Powiślańska Szkoła Wyższa zawarła ze szkołami partnerskimi umowy dwustronne, mające na celu:

  1. 1. organizowanie wspólnych konferencji i seminariów naukowych;
  2. 2. aktywizację studenckiego ruchu naukowego poprzez koła naukowe;
  3. 3. organizację seminarium doktorskiego dla młodych pracowników nauki;
  4. 4. dobór wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  5. 5. działalność wydawniczą w ramach wydawnictw;
  6. 6. opracowanie i realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  7. 7. aktywizację działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw.
Zawarte umowy umożliwiają:
  • – absolwentom Szkoły w specjalności Informatyka w Zarządzaniu podjęcie magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UG, na równych zasadach z absolwentami – specjalności Informatyka ZSZ Wydziału Zarządzania UG,
  • – absolwentom Szkoły w specjalności Finanse i Zarządzanie Organizacjami oraz Finanse i Rachunkowość podjęcie magisterskich studiów uzupełniających na Wydziale Zarządzania UG na równych zasadach z absolwentami ZSZ Wydziału Zarządzania UG;
  • – absolwentom Szkoły w specjalności Polityka Samorządowa podjęcie magisterskich studiów uzupełniających w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej, na równych zasadach z innymi – absolwentami szkół wyższych.

Krajowe: