WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 6 semestrów, tryb stacjonarny,
 • 180 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • licencjat pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – studia I stopnia Toruń

Pielęgniarstwo to wymagający, ale przyszłościowy kierunek. Ważne jednak, aby podjąć studia na prestiżowej uczelni, która w sposób profesjonalny podchodzi do kwestii kształcenia przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy. Jest nią filia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Toruniu. Zobacz, jakie możliwości daje Ci ten kierunek studiów. Poznaj program zajęć i dowiedz się, jak wygląda i przebiega rekrutacja na tym kierunku.

Pielęgniarstwo – studia licencjackie. Opis kierunku w Toruniu

Pielęgniarstwo I stopnia to 3-letnie studia zawodowe. Po ich pomyślnym ukończeniu student otrzymuje tytuł licencjata pielęgniarstwa. Oznacza to, że nabył on odpowiednich umiejętności i kwalifikacji, które uprawniają go do wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza.

Studia licencjackie z pielęgniarstwa oferują naukę w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. To ciekawy i angażujący kierunek, który wyposaża studenta w umiejętności praktyczne, ale nie tylko. Studia dostarczają też niezbędnej wiedzy w zakresie:

 • podstaw pielęgniarstwa;
 • nauk o zdrowiu;
 • nauk medycznych.

Pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu to studia przygotowane z myślą o każdym, kto pragnie realizować się zawodowo w tej właśnie profesji.

Dla kogo studia pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu?

Idealny kandydat na studia pielęgniarskie I stopnia to osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, ale również wyróżnia ją szereg predyspozycji. Osoba chcąca studiować ten kierunek musi mieć ukończoną maturę. Ponadto powinna to być osoba, która:

 • łatwo nawiązuje kontakty z innymi;
 • lubi i chce nieść pomoc medyczną;
 • wyróżnia się empatią;
 • jest odporna psychicznie;
 • posiada dobrą kondycję fizyczną.

Studia pielęgniarskie I stopnia w Toruniu może też podjąć:

 • opiekun medyczny;
 • położna;
 • ratownik medyczny.

Osoby te nabywają dodatkowych kompetencji zawodowych, co znacznie zwiększa ich szansę na rynku pracy.

Co składa się na program studiów kierunku pielęgniarstwo I stopnia Toruń?

Zajęcia na tym kierunku obejmują swoim zakresem wiedzę z takich dziedzin jak: nauki medyczne, nauki o zdrowia, pielęgniarstwo oraz nauki społeczne. Zajęcia przyjmują postać: klasycznych wykładów, seminariów, konserwatoriów oraz ćwiczeń praktycznych.

Na pierwszym roku studiów z pielęgniarstwa realizowane są następujące przedmioty: fizjologia, anatomia, patologia, genetyka, biofizyka, farmakologia itp.. W trakcie pierwszego roku studenci zdobywają też wiedzę z zakresu nauk społecznych jak: psychologia, pedagogika czy filozofia i etyka zawodu pielęgniarki. Na pierwszym roku studenci poznają też podstawy opieki pielęgniarskiej.

Drugi rok studiów zostaje wzbogacony o zagadnienia z obszaru opieki specjalistycznej. Mowa tu o takich przedmiotach jak: geriatria, położnictwo, ginekologia, a także pielęgniarstwo internistyczne, pediatryczne czy chirurgiczne. Na drugim roku studenci biorą już udział w zajęciach czysto praktycznych.

Trzeci rok studiów zapoznaje kandydatów na pielęgniarki i pielęgniarzy z takimi dziedzinami jak: ratownictwo medyczne, opieka paliatywna, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, rehabilitacja i opieka nad niepełnosprawnymi, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne. Na program studiów składają się również zajęcia praktyczne.

Na trzecim roku studenci podchodzą też do egzaminu dyplomowego, który upoważnia ich do otrzymania tytułu licencjata pielęgniarstwa.

Cele kształcenia na kierunku pielęgniarstwo Toruń

W trakcie 3-letniej nauki studenci poznają tajniki pracy pielęgniarki/pielęgniarza. Zdobywają oni odpowiednią wiedzę w zakresie świadczenia opieki pielęgniarskiej na wysokim poziomie. Opuszczając mury uczelni, są dobrze przygotowani do pracy z osobą: chorą, niepełnosprawną oraz umierającą.

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo Toruń realizują także szereg celów szczegółowych. Najważniejsze z nich to:

 1. Przekazanie przyszłym pielęgniarkom i pielęgniarzom kompleksowej wiedzy (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Dzięki temu opuszczą oni mury uczelni, jako dobrze wykształceni kandydaci na profesjonalny personel medyczny.
 2. Wyrobienie u kandydatów na pielęgniarki i pielęgniarzy odpowiednich kompetencji społecznych. Ułatwi im to bezproblemowe komunikowanie się z pacjentem, a także pobudzi ich empatię.
 3. Nauczenie przyszłych pielęgniarek i pielęgniarzy, jak istotne w ich pracy jest poszanowanie praw pacjenta.
 4. Zapoznanie przyszłych pielęgniarek oraz pielęgniarzy z normami etyki zawodowej.
 5. Przygotowanie pretendentów na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz do pełnienia opieki pielęgniarskiej zgodnej z obowiązującymi najwyższymi standardami. Uprawni ich to do szukania pracy w prywatnych oraz najbardziej prestiżowych ośrodkach zdrowia.

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo I stopnia

Absolwent pielęgniarstwa I stopnia Toruń zostanie przygotowany w profesjonalny sposób do opieki nad chorym, niepełnosprawnym oraz umierającym. Ułatwi mu to pakiet przydatnej wiedzy praktycznej, teoretycznej oraz odpowiednich kompetencji.

Absolwent kierunku pielęgniarstwa posiądzie też wiedzę, która ułatwi mu samodzielne organizowanie sobie pracy własnej w każdych warunkach. Przyuczy go również do pracy w zespole.

Absolwenci tego kierunku otrzymają też szereg wskazówek, jak postępować z pacjentem trudnym czy niewspółpracującym.

Absolwenci opuszczający mury uczelni będą też posiadali szereg cennej wiedzy w zakresie:

 • profilaktyki zdrowotnej;
 • promocji zdrowego stylu życia.

Dzięki temu będą oni odpowiednio przygotowani do aktywnego uczestnictwa w akcjach społecznych na rzecz szeroko rozumianego zdrowia.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu?

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu, przede wszystkim otrzymujesz szansę na zdobycie dyplomu licencjata w filii jednej z najbardziej prestiżowych uczelni niepublicznych w województwie. Powiślańska Szkoła Wyższa posiada szereg wyróżnień. Ma też przyznane liczne akredytacje krajowe, jak i zagraniczne. To oznacza, że możesz kształcić się na wysokim poziomie. Uczelnia stwarza Ci też szereg możliwości rozwoju własnego.

Za studiowaniem pielęgniarstwa I stopnia w Toruniu przemawia również fakt, że naukę odbywasz pod nadzorem doskonale wykształconej kadry pedagogicznej. To oznacza dostęp do wiedzy teoretycznej i praktycznej na wysokim poziomie. 

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu, masz też zagwarantowany szeroki dostęp do fachowej literatury medycznej oraz innych źródeł wiedzy. Ułatwi Ci to nie tylko przygotowanie do egzaminów końcowych, ale również pozwala na poszerzenie własnych zainteresowań. Zamienia to jednocześnie naukę w pasję.

Pielęgniarstwo studia licencjackie w Toruniu to także gwarancja szybkiego znalezienia pracy w zawodzie i zgodnie z nabytymi kwalifikacjami.  Czekają na Ciebie: szpitale, hospicja, a także sanatoria czy zakłady opiekuńczo – lecznicze publiczne, jak i prywatne. Jest to możliwe, gdyż w trakcie nauki zdobywasz wiedzę teoretyczną oraz praktyczną niezbędną do pełnienia zawodu wysoko wyspecjalizowanej pielęgniarki.

Studiując pielęgniarstwo w Toruniu, masz też zapewniony dostęp do najlepszych placówek medycznych, w których możesz odbyć praktyki. Przygotuje Cię to o wiele lepiej do wykonywania Twojego zawodu.

Dzięki starannie opracowanemu programowi kształcenia i nauczania, zyskujesz również motywację do nieustannego pogłębiania swojej wiedzy. Studia I stopnia otwierają Ci drzwi do studiów II stopnia, jak i podyplomowych. Jest to jednoznaczne ze zwiększeniem Twoich szans na rynku pracy.

Terminy rekrutacji w Toruniu. Pielęgniarstwo – licencjat

Rekrutacja na studia pielęgniarskie I stopnia w Toruniu rozpoczyna się 1 kwietnia b.r. a potrwa do 30 września b.r..

Ważne! Termin może ulec przedłużeniu lub zmianie. Dlatego warto jak najszybciej się zarejestrować w systemie uczelni, by być na bieżąco z aktualnymi informacjami w tym zakresie.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo I stopnia – Toruń

Osoby zainteresowane podjęciem nauki na kierunku pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu muszą mieć zdaną maturę. Jeśli pracujesz jako opiekun czy ratownik medyczny lub położna, musisz posiadać dyplom potwierdzający Twoje kompetencje.

Pierwszym krokiem, jaki musisz wykonać, decydując się na wzięcie udziału w rekrutacji jest rejestracja w systemie. Dokonasz jej drogą on-line.

Zainteresowane osoby muszą też złożyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy – pobrany ze strony Wirtualnego Dziekanatu i wypełniony;
 • oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym – pobrane ze strony WD;
 • świadectwo dojrzałości;
 • zdjęcie legitymacyjne;
 • oświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do podjęcia nauki i wykonywania zawodu pielęgniarka/pielęgniarz;
 • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;
 • umowa wraz z załącznikiem.

Dokumenty należy przesłać w postaci cyfrowej za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu. Oryginały lub odpisy dokumentów trzeba złożyć osobiście w Dziekanacie.

Więcej szczegółów na temat niezbędnych dokumentów znajdziesz tutaj: https://powislanska.edu.pl/wymagane-dokumenty-studia-i-stopnia/.

Oryginały dokumentów lub odpisy należy złożyć w terminie 7 dni od rejestracji dokonanej drogą on-line. Kandydat w ciągu kolejnych 7 dni powinien otrzymać drogą on-line informację o przyjęciu lub odrzuceniu jego kandydatury. Decyzję podejmuje Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek

Licencjat z pielęgniarstwa I stopnia oznacza, że student jest dobrze przygotowany do pracy w zawodzie. Z tym tytułem kandydat może szukać zatrudnienia nie tyko w szpitalach czy poradniach rejonowych i specjalistycznych. Licencjonowana pielęgniarka/licencjonowany pielęgniarz może też podjąć pracę w:

 • sanatorium;
 • domu opieki społecznej;

Pielęgniarstwo w Toruniu – zacznij studiować!

Pielęgniarstwo to trudny i wymagający kierunek. Oferuje on jednak szereg możliwości rozwoju zawodowego, ale i osobistego. Jeśli więc posiadasz odpowiednie predyspozycje i interesuje Cię praca pielęgniarki/pielęgniarza to już dzisiaj zacznij studiować pielęgniarstwo I stopnia w Toruniu.

Niezbędną wiedzę w atrakcyjny sposób przekażą Ci wykwalifikowani profesorowie, ale i lekarze – specjaliści.  Jako student będziesz mógł kształcić się w zawodzie, a jednocześnie rozwijać własne zainteresowania. Otrzymasz też dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz bogatej bazy literatury i prasy tematycznej.

Nie czekaj z decyzją! Zbierz komplet dokumentów i już dzisiaj weź udział w rekrutacji:

https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Pamiętaj: liczba miejsc jest ograniczona!

Powodzenia!

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: