WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 4 semestry
 • 120 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • magister pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – studia II stopnia Kościerzyna

Pielęgniarstwo II stopnia to studia, które pozwolą Ci zdobyć tytuł magistra. Dzięki temu zapewnisz sobie lepsze warunki zatrudnienia i dużo wyższe zarobki. Szkołą, w której warto podjąć te podyplomowe studia, jest PSW filia Kościerzyna. Uczelnia gwarantuje naukę na najwyższym poziomie.  Sprawdź, dlaczego warto studiować właśnie na tej uczelni. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić, by dostać się na ten kierunek. Poznaj również korzyści z uzyskania tytułu magistra pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie. Opis kierunku w Kościerzynie

Pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie to studia trwające 2 lata, czyli 4 semestry. Pomyślne ukończenie tego kierunku jest równoznaczne z otrzymaniem tytułu magistra pielęgniarstwa. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Czego możesz nauczyć się w trakcie trwania studiów?

Przede wszystkim doskonalisz posiadane już umiejętności i wiedzę z zakresu: pielęgniarstwa, wiedzy o zdrowiu i nauk medycznych. Ich podstawy poznałeś w trakcie studiów licencjackich.

W czasie trwania studiów magisterskich nabywasz nowych kompetencji. Otrzymujesz też pakiet umiejętności praktycznych z nowych dziedzin.

Jako student kierunku pielęgniarstwa II stopnia zdobywasz też uprawnienia do tworzenia własnych zespołów medycznych i zarządzania nimi. To zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Ponadto otrzymujesz możliwość wykonywania własnych badań naukowych. Dzięki temu poszerzasz swoje horyzonty i możesz rozwijać się w dziedzinach, które najbardziej są Ci bliskie.

Studia II stopnia pielęgniarstwa Kościerzyna przygotowują Cię także do podjęcia studiów doktoranckich, czyli studiów III stopnia.

Cele kształcenia na kierunku II stopnia pielęgniarstwo Kościerzyna

Podstawowy cel kształcenia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia to gruntowne przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy nie tylko w zawodzie. Studia te gwarantują również nabycie odpowiednich kwalifikacji na stanowiska kierownicze, zarządcze i administracyjne.

Cele pośrednie prezentują się następująco:

 1. Studenci otrzymują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie świadczenia usług pielęgniarskich na najwyższym poziomie i według najnowszych obowiązujących standardów.
 2. Studenci mogą samodzielnie inicjować akcje społeczne w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych oraz cywilizacyjnych.
 3. Studenci zostają zaznajomieni z zagadnieniami dotyczącymi takiej ważnej dziedziny, jaką jest etyka pracy zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza.
 4. Student otrzymuje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i pasji.
 5. Student zostaje przygotowany do prowadzenia własnych badań naukowych.
 6. Student ma zagwarantowane idealne warunki do planowania własnej kariery naukowej, jak i ścieżki zawodowej.

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich pielęgniarstwo

Absolwent studiów magisterskich to przede wszystkim ktoś, kto będzie gotowy do świadczenia pomocy i opieki pielęgniarskiej na wysokim poziomie. To osoba przestrzegająca praw pacjenta, a jednocześnie postępująca zgodnie z etyką zawodową pielęgniarki/pielęgniarza.

Absolwent studiów pielęgniarskich II stopnia potrafi również samodzielnie przeprowadzić akcje promujące zdrowy styl życia. Przekazuje innym wiedzę na temat tego, jak zapobiegać groźnym chorobom.

Absolwent nabywa też zdolności do samodzielnego wykonywania, jak i zlecania badań diagnostycznych. Jest wyposażony w umiejętności praktyczne, jak i bogatą wiedzę teoretyczną. Wie, jak posługiwać się sprzętem medycznym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jest ponadto uprawniona do przepisywania i ordynowania środków farmaceutycznych.

Absolwent potrafi pracować z pacjentem niepełnosprawnym, a także otrzymuje pakiet umiejętności pracy z pacjentami trudnymi i niewspółpracującymi. Jest też w stanie sprawować opiekę nad pacjentem onkologicznym.

Po ukończeniu studiów pielęgniarskich II stopnia w Kościerzynie absolwent potrafi samodzielnie powołać własny zespół. Umie organizować jego pracę oraz kierować nim.

Absolwent studiów pielęgniarskich magisterskich to także ktoś, kto zdobywa szeroką wiedzę w zakresie następujących dziedzin:

 • położnictwo;
 • psychologia;
 • psychiatria;
 • ratownictwo medyczne;
 • opieka paliatywna.

Dzięki temu zyskuje on szereg nowych kompetencji, co ułatwi mu znalezienie dobrze płatnej pracy.

Absolwent będzie również w stanie pracować z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Przygotują go do tego zajęcia z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie?

Magister pielęgniarstwa to tytuł, który wiąże się z licznymi korzyściami. Najważniejsze z nich to   wysokie zarobki oraz gwarancja stałego zatrudnienia. Posiadając ten tytuł, możesz ubiegać się o stanowiska kierownicze oraz przeprowadzać kursy i szkolenia. Ukończenie tych studiów to także gwarancja szybkiego znalezienia pracy. Wynika to z rosnącego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

Studia magisterskie z pielęgniarstwa w Kościerzynie to gwarancja kształcenia w wyjątkowo sprzyjających warunkach. Po pierwsze studenci zdobywają wiedzę pod nadzorem profesorów akademickich, ale również lekarzy specjalistów. Tym samym otrzymują dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy. Po drugie studenci otrzymują możliwość zapoznania się z działaniem nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz diagnostycznej.

Studia pielęgniarskie II stopnia w Kościerzynie gwarantują również studentom odbywanie praktyk w najlepszych ośrodkach medycznych.

Studia magisterskie z pielęgniarstwa zapewniają również studentom bardzo dobre warunki do  przeprowadzania badań naukowych w interesujących ich dziedzinach. Mogą przy tym korzystać z fachowej literatury oraz prasy branżowej.

Studia pielęgniarskie II stopnia w Kościerzynie rozwijają umiejętności praktyczne, ale i społeczne. Dzięki temu pielęgniarki i pielęgniarze opuszczający mury uczelni są doskonale przygotowani do nawiązywania interakcji z podopiecznymi, ale i ich rodzinami.

Ukończenie studiów magisterskich z pielęgniarstwa w Kościerzynie oznacza również pobieranie nauki na jednej z uznanych uczelni niepublicznych w województwie. Powiślańska Szkoła Wyższa filia w Kościerzynie została bowiem zaliczona w poczet liderów w zakresie jakości kształcenia. Ponadto posiada liczne wyróżnienia. Może też poszczycić się akredytacjami krajowymi oraz zagranicznymi. To stwarza dla studentów szereg dodatkowych możliwości.

Jako student PSW kierunku pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie możesz też brać udział w licznych dodatkowych zajęciach jak: sympozja czy konferencje. Pozwoli to na poszerzanie horyzontów i zdobywanie wiedzy z najbardziej interesujących dziedzinach.

Warto przy tym podkreślić, że realizowany przez uczelnię program kształcenia został opracowany z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy. To, co go wyróżnia to także zgodność  ze standardami kształcenia obowiązującymi w krajach UE, co znacznie zwiększa szanse studentów na rynku pracy.

Terminy rekrutacji w Kościerzynie. Pielęgniarstwo – studia magisterskie

Rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo II stopnia Kościerzyna rozpoczęła się 1 kwietnia b.r. i potrwa do dnia 30 września b.r.. Termin ten może ulec zmianie. Dlatego warto sprawdzić te informacje w systemie oraz na stronie uczelni.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo II stopnia – Kościerzyna

Jakie wymagania musisz spełnić, jako kandydat na kierunek pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie? Po pierwsze musisz posiadać zdaną maturę. Po drugie musisz mieć  dyplom licencjata pielęgniarstwa.

Ponadto, jako kandydat jesteś zobowiązany do przedstawienia kompletu następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – pobiera się go ze strony Wirtualnego Dziekanatu;
 • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym – dokument pobiera się ze strony WD;
 • świadectwo maturalne lub jego odpis;
 • dyplom licencjacki oraz suplement do dyplomu;
 • zdjęcie legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo;
 • umowa wraz z załącznikiem – do pobrania na stronie WD;
 • dowód potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Więcej na temat niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz tutaj:  https://powislanska.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-ii-stopnia/

Komplet dokumentów należy przesłać drogą online w postaci cyfrowej (skany), a następnie dostarczyć ich oryginały osobiście do Dziekanatu.  Musi się to odbyć w ciągu 7 dni od daty rejestracji w systemie. W ciągu kolejnych 7 dni kandydat otrzyma informację czy został przyjęty na wybrany kierunek. Decyzja zostaje wysłana drogą online. Jest też dostępna w systemie.

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek po magisterce

Pielęgniarka z tytułem magistra może podjąć pracę w:

 • szpitalach i przychodniach specjalistycznych;
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej;
 • sanatoriach;
 • hospicjach;
 • ośrodkach opiekuńczo – pielęgnacyjnych.

Otworem stoją również przed nią także żłobki. Może też szukać z powodzeniem zatrudnienia w laboratoriach czy oddziałach ratunkowych.

Magister pielęgniarstwa może ponadto starać się o zatrudnienie w:

 • Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej.

Poza tym pielęgniarka-magister może też kontynuować karierę naukową, decydując się na studia doktoranckie.

Pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie – zacznij studiować!

Jeśli czujesz, że pielęgniarstwo to Twoje powołanie, wykorzystaj wszelkie możliwości dokształcania się w tym kierunku. Pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie to jedna z wielu opcji, jakie gwarantuje Ci idealne warunki zdobycia cennej wiedzy praktycznej i teoretycznej. Zdobywając tytuł magistra pielęgniarstwa, zapewniasz sobie wysokie zarobki oraz stałe zatrudnienie. Praca czeka na Ciebie nie tylko w szpitalach, czy przychodniach. Ten kierunek umożliwia Ci także otwarcie własnej działalności gospodarczej i powołanie zaufanego zespołu pracowników.

Nie czekaj dłużej z decyzją i już dzisiaj weź udział w rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo II stopnia w Kościerzynie.

Rejestracji możesz dokonać tutaj: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Pamiętaj – liczba miejsc jest ograniczona!

Powodzenia!

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: