WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Studia adresowane są do pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających dyplom licencjata pielęgniarstwa. Program kształcenia posiada profil praktyczny, który umożliwia dalszy rozwój naukowy konieczny do realizowania świadczeń zdrowotnych na wyższym poziomie.

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

  • 4 semestry
  • 120 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

  • magister pielęgniarstwa

Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia, który:
I. posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. zasad i metod monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2. standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3. mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania;
4. wytycznych terapeutycznych i standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5. zasad i metod edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6. roli pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7. problematyki zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8. uwarunkowań rozwoju w zakresie jakości usług zdrowotnych;
9. regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10. metodologii badań naukowych i zasad ich prowadzenia;
11. wymagań dotyczących przygotowywania publikacji naukowych;
12. kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14. uwarunkowań kulturowych i religijnych w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15. metodyki kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.
II. posiada umiejętności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:
1. monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych;
2. rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3. dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień;
4. opracowywania programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzenia edukację i dokonywania ewaluacji tego programu;
5. samodzielnego pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6. koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7. ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń;
8. udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9. tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażania je do praktyki pielęgniarskiej;
10. stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej;
11. określania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywania założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12. komunikowania się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13. organizowania i nadzorowania pracy zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14. prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników;
15. wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16. zapewnienia opieki pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17. stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.
III. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
1. dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
2. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
4. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
5. ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;

6. wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach kierowniczych, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie oraz w instytucjach oświatowych. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.