WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

NOWOŚĆ!
 • 6 semestrów,
 • studia stacjonarne,
 • 3660 godzin zajęć,
 • studia niestacjonarne

Studia polecamy osobom posiadającym predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi zdrowymi i chorymi. Osoba ubiegająca się o podjęcie studiów na kierunku kosmetologia powinna być: komunikatywna, konsekwentna, wyrozumiała, kreatywna, pomocna, uczciwa i dyskretna. Osoba o takich cechach jest gotowy nieść pomoc osobom potrzebującym. Kandydat na tego typu studia powinien mieć zdolności manualne i poczucie piękna oraz dar empatii i przekonywania. Ważne są także zamiłowania artystyczne oraz upodobania estetyczne.

Studia w naszej Uczelni będą miały na celu przekazanie fachowej wiedzy z zakresu kosmetologii, a także przygotowanie do praktycznego wykonywania zawodu kosmetologa i rozwijanie w/w cech osobowościowych.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Kosmetologia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej oraz wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii, w szczególności obejmującą problematykę kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej, leczniczej oraz receptury kosmetycznej i środków zapachowych. Ponadto posiada praktyczne umiejętności skutecznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz jej doskonalenia. Absolwent posiada także przygotowanie do samodzielnego pełnienia roli zawodowej zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej w gabinetach kosmetologicznych o pełnym zakresie świadczonych usług.

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu kosmetologii to specjalista, zajmujący się poprawą i przywracaniem urody, a także promowaniem zdrowego stylu życia. Kosmetolog posiada szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzę, a także umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetologicznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych.

 

Absolwent z tytułem licencjata – kosmetologa posiada kwalifikacje, które obejmują wiedzę z zakresu:

– nauk medycznych i biologicznych takich jak: anatomia, fizjologia i patofizjologia, biologia z genetyką, biofizyka, biochemia, higiena, mikrobiologia i immunologia, alergologia, farmakologia i toksykologia,
– kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej oraz odnowy biologicznej,
– receptury i technologii form kosmetyku,
– podstaw flebologii i podologii,
– prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia,
– doraźnej pomocy przedmedycznej,
– zdrowia publicznego i promocji zdrowia,
– ustawodawstwa zawodowego.

Ponadto po ukończeniu 3-letnich studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Kosmetologia potrafi:

– umiejętnie przeprowadzić wywiad kosmetologiczny, pozwalający na wstępną diagnozę decydującą o dalszym postępowaniu,
– ustalić rodzaj zabiegu kosmetologicznego zgodnie ze wcześniejszym rozpoznaniem oraz uzasadnić wybór zabiegu odpowiedniego dla jego potrzeb pielęgnacyjnych, profilaktycznych, korekcyjnych lub upiększających,
– poprawnie wykonać zabiegi kosmetologiczne, pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu,
– prawidłowo wykonać zabiegi pielęgnacyjne ciała, w tym zapobiegające oraz zmniejszające otyłość, cellulit i rozstępy skórne,
– prawidłowo odczytać recepturę danego kosmetyku i ustalić jego odpowiednie zastosowanie,
– wykonać podstawowe czynności laboratoryjne,
– ściśle współpracować z lekarzem specjalistą w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
– zaproponować i wykonać makijaże specjalistyczne, w tym kamuflaż
– dokonać odpowiedniej stylizacji sylwetki,
– udzielać pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Absolwent przygotowany jest do realizacji następujących działań oraz wykorzystywania w praktyce zawodowej poniższych kompetencji:

– posługiwania się terminologią stosowaną w kosmetyce i kosmetologii;
– planowania rodzajów zabiegów kosmetycznych i stosowania kosmetyków zgodnie z rozpoznaniem;
– wykonywania zabiegów z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
– obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce;
– sporządzania i stosowania preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
– określania wpływu preparatów kosmetycznych na skórę i organizm człowieka;
– diagnozowania stanu skóry oraz przydatków skórnych;
– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska;
– organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
– wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
– wykorzystywania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
– czerpania z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
– wykonywania zawodu ze szczególną starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
– organizowania, wyposażania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu studiów I stopnia jesteś przygotowany do pracy w:
 • Gabinetach dermatologicznych (w zakresie pielęgnacji skóry)
 • Gabinetach kosmetycznych
 • Firmach produkujących kosmetyki
 • Ośrodkach odnowy biologicznej
 • Ośrodkach badań aplikacyjnych produktów kosmetycznych na stanowisku doradcy klienta bądź jako konsultant
 • Sieciach dystrybucji kosmetyków
 • Spa&Wellness

Stworzysz własną działalność z profesjonalnymi usługami ulepszającymi piękno, zdrowie skóry i samopoczucie psychiczne klientów.

ZAWÓD KOSMETOLOG

Podstawa kształcenia

Obecnie nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa odbywa się w ramach studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, opracowanych zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, według których Senat Uczelni uchwala profil studiów, efekty kształcenia dla kierunku oraz obszary kształcenia, do których przypisany jest kierunek.

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych, natomiast absolwent studiów drugiego stopnia może kontynuować kształcenie na studiach trzeciego stopnia z zakresu kosmetologii lub dziedzin pokrewnych.

Wcześniej nauczanie przygotowujące do zawodu kosmetologa prowadzone na studiach I stopnia odbywało się w oparciu o standardy nauczania rekomendowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego (szczegóły). W myśl standardów nauczania dotyczących studiów pierwszego stopnia oraz założeń Procesu Bolońskiego, po uzyskaniu tytułu licencjata absolwent był przygotowany do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia  z zakresu kosmetologii lub kierunków pokrewnych.


Syntetyczny opis zawodu

Zgodnie z opisem zawartym w “Krajowym standardzie kwalifikacji zawodowych”  przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, kosmetolog to specjalista zajmujący się poprawianiem i przywracaniem urody. Zajmuje się profilaktyką, która ma na celu opóźnienie zewnętrznych oznak starzenia się oraz zachowanie jak najdłużej sprawności życiowej, a także problemami dotyczącymi zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie wpływają na wygląd zewnętrzny.

Kosmetolog posiada wiedzę ogólną z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Do zadań kosmetologa należy diagnostyka skóry, dobranie odpowiedniego rodzaju zabiegu kosmetologicznego, zastosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, wykonanie zabiegu z zakresu kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej w ścisłej współpracy z lekarzami różnych specjalności w zakresie pielęgnacji skóry. Ponadto kosmetolog organizuje stanowiska pracy i prowadzi gabinet kosmetologiczny oraz ocenia poprawność i estetykę wykonanego zabiegu.

Cechy, jakie powinien posiada kosmetolog, to poczucie piękna, zdolności manualne, dar empatii i przekonywania. Powinien ponadto umieć wysłuchać klienta i być komunikatywny. Ważne jest również zamiłowanie artystyczne i upodobania estetyczne.

Kosmetolog znajduje zatrudnienie w gabinetach kosmetycznych oraz odnowy biologicznej, a także firmach kosmetycznych w dziale szkoleń, dystrybucji czy sprzedaży kosmetyków lub kontroli jakości. Może również pracować w laboratoriach, zajmujących się badaniem skuteczności działania produktów kosmetycznych lub jako wykładowca w wyższych uczelniach i szkołach kosmetycznych oraz w redakcjach profesjonalnych pism.


Klasyfikacja zawodowa

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) kosmetolog jest specjalistą ochrony zdrowia. Zawód ten jest wpisany pod numerem 228903.

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia

dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego studiów na kierunku lekarskim. Od 2007 roku lekarz medycyny w Akademii Medycznej w Gdańsku. W 2016r. uzyskała specjalizację z dermatologii i wenerologii, a w 2018r. otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Dr n. med. Alicja Rustowska-Rogowska należy do trzech organizacji: Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Dermoskopii. Autorka 4 publikacji, 18 streszczeń.

Monika Dondziak Wizerunek

mgr Monika Dondziak

Z wykształcenia kosmetolog oraz menadżer produktów kosmetycznych. Nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Technik Usług Kosmetycznych w Szkole Policealnej Żak w Kwidzynie. Od 2013r. prowadzi własny Gabinet Podologiczny na stanowisku podolog – specjalista ds. pielęgnacji stóp.

mgr Alicja Piechnik

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego. Pielęgniarka Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku – Kliniki Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Prowadzi samodzielny gabinet zabiegowy Poradni Onkologii Dziecięcej oraz zajmuje się Poradnią Onkologii Dziecięcej we współpracy z innymi. Członek Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Nauczyciel w zakresie Pielęgniarstwa Onkologicznego oraz Pediatrycznego. Przykładowe wykładane przedmioty: Anatomia i fizjologia człowieka, Zagrożenia życia i zdrowia i pierwsza pomoc.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: