Powiślańska Szkoła Wyższa zawiera liczne porozumienia i umowy o współpracy z instytucjami otoczenia szkolnictwa wyższego w celu podnoszenia jakości kształcenia, w tym kształcenia praktycznego na realizowanych kierunkach studiów, a także w celu realizacji i stałego poszerzania działalności z zakresu III misji uczelni a także zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych i regionalnych problemów społecznych.

W porozumieniach / umowach o współpracy znajduje się wiele wątków dotyczących wspólnych dróg rozwoju i współpracy, koncentrują się one zasadniczo wokół:

 1. 1. organizowania wspólnych konferencji, seminariów naukowych i innych przedsięwzięć naukowych;
 2. 2. aktywizacji studenckiego ruchu naukowego;
 3. 3. organizacji seminarium doktorskich dla młodych pracowników nauki;
 4. 4. doboru wykładowców do prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 5. 5. działalności wydawniczej;
 6. 6. opracowania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
 7. 7. aktywizacji działań Biura Karier i samorządu studenckiego poprzez wymianę doświadczeń oraz wzajemne wspieranie podejmowanych inicjatyw;
 8. 8. organizacji praktyk i staży studenckich;
 9. 9. organizacji zajęć dydaktycznych w ramach „Uniwersytetu otwartego”.
 10. 10. organizacji i realizacji badań naukowych,
 11. 11. realizowania i wspierania wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i społecznych,
 12. 12. doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i administracyjnych uczelni,
 13. 13. prowadzenia i wspierania wymiany publikacji naukowych,
 14. 14. realizacji wspólnych programów kształcenia, w zakresie prowadzonych kierunków i specjalności oraz studiów podyplomowych, kursów i szkoleń,
 15. 15. promocji kierunków i specjalności Uczelni, w postaci prowadzenia punktów informacji i rekrutacji w siedzibach Uczelni / instytucji oraz przy pomocy narzędzi i metod zwyczajowo stosowanych przez Uczelnie / instytucje,
 16. 16. wymiany doświadczeń w zarządzaniu dydaktyką,
 17. 17. realizacji działań w zakresie kultury i sportu dla studentów,
 18. 18. wspierania mobilności pracowników i studentów w ramach programów krajowych i zagranicznych oraz programów Uczelni / instytucji,
 19. 19. współpracy bibliotek na zasadzie użyczania zasobów bibliotecznych pracownikom i studentom.