Studia II stopnia to kolejny krok w drodze edukacyjne profesjonalnego pracownika medycznego, który zdobył już tytuł licencjata. Program magisterski w Powiślańskiej Szkole Wyższej oferuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwolą Ci rozwijać się w obszarach takich jak opieka specjalistyczna, zarządzanie zdrowiem, badania naukowe czy edukacja pacjentów. 

Dołącz do społeczności studenckiej i otwórz drzwi do ekscytującej i satysfakcjonującej kariery, w której Twoja praca przyczyni się do poprawy życia innych. Sprawdź, jak na studiach drugiego stopnia możesz zdobyć kolejne niezbędne umiejętności w pracy pielęgniarza i pielęgniarki. 

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Powiślańskiej Szkole Wyższej

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo na Powiślańskiej Szkole Wyższej w Gdańsku, Toruniu, Kwidzynie i Kościerzynie są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia pielęgniarskich, czyli dla osób posiadających tytuł licencjata. Są ważnym etapem dalszego rozwoju zawodowych kompetencji oraz możliwością uzyskania nowych umiejętności. Program nauczania obejmuje takie dziedziny i dyscypliny naukowe, jak nauki społeczne i humanistyczne, praktyka pielęgniarska, badania naukowe, praktyka oparta na dowodach naukowych.

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Głównym celem uczelni jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Takiego, który będzie gotowy do pracy w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia i innych placówkach medycznych.

Absolwent tych studiów ma zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu profesjonalną opiekę nad pacjentami. Celem procesu dydaktycznego jest rozwijanie kompetencji umożliwiających absolwentowi pracę w obszarze ochrony zdrowia, w tym samodzielne diagnozowanie, planowanie i realizowanie obowiązków pielęgniarskich uwzględniających najnowsze metody i techniki opieki nad pacjentem. Uczelnia oferuje także zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej umożliwiające rozwój umiejętności praktycznych w jak najbardziej sterylnym odwzorowaniu pomieszczeń. Powiślańska Szkoła Wyższa aktywnie uczestniczy również w realizacji projektów europejskich. Dzięki tym inicjatywom studenci mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i zdobyć praktyczne umiejętności.

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo trwają 4 semestry i kończą się zdobyciem 120 punktów ECTS oraz uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa. 

Wymagania podczas rekrutacji na studia magisterskie pielęgniarstwo

Aby aplikować na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo, kandydaci muszą przedłożyć dyplom licencjata potwierdzający ukończenie studiów I stopnia. Nie ma określonych progów punktowych, a selekcja kandydatów opiera się na ocenie przesłanych dokumentów rekrutacyjnych.

Proces rekrutacji na studia magisterskie w PSW odbywa się wyłącznie online poprzez platformę Wirtualnego Dziekanatu. Kandydaci mogą zarejestrować się, przesłać dokumenty i śledzić status swojej aplikacji zdalnie. W przypadku braku dostępu do odpowiedniego sprzętu, można skorzystać z komputerów dostępnych na uczelni. Ważne jest zadbanie o komplet dokumentów i przestrzeganie wskazanych terminów rekrutacyjnych, więcej informacji znajduje się na stronie: powislanska.edu.pl.

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Absolwenci magisterskich studiów pielęgniarskich są przygotowywani do wykonywania specjalistycznych zadań na najwyższym poziomie. Wśród umiejętności absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej warto wymienić: 

  • Umiejętność samodzielnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Ocena ta uwzględnia czynniki szkodliwe i korzystne. 
  • Precyzyjne identyfikowanie potrzeb pacjenta i dostosowywanie odpowiedniej opieki do tych potrzeb.
  • Świadczenie podstawowej i specjalistycznej opieki pielęgniarskiej.

Dodatkowo absolwent studiów magisterskich pielęgniarskich ma kompetencje upoważniające go do udzielania świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnie z aktualnymi przepisami. Będzie również przygotowany do samodzielnego opracowywania i realizacji działań profilaktycznych i ma umiejętności niezbędne do edukacji innych osób w dziedzinie zdrowia i profilaktyki. Jest on też przygotowany do samodzielnego przepisywania leków oraz wystawiania recept zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ten obszar.

Absolwent tego programu jest przygotowany do zarządzania zespołem pielęgniarskim, zna zasady działania podstawowego i specjalistycznego sprzętu medycznego, jest gotowy do pracy w różnych instytucjach, włączając w to publiczne i prywatne placówki zdrowia, a także instytucje administracji państwowej i samorządowej.

Możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu studiów pielęgniarskich II stopnia

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich II stopnia absolwenci mogą pracować w różnych ośrodkach opieki zdrowotnej, a także w administracji państwowej i samorządowej. 

  • W szpitalach różnego rodzaju, w tym szpitalach ogólnych, specjalistycznych (np. onkologicznych, kardiologicznych) oraz szpitalach uniwersyteckich.
  • W placówkach świadczących podstawową opiekę zdrowotną, udzielając świadczeń pielęgniarskich pacjentom w różnych grupach wiekowych i o różnych potrzebach zdrowotnych.
  • W domach opieki, hospicjach lub ośrodkach opiekuńczych, zapewniając opiekę pacjentom wymagającym długoterminowej pomocy pielęgniarskiej.
  • W organizacjach pozarządowych zajmujących się zdrowiem publicznym, udzielając pomocy medycznej w krajach rozwijających się lub prowadząc projekty społeczne związane z promocją zdrowia.
  • Mogą pracować jako doradcy zdrowia publicznego, eksperci ds. zdrowia, konsultanci zdrowia społeczności, jako pracownicy departamentów zdrowia.
  • Absolwenci mogą podjąć pracę jako wykładowcy lub instruktorzy w szkołach pielęgniarskich, uczelniach medycznych lub ośrodkach szkoleniowych dla personelu medycznego.
  • Mogą pracować jako specjaliści ds. edukacji medycznej, konsultanci ds. opieki pacjenta, czy też specjaliści ds. badań klinicznych.

Jak widać, absolwenci studiów pielęgniarskich II stopnia mają szerokie pole do działania i mogą wybrać ścieżkę zawodową zgodną z ich zainteresowaniami i aspiracjami.