WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO - SPOŁECZNYCH

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

SPECJALNOŚCI:
Praktyczny wizerunek kształcenia
prof_Krystyna_Strzala

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Prezes Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, będącego założycielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Od 2019 roku Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Od 01.10.2017 do 31.08.2019 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w roku 1982 r. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii i ekonometrii uzyskała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w 1994 r. W roku 2014 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego przyjęła tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Członek Societas Humboldtiana Polonorum, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Applied Econometric Association, European Econometric Society. Od 1995 roku członek Zarządu Głównego Societas Humboldtiana Polonorum, od 1997 roku członek Sekcji Ekonometrii. Członek Komitetu redakcyjnego Macroeconomic and Financial Data Centre, Occasional Bulletin, finansowego w ramach projektów ACE i Statystyki Komitetu Badań Naukowych PAN. Zdobywczyni licznych grantów naukowych w ramach własnych badań naukowych. Autorka wielu publikacji naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. monografii „Oblicza dobrobytu”, artykułów prasowych, m.in „Bliźniaczy deficyt w krajach Unii Europejskiej – weryfikacja empiryczna” oraz referatów naukowych, m.in. „Wpływ globalizacji na nierówności społeczne”, „Pomiar mobilności kapitału – od UIP do hipotezy bliźniaczego deficytu”, „Weryfikacja empiryczna hipotezy bliźniaczego deficytu dla krajów UE”, „Migracja ludności we współczesnej Europie”, „Dobrobyt w krajach UE – hipoteza podwójnego deficytu”, „Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski”, etc.

dr_Katarzyna_Strzala_Osuch

dr Katarzyna Strzała-Osuch, prof. PSW

Prorektor ds. rozwoju i współpracy w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe, tj. Studium Zarządzania kadrami z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, studium zarządzania finansami przedsiębiorstw, studium auditingu ekologicznego. W 1993 r. uzyskała dyplom Instytutu Goethego – Zentrale Mittelstufenprüfung. Odbyła staże zawodowe na uniwersytetach m.in. w Niemczech, na Słowacji, na Litwie, w Irlandii, w Wielkiej Brytanii oraz Turcji. W latach 2010 – 2011 była członkiem Komisji Konkursowej Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa pomorskiego. Współautorka wielu publikacji m.in.:„Śmiertelność z powodu chorób układu krążenia w regionach Polski”, „Wirus Ebola jako zagrożenie dla inetrnacjonalizacji”, „Research trends in morbidity and morality in the population using panel data”, „Analysis of The quality of life of the uncivilized tribes” oraz autorka wielu projektów realizowanych obecnie na Uczelni m.in.: „Student-staff mobility”, „Wspólnie na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa”, „Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa”, Zintegrowana Szkoła Wyższa”, etc

dr_Beata_Pawłowska

dr Beata Pawłowska, prof. PSW

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – Wydziału Ekonomiki Produkcji. W 1994 r. ukończyła studia na London University z zakresu ekonomii biznesu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku Zarządzanie. Uzyskała certyfikaty z zakresu ekonomii, marketingu, zarządzania i organizacji oraz handlu w Naestved Business College w Danii. W 2006 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka wielu publikacji, m. in. „The identification of market strategy for Kwidzyn School of Management”, „Koncepcja strategii bazowych przedsiębiorstwa w perspektywie zasobów”, „Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej”, „Pole wyboru strategicznego w zmieniającym się otoczeniu” oraz wielu artykułów, m.in. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w aspekcie konkurowania i współpracy z globalnymi koncernami”, „Strategie konkurencji i współpracy małych i średnich przedsiębiorstw Regionu Kwidzyńskiego”, „Transfer wiedzy konsekwencją współpracy koncernów globalnych z MSP”. 

dr_Michal_Makowski

dr Michał Makowski, prof. PSW

Wykładowca akademicki, stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w 2002 roku. Wieloletni praktyk, zdobywał doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami w obszarach jakości oraz marketingu w Zakładzie Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „KORAL” oraz Telekomunikacji Polskiej. Powołany jako ekspert w Radzie Konsultacyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości. W latach 2007 – 2018 Dziekan Wydział Nauk Ekonomiczno – Społecznych Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

mgr_Roman_Niemczyk

mgr Roman Niemczyk

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Produkcji. Wykładowca rachunkowości w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie oraz nauczyciel przedsiębiorczości w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie. Ekspert oświatowy z zakresu przedmiotów ekonomicznych. W swoim dorobku naukowym posiada 54 napisanych książek oraz 58 artykułów o tematyce ekonomicznej.

Oskar_Hernandes

mgr inż. Oscar Santamaria-Hernandez

Master of Management and Business Administration. Keynes Institute (Madrid) 1993, Bachelor’s degree I. ES Julio Palacios (Madrid) 1992 Professional

NataliaPaw

mgr Natalia Santamaria-Pawłowska

Absolwentka kierunku Komunikacja w sferze biznesu i administracji oraz Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Trener wewnętrzny w firmie Lacroix Electronics.

mgr_karol-sienkiewicz

mgr Karol Sienkiewicz

Prezes Spółdzielni PSS Społem w Kwidzynie. W 2014 roku ukończył Studia I stopnia w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie, specjalność Finanse i Rachunkowość. Pracę licencjacką nt. „Analiza Kosztów w Spółdzielni” obronił z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską napisał w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. W 2016 roku ukończył Studia Podyplomowe zdobywając Dyplom doradcy podatkowego.

Łukasz Kłos Wizerunek

mgr Łukasz Kłos

Od roku 2018 prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą Consulting HR & Marketing. W latach 2017-2021 pracował w Lacroix Electronics Sp. z o.o. jako HR Business Partner oraz jako HR Development Specialist. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko dziennikarza/publicysty w POLSKA PRESS Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był kierownikiem do spraw administracyjnych w Estrada Poznańska, Oddział: Kino Muza. Posiada tytuł magistra zarządzania oraz magistra filozofii na kierunku: komunikacja społeczna. Jest również licencjatem psychologii w biznesie o specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi.

Rekomendacje:

Sprawdź dodatkowe korzyści dla studentów z tytułu realizacji projektów europejskich przez PSW – wsparcie finansowe / bezpłatne szkolenia i kursy

Powiślańska Szkoła Wyższa, po standardowo realizowanej wizytacji Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uzyskała na kierunku EKONOMIA ocenę pozytywną, a tym samym wotum zaufania na kolejnych pięć lat kształcenia. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z oceny, dokładając jak zawsze starań, aby udoskonalać proces kształcenia, nasz warsztat dydaktyczny, a także Uczelnię do najwyższych standardów jakości, oferując tym samym naszym studentom najlepszą ofertę edukacyjną.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: