SPECJALNOŚĆ: Finanse i rachunkowość

Studia licencjackie na kierunku Ekonomia ze specjalnością- finanse i rachunkowość to niezwykle atrakcyjna propozycja dla osób zainteresowanych ścisłymi zagadnieniami ekonomicznymi oraz szeroko pojętą analizą danych finansowych. Program nauczania w Powiślańskiej Szkole Wyższej został stworzony z myślą o rozwijaniu profesjonalnych kompetencji w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości oraz analizy ekonomicznej. 

Sprawdź, jaką wiedzę zdobywają nasi studenci w trakcie studiów I stopnia. Poznaj program skupiający się na kształceniu specjalistów w obszarze rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz przygotowujący do pracy w instytucjach finansowych, administracji państwowej oraz organizacjach non-profit. Przekonaj się, że rekrutacja nie jest skomplikowana, a opłaty za edukację są przystępne. 

Program studiów na kierunku Ekonomia- specjalności- finanse i rachunkowość 

Kierunek finanse i rachunkowość przygotowuje studentów do pracy w środowisku biznesowym. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne zapewniają m.in. kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości. Program studiów obejmuje następujące obszary:

Finanse w Unii Europejskiej

Studenci zdobywają informacje pomagające im zrozumieć struktury finansowe Unii Europejskiej oraz mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych w kontekście integracji europejskiej.

Projektowanie finansów przedsiębiorstw

Program kładzie duży nacisk na umiejętność projektowania strategii finansowych dla przedsiębiorstw, w tym zarządzanie kapitałem, ocenę ryzyka finansowego oraz optymalizację struktury finansowej.

Inżynieria finansowa

Studenci uczą się, jak stosować zaawansowane narzędzia i techniki inżynierii finansowej, które pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem finansowym, inwestycjami oraz instrumentami pochodnymi.

Analiza rynku usług finansowych

Program umożliwia studentom zgłębienie procesów i zasad funkcjonowania rynków finansowych, w tym analizę instrumentów finansowych, ocenę efektywności rynków oraz prognozowanie zmian na rynku.

Finanse państwa i samorządu terytorialnego

Studenci zdobywają wiedzę na temat zarządzania finansami publicznymi, polityki fiskalnej oraz instrumentów budżetowych, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych.

Doradztwo finansowe i podatkowe

Program przygotowuje studentów do udzielania profesjonalnego doradztwa finansowego i podatkowego dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych, obejmującego planowanie podatkowe, optymalizację kosztów oraz strategie inwestycyjne.

Rachunkowość zarządcza

Studenci poznają zasady i techniki prowadzenia rachunkowości zarządczej, umożliwiającej skuteczne monitorowanie wyników finansowych przedsiębiorstw, podejmowanie decyzji zarządczych oraz planowanie strategiczne.

Program studiów na kierunku finanse i rachunkowość stawia na praktyczne podejście do nauki, integrując teorię z praktyką biznesową i dając studentom solidne podstawy do rozwoju kariery w obszarze finansów i rachunkowości.

Rekrutacja na kierunek Ekonomia

Rekrutacja do Powiślańskiej Szkoły Wyższej na studia trwa od 1 kwietnia 2024 roku do 30 września 2024 roku. Aby zarejestrować się na studia, należy odwiedzić stronę internetową PSW pod adresem https://powislanska.edu.pl/, a następnie przejść do zakładki “Kandydat” i wybrać “Rekrutacja internetowa”.

Podczas rejestracji kandydaci korzystają z profilu zaufanego do podpisania dokumentów, takich jak kwestionariusz osobowy, oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz umowa rekrutacyjna wraz z załącznikami. Profile zaufane można założyć za pomocą bankowości elektronicznej lub w najbliższym urzędzie.

W przypadku problemów z rejestracją kandydaci mogą kontaktować się z dziekanatem lub działem IT pod podanymi adresami e-mailowymi lub numerem telefonu.

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata. Potwierdzenie opłaty oraz inne wymagane dokumenty, takie jak skan świadectwa dojrzałości czy zaświadczenie lekarskie, należy zamieścić w systemie Wirtualnego Dziekanatu.

Sylwetka absolwenta kierunku po specjalności finanse i rachunkowość

 • Absolwent kierunku finanse i rachunkowość zdobywa solidne wykształcenie oraz różnorodne umiejętności umożliwiające mu skuteczną pracę w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania finansami. 
 • Absolwent wyróżnia się znajomością teorii finansów, rachunkowości oraz zarządzania finansami, co obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków finansowych, instrumentami finansowymi, polityką finansową przedsiębiorstw oraz podatkami.
 • Potrafi przeprowadzać analizę finansową, interpretować dane finansowe oraz formułować wnioski na ich podstawie. Umiejętnie ocenia ryzyko finansowe i podejmuje decyzje biznesowe oparte na analizie danych finansowych.
 • Jest biegły w prowadzeniu rachunkowości zarządczej i finansowej, w tym w sporządzaniu sprawozdań finansowych, budżetów oraz planów finansowych. Ma również umiejętność korzystania z oprogramowania do obsługi rachunkowości.
 • Potrafi klarownie prezentować swoje wnioski i analizy finansowe zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jest również w stanie efektywnie komunikować się z innymi członkami zespołu oraz z klientami czy partnerami biznesowymi.
 • Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje w warunkach presji czasu oraz efektywnie współpracować z innymi działami przedsiębiorstwa, takimi jak dział marketingu, sprzedaży czy zarządzania personelem.
 • Jest otwarty na wyzwania i ciągły rozwój zawodowy. Potrafi dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i nowych regulacji finansowych.

Wykształcenie takiego absolwenta obejmuje ukończenie studiów wyższych na kierunku finanse i rachunkowość na poziomie licencjackim. 

Możliwości rozwoju zawodowego po ukończeniu specjalności finanse i rachunkowość

Absolwenci studiów w dziedzinie finansów i rachunkowości zyskują szerokie możliwości rozwoju zawodowego, ponieważ ich umiejętności są poszukiwane na rynku pracy w różnych sektorach gospodarki. Gdzie absolwenci Powiślańskiej Uczelni Wyższej mogą pracować po ukończeniu specjalności finanse i rachunkowość?

 • Firmy korporacyjne, w tym działy finansowe i księgowe dużych korporacji. Tam mogą być odpowiedzialni za zarządzanie finansami, analizę kosztów, rachunkowość zarządczą oraz przygotowywanie raportów finansowych.
 • Firmy konsultingowe i doradcze, w których mogą świadczyć usługi z zakresu doradztwa finansowego, rachunkowości, audytu finansowego oraz analizy biznesowej dla klientów z różnych branż.
 • Instytucje finansowe, takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne czy firmy leasingowe, w których mogą zajmować się zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, oceną ryzyka finansowego, analizą kredytową oraz doradztwem finansowym dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.
 • Sektor publiczny i non-profit, czyli instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje non-profit, w których absolwenci kierunku zajmować się mogą zarządzaniem finansami publicznymi, kontrolą budżetową, analizą efektywności wydatków publicznych oraz audytem wewnętrznym.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których mogą pracować jako księgowi, analitycy finansowi, kontrolerzy finansowi czy specjaliści ds. podatków.
 • Sektor edukacyjny, w którym mogą pracować jako nauczyciele akademiccy na uczelniach wyższych lub jako trenerzy w zakresie finansów i rachunkowości.
 • Absolwenci mają również możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, np. jako konsultanci finansowi, właściciele biur rachunkowych czy doradcy podatkowi.

Te możliwości to tylko część potencjalnych ścieżek zawodowych dla absolwentów specjalności finanse i rachunkowość. W zależności od indywidualnych preferencji, umiejętności i doświadczenia, absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach i pełnić różnorodne role zawodowe.

Opłata za studia na Powiślańskiej Szkole Wyższej

Na kierunku Ekonomia- finanse i rachunkowość w Powiślańskiej Szkole Wyższej obowiązują opłaty, których wysokość zależy od roku studiów oraz formy płatności

I rok (wszystkie specjalności):

 • Opłata jednorazowa: 4.400,00 PLN
 • Opłata semestralna: 4.700,00 PLN (2x 2.350,00 PLN)
 • Płatność w 8 ratach: 5.000,00 PLN (po 625,00 PLN miesięcznie)
 • Płatność w 10 ratach: 5.200,00 PLN (po 520,00 PLN miesięcznie)

II i III rok:

 • Opłata jednorazowa: 4.600,00 PLN
 • Opłata semestralna: 4.900,00 PLN (2x 2.450,00 PLN)
 • Płatność w 8 ratach: 5.200,00 PLN (po 650,00 PLN miesięcznie)
 • Płatność w 10 ratach: 5.400,00 PLN (po 540,00 PLN miesięcznie)

Opłaty semestralne i płatności w ratach są dostosowane do okresu nauki w semestrze, a kwoty jednorazowe są płatne raz na cały rok akademicki. Opcje płatności w ratach ułatwiają studentom elastyczne zarządzanie swoimi finansami, jednakże generują pewne dodatkowe koszty w postaci opłat za obsługę rat.