SPECJALNOŚĆ: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

Studia licencjackie I stopnia na kierunku Ekonomia ze specjalnością- Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Powiślańskiej Szkole Wyższej to doskonała oferta dla osób zainteresowanych pracą w biznesie. Program ten zapewnia solidne fundamenty teoretyczne oraz praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kierowania zasobami ludzkimi w różnorodnych środowiskach pracy. 

Rozważasz wykonywanie zawodu rekrutera albo kadrowej? Chcesz zdobyć wiedzę z zakresu psychologii pracy, prawa pracy, zarządzania personelem oraz nowoczesnych narzędzi i technik rekrutacji, motywowania i oceny pracowników? Zapisz się online na studia 2024 w trybie stacjonarnym na PSW. 

Opis specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi w Powiślańskiej Szkole Wyższej to doskonała propozycja dla osób zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania personelem w organizacjach. To studia, po których student otrzymuje tytuł licencjata. Później może on studiować na studiach magisterskich albo realizować się poprzez pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach różnych branż. 

W czasie studiów może dowiedzieć się, jak zarządzać kadrami, rozwijać kompetencje przywódcze oraz umiejętności interpersonalne.

 • Studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę na temat procesów rekrutacji, selekcji, szkoleń czy oceny pracowników, ale także praktyczne umiejętności, które pozwalają im na skuteczne wdrażanie strategii personalnych w różnych typach organizacji.
 • Program kładzie również duży nacisk na zagadnienia związane z psychologią pracy, etyką zawodową oraz aspektami prawnymi, co pozwala na kompleksowe przygotowanie do pracy w dziale HR lub na stanowiskach kierowniczych w firmach.

Niewątpliwym atutem studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej jest praktyczne podejście kadry do edukowania: realizacja licznych projektów, case studies oraz praktyk zawodowych w renomowanych firmach i instytucjach.

Program studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi

Program studiów na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi skupia się na kompleksowym przygotowaniu studentów do wyzwań współczesnego rynku pracy oraz roli, jaką odgrywa dział HR w organizacjach. 

 • Studenci zdobywają wiedzę na temat najnowszych trendów i wyzwań w obszarze zarządzania personelem.
 • Poznają związki między strategią personalną a strategicznymi celami organizacji oraz sposobami działania pracowników HR w zakresie wspierania realizacji strategii firmy poprzez właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Poznają techniki i narzędzia służące zarządzaniu procesem zmiany w organizacji oraz roli działu HR w tym procesie.
 • Zapoznają się z innowacyjnymi metodami rekrutacji, takimi jak wywiad korespondencyjny.
 • Zdobywają umiejętność efektywnego wyboru najlepiej dopasowanych kandydatów do stanowiska.
 • Uczą się tworzenia efektywnych procesów adaptacji nowych pracowników, które pozwalają im szybko i skutecznie integrować się z zespołem i kulturą organizacyjną.
 • Rozwijają umiejętność identyfikacji i retencji talentów w organizacji oraz efektywnego zarządzania kompetencjami pracowników.
 • Poznają różne systemy motywacyjne i zdobywają umiejętność ich wykorzystania, by zwiększyć zaangażowanie i efektywność pracowników.
 • Uczą się budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy oraz tworzenia strategii promocji marki pracodawcy w celu przyciągnięcia i zatrzymania najlepszych talentów.
 • Poznają zasady tworzenia i administrowania systemami wynagrodzeń oraz ich rolę w motywowaniu pracowników.
 • Rozwijają umiejętności coachingowe i mentorskie w celu wspierania rozwoju pracowników i budowania silnych relacji w organizacji.
 • Uczą się korzystać z nowoczesnych systemów informatycznych do efektywnego zarządzania personelem i analizy danych związanych z zasobami ludzkimi.

Sylwetka absolwenta kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi – Human resources

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest kompleksowo przygotowany, zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, co umożliwia mu skuteczne działanie w organizacji. 

 • Ma solidne podstawy teoretyczne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii pracy, socjologii organizacji, prawa pracy oraz ekonomii. Rozumie koncepcje, teorie i metodologie stosowane w dziedzinie zarządzania personelem.
 • Ma wykształcone umiejętności komunikacyjne, takie jak asertywność, empatia i zdolność do budowania relacji interpersonalnych. Absolwent potrafi efektywnie komunikować się z różnymi grupami interesariuszy w organizacji.
 • Zna nowoczesne metody rekrutacji i selekcji kandydatów. Prowadzi skuteczne wywiady rekrutacyjne oraz analizuje kandydatów pod kątem dopasowania do wymagań stanowiska czy umiejętności przywódczych.
 • Zna różne systemy motywacyjne i wynagradzania pracowników.
 • Sprawnie zbiera, analizuje i interpretuje dane związane z zasobami ludzkimi oraz przygotowuje raporty i prezentacje dla kierownictwa organizacji.

Jaką pracę po studiach może podjąć absolwent zarządzania zasobami ludzkimi?

Absolwent kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi może podjąć szereg różnorodnych i interesujących ścieżek zawodowych. 

 • Specjalista ds. kadr lub personalnych

Praca w dziale HR, obejmująca obsługę administracyjną zatrudnienia, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, organizację procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych oraz wsparcie pracowników w zakresie spraw socjalnych i ubezpieczeń społecznych.

 • Menedżer średniego i wyższego szczebla w HR

Awansując na stanowiska menedżerskie, absolwent może odpowiadać za strategiczne planowanie działań związanych z zarządzaniem personelem, opracowywanie i wdrażanie polityki personalnej oraz kierowanie zespołem specjalistów ds. zasobów ludzkich.

 • Pracownik biura pośrednictwa pracy

Praca w instytucjach zajmujących się pośrednictwem pracy, w których absolwent może wspierać osoby poszukujące zatrudnienia, prowadzić rekrutację dla firm oraz doradzać w zakresie kariery zawodowej.

 • Pracownik agencji zatrudnienia

Praca w agencjach rekrutacyjnych lub outsourcingowych, zajmująca się wyszukiwaniem i selekcją pracowników dla różnych firm, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych oraz doradztwem personalnym.

 • Doradca zawodowy

Praca w dziedzinie doradztwa zawodowego polega na udzielaniu wsparcia i doradztwa w zakresie planowania kariery zawodowej, rozwoju kompetencji oraz poszukiwania pracy.

 • Specjalista ds. rekrutacji

Praca w firmach zajmujących się rekrutacją i selekcją kandydatów, gdzie absolwent może specjalizować się w pozyskiwaniu talentów, prowadzeniu procesów rekrutacyjnych oraz analizie rynku pracy.

Te stanowiska to tylko przykładowe możliwości, ponieważ kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi przygotowuje absolwentów do pracy w różnych sektorach i branżach, w których zarządzanie personelem odgrywa istotną rolę. Dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy, absolwent może rozwijać się i osiągać sukcesy zawodowe na wielu płaszczyznach działalności związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. 

Przebieg rekrutacji na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi

Rekrutacja na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej odbywa się zgodnie z określonymi zasadami.

 • Kandydaci muszą zarejestrować się poprzez platformę rekrutacyjną dostępną na stronie internetowej PSW. Rejestracja jest możliwa w zakładce “Kandydat” i następnie “Rekrutacja internetowa”.
 • Proces rekrutacji rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 30 września danego roku akademickiego.
 • Wszelkie dokumenty aplikacyjne, w tym kwestionariusz osobowy, umowa, oraz inne, muszą być podpisane profilem zaufanym. Proces podpisu odbywa się elektronicznie z wykorzystaniem strony internetowej lub bankowości elektronicznej. W razie konieczności, można także potwierdzić tożsamość osobiście w urzędzie.
 • W przypadku problemów technicznych związanych z rejestracją, kandydaci mogą skontaktować się z odpowiednimi działami za pomocą maila lub telefonu. Adresy e-mail oraz numer telefonu są udostępnione na stronie internetowej uczelni.
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł i musi być uiszczona według określonego harmonogramu. Możliwe jest zwolnienie z tej opłaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
 • Wszystkie wymagane dokumenty, takie jak świadectwo dojrzałości, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej, zaświadczenie lekarskie oraz umowa o warunkach odpłatności, powinny być załączone do systemu rekrutacyjnego poprzez platformę Wirtualnego Dziekanatu.

Przy przestrzeganiu powyższych zasad, kandydaci mogą z sukcesem przejść przez proces rekrutacji na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Zajęcia odbywają się od czwartku do niedzieli, a udział w kształceniu wymaga opłacenia czesnego. Czesne płatne jest jednorazowo za rok z góry, za każdy semestr lub w dogodnych ratach.