WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 4 semestry
 • 120 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • magister pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – studia II stopnia Toruń

Pielęgniarstwo II stopnia to bardzo angażujący kierunek. Jego ukończenie gwarantuje jednak pewne zatrudnienie oraz wysokie zarobki. Poznaj inne korzyści, jakie oferują te studia. Sprawdź, dlaczego warto studiować pielęgniarstwo w Toruniu oraz dowiedz się, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie. Opis kierunku w Toruniu

Studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo w Toruniu to oferta skierowana do osób, które ukończyły z powodzeniem studia pielęgniarskie I stopnia i otrzymały tytuł licencjata.  Nauka trwa 2 lata i kończy ją egzamin dyplomowy. Stanowią one kontynuację studiów licencjackich i mają realny wpływ na kształt kariery zawodowej, jak i przyszłe zarobki.

Program zajęć na studiach magisterskich z pielęgniarstwa pozwala na zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie:

 • sprawowania zaawansowanej opieki pielęgniarskiej;
 • wykonywania badań naukowych – w wybranej specjalizacji;
 • farmakologii – w tym także ordynowania produktów leczniczych;
 • promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

W trakcie trwania nauki studenci zdobywają też wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą umiejętności budowania i zarządzania zespołem. Oznacza to, że po zakończeniu studiów pielęgniarka będzie uprawniona do samodzielnego zarządzania podległemu jej personelowi.

Studia magisterskie z pielęgniarstwa Toruń to również rozbudowana oferta atrakcyjnych zajęć praktycznych. Dotyczą one takich zagadnień, jak np.:

 • opieka nad pacjentem onkologicznym;
 • umiejętne rozpoznawanie i diagnozowanie chorób przewlekłych;
 • prawidłowe postępowanie w przypadku ran, przetok oraz bólu różnego nasilenia i pochodzenia.

Studia pielęgniarstwo II stopnia pozwalają na zdobycie dodatkowych uprawnień i kompetencji, dzięki czemu student opuszcza mury uczelni gotowy do wykonywania zawodu na wysokim profesjonalnym poziomie. Zwiększa to jego szanse na rynku pracy, a także pozwala na prowadzenie  badań naukowych i wykorzystywania ich wyników w praktyce własnej.

Cele kształcenia na kierunku II stopnia pielęgniarstwo Toruń

Podstawowym celem studiów magisterskich jest umożliwienie absolwentom tego kierunku nabycia dodatkowych umiejętności i wiedzy kwalifikujących ich do ubiegania się o wyższe stanowiska – w tym także kierownicze.

Cele pośrednie realizowane w trakcie 2-letniej edukacji dotyczą:

 • wyposażenia studentów w niezbędne umiejętności świadczenia pełnego pakietu usług pielęgniarskich na wysokim poziomie;
 • przygotowania studentów do samodzielnego przeprowadzania akcji społecznych profilaktycznych;
 • zaznajomienia studentów z zagadnieniami z zakresu etyki pracy zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza;
 • zapewnienie studentom możliwości rozwijania swoich kompetencji, zainteresowań i pasji;
 • stworzenie studentom warunków odpowiednich do rozwoju osobistego;
 • zagwarantowanie studentom możliwości podjęcia dalszej nauki na studiach podyplomowych.

Studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa pozwalają również absolwentom na bardziej szczegółowe planowanie swojej kariery zawodowej.

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich pielęgniarstwo

Absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia to osoba, która będzie umieć samodzielnie udzielić pomocy adekwatnej do potrzeb pacjenta. To ktoś, kto dzięki posiadanej wiedzy trafnie oceni stan pacjenta i dokona właściwej diagnozy danego przypadku.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia to także osoba umiejąca zaordynować i przepisać odpowiednie środki farmakologiczne. Ponadto będzie ona uprawniona do udzielenia wszelkich niezbędnych świadczeń.

Po ukończeniu studiów magisterskich pielęgniarskich w Toruniu pielęgniarka będzie umiała stworzyć własny zespół medyczny oraz odpowiednio nim pokierować. Oznacza to, że absolwent nabędzie wiedzę w zakresie zarządzania zespołem. Ponadto absolwent bez trudu poradzi sobie w sytuacjach nadzwyczajnych czy kryzysowych.

Studia magisterskie z zakresu pielęgniarstwa pozwolą też absolwentowi nabyć odpowiednią wiedzę w dziedzinie pracy z potencjalnie skażonym materiałem biologicznym. Absolwent w trakcie odbywanej edukacji otrzyma stosowne informacje jak postępować z takim materiałem, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Absolwent-magister pielęgniarstwa to także osoba, która opuszczając mury uczelni, posiądzie niezbędne kwalifikacje do pracy z pacjentem trudnym i niewspółpracującym.

Ponadto absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia zostanie wyedukowany w takich ważnych dziedzinach jak:

 • podstawy ratownictwa medycznego;
 • rehabilitacja i pielęgnacja osób niepełnosprawnych;
 • badanie naukowe w pielęgniarstwie;
 • anestezjologia;
 • opieka paliatywna;
 • psychologia;
 • położnictwo.

Posiądzie on również potrzebną wiedzę w zakresie chorób i zaburzeń układu nerwowego i zdrowia psychicznego. Pozwolą na to zajęcia z dziedziny: psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo II stopnia w Toruniu?

Pielęgniarstwo II stopnia to przede wszystkim perspektywa o wiele wyższych zarobków oraz gwarancja stałego zatrudnienia. Osoba z tytułem magistra pielęgniarstwa będzie mogła ubiegać się również o stanowiska kierownicze i zarządcze. Ukończenie tych studiów zapewni także absolwentom szybkie znalezienie pracy. Wynika to głównie z zapotrzebowania na rynku pracy na wysoko wykwalifikowany personel medyczny.

Studia magisterskie z pielęgniarstwa w Toruniu to także gwarancja pobierania nauki w najlepszych ku temu warunkach. Jest to możliwe, gdyż kadrę nauczycielską tworzą nie tylko wykwalifikowani profesorowie akademiccy. W jej skład wchodzą także lekarze specjaliści. Tym sposobem student ma dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej.

Studia pielęgniarskie II stopnia w Toruniu umożliwiają też studentom odbycie praktyk w starannie wybranych ośrodkach medycznych. Dzięki temu zdobywają oni cenne doświadczenie, ale też mają zapewniony dostęp do najbardziej nowoczesnej aparatury.

Studia magisterskie z pielęgniarstwa stwarzają też studentom doskonałe warunki do rozwoju własnego, jak i do prowadzenia badań naukowych w interesującym ich zakresie. Studenci mają zapewniony dostęp do dobrych fachowych materiałów naukowych – w tym literatury, jak i prasy branżowej.

Studia pielęgniarskie II stopnia w Toruniu kształcą nie tylko umiejętności praktyczne, ale i społeczne. Tym samym przygotowują pielęgniarki i pielęgniarzy do bezproblemowego nawiązywania interakcji z podopiecznymi, jak i ich rodzinami.

Ukończenie studiów magisterskich z pielęgniarstwa w Toruniu jest równoznaczne z pobieraniem nauki na jednej z bardziej prestiżowych uczelni niepublicznych w województwie. Powiślańska Szkoła Wyższa filia w Toruniu może pochwalić się licznymi wyróżnieniami oraz akredytacjami krajowymi, jak i zagranicznymi. Uczelnia została zaliczona w poczet liderów w zakresie jakości kształcenia.

Terminy rekrutacji w Toruniu. Pielęgniarstwo – studia magisterskie

Jeśli chcesz studiować pielęgniarstwo II stopnia w Toruniu to już dzisiaj złóż papiery. Rekrutacja rozpoczęła się 1 kwietnia b.r. i potrwa do 30 września b.r.. Termin może ulec zmianie – dlatego warto zarejestrować się w systemie uczelni i mieć dostęp do aktualnych informacji w tym zakresie.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo II stopnia – Toruń

Jakie wymagania musi spełnić kandydat na kierunek pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu? Wymogi są dwa:

 • zdana matura;
 • dyplom licencjata pielęgniarstwa.

Ponadto kandydat jest zobowiązany do przedstawienia następujących dokumentów:

 • kwestionariusz osobowy – pobiera się go, wypełnia i drukuje ze strony Wirtualnego Dziekanatu;
 • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym – dokument pobiera się ze strony WD;
 • świadectwo maturalne lub jego odpis;
 • dyplom licencjacki oraz suplement do dyplomu;
 • zdjęcie legitymacyjne;
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku pielęgniarstwo;
 • umowa wraz z załącznikiem – do pobrania na stronie WD;
 • dowód potwierdzający wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Więcej na temat niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych znajdziesz tutaj:  https://powislanska.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-ii-stopnia/

Dokumenty należy przesłać drogą online w postaci cyfrowej (skany) i dostarczyć osobiście do Dziekanatu. Kandydat ma na to 7 dni od daty rejestracji w systemie. W ciągu kolejnych 7 dni zostaje on powiadomiony drogą online o tym, czy został przyjęty na studia.

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek po magisterce

Zdobycie tytułu magistra pielęgniarstwa daje Ci nieskończenie wiele możliwości pracy nie tylko w zawodzie. Jako magister pielęgniarstwa możesz ubiegać się również o stanowiska kierownicze. Ponadto otworem stoją dla Ciebie liczne instytucje państwowe. Należą do nich m.in.:

 • Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia i inne jednostki organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowisko służbowe);
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej i inne jednostki Służby Więziennej;
 • domy i ośrodkach pomocy społecznej;
 • sanatoria;
 • hospicja;
 • żłobki i kluby dziecięce;
 • organa administracji publicznej i samorządowej.

Jako magister pielęgniarstwa możesz też szkolić pozostały personel. Ponadto masz prawo do szerzenia cennej wiedzy na temat niektórych chorób cywilizacyjnych jak, chociażby cukrzyca czy depresja.

Tytuł magistra pielęgniarstwa upoważnia Cię również do wglądu w sytuację życiową pacjenta, aby na tej podstawie zorganizować niezbędną dla niego opiekę, ale i pomoc. Ponadto masz prawo brać udział w terapii zajęciowej oraz pracować z pacjentami wykazującymi zaburzenia psychiczne.

Pielęgniarstwo II stopnia w Toruniu – zacznij studiować!

Pielęgniarka z tytułem magistra może liczyć na wysokie zarobki. Może też znaleźć zatrudnienie nie tylko w szpitalu czy przychodni. Otworem stoją dla niej również laboratoria oraz oddziały pogotowia ratunkowego. Ponadto studia II stopnia pozwalają jej kontynuować karierę naukową, a tym samym poszerzać horyzonty, poznawać coraz nowsze specjalizacje oraz zdobywać nowe kompetencje.

Jeśli właśnie tak postrzegasz swoją przyszłość, to już dzisiaj zacznij studiować pielęgniarstwo II stopnia w Toruniu pod okiem doskonale przygotowanej kadry pedagogicznej.

Rejestracji możesz dokonać tutaj: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Powodzenia!

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: