WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • ścieżka A – 2 semestry
 • ścieżka B – 3 semestry
 • ścieżka C – 2 semestry
 • wszystkie ścieżki po 180 punktów ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Kierunek pielęgniarstwo pomostowe w Toruniu to program edukacyjny, który skupia się na umożliwieniu pielęgniarkom i położnym poszerzenia wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk o zdrowiu i opieki zdrowotnej. Daje unikalną szansę na powrót do pełnoprawnych możliwości wykonywania zawodów i doskonalenie zawodowe.

Powiślańska Szkoła Wyższa w Toruniu to ceniona uczelnia prywatna, która skupia się na oferowaniu wysokiej jakości kształcenia przyszłych medyków. Uczelnia oferuje nowoczesne metody nauczania, zapewniając studentom praktyczne umiejętności zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe

Głównym celem kształcenia na kierunku pielęgniarstwo pomostowe jest uzupełnienie kompetencji pielęgniarek/pielęgniarzy dyplomowanych i pozawalają one tej grupie uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa. Warunkiem podjęcia nauki na studiach pomostowych jest posiadania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu.

Specyfika tego kierunku polega na łączeniu wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgniarstwa z elementami zarządzania oraz organizacji opieki zdrowotnej. Absolwent po ukończeniu wymaganej liczby semestrów otrzymuje dyplom licencjata i może podjąć pracę albo kontynuować proces edukacji na kolejnym stopniu- magisterskim.

Pielęgniarka czy pielęgniarz odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej jako osoby odpowiedzialne za bezpośrednią opiekę nad pacjentem. Ich zadania obejmują ocenę stanu zdrowia, przygotowanie i realizację planów leczenia, udzielanie wsparcia emocjonalnego pacjentom oraz edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

Pielęgniarka współpracuje z lekarzami i innymi profesjonalistami medycznymi, zapewniając holistyczną opiekę pacjentom. Dodatkowo ma umiejętności organizacyjne, zarządzania czasem i koordynacji opieki. Je kompetencje społeczne pielęgniarza i pielęgniarki obejmują empatię, etyczną postawę i gotowość do ciągłego doskonalenia się.

Studenci kierunku pielęgniarstwo pomostowe zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, częściowo medycyny, diagnozowania, opieki nad pacjentem oraz koordynowania procesów leczniczych.

Podczas studiów w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Toruniu studenci zdobywają kompleksową wiedzę medyczną z zakresu anatomii, fizjologii, farmakologii, diagnozowania i terapii. Uczą się również umiejętności praktycznych, takich jak wykonywanie procedur medycznych, analiza wyników badań oraz skuteczna komunikacja z pacjentami. Wiedza teoretyczna łączy się z praktyką, umożliwiając absolwentom efektywne działanie w dynamicznym środowisku opieki zdrowotnej.

W trakcie studiów rozwijają umiejętności analizy danych klinicznych, podejmowania decyzji klinicznych, komunikacji z pacjentami oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Studenci uczą się także dbałości o jakość i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w praktyce pielęgniarskiej.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo pomostowe wyróżnia się zaawansowaną wiedzą medyczną i umiejętnościami pielęgniarskimi. Potrafi sprawować kompleksową opiekę nad pacjentem, od diagnozy, po monitorowanie postępu leczenia. Jego kompetencje obejmują także zarządzanie opieką zdrowotną, współpracę w zespołach medycznych oraz działania na rzecz promocji zdrowia. Skutecznie wspiera jednostki, rodziny oraz różne grupy społeczne w osiąganiu pełnej sprawności fizycznej i społecznej w ich otoczeniu – w miejscu zamieszkania, pracy oraz edukacji. Świadczy profesjonalną opiekę pielęgniarską opartą na wartościach etycznych oraz na holistycznym spojrzeniu na człowieka. Jest wykwalifikowany w prowadzeniu troskliwej opieki nad osobami, rodzinami i grupami społecznymi, mając na uwadze ich potrzeby fizyczne i psychospołeczne.

Ponadto absolwent studiów medycznych w Toruniu ma zdolność do inicjowania i wspierania działań skierowanych na rzecz zdrowia w lokalnych społecznościach, co przyczynia się do tworzenia pozytywnych zmian i poprawy jakości życia.

Osoba, która ukończyła pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych jest przygotowana do pracy zarówno w szpitalach, placówkach opieki długoterminowej, jak i w obszarach edukacyjnych i badawczych opieki zdrowotnej. To wysoko wykwalifikowany profesjonalista, gotowy do pełnienia roli lidera w opiece nad pacjentami.

Studia pielęgniarstwa pomostowego w Toruniu to unikalna okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w renomowanej uczelni medycznej. Powiślańska Szkoła Wyższa w Toruniu gwarantuje wybitnych nauczycieli akademickich, nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną oraz nowatorski program nauczania, uwzględniający aktualne tendencje w dziedzinie opieki zdrowotnej.

Absolwenci są przygotowani do wyzwań zawodowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, co sprawia, że studia w Toruniu mogą stać się początkiem atrakcyjnej ścieżki kariery w zawodzie pielęgniarstwa.

Zalety studiowania w Toruniu

Studiowanie pielęgniarstwa pomostowego w Toruniu ma wiele korzyści. Powiślańska Szkoła Wyższa ma bardzo wysokie standardy kształcenia. Uczelnia zapewnia bliski kontakt z doświadczonymi wykładowcami, co umożliwia efektywne przyswajanie wiedzy a unikalne cechy kształcenia praktycznego oraz dostęp do nowoczesnych placówek medycznych czynią studia w Toruniu wyjątkowym doświadczeniem edukacyjnym.

Praktyki w cenionych ośrodkach w Toruniu i okolicach, między innymi w Świeciu, Golubiu Dobrzyniu czy Bydgoszczy, możliwość łączenia pracy zawodowej z edukacją, nieustanne poszerzanie wiedzy – to cenne doświadczenie, które sprawia, że i praca, i nauka wzajemnie się wspierają gwarantując rozwój osobisty i zawodowy studentów.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo pomostowe w Toruniu są wyposażeni w kompleksową wiedzę i umiejętności, które otwierają przed nimi szerokie perspektywy rozwoju zawodowego.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę w różnych obszarach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, kliniki, placówki długoterminowej opieki oraz edukacyjne instytucje medyczne. Dodatkowo ich zaawansowane kompetencje kliniczne i zdolności przywódcze umożliwiają awans zawodowy oraz ewentualne kierowanie zespołami medycznymi.

Terminy rekrutacji w Powiślańskiej Szkole Wyższej

Jeśli jeszcze wahasz się, gdzie rozpocząć swoją przygodę ze studiami, możesz zgłębić informacje o kierunku pielęgniarstwo pomostowe na stronie Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Pamiętaj też, aby śledzić terminy rekrutacji, jeśli planujesz rozpocząć naukę w obecnym roku akademickim.

Rozpoczęcie procesu rekrutacji następuje 1 kwietnia, a zakończenie przewidziane jest na 30 września. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość, że termin rekrutacji zostanie przedłużony na podstawie decyzji Senatu. W ciągu 7 dni od rejestracji internetowej kandydaci muszą dostarczyć kompletną dokumentację niezbędną do przyjęcia na studia. Informacje o przyjęciu są przekazywane drogą elektroniczną oraz udostępniane w systemie Wirtualny Dziekanat.
Sam proces rekrutacji odbywa się przez platformę Wirtualny

Dziekanat, gdzie każdy kandydat otrzymuje indywidualne konto i wykonuje wymagane kroki według instrukcji na stronie uczelni. Warto wspomnieć, że osoby wyróżnione tytułami laureata lub finalisty olimpiad i konkursów międzynarodowych mają pierwszeństwo przyjęcia na studia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, a ostateczna decyzja jest podejmowana przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. W razie potrzeby istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni od momentu otrzymania oficjalnej informacji.

Kryteria przyjęcia na studia PSW

Na stronie uczelni znajdziesz szczegółowe wytyczne dotyczące przyjęcia na Powiślańską Szkołę Wyższą. Informacje te dotyczą kandydatów na studia I i II stopnia, którzy mają obywatelstwo polskie oraz kandydatów na studia podyplomowe. Dodatkowo publikowane są także kryteria rekrutacji dla kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe, którzy nie są obywatelami polskimi.

Ogólnie rzecz biorąc, aby przystąpić do rekrutacji, niezbędne jest przedstawienie świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Kandydaci zobowiązani są dostarczyć zestaw dokumentów, w tym kwestionariusz osobowy, oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym, zdjęcie legitymacyjne, umowę rekrutacyjną, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów i praktycznej nauki zawodu.

Opłaty za studia na kierunku Pielęgniarstwo różnią się w zależności od roku studiów oraz ewentualnej specjalizacji.

Opłaty jednorazowe, semestralne i ratalne na pierwszym roku studiów rozpoczynają się od 6000 zł w przypadku opłaty jednorazowej. Na drugim roku wynoszą 6200 zł, a na trzecim 6400 zł rocznie. Ze względu na nastawienie uczelni na dobro i wygodę studentów, kwotę można rozłożyć na 2, 4, 8 lub nawet 10 rat.

Jeśli koszty są za wysokie dla studentów w trudnej sytuacji życiowej przewidziano możliwość dofinansowania studiów wyższych, które mogą pomóc w pokryciu kosztów nauki.

Powiślańska Szkoła Wyższa daje szansę skorzystania z wielu własnych programów, które zostały szczegółowo przedstawione na stronie uczelni. Ministerstwo Edukacji i Nauki oferuje także różnorodne programy stypendialne oraz granty dla studentów, obejmujące wsparcie finansowe dla osób z wysokimi osiągnięciami naukowymi, pochodzących z rodzin o niższych dochodach oraz osób z niepełnosprawnościami. Te programy stanowią istotne wsparcie dla osób o różnych profilach i potrzebach.

Podsumowanie

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z atrakcyjną ofertą Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu, renomowanej prywatnej uczelni o profilu medycznym, specjalizującego się w obszarze nauk o zdrowiu.

Wyjątkowe studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych kończące się dla studentów zdobyciem tytułu licencjata i podniesieniem kwalifikacji otwierają nowe horyzonty w rozwoju zawodowym. Uznani wykładowcy oraz wszechstronne programy kształcenia gwarantują kompleksowe przygotowanie w obszarze medycznym.

Absolwent po uzyskaniu tytułu licencjata oraz prawa wykonywania zawodu znajdzie zatrudnienie w:
 • szpitalu,
 • przychodni,
 • sanatorium,
 • hospicjum,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych,
 • przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego,
 • zakładach opieki długoterminowej publicznych, jak i niepublicznych.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: