WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny,
 • 2452 godzin zajęć teoretycznych – odbywających się w czwartki, piątki, soboty, (sporadycznie niedziele),
 • 2300 godzin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej – realizacja wg harmonogramu dostosowanego do potrzeb studentów pracujących.

Pielęgniarstwo – studia I stopnia. Kościerzyna

Chcesz pracować, jako pielęgniarka/pielęgniarz i nieść pomoc chorym zapewniając im opiekę na najwyższym poziomie? Zapisz się do szkoły pielęgniarskiej w Kościerzynie na studia I stopnia. Zobacz, jakich przedmiotów będziesz się uczyć. Poznaj też korzyści, jakie oferuje Ci pielęgniarstwo studia licencjackie w Kościerzynie. Sprawdź, co musisz zrobić, aby dostać się na ten kierunek.

Pielęgniarstwo – studia licencjackie. Opis kierunku w Kościerzynie

Pielęgniarstwo studia I stopnia w Kościerzynie to kierunek, którego ukończenie umożliwia otrzymanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Studia trwają 3 lata. Odbywają się w systemie stacjonarnym. Obejmują 2452 godziny zajęć teoretycznych i aż 2300 godzin zajęć praktycznych.

Czego można się nauczyć w trakcie trwania studiów?

Przede wszystkim nabędziesz podstawową wiedzę na temat tego, jak wygląda i na czym polega zwód pielęgniarki/pielęgniarza. Zostaniesz wyposażona w przydatne umiejętności praktyczne, dzięki którym, będziesz mogła samodzielnie wykonać niektóre proste zabiegi i czynności medyczne jak np.:

 • założenie cewnika;
 • wykonanie inhalacji;
 • badanie za pomocą pulsoksymetru;
 • badania podstawowych parametrów życiowych.

Niezbędna wiedza będzie przekazywana Ci w formie: klasycznych wykładów, zajęć praktycznych, konserwatoriów oraz seminariów.

Na program kształcenia na studiach licencjackich z pielęgniarstwa składają się takie przedmioty jak:

 • anatomia;
 • fizjologia;
 • patologia;
 • biofizyka;
 • patologia;
 • psychologia;
 • etyka zawodu pielęgniarki.

Na drugim roku program nauczania zostaje wzbogacony o przedmioty z zakresu opieki specjalistycznej. Są to m.in.:

 • geriatria;
 • położnictwo;
 • pielęgniarstwo internistyczne;
 • pielęgniarstwo chirurgiczne;
 • pielęgniarstwo pediatryczne.

Trzeci rok studiów licencjackich z pielęgniarstwa w Kościerzynie dodatkowo przybliża Ci takie dziedziny jak np.: podstawy ratownictwa medycznego, opieka paliatywna czy rehabilitacja i opieka nad niepełnosprawnym, a także neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.

Zwieńczeniem 3-letniej nauki jest egzamin dyplomowy oraz uzyskanie tytułu zawodowego, jakim jest licencjat pielęgniarstwa.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Kościerzyna

Licencjackie studia pielęgniarskie Kościerzyna mają na celu rzetelne przygotowanie studentów do pełnienia opieki pielęgniarskiej na najwyższym poziomie. Stąd też przekazywana im wiedza nie opiera się jedynie na teorii. Studenci pielęgniarstwa II stopnia w Kościerzynie odbywają szereg ciekawych zajęć praktycznych – zarówno w odpowiednio wybranych ośrodkach i placówkach medycznych, jak i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

Ponadto szkoła pielęgniarska w Kościerzynie realizuje szereg celów pośrednich. Najważniejsze z nich to:

 1. Wyposażenie studenta w przydatną wiedzę z zakresu etyki pracy pielęgniarki.
 2. Gruntowne przygotowanie studenta do pracy z pacjentami szczególnej troski jak: pacjent onkologiczny czy niepełnosprawny.
 3. Przekazanie studentom niezbędnych kompetencji i umiejętności społecznych potrzebnych do odpowiedzialnego i profesjonalnego wykonywania zawodu.
 4. Umożliwienie studentom rozwoju osobistego i planowania kariery ścieżki zawodowej.
 5. Wyposażenie studenta w umiejętności niezbędne do pracy w zespole, jak i organizacji pracy własnej.

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Kim jest absolwent kierunku pielęgniarstwo I stopnia? To przede wszystkim doskonale wykształcony kandydat na pielęgniarkę/pielęgniarza. Jest to osoba, która będzie w stanie objąć samodzielne stanowisko i wypełniać przypisane do niego obowiązki z należytą dokładnością i profesjonalizmem.

Absolwent pielęgniarstwa I stopnia to również ktoś, kto potrafi z empatią podejść do pacjenta i zaoferować mu adekwatną do jego potrzeb oraz stanu opiekę. Jest to także ktoś, kto będzie umiał nawiązać kontakt z pacjentem trudnym czy niewspółpracującym.

Absolwenci pielęgniarstwa I stopnia są też doskonale przygotowani do pracy zespołowej. Potrafią porozumiewać się ze swoimi przełożonymi, jak i resztą zespołu.

Absolwent pielęgniarstwa jest również przygotowany do podjęcia dalszej nauki w celu zdobycia tytułu magistra. Zostaje on zmotywowany do zdobywania nowych, jak i doskonalenia już posiadanych kompetencji.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo I stopnia zostanie też wyposażony w pakiet wiedzy z zakresu chorób przewlekłych. Upoważni go to do prowadzenia działań profilaktycznych w tej dziedzinie.

Absolwent pielęgniarstwa I stopnia będzie też upoważniony do prowadzenia terapii zajęciowej czy ćwiczeń oddechowych.

Absolwenci pielęgniarstwa I stopnia dzięki zdobytym w ciągu nauki umiejętnościom, mogą starać się o pracę nie tylko w ośrodkach zdrowia. Są oni przygotowani również do pracy w ośrodkach pomocy społecznej czy uzdrowiskami.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo I stopnia w Kościerzynie?

Szkoła pielęgniarska w Kościerzynie to filia jednej z najlepszych w województwie szkół wyższych niepublicznych (Powiślańska Szkoła Wyższa), która uznawana jest za lidera jakości kształcenia. Oznacza to dla Ciebie:

 • naukę w przyjaznej atmosferze;
 • dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych, którą przekaże Ci wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna, czyli wykładowcy akademiccy oraz lekarze specjaliści;
 • nowoczesne doskonale wyposażone pracownie specjalistyczne;
 • dużą ilość atrakcyjnych zajęć praktycznych, które będą odbywały się nie tylko w salach naukowych, ale również w wybranych ośrodkach medycznych;
 • swobodny dostęp do fachowej literatury, jak i wielu innych źródeł informacji; pozwoli Ci to na rozwijanie własnych zainteresowań i poszerzanie horyzontów.

Dlaczego jeszcze warto studiować pielęgniarstwo I stopnia w Kościerzynie?

Studia licencjackie wyposażą Cię w niezbędne: wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie pielęgniarstwa. Program zajęć  odbywających się w tej szkole pielęgniarskiej pozwoli Ci też lepiej poznać tajniki takich zawodów jak: ratownik medyczny czy położna. Studiując pielęgniarstwo I stopnia, masz też szansę bliższego przyjrzenia się takim dziedzinom medycyny jak: geriatria oraz psychiatria. Zdobędziesz też szeroką wiedzę na temat pielęgniarstwa specjalistycznego typu: pielęgniarstwo psychiatryczne, chirurgiczne czy pediatryczne.

Licencjat z pielęgniarstwa da Ci też uprawnienia do podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, ochrony i promocji zdrowia. Oznacza to, że jako student otrzymasz pakiet przydatnych  w tym zakresie kompetencji, co umożliwi Ci branie czynnego udziału w społecznych akcjach profilaktycznych.

Terminy rekrutacji w Kościerzynie. Pielęgniarstwo – licencjat

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany zdobywaniem wiedzy z zakresu pielęgniarstwa, to koniecznie weź udział w procesie rekrutacyjnym.

Rekrutacja ruszyła 1 kwietnia b.r. i potrwa do 30 września b.r.. Należy pamiętać, że termin ten może ulec zmianie. Dlatego warto jak najszybciej dokonać elektronicznej rejestracji w systemie Dziekanatu Wirtualnego uczelni i mieć dostęp do tych informacji na bieżąco.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo I stopnia – Kościerzyna

Kandydat na studia I stopnia pielęgniarskie w Kościerzynie musi posiadać zdaną maturę. Może również być to osoba, która pracuje, jako: położna, ratownik medyczny, opiekun medyczny. Na kierunek pielęgniarstwo I stopnia mogą też zapisać się osoby, które nie są związane w żaden sposób z dziedziną wiedzy o zdrowiu, ale chciałyby pracować jako pielęgniarka/pielęgniarz.

Proces rekrutacji do szkoły pielęgniarskiej w Kościerzynie odbywa się w trzech etapach. Pierwszy to rejestracja w systemie uczelni. Tym sposobem kandydat otrzyma dostęp do wielu ważnych formularzy, które wymagają wypełnienia i wydrukowania. Drugi to przygotowanie wymaganych dokumentów w formie skanów i umieszczenie ich w systemie. Trzeci etap to dostarczenie oryginałów dokumentów do Dziekanatu uczelni.

Jakie dokumenty są niezbędne przy procesie rekrutacji?

 1. Formularz osobowy – do pobrania w systemie.
 2. Świadectwo dojrzałości.
 3. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki i wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz.
 4. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym – do pobrania w systemie.
 5. Dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 6. Umowa i aneks do umowy – do pobrania w systemie.
 7. Zdjęcie legitymacyjne.

Na złożenie kompletu dokumentów kandydat ma 7 dni – licząc od momentu rejestracji online w systemie uczelni. Decyzję o przyjęciu na studia kandydat pozna i otrzyma drogą elektroniczną. Kandydat ma też prawo odwołać się od decyzji. Ma na to 14 dni.

Więcej informacji na temat dokumentów znajdziesz tutaj: https://powislanska.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-i-stopnia/

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek

Na Absolwentów studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo czeka szereg możliwości oraz ciekawych miejsc pracy. Zdobyta w ciągu 3-ech lat wiedza oraz nabyte umiejętności praktyczne umożliwiają im szukanie zatrudnienia w:

 • szpitalach;
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej;
 • domach opieki;
 • sanatoriach;
 • hospicjach;
 • poradniach specjalistycznych;
 • ośrodkach opieki paliatywnej.

Pielęgniarka z tytułem licencjata możesz również poszukiwać zatrudnienia w ośrodkach dziennej opieki, gdzie może nie tylko świadczyć usługi pielęgniarskie. Może też brać czynny udział w terapii zajęciowej.

Pielęgniarstwo w Kościerzynie – zacznij studiować!

Licencjonowana pielęgniarka/licencjonowany pielęgniarz ma szansę na dość dobre zarobki. Ważne jednak, aby zdecydował się na studiowanie na dobrej i doświadczonej uczelni. Szkoła pielęgniarska w Kościerzynie filia Powiślańskiej Szkoły Wyższej bez wątpienia należy do tej kategorii ośrodków edukacyjnych.

Gwarancja kształcenia na wysokim poziomie, bogata oferta zajęć praktycznych oraz możliwość odbycia praktyk zawodowych w najlepszych i starannie dobranych ośrodkach zdrowia, to tylko nieliczne z korzyści, jakie oferuje Ci ta szkoła.  Jeśli chcesz skorzystać z nich wszystkich, by stać się w przyszłości częścią wysoce wykwalifikowanego zespołu medycznego, już dzisiaj weź udział w procesie rekrutacyjny.

Zarejestrować możesz się tutaj: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Pamiętaj – liczba miejsc jest ograniczona! Nie czekaj do ostatniej chwili!

Powodzenia!

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: