Projekt p.n. "Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa"

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-A094/19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-12-01 do 2023-10-31, wartość dofinansowania: 2 329 085,90 PLN, działania mające, działania mające dostosować zasoby PSW do kształcenia osób z niepełnosprawnościami wraz z podnoszeniem kompetencji kadry PSW w tym zakresie.

W ramach projektu utworzona zostanie jednostka ds. osób niepełnosprawnych na bieżąco monitorująca i wdrażająca rozwiązania zwiększające dostępność do uczelni osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi. Zestawienie pozycji budżetowych:

 • - Asystent ds. niepełnosprawności (1/4 etatu) 42 300,00 zł
 • - Konsultant edukacyjny - umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 47 600,00 zł
 • - Specjalista w obszarze technologii wspierających - umowa zlecenie (średnio 10h/miesiąc) 25 900,00 zł
 • - Zakup pakietu usług w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 55 200,00 zł

W ramach projektu planowany jest zakup oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który zapewni pełną dostępność do kluczowych pomieszczeń na uczelni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Roboty budowlane - wykonanie podstawy fundamentowej pod szyb windowy 194 000,00 zł
 • - Zakup urządzeń dźwigowych wraz z montażem (winda) 250 000,00 zł

Dodatkowo w ramach zadania, w trosce o osoby z dysfunkcjami wzroku zostaną zainstalowane oznaczenia w alfabecie Braille'a, systemy nawigacji dla osób niewidomych. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Nakładki na poręcze- dotykowe brajlowskie nakładki informacyjne 3 360,00 zł
 • - Ttyflografiki - transparentny plan pietra 20 940,00 zł
 • Przeprowadzona zostanie również adaptacja kluczowych pomieszczeń (sale wykładowe, toalety, ciągi komunikacyjne) dla osób niepełnosprawnych ruchowo z odpowiednimi siedziskami i pulpitami włącznie. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Automatyzacja głównych drzwi wejściowych z montażem i kalibracją 14 000,00 zł
  • - Wymiana tablic sucho ścieralnych na monitory interaktywne (8 sal) 57 600,00 zł
  • - Dostosowanie we wszystkich WC oświetlenia na czujnik ruchu z montażem (toalety I i II piętro) 5 600,00 zł
  • - Sygnalizacja akustyczna i sygnalizacja dźwiękowa bezpieczeństwa w toaletach i na każdym piętrze z montażem 8 400,00 zł
  • - Regulacja progów wejściowych do sal dydaktycznych 8 000,00 zł
  • - Wydzielenie miejsc w salach dydaktycznych na miejsca dla niepełnosprawnych z dostosowaniem ich szerokości (zakup kompletu dla 4 osób na sale stół + krzesło) 48 000,00 zł
  • - Bezprzewodowy przycisk służący do zdalnego włączania i wyłączania różnych urządzeń typu RTV, AGD, nocnych lampek, obsługi myszy komputerowej. 6 600,00 zł
  • - Ekrany dla osób niedowidzących lub słabowidzących - przed każdą salą wykładową + biblioteka 45 435,00 zł
  • - Urządzenia lektorskie typu Auto-Lektor Braille 63 200,00 zł
  • - Powiększalniki stacjonarne/przenośne do 12 sal wykładowych 82 800,00 zł
  • - Dyktafon pendrive 600,00 zł
  • - wielofunkcyjne urządzenie dla niewidomych typu IBAI z głosami Acapella 17 400,00 zł
  • - Zakup programów udźwiękawiających typu ZoomText MagReader 12 000,00 zł

  Biblioteka uczelni obejmująca: dział informacyjny (katalogi i kartoteki), księgozbiór podstawowy (wypożyczalnię), księgozbiór podręczny (czytelnię) oraz 12 stanowisk wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i sprzęt elektroniczny, umożliwiający korzystanie z zasobów multimedialnych osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi planowany do realizacji na III piętrze budynku. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Komputer stacjonarny wraz z monitorem 24' (8 szt) 27 840,00 zł
  • - Routery 4 800,00 zł
  • - Oprogramowanie OCR typu ABBYYFineReader OCR (12 stanowisk + biblioteka 5 stanowisk) 13 600,00 zł
  • - Klawiatura powiększona z podświetleniem 13 000,00 zł
  • - drukarka braille'a BookMaker 8 000,00 zł
  • - Oprogramowanie Braille Translator 6 980,00 zł
  • - USB typu ZoomText Magnifier USB 20 000,00 zł

  W ramach projektu planowane jest wyeliminowanie ograniczeń dotyczących administrowanych przez Uczelnię stron internetowych oraz dostarczenie narzędzi informatycznych, umożliwiających kompleksową obsługę studentów z niepełnosprawnościami, w tym dostosowanie istniejących systemów informatycznych - przygotowanie ich w standardzie WCAG 2.0, zakup aplikacji mobilnej (bez limitu licencji dostępowych). Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Rozwinięcie zaplecza technologicznego - wirtualny dziekanat z obsługą WCAG 2.0. 162 000,00 zł
  • - Zakup aplikacji mobilny student w wersji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - koszty licencji 110 700,00 zł

  W ramach projektu planowany jest zakup stacji roboczych (komputery) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które będą bezpłatnie udostępniane studentom w trakcie zajęć, jak również będą mogły zostać wypożyczone do domu. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Zakup zestawów komputerowych wraz z przenośnymi drukarkami dostosowanymi do specyficznych potrzeb 85 000,00 zł
  • - Jednoręczna klawiatura komputerowa 2 500,00 zł
  • - Lupy elektroniczne dla słabowidzących 11 975,00 zł

  Ponadto w ramach działań zaplanowano przetłumaczenie materiałów dydaktycznych w języku Braille'a oraz uruchomienie serwisu internetowego, zapewniającego wsparcie on-line studentom z niepełnosprawnościami. Serwis dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach serwisu studenci/osoby niepełnosprawne korzystające z oferty uczelni będą mogły skorzystać z materiału internetowego zawierającego pytania i odpowiedzi dotyczące zdrowia psychicznego, praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Przygotowanie serwisu internetowego (usluga, umowa cywilnoprawna) - prace informatyczne 70 000,00 zł
  • - Redakcja dedykowanego serwisu zapewnienie contentu na stronę - wynagrodzenia specjalistów - umowa cywilnoprawna 108 000,00 zł
  • - Adaptacja materiałów dydaktycznych, m.in. transkrypcja druku na pismo brajla, formatowanie, 280 000,00 zł

Projekt p.n. "Zintegrowana Szkoła Wyższa"

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-z080/18, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2023-03-31, wartość dofinansowania: 1 797 893,44 PLN, działania mające polepszyć infrastrukturę informatyczną PSW, szkolenia studentów PSW i kadry PSW.

Wszystkie materiały informacyjne/druki/formularze opracowane zostaną w standardzie uwzględniającym potrzeby i zapewniającym dostępność osób z niepełnosprawnościami (zmiany w systemie informatycznym PSW)-zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Zakup systemu operacyjnego (umowa/f-ra) 6 000,00 zł
 • - Zakup komputerów do sal dydaktycznych (umowa/f-ra) 30 000,00 zł
 • - Strona www (usługa) (umowa/f-ra) 12 000,00 zł
 • - Biblioteka nowoczesne zarządzanie biblioteką (licencja) (umowa/f-ra) 3 300,00 zł
 • - Podgląd (licencja) (umowa/f-ra) 3 198,00 zł
 • - Stypendia (licencja) (umowa/f-ra) 12 760,00 zł
 • - Wnioski stypendialne online (licencja) (umowa/f-ra) 7 380,00 zł
 • - Analizy (licencja) (umowa/f-ra) 6 150,00 zł
 • - Biuro Karier (licencja) (umowa/f-ra) 6 150,00 zł
 • - SELS -Drukowanie i podpisywanie (licencja) (umowa/f-ra) 23 370,00 zł
 • - Obsługa dokumentów (licencja) (umowa/f-ra) 8 610,00 zł
 • - Serwis SMS/Mail (licencja) (umowa/f-ra) 17 220,00 zł
 • - Repozytrium Prac Dyplomowych (licencja) (umowa/f-ra) 11 070,00 zł

KIOSK INFORMACYJNY spełniać będzie funkcję informacyjną. W ten sposób studenci dowiadywać się będą, w którym miejscu będzie odbywał się egzamin, mieliby możliwość sprawdzenia różnego rodzaju informacji i bieżących spraw. Będzie to udogodnienie przede wszystkim osób niepełnosprawnych, z uwagi na duży ekran kiosku osoby niedowidzące będą mogły skorzystać z informacji zawartych w kiosku. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Kiosk informacyjny (umowa/f-ra) 6 364,00 zł

Program PSW na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczności akademickiej

Dążąc do przekształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym i pełnego włączenia osób z niesprawnościami do społeczności akademickiej program skoncentrowany zostanie wokół pięciu najistotniejszych sfer życia wymagających przystosowania do możliwości osób niepełnosprawnych:

 • 1) kształtowanie postaw wobec niesprawności.
 • 2) likwidacja barier architektonicznych,
 • 3) likwidacja barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych: biblioteki, zasoby dostępne elektronicznie, Internet.
 • 4) dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych Uczelni oraz zapewnienie usług specjalistycznych.
 • 5) wzrost aktywności zawodowej pracowników niepełnosprawnych.

Zadanie 1
Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności

Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności jest znaczącym działaniem na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych na drodze do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu Uczelni. Również świadomość samych osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach, a także obowiązkach, które na nich spoczywają w związku z pełnoprawnym uczestnictwem we wszystkich sferach życia akademickiego, odgrywa znaczącą rolę w procesie ich integracji.

Zadanie szczegółowe 1

Zbieranie, systematyzowanie i prezentacja informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych studentów niepełnosprawnych oraz działań podejmowanych dla ich realizacji, przedstawianie opinii studentów niepełnosprawnych o problemach związanych ze studiowaniem społeczności akademickiej.

Realizacja – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 2

Współpraca z mediami w celu kształtowania wizerunku Uczelni jako jednostki organizacyjnej sprzyjającej osobom niepełnosprawnym

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

ermin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Promowanie i propagowanie akademickich imprez kulturalnych i sportowych, imprez integracyjnych, w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne.

ealizacja – Samorząd Studencki, Dziekanat PSW

Termin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 4

Podnoszenie świadomości studentów i pracowników niepełnosprawnych o przysługujących im uprawnieniach poprzez uzyskiwanie informacji w zakresie:

 • a) rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • b) możliwości uzyskania dofinansowania do różnych form rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej,
 • c) możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • d) pomocy w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią organizacją pozarządową, placówką specjalistyczną, instytucją, itp.

Realizacja – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Dziekanat PSW

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 5

Zaangażowanie studentów niepełnosprawnych w redagowaniu uczelnianych publikacji, broszur, informatorów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania niepełnosprawnych w Uczelni oraz przysługujących im praw.

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym

Zadanie szczegółowe 6

Tworzenie jednej, spójnej strony internetowej na serwerze Uczelni, na której można będzie uzyskać informacje w zakresie funkcjonowania studentów niepełnoprawnych

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 r. (zadanie o charakterze ciągłym).

Zadanie szczegółowe 7

Zorganizowanie konferencji, uczelni publicznych i niepublicznych, organizacji pracodawców, organizacji osób niepełnosprawnych, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, dotyczącej ujednolicenia systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i przygotowania uczelni wyższych do kształcenia w tym zakresie.

Realizacja – Rektorat / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji – rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie 2
Likwidacja barier architektonicznych

Sposób, w jaki zorganizowana jest Uczenia prowadzi często do tego, iż osoby niepełnosprawne są wykluczone z życia akademickiego. Nowy sposób podejścia do niepełnosprawności uznaje bariery architektoniczne za element bardziej utrudniający uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu Uczelni niż ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Zwiększenie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych ma ogromne znaczenie w procesie wyrównywania szans studentów.

Zadanie szczegółowe 1

Stworzenie ewidencji przestrzeni Uczelni przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ewidencji przestrzeni nieprzystosowanej z określeniem zadań w zakresie dostosowania przestrzeni do przepisów prawa budowlanego.

Realizacja – Kanclerz / Kierownik Działu Projektów

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2017 r.

Zadanie szczegółowe 2

Projektowanie, a następnie prowadzenie prac adaptacyjnych w przestrzeniach Uczelni niespełniających wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja – Kanclerz

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji - projektowanie 2017 r., adaptacja 2018-2023 r.

Zadanie szczegółowe 3

Przystępowanie Uczelni do projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskiwanie środków przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy / Dział Projektów

Termin realizacji - 2018-2023 r.

Zadanie szczegółowe 4

Uwzględnianie problematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi i ujęcie ich w strategiach i programach Uczelni, tak by każda działalność lub jej projekt uwzględniał funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w poszczególnych dziedzinach życia Uczelni.

Realizacja – Rektor

Termin realizacji - 2016-2023 r.

Zadanie 3
Likwidacja barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych: biblioteki, zasoby dostępne elektronicznie, Internet.

Jako nadrzędne przyjęte zostało założenie, iż model współczesnego zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego powinien być oparty na zasadzie równych szans. Dlatego Uczelnia winna wprowadzać rozwiązania, które realnie sprzyjają wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi realizację programu studiów. Jednym z takich rozwiązań jest dobór i wdrażanie dostosowań rozwiązań informacyjnych oraz realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych.

Zadanie szczegółowe 1

Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Biblioteki i Czytelni (utworzenie) z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy / Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie szczegółowe 2

Umożliwienie w celu zapewnienia studentom z niesprawnościami wzroku dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy i źródeł informacji utworzenie i wyposażenie stanowisk Komputerowych dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2019 rok

Zadanie szczegółowe 3

Stworzenie adekwatnych dostosowań strony internetowej dla osób niedowidzących

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 r. (zadanie o charakterze ciągłym).

Zadanie 4
Dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych Uczelni oraz zapewnienie usług specjalistycznych.

Skuteczną drogą do wzrostu poziomu niezależności i samodzielności osób niepełnosprawnych jest dostosowanie struktury organizacyjnej Uczelni do zadań w zakresie wyrównywani szans. Jest to złożony proces obejmujący zmianę wewnętrznych przepisów w Uczelni oraz zmianę postaw i dotychczasowych przyzwyczajeń pracowników Uczelni. Działanie takie pozwoli jednak na większą kontrolę i lepszą organizację funkcjonowania Uczelni w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadanie szczegółowe 1

Powołanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie szczegółowe 2

Monitoring potrzeb osób niepełnoprawnych w Uczelni i zgłaszanie inicjatyw władzom Uczelni.

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Dziekanat PSW

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Konsultacje i współdziałanie z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie 5
Wzrost aktywności zawodowej pracowników niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych pracowników Uczelni ma ogromne znaczenie dla ich funkcjonowania psychicznego i społecznego. Praca jest jednym z podstawowych czynników integracji osób niepełnosprawnych z normalnym nurtem życia społecznego. Możność i chęć wykonywania pracy zawodowej daje osobie niepełnosprawnej nie tylko niezależność ekonomiczną, lecz również znaczny stopień niezależności osobistej. Oba te atrybuty zapewniają osobie niepełnosprawnej awans społeczny i zawodowy. Dane statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością dwa lub trzy razy częściej stają się bezrobotne i pozostają dłużej w stanie bezrobocia niż pozostała część pracującej populacji. Uczelnia jako pracodawca winna bardziej niż na niepełnosprawność zwracać uwagę na faktyczne zdolności danej osoby , co w efekcie winno prowadzić do doceniania przydatności posiadanych umiejętności i wiedzy takiej osoby dla Uczelni. Działanie to winno dotyczyć pracowników będących nauczycielami akademickimi jak i pozostałych pracowników. Wśród głównych zadań Uczelni w tym zakresie należy wyróżnić: zorganizowanie odpowiednio dostosowanych miejsc pracy, zapewnienie elastycznej organizacji pracy oraz zwalczanie wszechobecnej dyskryminacji.

Zadanie szczegółowe 1

Dostosowanie i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to winno dotyczyć pracowników naukowo-dydaktyczych oraz administracyjnych

Realizacja – Kanclerz

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 2

Organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia szansy na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia ich aktywności zawodowej.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Organizowanie praktyk i staży dla niepełnosprawnych absolwentów.

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Kanclerz

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 4

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników o zasadach korzystania ze środków finansowych i możliwości prawnych dla osób niepełnosprawnych

Realizacja – Kadry / Kanclerz

Termin realizacji – rozpoczęcie realizacji 2019 rok

Podstawą realizacji programu jest zasada solidaryzmu społecznego tworzącego wspólnotę skonkretyzowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego też wyznaczone cele dotyczące proponowanych działań obejmują wszystkie zaangażowane strony. Działania zainicjowane w tym programie powinny być kontynuowane po jego upływie, a ich efekt oceniony i podsumowany w przyszłości. Program może stanowić bazę do powstawania projektów mających na celu realizację ujętych w nim zadań. Może też stanowić podstawę do aplikowania przez Uczelnię środków z PFRON i EFS.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2019

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie od wielu lat współpracuję z grupą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki nad nimi oraz zajęć integracyjnych. Jest to jedna z niewielu grup sportowych reprezentująca piłkę ręczną w ramach Olimpiad Specjalnych. Należy nadmienić, że grupa ta działająca w ramach Fundacji "Misericordia" w Kwidzynie jako pierwsza zorganizowała Turniej Zunifikowanej Piłki Ręcznej w Polsce. Pozwoliło to wprowadzić tą dyscyplinę oficjalnie do Olimpiad Specjalnych i umożliwiło organizację meczów piłki ręcznej w ramach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Sportowcy programu sportów zunifikowanych uprawiają różne dyscypliny, w tym koszykówkę, golf, a nawet łyżwiarstwo figurowe. Koncepcja sportów zunifikowanych pojawiła się w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Niepełnosprawni zawodnicy pierwsze mecze rozgrywali z koszykarzami NBA.

Współpraca naszej Uczelni obejmująca zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów polega na opiece nad dziećmi i młodzieżą tej grupy oraz na integracyjnym uczestnictwie w meczach i turniejach organizowanych przez PSW w Kwidzynie.

Ważną kwestią jest organizowanie co roku Turnieju "Sztafeta Pokoleń" z udziałem grupy OLIMPIADY SPECJALNE POMORSKIE POLSKA. Wydarzenia te pozwalają na wspólną rywalizację sportowców niepełnosprawnych intelektualnie jak i w pełni sprawnych. Powiślańska Szkoła Wyższa do projektu włącza również piłkarzy ligi zawodowej PGNiG Superliga mężczyzn MMTS Kwidzyn S.A.

Turnieje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta Kwidzyna a nowa hala sportowa przy ul. Wiejskiej umożliwia gry i zabawy na odpowiednim poziomie sportowym.

Studenci PSW w Kwidzynie opiekują się opisywaną grupą w ramach wolontariatu podczas innych imprez organizowanych na terenie miasta Kwidzyna.

Od 2014 r. w aktywnościach zewnętrznych PSW bierze udział średnio: Olimpiady Specjalne 20 osób plus 5 opiekunów, Studenci 30 osób, MMTS Kwidzyn S.A. 27 zawodników (w tym są to również studenci/absolwenci PSW).

Ponadto PSW od lat współpracuje z organizacjami/instytucjami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku organizując:

 • - 2004-2019: współpraca z Urzędem Miasta Kwidzyn, Starostwem powiatowym w Kwidzynie, kwidzyńskim Centrum kultury, Fundacja Misericordia, organizacja Juwenaliów, dnia studenta dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna, w tym organizacja rywalizacji sportowych / fotograficznych / malarskich dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
 • - 2004-2019: współpraca ze sztabem WOŚP w Kwidzynie, organizacja licznych aktywności w ramach WOŚP, licytacji, zbiórek, stoiska z bezpłatnymi kanapkami i gorącymi napojami (bo zimno J)
 • - 2018: współpraca z Fundacją Hospicyjną w Kwidzynie; organizacja i przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Hospicyjnej, Hospicjum kwidzyńskiego
 • - 2019: współpraca ze stowarzyszeniem „Kwidzymamki”; organizacja Dnia Św. Mikołaja na dzieci z terenu miasta Kwidzyn

Oferta PSW wsparcia osób z niepełnosprawnością:
 • - Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
 • - Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez PSW, jak i inne instytucje
 • - Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, basen
 • - Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki PSW w alternatywnej formie (w tym zbiory biblioteczne są dostarczane bezpośrednio do studenta)
 • - Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, laptopów, itp.)
 • - Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)
 • - Indywidualne wsparcie edukacyjne
 • - Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych
 • - Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych
 • - Udział w realizowanych projektach prozawodowych i prospołecznych

Działania PSW na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2019
2016 – 24.649,94 zł

 • - zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych (konieczność z uwagi na stopień i obszar niepełnosprawności studentów)
 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)

2017 – 39.562,56 zł

 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)
 • - zakup laptopów do użytku na uczelni i w domu dla studentów niepełnosprawnych (4 szt)
 • - dostosowanie sanitariatów na uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • - zakup rzutników z funkcją dla niedowidzących (4 szt)
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych prodziekanowi ds. studenckich

2018 – 39.097,52 zł

 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)
 • - dostosowanie sanitariatów na uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową (etap II)
 • - stworzenie przestrzeni do odpoczynku / regeneracji na uczelni
 • - zakup specjalnych ławek i krzeseł na studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych Prodziekanowi ds. studenckich / Prorektorowi ds. studenckich i dydaktycznych
 • - powołanie i organizacja wolontariatu studenckiego na rzecz osób niepełnosprawnych
 • - częściowe wprowadzenie usprawnień informatycznych (np. strona www uczelni) dla studentów niepełnosprawnych

2019 (01.01.2019 do 30.09.2019) - 29 838,47 zł

 • - stworzenie przestrzeni do odpoczynku / regeneracji na uczelni (etap II)
 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych)
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych Prorektorowi ds. studenckich i dydaktycznych
 • - organizacja wolontariatu studenckiego na rzecz osób niepełnosprawnych
 • - dalsze wprowadzanie usprawnień informatycznych (np. strona www uczelni) dla studentów niepełnosprawnych