WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe kierowane są do: pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych posiadanie prawa wykonywania zawodu lub posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu. Nauka trwa rok lub 1,5 (czyli 2 lub 3 semestry) – co jest ściśle uzależnione od typu ukończonej szkoły pielęgniarskiej:

 • liceum medyczne – 2 semestry;
 • 2-letnia szkoła zawodowa medyczna – 3 semestry;
 • 2,5-letnia szkoła zawodowa medyczna – 2 semestry;
 • 3-letnia szkoła zawodowa medyczna – 2 semestry.
 • Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym i pozwala na znaczne poszerzenie posiadanych już: wiedzy, umiejętności i kwalifikacji

  Studia pomostowe to najlepszy sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych i powrót do pięknego zawodu przez pielęgniarki/ pielęgniarzy jak i uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Aby nauka przynosiła satysfakcję i gwarantowała dobre przygotowanie, warto wybrać prestiżową uczelnię, która stawia na jakość kształcenia. Takie warunki oferuje Powiślańska Szkoła Wyższa w Kościerzynie.

  Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

  Studia na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe pozwalają słuchaczom zapoznać się bliżej z obowiązkami, jakie pełni profesjonalna wykwalifikowana pielęgniarka. Celem kształcenia jest wzbogacenie pielęgniarki/pielęgniarza/położnej w niezbędne do wykonywania zawodu pielęgniarki: umiejętności, jak i wiedzę teoretyczną.

  Jakie umiejętności i kompetencje zdobywają studenci podczas nauki?

  W trakcie nauki studenci zdobywają:

  • niezbędną wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie pielęgniarstwa, a także w zakresie nauk medycznych i społecznych oraz nauki o zdrowiu;
  • potrzebne umiejętności do pracy z jednostką, rodziną czy grupą społeczną, celem, której jest wyrobienie w nich podstawowych umiejętności życia w społeczeństwie;
  • niezbędne umiejętności do kompleksowego sprawowania opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną, a także udzielania niezbędnego wsparcia rodzinie pacjenta;
  • wiedzę w zakresie etyki zawodu pielęgniarki;
  • umiejętności przydatnych do samodzielnego inicjowania akcji na rzecz ochrony zdrowia;
  • umiejętności przydatnych do wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz ochrony zdrowia.

  Kim jest absolwent kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe?

  Student opuszczający mury Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie to:

  • osoba gotowa do samodzielnego podjęcia pracy na stanowisku profesjonalnej pielęgniarki w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach ochrony zdrowia, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładach usprawnienia leczniczego, zakładach pracy chronionej, zakładach opieki społecznej, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zespołach pielęgniarstwa środowiskowego i rodzinnego;
  • osoba wyposażona w takie przydatne umiejętności w pracy z drugim człowiekiem jak: empatia, zrozumienie, poszanowanie praw i godności ludzkiej, umiejętność rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez aktów przemocy oraz agresji;
  • osoba przygotowana do przeprowadzenia procesu pielęgnowania w oparciu o podstawowe teorie pielęgnowania i z zachowaniem zasad zawodowych;
  • rozpoznawania i oceny warunków i potrzeb zdrowotnych oraz problemów pielęgnacyjnych,
  • osoba, która posiądzie zdolność do swobodnego komunikowania się z pacjentami, a także ze współpracownikami;
  • osoba chętna do czynnego udziału w przeprowadzaniu badań naukowych z zakresu pielęgniarstwa;
   • osoba gotowa do podnoszenia własnych kwalifikacji i dążąca do rozwoju zawodowego jako pielęgniarka/pielęgniarz.

  Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe to także doskonale wykształceni kandydaci na pielęgniarki/pielęgniarzy w ośrodkach opieki paliatywnej. Oznacza to, że nabywają oni w trakcie studiów umiejętności potrzebnych do sprawowania opieki nad pacjentem umierającym.

  Absolwenci Pielęgniarstwa Pomostowego będą umieli także:

  • świadczyć usługi w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
  • sprawnie organizować własne miejsce pracy;
  • odnaleźć się w zespole opieki zdrowotnej i współpracować z innymi;
  • sprawować zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym, umierającym i niedostosowanym;
  • trafnie rozpoznawać faktyczne potrzeby pacjenta i na tej podstawie tworzyć dla niego program pomocowy;
  • pracować z osobami zdrowymi wymagającymi odpowiedniego wsparcia.

  Profil zawodowy absolwenta

  Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów pozwolą pielęgniarce/pielęgniarzowi udzielić pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej, która: straciła przytomność, doznała szoku, nabawiła się kontuzji. Zdobyta wiedza umożliwi też udzielenie pomocy przy porodzie ulicznym.

  Studia przygotowują także do wykonywania takich czynności jak:

  • badanie pacjenta – mierzenie ciśnienia, pobieranie krwi, ważenie, pobieranie niezbędnego materiału do szczegółowych badań;
  • niesienie pomocy psychologicznej mającej na celu minimalizowanie traumatycznych doznań, jak i stresu związanego z koniecznymi zabiegami, jakimi ma się poddać pacjent;
  • podawanie zaordynowanych leków – zarówno drogą doustną, jak i doodbytniczą, a także dożylnie, podskórnie i domięśniowo (iniekcje);
  • wsparcie zespołu ratunkowego i medycznego;
  • komponowanie diety zgodnie z zaleceniami medycznymi.

  Kompetencje zawodowe i społeczne absolwenta

  Studia na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe pozwala również zdobyć szereg kompetencji zawodowych.

  Absolwent otrzymuje uprawienia do wykonywania prostych czynności medycznych przy pacjencie. Zdobywa również umiejętności uprawniające go do samodzielnego określania stopnia zagrożenia życia czy zdrowia pacjenta.

  Absolwenci nabywają też odpowiednich umiejętności do samodzielnego przeprowadzania prostych zabiegów usprawniających pacjenta. Mowa tu o ćwiczeniach oddechowych, prostej rehabilitacji, czy nauki samodzielności.

  W ramach zajęć absolwenci nabywają również określone kompetencje społeczne. Oznacza to, że są w stanie:

  • nawiązać poprawne relacje z pacjentem cierpiącym, niepełnosprawnym i umierającym, jak i jego rodziną czy najbliższym otoczeniem;
  • szybko i trafnie podejmować decyzje w sytuacjach trudnych czy pod presją czasu;
  • wykazać się obowiązkowością, odpowiedzialnością, zdyscyplinowaniem;
  • wykazać się współodczuwaniem, tolerancją i poszanowaniem odmienności kulturowej i społecznej.

  Rola pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej

  W trakcie trwającej nauki absolwenci uczą się również, na czym polega i jak ważna jest rola pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej. Dowiadują się, że pielęgniarka/pielęgniarz pełnią niezwykle istotną funkcję w systemie opieki zdrowotnej.

  Ich rola nie ogranicza bowiem jedynie do czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie. Pełnią one bowiem wiele dodatkowych funkcji:

  • towarzyszą pacjentom w chorobie, jak i powrocie do zdrowia;
  • niejednokrotnie stanowią dla pacjenta jedyną podporę;
  • posiadają rozległą wiedzę medyczną, co uprawnia je również do udzielania indywidualnych porad czy pomocy jednostce, jak i całym grupom społecznym;
  • współtworzą zespół pomocy medycznej.

  Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo Pomostowe w Kościerzynie?

  Pielęgniarstwo Pomostowe można studiować w ośrodkach akademickich na terenie niemal całej Polski, jednak w województwie pomorskim wybór jest bardzo ograniczony.

  Jednak ukończenie tego kierunku w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kościerzynie łączy się z szeregiem istotnych benefitów. Oto najważniejsze z nich:

  1. Studiując Pielęgniarstwo Pomostowe w Kościerzynie, masz szansę kształcenia się na wysokim poziomie. Potwierdza to szereg akredytacji krajowych i zagranicznych oraz licznych wyróżnień, jakie otrzymała Powiślańska Szkoła Wyższa.
  2. Za podjęciem nauki na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe Kościerzyna przemawia też fakt, że wiedza przekazywana jest przez wysoce wykwalifikowaną kadrę. Wykłady są prowadzone często przez aktywnych zawodowo lekarzy specjalistów. W praktyce oznacza to dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.
  3. Studiując Pielęgniarstwo Pomostowe w Kościerzynie, otrzymujesz też szeroki dostęp do fachowej literatury medycznej oraz innych źródeł wiedzy. Masz też do czynienia z wysokiej klasy sprzętem medycznym. To z kolei pozwala Ci lepiej przygotować się zarówno do egzaminów końcowych, jak i wykonywania zawodu na wysokim poziomie.

  Co ważniejsze – decydując się na podjęcie studiów w Kościerzynie, dostajesz szansę na odbycie praktyk w bardzo dobrych ośrodkach medycznych jak np. szpitale specjalistyczne czy prywatne kliniki.

  Ponadto możesz odbyć też praktyki w żłobku czy szpitalu wojskowym. To przygotuje Cię jeszcze lepiej do Twojej pracy.

  Zalety studiowania w Kościerzynie

  Pielęgniarstwo Pomostowe studia w Kościerzynie gwarantują Ci szybkie znalezienie pracy zgodnej z nowo nabytymi kwalifikacjami. Czekają na Ciebie: szpitale, hospicja, fundacje, żłobki, domy pomocy społecznej. To znacznie poszerza Twoje możliwości rozwoju zawodowego.

  Studiując pielęgniarstwo w Kościerzynie, zyskujesz również możliwość rozwoju własnego w zgodzie z Twoimi osobistymi zainteresowaniami i aspiracjami.

  Starannie opracowany program kształcenia i nauczania to kolejna zaleta studiowania Pielęgniarstwa Pomostowego w Kościerzynie. Dzięki niemu zdobywasz bardzo szeroką wiedzę medyczną. Ponadto studia te otwierają Ci drzwi do studiów 2 stopnia, jak i podyplomowych, co znacznie zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

  Terminy rekrutacji w Powiślańskiej Szkole wyższej

  Rekrutacja w Powiślańskiej Szkole Wyższej na kierunek Pielęgniarstwo Pomostowe odbywa się w terminie: 01.04.2023 – 30.09.2023r.

  Kandydatom przysługuje 14 dni na odwołanie od negatywnej decyzji.

  Wymagania podczas rekrutacji na kierunku Pielęgniarstwo Pomostowe Kościerzyna

  1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na interesujący Cię kierunek, musisz zarejestrować się w systemie. Zrobisz to wygodnie drogą on-line.
  2. Pamiętaj, aby przygotować ważne dokumenty i ich kopie.

  Sprawdź więcej przydatnych informacji na temat rekrutacji, jak i samego kierunku na stronie uczelni, skąd zostaniesz przeniesiony pod link ułatwiający rejestrację w systemie i dołączenie skanów ważnych dokumentów. System sam będzie Cię kierował do kolejnych czynności.

  Kryteria przyjęcia na studia PSW

  Aby ubiegać się o przyjęcie na Pielęgniarstwo Pomostowe PSW Kościerzyna musisz złożyć następujące dokumenty i ich kopie:

  • kwestionariusz osobowy;
  • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym;
  • świadectwo ukończenia szkoły medycznej;
  • zaświadczenie z miejsca pracy;
  • zdjęcie legitymacyjne;
  • oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do podjęcia nauki i wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz;
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
  • umowa wraz z załącznikiem.

  Dokumenty należy przesłać w postaci cyfrowej za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

  Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
  • szpitalu,
  • przychodni,
  • sanatorium,
  • hospicjum,
  • domach pomocy społecznej,
  • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
  • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
  • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
  • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.
  Sprawdź:
  Praktyczny wizerunek kształcenia
  Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

  dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

  Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

  dr Marzena Barton, prof. PSW


  Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

  dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

  Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

  Marzena Mrozek Wizerunek

  mgr Marzena Mrozek

  Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

  Marzena_Olszewska

  mgr Marzena Olszewska – Fryc

  Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

  mgr_Piotr_Janiewicz

  mgr Piotr Janiewicz

  Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

  Suchoparski

  mgr Marcin Suchoparski

  Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

  Dostęp do WBN oraz EBSCO
  Partnerzy strategiczni kierunku: