STREFA STUDENTA

Oferty pracy

Dla naszych studentów uruchomiliśmy moduł Biuro Karier, które dostępne jest w Wirtualnym Dziekanacie. Każdy student mający dostęp do WD może zalogować się do Biura Karier za pomocą danych logowania z Wirtualnego Dziekanatu.
Funkcjonalność Biura Karier to:

• generator CV (możliwość wczytania posiadanego CV),
• drukowanie CV w formie pliku PDF,
• określenie kompetencji na podstawie których będą dopasowywane oferty,
• aplikowanie na oferty umieszczone przez pracodawców,
• dostęp do szczegółów oferty (pobieranie załącznika jeśli został dodany przez pracodawcę),
• podgląd profilu pracodawcy/firmy,
• wyrażanie zainteresowania daną ofertą,
• automatyczne dostosowanie ofert na podstawie kierunków studenta/absolwenta,
• określanie preferowanego kontaktu dla przyszłych pracodawców,
• wypełnianie ankiet publikowanych przez pracownika Biura Karier.

Sprawdź dostępne oferty i aplikuj na wybrane stanowiska: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/BiuroKarier/Account/LogOn


Student z niepełnosprawnością

Projekt p.n. "Dostępna i bez barier Powiślańska Szkoła Wyższa"

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-A094/19, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-12-01 do 2023-10-31, wartość dofinansowania: 2 329 085,90 PLN, działania mające, działania mające dostosować zasoby PSW do kształcenia osób z niepełnosprawnościami wraz z podnoszeniem kompetencji kadry PSW w tym zakresie.

W ramach projektu utworzona zostanie jednostka ds. osób niepełnosprawnych na bieżąco monitorująca i wdrażająca rozwiązania zwiększające dostępność do uczelni osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi. Zestawienie pozycji budżetowych:

 • - Asystent ds. niepełnosprawności (1/4 etatu) 42 300,00 zł
 • - Konsultant edukacyjny - umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 47 600,00 zł
 • - Specjalista w obszarze technologii wspierających - umowa zlecenie (średnio 10h/miesiąc) 25 900,00 zł
 • - Zakup pakietu usług w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego umowa zlecenie (średnio 20h/miesiąc) 55 200,00 zł

W ramach projektu planowany jest zakup oraz montaż dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, który zapewni pełną dostępność do kluczowych pomieszczeń na uczelni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Roboty budowlane - wykonanie podstawy fundamentowej pod szyb windowy 194 000,00 zł
 • - Zakup urządzeń dźwigowych wraz z montażem (winda) 250 000,00 zł

Dodatkowo w ramach zadania, w trosce o osoby z dysfunkcjami wzroku zostaną zainstalowane oznaczenia w alfabecie Braille'a, systemy nawigacji dla osób niewidomych. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Nakładki na poręcze- dotykowe brajlowskie nakładki informacyjne 3 360,00 zł
 • - Ttyflografiki - transparentny plan pietra 20 940,00 zł
 • Przeprowadzona zostanie również adaptacja kluczowych pomieszczeń (sale wykładowe, toalety, ciągi komunikacyjne) dla osób niepełnosprawnych ruchowo z odpowiednimi siedziskami i pulpitami włącznie. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Automatyzacja głównych drzwi wejściowych z montażem i kalibracją 14 000,00 zł
  • - Wymiana tablic sucho ścieralnych na monitory interaktywne (8 sal) 57 600,00 zł
  • - Dostosowanie we wszystkich WC oświetlenia na czujnik ruchu z montażem (toalety I i II piętro) 5 600,00 zł
  • - Sygnalizacja akustyczna i sygnalizacja dźwiękowa bezpieczeństwa w toaletach i na każdym piętrze z montażem 8 400,00 zł
  • - Regulacja progów wejściowych do sal dydaktycznych 8 000,00 zł
  • - Wydzielenie miejsc w salach dydaktycznych na miejsca dla niepełnosprawnych z dostosowaniem ich szerokości (zakup kompletu dla 4 osób na sale stół + krzesło) 48 000,00 zł
  • - Bezprzewodowy przycisk służący do zdalnego włączania i wyłączania różnych urządzeń typu RTV, AGD, nocnych lampek, obsługi myszy komputerowej. 6 600,00 zł
  • - Ekrany dla osób niedowidzących lub słabowidzących - przed każdą salą wykładową + biblioteka 45 435,00 zł
  • - Urządzenia lektorskie typu Auto-Lektor Braille 63 200,00 zł
  • - Powiększalniki stacjonarne/przenośne do 12 sal wykładowych 82 800,00 zł
  • - Dyktafon pendrive 600,00 zł
  • - wielofunkcyjne urządzenie dla niewidomych typu IBAI z głosami Acapella 17 400,00 zł
  • - Zakup programów udźwiękawiających typu ZoomText MagReader 12 000,00 zł

  Biblioteka uczelni obejmująca: dział informacyjny (katalogi i kartoteki), księgozbiór podstawowy (wypożyczalnię), księgozbiór podręczny (czytelnię) oraz 12 stanowisk wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i sprzęt elektroniczny, umożliwiający korzystanie z zasobów multimedialnych osobom z niepełnosprawnościami fizycznymi planowany do realizacji na III piętrze budynku. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Komputer stacjonarny wraz z monitorem 24' (8 szt) 27 840,00 zł
  • - Routery 4 800,00 zł
  • - Oprogramowanie OCR typu ABBYYFineReader OCR (12 stanowisk + biblioteka 5 stanowisk) 13 600,00 zł
  • - Klawiatura powiększona z podświetleniem 13 000,00 zł
  • - drukarka braille'a BookMaker 8 000,00 zł
  • - Oprogramowanie Braille Translator 6 980,00 zł
  • - USB typu ZoomText Magnifier USB 20 000,00 zł

  W ramach projektu planowane jest wyeliminowanie ograniczeń dotyczących administrowanych przez Uczelnię stron internetowych oraz dostarczenie narzędzi informatycznych, umożliwiających kompleksową obsługę studentów z niepełnosprawnościami, w tym dostosowanie istniejących systemów informatycznych - przygotowanie ich w standardzie WCAG 2.0, zakup aplikacji mobilnej (bez limitu licencji dostępowych). Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Rozwinięcie zaplecza technologicznego - wirtualny dziekanat z obsługą WCAG 2.0. 162 000,00 zł
  • - Zakup aplikacji mobilny student w wersji dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych - koszty licencji 110 700,00 zł

  W ramach projektu planowany jest zakup stacji roboczych (komputery) wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, które będą bezpłatnie udostępniane studentom w trakcie zajęć, jak również będą mogły zostać wypożyczone do domu. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Zakup zestawów komputerowych wraz z przenośnymi drukarkami dostosowanymi do specyficznych potrzeb 85 000,00 zł
  • - Jednoręczna klawiatura komputerowa 2 500,00 zł
  • - Lupy elektroniczne dla słabowidzących 11 975,00 zł

  Ponadto w ramach działań zaplanowano przetłumaczenie materiałów dydaktycznych w języku Braille'a oraz uruchomienie serwisu internetowego, zapewniającego wsparcie on-line studentom z niepełnosprawnościami. Serwis dostosowany będzie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach serwisu studenci/osoby niepełnosprawne korzystające z oferty uczelni będą mogły skorzystać z materiału internetowego zawierającego pytania i odpowiedzi dotyczące zdrowia psychicznego, praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. Zestawienie pozycji do zakupu:

  • - Przygotowanie serwisu internetowego (usluga, umowa cywilnoprawna) - prace informatyczne 70 000,00 zł
  • - Redakcja dedykowanego serwisu zapewnienie contentu na stronę - wynagrodzenia specjalistów - umowa cywilnoprawna 108 000,00 zł
  • - Adaptacja materiałów dydaktycznych, m.in. transkrypcja druku na pismo brajla, formatowanie, 280 000,00 zł

Projekt p.n. "Zintegrowana Szkoła Wyższa"

2019/2021

Program 3.5 POWER, nr umowy POWR.03.05.00-00-z080/18, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, okres realizacji projektu: od 2019-04-01 do 2023-03-31, wartość dofinansowania: 1 797 893,44 PLN, działania mające polepszyć infrastrukturę informatyczną PSW, szkolenia studentów PSW i kadry PSW.

Wszystkie materiały informacyjne/druki/formularze opracowane zostaną w standardzie uwzględniającym potrzeby i zapewniającym dostępność osób z niepełnosprawnościami (zmiany w systemie informatycznym PSW)-zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Zakup systemu operacyjnego (umowa/f-ra) 6 000,00 zł
 • - Zakup komputerów do sal dydaktycznych (umowa/f-ra) 30 000,00 zł
 • - Strona www (usługa) (umowa/f-ra) 12 000,00 zł
 • - Biblioteka nowoczesne zarządzanie biblioteką (licencja) (umowa/f-ra) 3 300,00 zł
 • - Podgląd (licencja) (umowa/f-ra) 3 198,00 zł
 • - Stypendia (licencja) (umowa/f-ra) 12 760,00 zł
 • - Wnioski stypendialne online (licencja) (umowa/f-ra) 7 380,00 zł
 • - Analizy (licencja) (umowa/f-ra) 6 150,00 zł
 • - Biuro Karier (licencja) (umowa/f-ra) 6 150,00 zł
 • - SELS -Drukowanie i podpisywanie (licencja) (umowa/f-ra) 23 370,00 zł
 • - Obsługa dokumentów (licencja) (umowa/f-ra) 8 610,00 zł
 • - Serwis SMS/Mail (licencja) (umowa/f-ra) 17 220,00 zł
 • - Repozytrium Prac Dyplomowych (licencja) (umowa/f-ra) 11 070,00 zł

KIOSK INFORMACYJNY spełniać będzie funkcję informacyjną. W ten sposób studenci dowiadywać się będą, w którym miejscu będzie odbywał się egzamin, mieliby możliwość sprawdzenia różnego rodzaju informacji i bieżących spraw. Będzie to udogodnienie przede wszystkim osób niepełnosprawnych, z uwagi na duży ekran kiosku osoby niedowidzące będą mogły skorzystać z informacji zawartych w kiosku. Zestawienie pozycji do zakupu:

 • - Kiosk informacyjny (umowa/f-ra) 6 364,00 zł

Program PSW na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczności akademickiej

Dążąc do przekształcenia Powiślańskiej Szkoły Wyższej w środowisko przyjazne osobom niepełnosprawnym i pełnego włączenia osób z niesprawnościami do społeczności akademickiej program skoncentrowany zostanie wokół pięciu najistotniejszych sfer życia wymagających przystosowania do możliwości osób niepełnosprawnych:

 • 1) kształtowanie postaw wobec niesprawności.
 • 2) likwidacja barier architektonicznych,
 • 3) likwidacja barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych: biblioteki, zasoby dostępne elektronicznie, Internet.
 • 4) dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych Uczelni oraz zapewnienie usług specjalistycznych.
 • 5) wzrost aktywności zawodowej pracowników niepełnosprawnych.

Zadanie 1
Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności

Kształtowanie właściwych postaw wobec niepełnosprawności jest znaczącym działaniem na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych na drodze do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu Uczelni. Również świadomość samych osób niepełnosprawnych o przysługujących im prawach, a także obowiązkach, które na nich spoczywają w związku z pełnoprawnym uczestnictwem we wszystkich sferach życia akademickiego, odgrywa znaczącą rolę w procesie ich integracji.

Zadanie szczegółowe 1

Zbieranie, systematyzowanie i prezentacja informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych studentów niepełnosprawnych oraz działań podejmowanych dla ich realizacji, przedstawianie opinii studentów niepełnosprawnych o problemach związanych ze studiowaniem społeczności akademickiej.

Realizacja – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 2

Współpraca z mediami w celu kształtowania wizerunku Uczelni jako jednostki organizacyjnej sprzyjającej osobom niepełnosprawnym

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

ermin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Promowanie i propagowanie akademickich imprez kulturalnych i sportowych, imprez integracyjnych, w których współuczestniczą osoby niepełnosprawne.

ealizacja – Samorząd Studencki, Dziekanat PSW

Termin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 4

Podnoszenie świadomości studentów i pracowników niepełnosprawnych o przysługujących im uprawnieniach poprzez uzyskiwanie informacji w zakresie:

 • a) rozwiązań dydaktycznych i organizacyjnych przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • b) możliwości uzyskania dofinansowania do różnych form rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej,
 • c) możliwości uzyskania świadczeń z pomocy społecznej przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • d) pomocy w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią organizacją pozarządową, placówką specjalistyczną, instytucją, itp.

Realizacja – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Dziekanat PSW

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 5

Zaangażowanie studentów niepełnosprawnych w redagowaniu uczelnianych publikacji, broszur, informatorów dotyczących różnych aspektów funkcjonowania niepełnosprawnych w Uczelni oraz przysługujących im praw.

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - zadanie o charakterze ciągłym

Zadanie szczegółowe 6

Tworzenie jednej, spójnej strony internetowej na serwerze Uczelni, na której można będzie uzyskać informacje w zakresie funkcjonowania studentów niepełnoprawnych

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 r. (zadanie o charakterze ciągłym).

Zadanie szczegółowe 7

Zorganizowanie konferencji, uczelni publicznych i niepublicznych, organizacji pracodawców, organizacji osób niepełnosprawnych, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych, dotyczącej ujednolicenia systemu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i przygotowania uczelni wyższych do kształcenia w tym zakresie.

Realizacja – Rektorat / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji – rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie 2
Likwidacja barier architektonicznych

Sposób, w jaki zorganizowana jest Uczenia prowadzi często do tego, iż osoby niepełnosprawne są wykluczone z życia akademickiego. Nowy sposób podejścia do niepełnosprawności uznaje bariery architektoniczne za element bardziej utrudniający uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu Uczelni niż ich ograniczenia wynikające z niepełnosprawności. Zwiększenie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych ma ogromne znaczenie w procesie wyrównywania szans studentów.

Zadanie szczegółowe 1

Stworzenie ewidencji przestrzeni Uczelni przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ewidencji przestrzeni nieprzystosowanej z określeniem zadań w zakresie dostosowania przestrzeni do przepisów prawa budowlanego.

Realizacja – Kanclerz / Kierownik Działu Projektów

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2017 r.

Zadanie szczegółowe 2

Projektowanie, a następnie prowadzenie prac adaptacyjnych w przestrzeniach Uczelni niespełniających wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Realizacja – Kanclerz

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji - projektowanie 2017 r., adaptacja 2018-2023 r.

Zadanie szczegółowe 3

Przystępowanie Uczelni do projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskiwanie środków przeznaczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizacja – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy / Dział Projektów

Termin realizacji - 2018-2023 r.

Zadanie szczegółowe 4

Uwzględnianie problematyki związanej z osobami niepełnosprawnymi i ujęcie ich w strategiach i programach Uczelni, tak by każda działalność lub jej projekt uwzględniał funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w poszczególnych dziedzinach życia Uczelni.

Realizacja – Rektor

Termin realizacji - 2016-2023 r.

Zadanie 3
Likwidacja barier w dostępie do zasobów informacyjnych i zajęć dydaktycznych: biblioteki, zasoby dostępne elektronicznie, Internet.

Jako nadrzędne przyjęte zostało założenie, iż model współczesnego zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego powinien być oparty na zasadzie równych szans. Dlatego Uczelnia winna wprowadzać rozwiązania, które realnie sprzyjają wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami utrudniającymi realizację programu studiów. Jednym z takich rozwiązań jest dobór i wdrażanie dostosowań rozwiązań informacyjnych oraz realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów niepełnosprawnych.

Zadanie szczegółowe 1

Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla Biblioteki i Czytelni (utworzenie) z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością wzrokową.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy / Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie szczegółowe 2

Umożliwienie w celu zapewnienia studentom z niesprawnościami wzroku dostępu do nowoczesnych narzędzi pracy i źródeł informacji utworzenie i wyposażenie stanowisk Komputerowych dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2019 rok

Zadanie szczegółowe 3

Stworzenie adekwatnych dostosowań strony internetowej dla osób niedowidzących

Realizacja – Dział Promocji i Rekrutacji

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 r. (zadanie o charakterze ciągłym).

Zadanie 4
Dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych Uczelni oraz zapewnienie usług specjalistycznych.

Skuteczną drogą do wzrostu poziomu niezależności i samodzielności osób niepełnosprawnych jest dostosowanie struktury organizacyjnej Uczelni do zadań w zakresie wyrównywani szans. Jest to złożony proces obejmujący zmianę wewnętrznych przepisów w Uczelni oraz zmianę postaw i dotychczasowych przyzwyczajeń pracowników Uczelni. Działanie takie pozwoli jednak na większą kontrolę i lepszą organizację funkcjonowania Uczelni w zakresie udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadanie szczegółowe 1

Powołanie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Termin realizacji - rozpoczęcie realizacji 2018 rok

Zadanie szczegółowe 2

Monitoring potrzeb osób niepełnoprawnych w Uczelni i zgłaszanie inicjatyw władzom Uczelni.

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Dziekanat PSW

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Konsultacje i współdziałanie z instytucjami i organizacjami, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie 5
Wzrost aktywności zawodowej pracowników niepełnosprawnych

Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych pracowników Uczelni ma ogromne znaczenie dla ich funkcjonowania psychicznego i społecznego. Praca jest jednym z podstawowych czynników integracji osób niepełnosprawnych z normalnym nurtem życia społecznego. Możność i chęć wykonywania pracy zawodowej daje osobie niepełnosprawnej nie tylko niezależność ekonomiczną, lecz również znaczny stopień niezależności osobistej. Oba te atrybuty zapewniają osobie niepełnosprawnej awans społeczny i zawodowy. Dane statystyczne wskazują, że osoby z niepełnosprawnością dwa lub trzy razy częściej stają się bezrobotne i pozostają dłużej w stanie bezrobocia niż pozostała część pracującej populacji. Uczelnia jako pracodawca winna bardziej niż na niepełnosprawność zwracać uwagę na faktyczne zdolności danej osoby , co w efekcie winno prowadzić do doceniania przydatności posiadanych umiejętności i wiedzy takiej osoby dla Uczelni. Działanie to winno dotyczyć pracowników będących nauczycielami akademickimi jak i pozostałych pracowników. Wśród głównych zadań Uczelni w tym zakresie należy wyróżnić: zorganizowanie odpowiednio dostosowanych miejsc pracy, zapewnienie elastycznej organizacji pracy oraz zwalczanie wszechobecnej dyskryminacji.

Zadanie szczegółowe 1

Dostosowanie i tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zadanie to winno dotyczyć pracowników naukowo-dydaktyczych oraz administracyjnych

Realizacja – Kanclerz

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 2

Organizacja szkoleń dla osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia szansy na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenia ich aktywności zawodowej.

Realizacja – Kanclerz / Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 3

Organizowanie praktyk i staży dla niepełnosprawnych absolwentów.

Realizacja – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich / Kanclerz

Termin realizacji – zadanie o charakterze ciągłym.

Zadanie szczegółowe 4

Prowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników o zasadach korzystania ze środków finansowych i możliwości prawnych dla osób niepełnosprawnych

Realizacja – Kadry / Kanclerz

Termin realizacji – rozpoczęcie realizacji 2019 rok

Podstawą realizacji programu jest zasada solidaryzmu społecznego tworzącego wspólnotę skonkretyzowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Dlatego też wyznaczone cele dotyczące proponowanych działań obejmują wszystkie zaangażowane strony. Działania zainicjowane w tym programie powinny być kontynuowane po jego upływie, a ich efekt oceniony i podsumowany w przyszłości. Program może stanowić bazę do powstawania projektów mających na celu realizację ujętych w nim zadań. Może też stanowić podstawę do aplikowania przez Uczelnię środków z PFRON i EFS.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2019

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie od wielu lat współpracuję z grupą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie opieki nad nimi oraz zajęć integracyjnych. Jest to jedna z niewielu grup sportowych reprezentująca piłkę ręczną w ramach Olimpiad Specjalnych. Należy nadmienić, że grupa ta działająca w ramach Fundacji "Misericordia" w Kwidzynie jako pierwsza zorganizowała Turniej Zunifikowanej Piłki Ręcznej w Polsce. Pozwoliło to wprowadzić tą dyscyplinę oficjalnie do Olimpiad Specjalnych i umożliwiło organizację meczów piłki ręcznej w ramach Olimpiad Specjalnych na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Sportowcy programu sportów zunifikowanych uprawiają różne dyscypliny, w tym koszykówkę, golf, a nawet łyżwiarstwo figurowe. Koncepcja sportów zunifikowanych pojawiła się w połowie lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Niepełnosprawni zawodnicy pierwsze mecze rozgrywali z koszykarzami NBA.

Współpraca naszej Uczelni obejmująca zarówno nauczycieli akademickich jak i studentów polega na opiece nad dziećmi i młodzieżą tej grupy oraz na integracyjnym uczestnictwie w meczach i turniejach organizowanych przez PSW w Kwidzynie.

Ważną kwestią jest organizowanie co roku Turnieju "Sztafeta Pokoleń" z udziałem grupy OLIMPIADY SPECJALNE POMORSKIE POLSKA. Wydarzenia te pozwalają na wspólną rywalizację sportowców niepełnosprawnych intelektualnie jak i w pełni sprawnych. Powiślańska Szkoła Wyższa do projektu włącza również piłkarzy ligi zawodowej PGNiG Superliga mężczyzn MMTS Kwidzyn S.A.

Turnieje te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta Kwidzyna a nowa hala sportowa przy ul. Wiejskiej umożliwia gry i zabawy na odpowiednim poziomie sportowym.

Studenci PSW w Kwidzynie opiekują się opisywaną grupą w ramach wolontariatu podczas innych imprez organizowanych na terenie miasta Kwidzyna.

Od 2014 r. w aktywnościach zewnętrznych PSW bierze udział średnio: Olimpiady Specjalne 20 osób plus 5 opiekunów, Studenci 30 osób, MMTS Kwidzyn S.A. 27 zawodników (w tym są to również studenci/absolwenci PSW).

Ponadto PSW od lat współpracuje z organizacjami/instytucjami na rzecz osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku organizując:

 • - 2004-2019: współpraca z Urzędem Miasta Kwidzyn, Starostwem powiatowym w Kwidzynie, kwidzyńskim Centrum kultury, Fundacja Misericordia, organizacja Juwenaliów, dnia studenta dla wszystkich mieszkańców Kwidzyna, w tym organizacja rywalizacji sportowych / fotograficznych / malarskich dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych
 • - 2004-2019: współpraca ze sztabem WOŚP w Kwidzynie, organizacja licznych aktywności w ramach WOŚP, licytacji, zbiórek, stoiska z bezpłatnymi kanapkami i gorącymi napojami (bo zimno J)
 • - 2018: współpraca z Fundacją Hospicyjną w Kwidzynie; organizacja i przeprowadzenie zbiórki publicznej na rzecz Fundacji Hospicyjnej, Hospicjum kwidzyńskiego
 • - 2019: współpraca ze stowarzyszeniem „Kwidzymamki”; organizacja Dnia Św. Mikołaja na dzieci z terenu miasta Kwidzyn

Oferta PSW wsparcia osób z niepełnosprawnością:
 • - Porady, wskazówki oraz pomoc w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością
 • - Informacje o dostępnej pomocy materialnej oferowanej przez PSW, jak i inne instytucje
 • - Zajęcia sportowe (możliwość uzyskania zaliczenia z W-F i punktów ECTS), np. siłownia, basen
 • - Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki PSW w alternatywnej formie (w tym zbiory biblioteczne są dostarczane bezpośrednio do studenta)
 • - Możliwość wypożyczenia sprzętu edukacyjno-wspomagającego (dyktafonów, laptopów, itp.)
 • - Kserowanie notatek i materiałów dydaktycznych – do formatu A3 (dla osób niedowidzących, słabosłyszących, niesłyszących oraz mających problemy z pisaniem)
 • - Indywidualne wsparcie edukacyjne
 • - Pomoc asystentów osób niepełnosprawnych
 • - Uczestnictwo w wydarzeniach szkoleniowo-integracyjnych
 • - Udział w realizowanych projektach prozawodowych i prospołecznych

Działania PSW na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2016-2019
2016 – 24.649,94 zł

 • - zatrudnienie asystenta osób niepełnosprawnych (konieczność z uwagi na stopień i obszar niepełnosprawności studentów)
 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)

2017 – 39.562,56 zł

 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)
 • - zakup laptopów do użytku na uczelni i w domu dla studentów niepełnosprawnych (4 szt)
 • - dostosowanie sanitariatów na uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • - zakup rzutników z funkcją dla niedowidzących (4 szt)
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych prodziekanowi ds. studenckich

2018 – 39.097,52 zł

 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych, czasopism i książek)
 • - dostosowanie sanitariatów na uczelni do potrzeb studentów z niepełnosprawnością ruchową (etap II)
 • - stworzenie przestrzeni do odpoczynku / regeneracji na uczelni
 • - zakup specjalnych ławek i krzeseł na studentów z niepełnosprawnością ruchową
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych Prodziekanowi ds. studenckich / Prorektorowi ds. studenckich i dydaktycznych
 • - powołanie i organizacja wolontariatu studenckiego na rzecz osób niepełnosprawnych
 • - częściowe wprowadzenie usprawnień informatycznych (np. strona www uczelni) dla studentów niepełnosprawnych

2019 (01.01.2019 do 30.09.2019) - 29 838,47 zł

 • - stworzenie przestrzeni do odpoczynku / regeneracji na uczelni (etap II)
 • - nieodpłatne udostępnianie sprzętu (w tym ksero, komputery, drukarki)
 • - udostępnianie dostępu do IBUK-Libra (elektroniczne wersje publikacji naukowych)
 • - powierzenie obowiązków asystenta ds. studentów niepełnosprawnych Prorektorowi ds. studenckich i dydaktycznych
 • - organizacja wolontariatu studenckiego na rzecz osób niepełnosprawnych
 • - dalsze wprowadzanie usprawnień informatycznych (np. strona www uczelni) dla studentów niepełnosprawnych

Erasmus+
Erasmus

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+: Paulina Osuch
Email: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl
Tel.: +48 795 431 942

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany spotkaniem informacyjnym jak i konsultacjami z Koordynatorem Programu, prosimy o poinformowanie o tym fakcie na adres e-mail: internationaloffice@psw.kwidzyn.edu.pl

W związku ze współpracą z firmą Erasplus+ wszystkich zainteresowanych albo chcących dowiedzieć się więcej o praktykach zagranicznych zapraszamy do kontatku z firmą: http://erasmuspraktyki.com/kontakt-studenci/

Erasplus+ jest firmą z 8-letnim doświadczeniem specjalizującą się w wyszukiwaniu najlepszych ofert praktyk zagranicznych dla studentów zainteresowanych wyjazdem w ramach programu Erasmus+. Po więcej informacji zapraszam na stronę internetową : http://erasmuspraktyki.com/

Studenci mają możliwość publikowania własnego zapotrzebowania na praktykę w określonej dziedzinie oraz korzystania z propozycji zamieszczonych przez firmy w platformie ErasmusIntern: https://erasmusintern.org/

Wykaz uczelni partnerskich PSW znajduje się tutaj.
Płatność za studia
FAQ

Pytanie nr 1:  Kiedy i na jakich warunkach mogę złożyć wniosek o Stypendium Rektora?

Odpowiedź:
Stypendium Rektora można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów. O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego
stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego
stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia
wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i
kierunku, na którym podjął studia uzupełniające. O Stypendium Rektora
dla najlepszych studentów może ubiegać się również student przyjęty na
pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest 18
laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą
olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w
przepisach o systemie oświaty. Stypendium Rektora otrzymuje do 10%
najlepszych  studentów każdego kierunku studiów. Student może składać
wnioski o Stypendium Rektora  dla najlepszych studentów w każdym z
trzech tytułów:

– za wysoką średnią ocen,
– za osiągnięcia naukowe, artystyczne,
– za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Student
ubiegający się o przyznanie Stypendium Rektora składa wniosek z
obliczoną średnią za dany rok oraz dokumentację potwierdzającą
osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, w terminie do 15
października danego roku akademickiego.

Więcej informacji znajdziesz tu:

 Powiślańska Szkoła Wyższa | ul. 11-go Listopada 29, 82-500 Kwidzyn – – Stypendia

Pytanie nr 2: Gdzie mogę znaleźć wszelkie wnioski i podania dotyczące studiów?

Odpowiedź:
Wnioski i podania znajdują się na stronie internetowej PSW w zakładce
„Student” –> „Pliki do pobrania” bądź na Wirtualnym Dzienniku u
każdego ze studentów.

Pytanie nr 3:  W jaki sposób mogę skontaktować się z prowadzącym i gdzie mogę znaleźć adres mailowy do prowadzącego dany przedmiot?

Odpowiedź:
  Każdy  student na swoim koncie w Wirtualnym Dzienniku posiada
zakładkę „Znajdź prowadzącego”. Po wpisaniu imienia i nazwiska
prowadzącego wyświetli się adres mailowy. Przypominamy także o
możliwości skorzystania z czatu na platformie MSTeams.

Pytanie nr 4:  Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące płatności za studia i opłat dodatkowych z tym związanych? 

Odpowiedź:
Informacje dotyczące płatności i opłat dodatkowych znajdują się  na
stronie internetowej PSW w zakładce „Student” –> „Płatność za
studia” oraz w Wirtualnym Dzienniku – zakładka „Finanse”.

Pytanie nr 5: W jaki sposób otrzymam odpowiedź na podanie  lub wniosek?

Odpowiedź: Wszystkie odpowiedzi przesyłane są drogą mailową lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pytanie nr 6 : Czy można korzystać z biblioteki uczelnianej, a jeśli tak to na jakich zasadach?

Odpowiedź: Studenci, chcący skorzystać z zasobów bibliotecznych PSW, zobowiązani są do uprzedniego napisania zgłoszenia na adres:

w przypadku lokalizacji w Kwidzynie info@psw.kwidzyn.edu.pl,
lokalizacja Gdańsk dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl,
w przypadku Torunia dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl
Jeśli chodzi o Kościerzynę należy zgłosić się do Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie ul. Rynek 2.

Termin zgłoszenia: od poniedziałku do czwartku przed każdym zjazdem.
W zgłoszeniu należy wskazać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz kierunek studiów, ponadto pozycję – tytuł i autora z listy zasobów bibliotecznych (kliknij i pobierz).
Materiały zamówione oczekują na odbiór przez 5 dni . Za szkody wynikłe z
zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

Regulamin,
w którym szczegółowo zostały omówione zasady korzystania z biblioteki,
nasze zasoby infrastruktura, terminy oraz pozostałe informacje
znajdziecie Państwo pod linkiem https://psw.kwidzyn.edu.pl/psw-student/biblioteka/biblioteka-psw.html

Pytanie nr 7 :  Gdzie mogę się zgłosić w sprawie finansów ?

Odpowiedź:  W sprawie finansów zapytania prosimy kierować do Kwestury na adres e-mail kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl .

Pytanie nr 8 :  Jak mogę otrzymać zaświadczenie o statusie studenta?

Odpowiedź:  W sprawie zaświadczenia prosimy o kontakt z Dziekanatem poprzez adres e-mail dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub osobiście.

Pytanie nr 9 :  Jak mogę dostarczyć podanie lub wniosek do Dziekanatu?

Odpowiedź:  Podanie lub wniosek można dostarczyć poprzez (trzy opcje):

1. wygenerowanie, uzupełnienie, podpisanie profilem zaufanym i przesłanie w formacie pliku PDF na adres mailowy Dziekanatu odpowiednio do lokalizacji. Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

2. przesłanie Pocztą Polską na adres Dziekanatu odpowiednio do lokalizacji

3. dostarczenie osobiście.

Pytanie nr 10 :  Jak mogę otrzymać legitymację studencką?

Odpowiedź: Aby
otrzymać legitymację studencką należy wgrać zdjęcie w WD, następnie
poinformować Dziekanat i zgłosić się osobiście po odbiór.

Pytanie nr 11 :  Gdzie mogę otrzymać wsparcie techniczne i informacje o obsłudze MSTeams?

Odpowiedź: W sprawie wsparcia technicznego i platformy MSTeams prosimy kontaktować się z Centrum Informacyjnym PSW poprzez adres e-mail it@psw.kwidzyn.edu.pl .

Pytanie nr 12 : Kiedy otrzymam kartę rabatową i w jakich miejscach mogę liczyć na zniżki?

Odpowiedź:
Studenci otrzymują studencką kartę rabatową na spotkaniu organizacyjnym
na pierwszym zjeździe lub w Punkcie Informacyjnym Uczelni/Dziekanacie
odpowiednio do lokalizacji. Lista miejsc gdzie można uzyskać zniżki jest
aktualizowana na bieżąco. Naszymi partnerami są, m.in. restauracje,
hurtownia papiernicza i drukarnia, przychodnia medyczna, salon optyczny,
fotograf czy kosmetyczka. Aktualna lista partnerów znajduje się na
stronie: https://psw.kwidzyn.edu.pl/karta-rabatowa

 


Co należy zrobić, aby rozpocząć praktykę zawodową?

Przed rozpoczęciem praktyk zawodowych należy złożyć do dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji kopię dokumentów do teczki kształcenia praktycznego studenta, tj., polisę OC, ubezpieczenie poekspozycyjne, ubezpieczenie NNW, badanie kału, szczepienie WZW typu B, badanie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w PSW oraz kształcenia praktycznego. Oryginały należy mieć w dzienniczku podczas uczestniczenia w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

Jakie dokumenty muszę złożyć, jeżeli ustaliłem/am realizację praktyki zawodowej w danym semestrze?

Wypełniamy wniosek, miejsce realizacji, czas realizacji, nazwa przedmiotu, ilość godzin, imię i nazwisko opiekuna praktyki zawodowej. Przesyłamy pocztą tradycyjną, mailem lub przynosimy do Dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji.

Pracownicy Dziekanatu wystawiają skierowanie i przesyłają je na adres e-mail studenta. Student może przystąpić do odbycia praktyki.

Jakie dokumenty zabieramy na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe?

Drukujemy dzienniczek kształcenia praktycznego, który jest załączony na koncie WD studenta.

Wypełniamy tylko te karty, które dotyczą danego semestru. Student podpisuje karty kształcenia w dniu wejścia na dany oddział. Opiekun może podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w ich trakcie i po ich realizacji. Poza tym ubezpieczenie, o którym wspomniano wcześniej.

Co musimy zrobić, aby uzyskać zaliczenie kształcenia praktycznego w danym semestrze?

Po zrealizowaniu zajęć praktycznych i praktyk  zawodowych, przewidzianych w danym semestrze, dzienniczek składamy do dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji w celu opieczętowania i zaliczenia praktyk zawodowych przez Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Student, który uzyskał zaliczenie praktyk, widzi wpis na swoim koncie WD (ZAL) (jeśli nie otrzymał zaliczenia: Bzal lub N). WAŻNE! Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium naukowe/Rektora muszą, mieć w pierwszym terminie wszystkie zaliczenia (zajęcia na ocenę/ocena pozytywna, zajęcia kończące się zaliczeniem/na zal).

Zaliczenia zajęć praktycznych dokonuje opiekun, wskazany przez uczelnię, do którego student był przypisany. Jeśli zajęcia praktyczne są zaliczone, student widzi na swoim koncie ocenę 5, 4 lub 3. Jeśli nie uczestniczył w zajęciach lub nie uzyskał z jakiegokolwiek innego powodu zaliczenia, widzi ocenę lub N.

Po zamknięciu semestru można odebrać dzienniczek z dziekanatu PSW odpowiednio do lokalizacji.

Odbywamy praktyki w podmiotach leczniczych nieodpłatnie.  Jeśli w danym podmiocie nie ma zawartej umowy z uczelnią, proszę zaznaczyć w składanej deklaracji plus umowa/porozumienie.

BIBLIOTEKA

Biblioteka PBW

Studenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej mogą korzystać ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku (budynek vis-a-vis Powiślańskiej Szkoły Wyższej) parter.

Filia w Kwidzynie

ul. 11 Listopada 13
82-500 Kwidzyn

www: http://pbw.gda.pl/filia-kwidzyn/

Telefon:  55 279 38 68
E-mail: pbwkwidzyn@pbw.it.pl

Godziny otwarcia Biblioteki w roku szkolnym:
poniedziałek- piątek8:00 – 17:00
sobotanieczynna
Wypożyczalnia ACADEMICA

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Głównym celem systemu Academica jest zastąpienie tradycyjnej formy wypożyczeń międzybibliotecznych wypożyczalnią publikacji
w postaci cyfrowej.

ELASTYCZNY SYSTEM REZERWACJI. Dzięki niemu możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu swojej pracy na terminalu w Uczelni.

OGROMNA BAZA PUBLIKACJI. Academica pozwala na dostęp do kilkuset tysięcy pełnotekstowych  publikacji naukowych – monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.

DOSTĘP. Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez ograniczeń.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach
w bibliotekach należących do systemu Academica.

Zapraszamy do korzystania z Academici w Bibliotece PSW w Kwidzynie 

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

 

IBUK Libra

Szanowni Studenci,

w roku akademickim 2022/2023 PSW zapewnia dostęp do e-booków za pośrednictwem biblioteki internetowej Ibuk Libra.

 

 

Studenci kontynuujący studia w PSW

Jeśli korzystałeś z Ibuk Libry w zeszłym roku, korzystaj z e-biblioteki jak dotychczas, Twój kod PIN zachował ważność w roku 2022/23.

 

Nowi studenci PSW

Jeśli jesteś nowym Studentem PSW skontaktuj się ze swoim Dziekanatem (dla studentów PSW Gdańsk, Kościerzyna, Toruń) lub Punktem Informacyjnym (dla Studentów PSW Kwidzyn) osobiście lub mailowo, aby otrzymać kod PIN.

Następnie:

wejdź na stronę internetową Ibuk Libry ➞ załóż indywidualne konto ➞ wprowadź kod PIN,

aby móc korzystać z książek wykupionych przez PSW oraz zasobów otwartych Ibuk Libry.

 

Jeśli kontynuujesz studia w PSW, ale jeszcze nie korzystałeś z Ibuk Libry, postępuj tak jak nowi Studenci.

 

 

 

Pracownicy PSW

Kody PIN do Ibuk Libry wydane w zeszłym roku zachowują ważność.

Jeśli w zeszłym roku nie pobrali Państwo kodu PIN do Ibuk Libry, proszę o kontakt z Instytutem Naukowo-Rozwojowym PSW.(instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl).

 

DANE KONTAKTOWE

PSW Kwidzyn Punkt Informacyjny e-mail: info@psw.kwidzyn.edu.pl

PSW Gdańsk Dziekanat e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

PSW Kościerzyna Dziekanat e-mail: dziekanat_psw_koscierzyna@powislanska.edu.pl

PSW Toruń Dziekanat e-mail: dziekanat_psw_torun@powislanska.edu.pl

!!! Kontaktując się z PSW mailowo nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska, kierunku i rok studiów !!!

 Chcemy dostosowywać się do Państwa potrzeb w zakresie czytelnictwa, dlatego zachęcamy do korzystania z opcji w Ibuk Librze
„Zgłoś do zakupu”.

 

 

 

Na terenie Uczelni możecie skorzystać z wolnego dostępu bez konieczności logowania się.

Zapraszamy do zapoznania się z tutorialami IBUK Libra, które ułatwią Państwu korzystanie ze zbiorów czytelni on-line.

>>>Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN<<<

>>>Funkcje IBUK<<<

>>>Półka myIBUK<<<

Poniżej prezentujemy instrukcje korzystania z IBUK Libra:

1. Funkcje platformy IBUK Libra:

2. Rejestracja i logowanie dla posiadaczy kodów PIN:

3.  Osobista półka myIBUK:

4. NOWOŚĆ! Słownik PWN-Oxford na platformie IBUK Libra:

 

Więcej informacji nt. platformy i jej funkcjonalności w social mediach 

https://facebook.com/PWNNauka
https://www.youtube.com/channel/UCBggHrI_9jOJjbvqRwZ9JLA

 

Libra Net - NOWOŚĆ!!!

Drodzy czytelnicy – studenci i słuchacze Powiślańska Szkoła Wyższa robiąc kolejny krok w przyszłość udostępnia z początkiem roku akademickiego 2021/2022 możliwość przeglądania księgozbioru Biblioteki Powiślańskiej Szkoły Wyższej poprzez nowoczesny program dla Bibliotek Libra Net.

W celu poprawienia funkcjonalności swoich usług Powiślańska Szkoła Wyższa z początkiem roku akademickiego 2021/2022 uruchamia nowy katalog internetowy Libra NET, dzięki któremu każdy Czytelnik będzie mógł na bieżąco sprawdzać i wyszukiwać interesujące informacje.


Libra Net to dostępny katalog biblioteki Uczelni przeznaczony dla jej Czytelników, uniwersalne narzędzie służące do bardziej intuicyjnego przeszukiwania katalogów, bibliografii i innych zasobów informacyjnych. Wyszukiwarka pozwala na przeszukiwanie całego opisu i daje możliwość zawężania otrzymanych wyników w fasetach: rodzaj dokumentu, autor, temat, wydawca, rok wydania oraz rodzaj bazy. Filtrowanie listy wyników wyszukiwania pozwala szybciej dotrzeć do poszukiwanego woluminu.


Libra NET umożliwia bardzo łatwe wystawianie zbiorów na “zewnątrz” do przeglądania i wypożyczania książek. Czytelnicy otrzymują:


•Intuicyjne wyszukiwanie zbiorów (z opcją podpowiedzi podczas wpisywania tekstu).
•Zawężanie listy z wynikami za pomocą doskonale znanego czytelnikom mechanizmu filtrów.
•Możliwość rezerwacji zasobów biblioteki o każdej porze z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu (komputer, tablet, telefon komórkowy).
•Podgląd aktualnych zestawień bibliograficznych tworzonych przez bibliotekarza, takich jak nowości czy zestawienia tematyczne.
•Możliwość przeglądania własnego konta wypożyczeń, gdzie znajdują się między innymi informacje o pozycjach zarezerwowanych (termin odbioru), wypożyczonych (możliwość prolongaty) i przetrzymywanych.

Ponadto Libra Net:

•Dostępna jest 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.
•Katalog biblioteki dostępny jest dla czytelników także na urządzeniach mobilnych.
•Automatycznie kontroluje terminy zwrotów książek.
•Posiada dwie wersje językowe całego programu (polska i angielska).

System Libra NET zapewnia bezpieczeństwo wszystkich danych biblioteki, które gromadzone są na przystosowanym do tego celu serwerze, zgodnie z wymogami najnowszej ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). Narzędzie dostosowane jest także do urządzeń mobilnych, czytelnicy mogą komfortowo przeszukiwać zasoby korzystając z telefonów komórkowych oraz tabletów.

Każdy Czytelnik po zalogowaniu będzie miał możliwość dostępu do swojego konta. Prosimy Czytelników, którzy takiego dostępu nie posiadają, aby zgłaszali się do Biblioteki PSW w celu reaktywacji konta w katalogu OPAC.
Libra Net Powiślańskiej Szkoły Wyższej dostępna jest na stronie: https://m6158.lib.mol.pl.

Wirtualna Biblioteka Nauki
Informujemy, że nasza Uczelnia uzyskała dostęp do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Daje on możliwość korzystania z najbardziej prestiżowych i wartościowych naukowych publikacji. Wirtualna Biblioteka Naukito program realizowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach projektu udostępniane są zasoby baz danych: ElsevierSpringerWeb of Science oraz czasopism: Nature i Science. Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Studenci i pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej mogą korzystać z baz na terenie Uczelni. Korzystanie z baz jest bezpłatne.
Wykaz czasopism z otwartym dostępem dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

Advances in Interventional Cardiology/Postępy w Kardiologii Interwencyjnej 

Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii 

Advances in Rehabilitation 

Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania 

Alergologia Polska – Polish Journal of Allergology 

Anaesthesiology Intensive Therapy 

Anestezjologia Intensywna Terapia 

Archives of Medical Science 

Archives of Medical Science – Aging 

Archives of Medical Science – Atherosclerotic Diseases 

Archives of Medical Science – Civilization Diseases 

Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology 

Biology of Sport 

BioTechnologia 

Central European Journal of Immunology 

Clinical and Experimental Hepatology 

Contemporary Oncology/Współczesna Onkologia 

Current Issues in Personality Psychology 

Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny 

eOnkologiaNews 

ePrzewodnikLekarza 

eReumatologiaNews 

Family Medicine & Primary Care Review 

Folia Neuropathologica 

Forum Ortodontyczne / Orthodontic Forum 

Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny 

Ginekologia Praktyczna 

Health Problems of Civilization 

Health Psychology Report 

HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems 

Human Movement 

Journal of Contemporary Brachytherapy 

Journal of Health Inequalities 

Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations 

Journal of Stomatology 

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska/Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 

Kardiologia na co Dzień 

Kardiologia Oparta na Faktach 

Klinika Oczna 

Kurier Medyczny 

Lekarz POZ 

Medical Studies/Studia Medyczne 

Medycyna Paliatywna/Palliative Medicine 

Menedżer Zdrowia 

Menopause Review/Przegląd Menopauzalny 

Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology 

Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa 

Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery 

Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics 

Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism 

Phlebological Review 

Physiotherapy Quarterly 

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing 

Polish Journal of Pathology 

Polish Journal of Radiology 

Postępy w chirurgii głowy i szyi/Advances in Head and Neck Surgery 

Prenatal Cardiology 

Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review 

Przewodnik Lekarza/Guide for GPs 

Psychoonkologia 

Reumatologia News 

Reumatologia/Rheumatology 

Otwarte zbiory nauki