WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia pielęgniarskich, posiadających tytuł licencjata.

To czterosemestralny program, który umożliwia zdobycie tytułu magistra pielęgniarstwa.

Studia te są doskonałą okazją do dalszego rozwijania zawodowych kompetencji oraz uzyskania nowych umiejętności, co otwiera drzwi do różnorodnych ścieżek kariery.

Długość trwania studiów i ich specyfika

Magisterskie studia na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie trwają 4 semestry i kończą się zdobyciem 120 punktów ECTS oraz uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa.

Program nauczania obejmuje różnorodne dziedziny i dyscypliny naukowe, takie jak: nauki społeczne i humanistyczne, zaawansowana praktyka pielęgniarska, badania naukowe w pielęgniarstwie oraz praktyka oparta na dowodach naukowych.

Studenci zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, co umożliwia im efektywną pracę w różnych dziedzinach opieki zdrowotnej.

Cele kształcenia na studiach magisterskich na kierunku pielęgniarstwo

Głównym celem jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa do pracy w zawodzie.

Absolwent tych studiów ma posiadać zaawansowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną, umożliwiającą mu profesjonalną opiekę nad pacjentami w różnych stanach zdrowia i choroby.

Celem procesu dydaktycznego jest rozwijanie kompetencji umożliwiających absolwentowi skuteczną pracę w obszarze ochrony zdrowia. Absolwent ma być gotowy do samodzielnego diagnozowania, planowania i realizowania działań pielęgniarskich, uwzględniających najnowsze metody i techniki opieki nad pacjentem.

Studia mają także za zadanie przygotować absolwenta do wszechstronnej pracy w różnych placówkach medycznych.

Absolwent powinien być gotów do pracy zarówno w szpitalach, przychodniach, ośrodkach zdrowia, niepublicznych zakładach opieki, jak i innych instytucjach medycznych, dostosowując swoje umiejętności do specyfiki każdej placówki. Udzielać może także pierwszej pomocy w szkołach.

Na naszej uczelni, jako jedynej prywatnej w województwie pomorskim dostępne jest także Centrum Symulacji Medycznej, które wzbogaca profil praktyczny studentów na kierunku położnictwo, ratownictwo medyczne oraz pielęgniarstwo, umożliwiając rozwój umiejętności praktycznych w jak najbardziej sterylnym odwzorowaniu pomieszczeń.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest uczelnią, która nie tylko oferuje studia pielęgniarstwo, ale także aktywnie uczestniczy w realizacji projektów europejskich. To niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści dla studentów, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa. Studenci mają okazję poszerzyć swoje kompetencje zawodowe, głównie w obszarze pielęgniarstwa, oraz zdobyć praktyczne umiejętności.

Realizacja projektów europejskich przez PSW jest także na kierunku administracyjno – ekonomicznym. Dzięki temu inicjatywom PSW umacnia swoją pozycję jako placówka oferująca wszechstronne przygotowanie nie tylko w sferze naukowej, ale również praktycznej, istotnej dla przyszłego rozwoju zawodowego pielęgniarek.

Sylwetka absolwenta kierunku pielęgniarstwo II stopnia

Absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia to wykwalifikowany specjalista posiadający głęboką wiedzę i wszechstronne umiejętności potrzebne do świadczenia kompleksowej opieki nad pacjentem. Jego wykształcenie obejmuje zarówno zaawansowaną wiedzę z zakresu opieki pielęgniarskiej, jak i ogólne pojęcie nauk medycznych i zdrowotnych.

Absolwent ma głęboką znajomość regulacji prawnych związanych z opieką zdrowotną, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zagadnień etycznych dotyczących pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Dzięki temu może działać zgodnie z wytycznymi prawnymi i moralnymi, zapewniając pacjentom najwyższy standard opieki i szanując ich prawa.

Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent staje się atrakcyjnym kandydatem na różnorodne stanowiska w obszarze ochrony zdrowia. Jego umiejętności pozwalają na samodzielne podejmowanie decyzji pielęgniarskich, ocenę stanu zdrowia pacjenta, udzielanie pomocy w zakresie podstawowym i specjalistycznym, a także zarządzanie zespołem pielęgniarskim.

Absolwent kierunku pielęgniarstwo II stopnia może pracować w:

 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki,
 • administracji państwowej oraz samorządowej,
 • szpitalach i przychodniach specjalistycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • hospicjach,
 • domach opieki społecznej,
 • jako specjalista ds. pielęgniarstwa w firmach medycznych.

Jego umiejętności obejmują:

 • Samodzielne ocenianie stanu zdrowia pacjenta,
 • indywidualne planowanie i świadczenie opieki pielęgnacyjnej,
 • udzielanie świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • zarządzanie zespołem pielęgniarskim,
 • wykonywanie prac edukacyjnych i profilaktycznych,
 • współpracę w ramach interdyscyplinarnego zespołu medycznego,
 • samodzielne przepisywanie leków i wypisywanie recept.

Możliwości zawodowe dla pielęgniarek po magisterce

Dla absolwentów pielęgniarstwa magisterskiego otwierają się szerokie horyzonty zawodowe. Masz dostęp do licznych kursów specjalistycznych, które pozwalają na rozwijanie się w konkretnych dziedzinach pielęgniarstwa.

Możesz wybrać specjalizację, taką jak: pielęgniarstwo chirurgiczne, onkologiczne, anestezjologiczne, neonatologiczne, operacyjne, pediatryczne, psychiatryczne, czy opieka paliatywna. To daje Ci możliwość wyboru ścieżki zawodowej, która pasuje do Twoich zainteresowań i umiejętności.

Dlaczego warto studiować studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie?

Studiowanie w Powiślańskiej Szkole Wyższej niesie za sobą wiele korzyści. To uczelnia o ugruntowanej pozycji wśród niepublicznych instytucji akademickich na terenie województwa pomorskiego. Odznacza się długą historią i zasłużoną renomą.

Uczelnia oferuje zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, z szerokim wyborem kierunków. Szczególnie wyróżniają się kierunki medyczne na Wydziale Nauk o

Zdrowiu, posiadające pełne akredytacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, np. pielęgniarstwo i ratownictwo. Bogaty system praktyk umożliwia zdobycie praktycznych umiejętności w placówkach medycznych oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Absolwenci są przygotowani zarówno do pracy z pacjentami w różnych placówkach, jak i do prowadzenia własnej praktyki. Jednak nauka to nie tylko praktyka – studenci zdobywają również zaawansowaną wiedzę językową, na poziomie B2 zgodnie z normami Rady Europy. Posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego jest kluczowe w dostępie do anglojęzycznych publikacji medycznych oraz otwiera nowe perspektywy zawodowe w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie pielęgniarstwa.

Możliwości rozwoju zawodowego i naukowego

Wybierając studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie, stawiasz krok w kierunku dynamicznego rozwoju zawodowego i naukowego.

Powiślańska Szkoła Wyższa nie tylko zapewnia solidne podstawy praktyczne, ale także umożliwia udział w licznych dodatkowych zajęciach praktycznych, kołach naukowych, sympozjach i konferencjach. Studenci mają dostęp do aktualnych materiałów naukowych i prasy branżowej, co pozwala na głębsze poszerzanie horyzontów w dziedzinie pielęgniarstwa.

Uczelnia kładzie również nacisk na umiejętności społeczne, dzięki którym absolwenci będą w stanie efektywnie nawiązywać relacje z pacjentami i ich rodzinami.

Wymagania podczas rekrutacji na studia magisterskie PSW na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo w Kwidzynie, kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata potwierdzający ukończenie studiów I stopnia. Ponadto, brak jest określonych progów punktowych, a wybór kandydatów opiera się na ocenie dokumentów rekrutacyjnych.

Proces rekrutacji na studia magisterskie PSW w Kwidzynie odbywa się wyłącznie w formie online za pośrednictwem platformy Wirtualnego Dziekanatu.

Kandydaci mają możliwość zarejestrowania się, przesyłania dokumentów oraz monitorowania statusu swojej aplikacji zdalnie. W przypadku braku dostępu do odpowiedniego sprzętu możliwe jest korzystanie z komputerów dostępnych na uczelni. Ważne jest zachowanie kompletności dokumentów i przestrzeganie wskazanych terminów rekrutacyjnych.

Przy składaniu podań rekrutacyjnych na studia magisterskie PSW w Kwidzynie, kandydaci powinni dostarczyć następujące dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy
 • Oświadczenie potwierdzające obowiązujące ubezpieczenie zdrowotne
 • Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem
 • Zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej
 • Wypełnioną umowę rekrutacyjną wraz z załącznikami
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku

Rekrutacja na rok 2023 na studia magisterskie rozpoczęła się 1 kwietnia. Jeśli planujesz podjęcie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, teraz jest idealny czas, aby złożyć swoje dokumenty aplikacyjne.

Zapraszamy!

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.