.

zapewnia              pacjentowi                 wentylowanemu mechanicznie w sposób inwazyjny kompleksową opiekę pielęgniarską 

P7S_UW

NZ

B.U56.

komunikuje się z pacjentem wentylowanym mechanicznie z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji 

P7S_UK

NZ

B.U57.

ocenia potrzeby zdrowotne pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi oraz pacjenta uzależnionego, a także planuje interwencje zdrowotne 

P7S_UK

NZ

B.U58.

analizuje i dostosowuje do potrzeb pacjenta dostępne programy promocji zdrowia psychicznego  

P7S_UK

NZ

B.U59.

rozpoznaje sytuację życiową pacjenta w celu zapobiegania jego izolacji społecznej 

P7S_UK

NZ

B.U60.

prowadzi psychoedukację pacjenta z zaburzeniami psychicznymi, w tym depresją i zaburzeniami lękowymi, oraz pacjenta uzależnionego i jego

P7S_UK

NZ

rodziny (opiekuna), a także stosuje treningi umiejętności społecznych jako formę rehabilitacji psychiatrycznej 

 P7U_U

B.U61.

sprawuje zaawansowaną opiekę pielęgniarską nad pacjentem z zaburzeniami układu nerwowego, w tym z chorobami degeneracyjnymi.

P7S_UW

NZ

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, zaawansowana praktyka pielęgniarska) dla kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się

Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK

Charakterystyki drugiego stopnia 

Dyscyplina naukowa

C. BADANIA NAUKOWE I ROZWÓJ PIELĘGNIARSTWA 

(badania naukowe w pielęgniarstwie, statystyka medyczna, informacja naukowa, praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej, seminarium dyplomowe)

WIEDZA 

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:   

C.W1.

omawia kierunki, zakres i rodzaj badań naukowych w pielęgniarstwie  

P7W_U

P7S_WG 

NZ

C.W2.

przedstawia reguły dobrych praktyk w badaniach naukowych  

P7S_WG 

NZ

C.W3.

charakteryzuje metody i techniki badawcze stosowane w badaniach naukowych w pielęgniarstwie 

P7S_WG 

NZ

C.W4.

omawia zasady przygotowania baz danych do analiz statystycznych 

P7S_WG 

NZ

C.W5.

omawia narzędzia informatyczne, testy statystyczne i zasady opracowywania wyników badań naukowych  

P7S_WG 

NZ

C.W6.

przedstawia źródła naukowej informacji medycznej 

P7S_WG 

NZ

C.W7.

omawia sposoby wyszukiwania informacji naukowej w bazach danych 

P7S_WG 

NZ

C.W8.

omawia zasady praktyki opartej na dowodach naukowych w medycynie (evidence based medicine) i w pielęgniarstwie (evidence based nursing practice)  

P7S_WG 

NZ

C.W9.

omawia systemy kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek w wybranych państwach członkowskich unii europejskiej.

P7S_WK 

NZ

C.W10.

omawia procedurę uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek w

Rzeczypospolitej        Polskiej        i          innych

państwach członkowskich Unii Europejskiej  

P7S_WK 

NZ

C.W11.

omawia systemy opieki pielęgniarskiej i współczesne kierunki rozwoju opieki pielęgniarskiej  

P7S_WK 

NZ

C.W12.

omawia zasady dostępu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej do świadczeń zdrowotnych w świetle prawa Unii Europejskiej

P7S_WK 

NZ

C.W13.

przedstawia rolę i priorytety polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia oraz Komisji Europejskiej

P7S_WK 

NZ

UMIEJĘTNOŚCI

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:  

C.U1.

wskazuje kierunki i zakres badań naukowych w pielęgniarstwie 

P7U_U

P7S_UW 

NZ

C.U2.

planuje badanie naukowe i omawia jego cel oraz spodziewane wyniki  

P7S_UW 

NZ

C.U3.

przeprowadza badanie naukowe, prezentuje i zinterpretuje jego wyniki oraz odnosi je do aktualnego stanu wiedzy  

P7S_UW 

NZ

C.U4.

przygotowuje bazę danych do obliczeń

statystycznych 

P7S_UW 

NZ

C.U5.

stosuje   testy       parametryczne    i nieparametryczne dla zmiennych zależnych i niezależnych  

P7S_UW 

NZ

C.U6.

korzysta ze specjalistycznej literatury naukowej krajowej i zagranicznej,

naukowych                    baz                      danych 

i informacji oraz danych przekazywanych przez międzynarodowe organizacje i

stowarzyszenia pielęgniarskie

P7S_UW 

NZ

C.U7.

przygotowuje rekomendacje w zakresie opieki pielęgniarskiej w oparciu o dowody naukowe

P7S_UW 

NZ

Opis szczegółowych efektów uczenia się (standard 2019, kompetencje społeczne) dla kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia i odniesienie ich do charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz dyscypliny naukowej

Kod opisu efektu uczenia się

Opis kierunkowego efektu uczenia się Po ukończeniu studiów absolwent posiada/zna/potrafi/wykazuje:

Charakterystyki pierwszego stopnia PRK

Charakterystyki drugiego stopnia 

Dyscyplina naukowa

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:

K1 

dokonuje krytycznej oceny działań własnych i           działań współpracowników               z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;

P7U_K

P7S_KR  

NZ

K2  

formułuje opinie dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

P7S_KK  

NZ

K3 

okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i

solidarność zawodową;

P7S_KO  

NZ

K4  

rozwiązuje złożone problemy etyczne związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazuje priorytety w realizacji określonych zadań;

P7S_KR  

NZ

K5  

ponosi odpowiedzialność za realizowane świadczenia zdrowotne;

P7S_KR  

NZ

K6  

wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

P7S_KR  

NZ