WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia

 • 4 semestry
 • 120 punkty ECTS

Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

 • magister pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo – studia II stopnia Gdańsk

Chcesz podjąć studia na kierunku pielęgniarstwo II stopnia w Gdańsku? Powiślańska Szkoła Wyższa już na Ciebie czeka!  Rekrutacja potrwa do 30 września b.r., ale już dziś warto zapoznać się z jej prostymi zasadami i zgromadzić potrzebne dokumenty.

Pielęgniarstwo II stopnia to kierunek, który zapewni Ci doskonałe warunki rozwoju zawodowego, naukowego i osobistego. Dowiedz się, co musisz zrobić, aby się na niego dostać. Poznaj program zajęć i sprawdź, gdzie znajdziesz pracę po ukończeniu tych studiów.

Pielęgniarstwo – studia magisterskie. Opis kierunku w Gdańsku

Studia pielęgniarskie II stopnia umożliwiają zdobycie tytułu magistra pielęgniarstwa. Są one kierowane do osób, które ukończyły studia pielęgniarskie I stopnia i zdobyły dyplom licencjata oraz chcą specjalizować się w tym kierunku.

Studia trwają 2 lata.

W trakcie trwania nauki absolwenci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • nauk medycznych;
 • nauk o zdrowiu;
 • pielęgniarstwa specjalistycznego.

Program nauczania obejmuje następujące dziedziny i dyscypliny naukowe:

 • nauki społeczne i humanistyczne jak np.: psychologia zdrowia, dydaktyka medyczna, pielęgniarstwo wielokulturowe, prawo w praktyce pielęgniarskiej;
 • zaawansowana praktyka pielęgniarska – studenci zdobywają wiedzę z takich dziedzin jak np.: farmakologia, endoskopia, poradnictwo w pielęgniarstwie, postępowanie i edukacja terapeutyczna w takich schorzeniach jak: niewydolność krążeniowa i oddechowa, nowotwory, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze; ponadto opanowują umiejętności w zakresie: tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, leczenie żywieniowe, ból różnego pochodzenia i nasilenia, postępowanie przy ranach przewlekłych i przetokach; absolwenci zdobywają też niezbędną wiedzę w dziedzinach: zaburzenia układu nerwowego czy zaburzenia zdrowia psychicznego.

Jest to kierunek  dostarczający też niezbędnej wiedzy z działu: Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa. W tym zakresie realizowane są następujące przedmioty:

 • badania naukowe w pielęgniarstwie;
 • statystyka medyczna;
 • informacja naukowa;
 • praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych;
 • pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej.

Studia pielęgniarskie Trójmiasto to także szeroka oferta ciekawych zajęć praktycznych, które odbywają się w starannie wybranych renomowanych ośrodkach medycznych. Dzięki temu studenci zdobywają wiedzę praktyczną w doskonałych warunkach.

Cele kształcenia na kierunku II stopnia pielęgniarstwo Gdańsk

Pielęgniarstwo II stopnia Gdańsk to studia mające głównie na celu wyposażenie pielęgniarek i pielęgniarzy w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie świadczyć usługi pielęgniarskie na najwyższym poziomie.

Pośrednie cele to:

 • zaznajomienie studentów z najnowszymi metodami oraz technikami sprawowania opieki nad pacjentem;
 • wyposażenie studentów w przydatne umiejętności z zakresu zarządzania zespołem;
 • przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z dziedziny profilaktyki zdrowotnej;
 • przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzania badań naukowych oraz właściwego wykorzystywania otrzymanych wyników w praktyce;
 • zaznajomienie studentów z zasadami medycyny opartej na faktach (EBM).

Studia pielęgniarskie magisterskie pomagają też studentom w planowaniu i budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. 

Sylwetka absolwenta studiów magisterskich pielęgniarstwo

Magisterskie studia pielęgniarskie pomorskie przygotowują pielęgniarki i pielęgniarzy do samodzielnego wykonywania szeregu specjalistycznych zadań pielęgniarskich na najwyższym poziomie.

Główne umiejętności, jakie posiądą absolwenci tego kierunku, pozwolą im na:

 • samodzielną ocenę stanu zdrowia pacjenta z uwzględnieniem czynników wysoko szkodliwych oraz pomocnych;
 • poprawne definiowanie potrzeb pacjenta i dostosowywanie do nich odpowiedniej opieki;
 • świadczenie pomocy pielęgniarskiej w stopniu podstawowym, jak i specjalistycznym.

Ponadto absolwent studiów magisterskich pielęgniarskich posiądzie również kompetencje uprawniające do udzielania świadczeń: diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Absolwenci będą również gotowi do samodzielnego formułowania i przeprowadzania akcji profilaktycznych.

Absolwent tego kierunku otrzymuje także kompetencje, które umożliwiają mu edukowanie innych w zakresie wiedzy prozdrowotnej.

Zostaje on także odpowiednio przeszkolony do samodzielnego przepisywania leków. Może też wypisywać recepty zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami właściwego ministra.

Absolwent tego kierunku zostanie też odpowiednio przygotowany do zarządzania zespołem pielęgniarskim. Będzie odpowiedzialny za organizację ich pracy, jak i czasu wolnego.

Absolwenci zostają też dokładnie zaznajomieni z działaniem podstawowego, jak i specjalistycznego nowoczesnego sprzętu medycznego. Dzięki temu będą oni w stanie użyć go we właściwy i bezpieczny – zarówno dla siebie, jak i pacjenta – sposób.

Absolwenci kierunku pielęgniarstwo II stopnia zostają też przygotowani do pracy w:

 • publicznych i niepublicznych ośrodkach zdrowia;
 • administracji państwowej oraz samorządowej.

Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo II stopnia w Gdańsku?

Decyzja o podjęciu studiów magisterskich pielęgniarskich w Gdańsku wiąże się z licznymi korzyściami.

 1. Studenci odbywają naukę w filii szkoły wyższej niepublicznej, która uznawana jest za lidera w zakresie jakości kształcenia. Świadczą o tym liczne nagrody, jak i wyróżnienia. Ponadto jest to szkoła, która posiada liczne akredytacje polskie, ale i zagraniczne.
 2. Studenci mają dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego. Jest to sprzęt wysokiej klasy. Ćwiczenia z jego wykorzystaniem uczą studentów właściwego doboru odpowiedniego sprzętu, jak i bezpiecznego posługiwania się nim.
 3. Studenci odbywają praktyki zawodowe w starannie wyselekcjonowanych ośrodkach opieki zdrowotnej. Będzie to z pewnością rzutowało na ich dalszą karierę i ułatwi znalezienie pracy.
 4. Wiedza przekazywana jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli akademickich, ale i zawodowych lekarzy. Dzięki temu studenci mają dostęp do wiedzy specjalistycznej.
 5. Program studiów opracowany został zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Poza tym jest on zgodny ze standardami kształcenia, które obowiązują w krajach UE, co znacznie zwiększa szanse studentów na rynku pracy.
 6. Studenci mogą brać czynny udział w licznych zajęciach dodatkowych. Otworem stoją dla nich również liczne sympozja i konferencje. Mają też zapewniony dostęp do fachowej literatury i prasy tematycznej. Pozwala im to na rozwijanie swoich pasji, poszerzanie horyzontów i zdobywanie doświadczenia. Pozyskana w ten sposób wiedza sprawi, że staną się jeszcze lepsi w swojej pracy zawodowej.

Terminy rekrutacji w Gdańsku. Pielęgniarstwo – studia magisterskie

Rekrutacja na studia pielęgniarskie II stopnia w Gdańsku rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2023 roku. Odbywa się ona drogą elektroniczną, co znacznie ułatwia i przyspiesza cały proces.

Ważne! Termin ten może zostać przedłużony. Dlatego warto sprawdzić tę informację na stronie uczelni.

Wymagania podczas rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo II stopnia – Gdańsk

O przyjęcie na studia pielęgniarskie magisterskie może ubiegać się każdy, kto:

 • posiada zdaną maturę;
 • ukończył studia pielęgniarskie 1 stopnia;
 • wiążę swoją przyszłość zawodową zgodną z kierunkiem kształcenia.

Aby wziąć udział w rekrutacji na studia pielęgniarskie magisterskie, trzeba też dostarczyć szereg  dokumentów w dwóch formach, czyli jako:

 1. skany – załącza się w trakcie dokonywania rejestracji on-line;
 2. oryginały/odpisy oryginałów – należy je przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Rekrutacji.

Należą do nich:

 1. podanie o przyjęcie na kierunek studiów – wypełnia się go drogą on-line, a następnie drukuje i podpisuje;
 2. dyplom ukończenia studiów I stopnia – zostanie on zwrócony po zakończonym procesie rekrutacji
 3. zaświadczenie z Dziekanatu zawierające następujące dane:
 • średnia ocen ze studiów
 • ocena z egzaminu licencjackiego
 • ocena z pracy licencjackiej (jeżeli kandydat miał obowiązek pisania pracy)
 • oryginał, bądź odpis świadectwa dojrzałości
 1. jeden egzemplarz podpisanego katalogu opłat– katalog dostępny będzie w wersji cyfrowej, należy go przeczytać, wydrukować i podpisać;
 2. potwierdzenie opłaty za czesne za pierwszy semestr studiów.

W przypadku, gdy kandydat na studia magisterskie pielęgniarskie posiada:

 • maturę zagraniczną – musi dodatkowo dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka polskiego umożliwiające podjęcie studiów wyższych (B2);
 • uzyskany za granicą licencjat – musi dostarczyć również uwierzytelniony oryginał dyplomu studiów I stopnia wraz z tłumaczeniem dyplomu na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego lub tłumaczenie poświadczone przez konsula RP

Co po studiach? Możliwości dla pielęgniarek po magisterce

Zdobycie tytułu magistra pielęgniarstwa oferuje wiele ciekawych możliwości, jeśli chodzi o poszukiwanie pracy. Magister pielęgniarstwa może ubiegać się o pracę w:

 • Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (stanowisko służbowe);
 • domach i ośrodkach pomocy społecznej;
 • żłobkach czy klubach dziecięcych;
 • organach administracji publicznej i samorządowej;
 • hospicjach;
 • Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej (stanowisko służbowe);
 • szpitalach i poradniach specjalistycznych.

Pielęgniarstwo II stopnia w Gdańsku – zacznij studiować!

Zawód pielęgniarka / pielęgniarz to wciąż bardzo pożądana profesja. Dlatego warto kształcić się w tym kierunku, by przez zdobytą wiedzę oraz umiejętności zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Dwuletnie studia magisterskie pielęgniarskie w Gdańsku to gwarancja znalezienia dobrze płatnego stanowiska pracy, jak i szansa na poszerzenie horyzontów oraz zdobycie nowych umiejętności. Jeśli taki jest Twój cel, to jak najszybciej weź udział w procesie rekrutacyjnym. Skompletuj niezbędne dokumenty i czekaj na decyzję.

Rejestracji możesz dokonać tutaj: https://wd-psw.kwidzyn.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Powodzenia!

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie pielęgniarstwa, jest gotów do świadczenia zindywidualizowanej opieki, organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską, a także nawiązuje współpracę z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki. Ponadto, w sposób profesjonalny prowadzi edukację prozdrowotną, wdraża nowe metody, techniki i rozwiązania organizacyjne, a także inicjuje i wspiera działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Samodzielnie wykonuje zawód zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz zasadami holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw.
Sprawdź:
Praktyczny wizerunek kształcenia
Bogumila_Kiebratowska Wizerunek

dr hab. Bogumiła Kiełbratowska prof. PSW

Bogumiła Kiełbratowska z zawodu jest położną. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym. Ponieważ od wielu lat pasjonuje się nowoczesnym położnictwem, jej ścieżka zawodowa poszła właśnie w tym kierunku i postanowiła pomagać innym kobietom, dla których macierzyństwo jest nie tylko błogosławieństwem, ale również zagadką. Bogumiła Kiełbratowska, która traktuje swój zawód również jak hobby, dokłada wszelkich starań, aby każda pacjentka mogła w pełni cieszyć się macierzyństwem, poznając wszelkie jego uroki. Indywidualne podejście do ludzi pozwala jej na stworzenie miłej atmosfery, aby żadna z pań nie czuła się niekomfortowo. Satysfakcję i energię przy wykonywanym zawodzie Pani Bogumiła czerpie między innymi z pracy ze studentami oraz uczestnikami szkół rodzenia, z którymi może się podzielić swoją wiedzą, doświadczeniem oraz pasją. Jej profesji przyświeca myśl, że poród, połóg oraz ciążą są naturalnymi wydarzeniami w życiu każdej kobiety, które otacza magiczny czas oczekiwania. Tą właśnie maksymą pragnie nie tylko realizować siebie, ale również zarażać innych.

dr Marzena Barton, prof. PSW


Doktor nauk o zdrowiu. Licencjat pielęgniarstwa. Magister Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Od 1.06.2014 – Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Członek kadry dydaktycznej: WSG Bydgoszcz, KCE Vademecum oraz Externus w Kościerzynie, Członek Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych OIPIP w Gdańsku. Brała udział w pracach wielu organizacji (towarzystw, stowarzyszeń, działaniach samorządu zawodowego itp.) działających na rzecz rozwoju praktyki pielęgniarskiej. Autorka licznych publikacji i książek.

dr n. med. Mariusz Czaja prof. PSW

Od 2001 r. jest ordynatorem Oddziału Pediatrycznego w Szpitalu Polskim w Sztumie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał na Wydziale Lekarskim Gdańskiej Akademii Medycznej w 1981 r. Pracował w Zakładzie Patomorfologii w Wojewódzkim szpitalu Zespolonym w Gdańsku. W 1984 r. uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu patomorfologii. W 1988 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1995 r. tytuł specjalisty chorób dzieci. W 2005 r. Rada Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku nadała mu tytuł doktora nauk medycznych.

Marzena Mrozek Wizerunek

mgr Marzena Mrozek

Absolwentka kierunku pielęgniarstwa. Od 2018 jest prezesem Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. W latach 2006 – 2009 zajmowała stanowisko dyrektora w Szpitalu Rehabilitacyjnym i Opieki Długoterminowej w Tczewie. W latach 2009 – 2015 była wiceprezesem w Szpitale Tczewskie S.A. w Tczewie . W okresie od roku 2015 do 2017 była prezesem w Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W roku 2017 zajmowała stanowisko dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Szpitalach Tczewskich S.A. w Tczewie. W latach 2017-2018 pracowała jako Dyrektor Departamentu zdrowia UMWP.

Marzena_Olszewska

mgr Marzena Olszewska – Fryc

Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo. W 2010 r. ukończyła specjalizację epidemiologiczną uzyskując tytuł specjalisty. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na kierunku prawo medyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jest wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

mgr_Piotr_Janiewicz

mgr Piotr Janiewicz

Opiekun koła naukowego NursMed, działającego przy PSW. Absolwent kierunku pielęgniarstwo na Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia podyplomowe z Arteterapii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończył kursy specjalistyczne, tj. leczenie ran, wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiologicznego, zarządzanie opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Ukończył także wiele kursów doszkalających, szkoleń oraz warsztaty dla trenerów Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP. Od 1 sierpnia 2017 r. Dyrektor ds. pielęgniarstwa w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie.

Suchoparski

mgr Marcin Suchoparski

Pracownik Szpitala Powiatowego w Golubiu – Dobrzyniu na Izbie Przyjęć oraz Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ukończył Pielęgniarstwo w Elbląskiej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu oraz kierunek Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w Powiślańskiej Szkole Wyższej. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy w szkołach. Współzałożyciel grupy stowarzyszenia pomagającego rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Autor książki ZROZUMIEĆ AUTYZM.

Dostęp do WBN oraz EBSCO
Partnerzy strategiczni kierunku: