Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w PSW jest kompleksowym systemem procedur dotyczących ewaluacji treści, środków, warunków, przebiegu i efektów uczenia się. System ten obowiązuje członków wszystkich grup społeczności akademickiej Uczelni: pracowników, studentów studiujących na wszystkich poziomach, nauczycieli akademickich, a także słuchaczy studiów podyplomowych.

Głównym założeniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest monitorowanie procesu kształcenia w celu ciągłego podnoszenia jego jakości zgodnie z misją i strategią Uczelni.

Ponadto WSZJiK w PSW obejmuje zapewnianie, doskonalenie, promocję i kontrolę jakości kształcenia w Uczelni, a w szczególności:

  • wytyczne w zakresie analizowania i opracowywania dokumentów dotyczących programów kształcenia zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego,
  • metody monitorowania procesu kształcenia, w szczególności: organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta, słuchacza studiów podyplomowych,
  • metody rozwijania mobilności studentów,
  • metody poprawy jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego,
  • monitorowanie karier zawodowych absolwentów oraz ich opinii dotyczących przygotowania do pracy zawodowej,
  • system i metody współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
  • system motywowania, oceniania i nagradzania nauczycieli akademickich,
  • informatyzację obsługi studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i działań administracji,
  • inne zadania wynikające z rozwoju uczelni, przepisów prawa i współpracy z innymi podmiotami.

System ma zapewnić profesjonalizm i obiektywizm podejmowanych działań, służyć nieustannemu doskonaleniu systemu zarządzania oraz kształtowaniu postaw projakościowych.