Klastry w Polsce w ostatnich latach znacząco zwiększyły skalę działania i znaczenie dla gospodarki. Klastry zrzeszają obecnie ponad 4000 podmiotów, w tym Powiślańską Szkołę Wyższą, co oznacza stały wzrost udziału przedsiębiorstw / firm / instytucji w działalności klastrów. Dzisiaj można uznać, że klastry reprezentują interesy sporej grupy przedsiębiorstw, które – co warto podkreślić − w większości prowadzą działalność w kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki specjalizacjach branżowych.
Powiślańska Szkoła Wyższa zdecydowała się wziąć udział w działalności Klastrów, typując te, które reprezentują branżowo zbliżone zakresy działalności, czyli związane z szeroko pojętymi naukami o zdrowiu oraz naukami społeczno-ekonomicznymi.
Powiślańska Szkoła Wyższa, mając na uwadze stały rozwój kierunków z zakresu nauk o zdrowiu: pielęgniarstwa / ratownictwa medycznego / kosmetologii / dietetyki, a także realizując stałą strategię rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie rozwijania istniejących oraz tworzenia nowych kierunków studiów (położnictwo, psychologia….) została oficjalnie członkiem jednego z 13 Strategicznych Klastrów Kluczowych dla Polski.
Mając na celu pomoc w kreowaniu i wsparciu wdrażania innowacji oraz transferu wiedzy i technologii wśród przedsiębiorców oraz wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Europejskim, stworzono powiązanie kooperacyjne skupiające przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, naukowe, uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu działające na rzecz lub w sektorze aparatury i wyrobów medycznych lub z nią współpracujące.
Misją Klastra jest stworzenie powiązania, które zapewni skuteczną platformę współpracy – dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów. Ciągłe doskonalenie powiązania i konsekwentnie wdrażana strategia pozwoli na uznanie Klastra za skutecznego Partnera dla środowisk gospodarczych, nauki oraz dla środowisk samorządowych.
Więcej informacji: http://www.medsilesia.com/
Oficjalnie Powiślańska Szkoła Wyższa została członkiem jednego z 13 Strategicznych Klastrów Kluczowych dla Polski – Wschodniego Klastra ICT‼. To bardzo ważny dla nas kierunek rozwoju w obszarze wzrostu oddziaływania naszej Uczelni, w zakresie współpracy instytucjonalnej, a także rozpoczęcia działalności w sferze B+R‼
CELE WSCHODNIEGO KLASTRA ICT:
 • Integracja i rozwój środowiska przedsiębiorców
  (szczególnie MSP) branży informatycznej, telekomunikacyjnej i mediów elektronicznych
 • Współpraca przedsiębiorstw, szkół i jednostek naukowych
  w zakresie działalności B+R oraz innowacyjności,
 • Współpraca samorządów lokalnych,
  przedsiębiorstw, szkół, instytucji naukowych, otoczenia biznesowego oraz organizacji pożytku publicznego dla zrównoważonego rozwoju lokalnego,
 • Rozwój współpracy przedsiębiorstw, instytucji naukowych okołobiznesowych
  podejmowanie działań promocyjnych w celu wykreowania Lubelszczyzny i województw przyległych jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
 • Promocja działań klastrowych
  jako sposobu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
Więcej informacji: http://ecict.eu/

Nurtibiomed

Powiślańska Szkoła Wyższa, mając na uwadze praktyczny aspekt kształcenia na kierunku DIETETYKA / KOSMETOLOGIA w 2021r. dołączyła do Klastra NutriBioMed. Główną ideą przyświecająca powstaniu klastra było zbudowanie mocnej pozycji Polski w branży oferującej suplementy diety, nutraceutyki i preparaty biomedyczne, a także wykorzystywanie do ich produkcji rodzimych, naturalnych surowców oraz nowoczesnej technologii.

Kluczowe dla działania całego konsorcjum realizowane są poprzez zrzeszone w klastrze wysoko innowacyjne spółki technologiczne typu spin-off działające w oparciu o własne know-how oraz nowoczesne rozwiązania techniczne. Jedną z najistotniejszych wartości klastra jest otwarta komunikacja między zrzeszonymi przedsiębiorstwami z różnych branż, a także umożliwienie im aktywnej współpracy ze środowiskiem akademickim, co w rezultacie prowadzi do pobudzenia rozwoju konkurencyjności oraz przedsiębiorczości tych firm.

W obszarze swoich działań, czyli w przetwórstwie żywności, produkcji nutraceutyków, preparatów biomedycznych i w procesach biotechnologicznych klaster wykorzystuje najnowsze technologie, jednak, aby w owych procesach otrzymać produkty najwyższej jakości konieczne jest powiązanie nowoczesnych technologii biomedycznych z wiedzą i doświadczeniem zrzeszonych w klastrze wyspecjalizowanych podmiotów. Zakres prac klastra jest jednak znacznie szerszy i obejmuje również technologie utrwalania żywności i wprowadzenia nowoczesnych systemów bioopakowań.

NUTRIBIOMED Klaster to klaster żywnościowo-biotechnologiczno-biomedyczny, który powstał 13 listopada 2007 roku w oparciu o koncepcję prof. dr hab. inż. Tadeusza Trziszki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Utworzenia klastra podjął się Wrocławski Park Technologiczny S.A. (WPT S.A.), natomiast podczas trwających 13 miesięcy prac nad przedmiotową koncepcją zaangażowanych było wielu ekspertów oraz zarząd WPT S.A.

Początki klastra okazały się być niezwykle owocne, już na wstępie podpisano umowy konsorcjalne pomiędzy 20 podmiotami, na które składały się nie tylko podmioty gospodarcze, ale także 3 uczelnie wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia Medyczna we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski. Wśród przedsiębiorstw, które przystąpiły do klastra możemy znaleźć producentów surowców, firmy wielobranżowe, aż po polskie firmy farmaceutyczne, dostawców sprzętu oraz aparatury pomiarowej. Należą do nich: Wrocławski Park Technologiczny S.A., Aktiw Sp. z o.o., BIOCHEFA Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny, Finepharm Sp. z o.o., P.W. FUTURUM Sp. z o.o., Gospodarstwo Rolne Sylwester GAJEWSKI, JHJ Sp. z o.o., MCI BioVentures Sp. z o.o., Zakład Jajczarski OVOPOL Sp. z o.o., OVOVITA Andrzej Kurasik, POMONA Company Ltd Sp. z o.o., PM Investment Sp. z o.o., P.H.P.U. TRANSVET Sp. z o.o., Wytwórnia Pasz i Koncentratów TASOMIX, TECHNOX Sp. z o.o., TRONINA Przedsiębiorstwo Handlowo-Wdrożeniowe, Wrocławski Medyczny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

Z każdym rokiem klaster powiększa się o nowych członków co jeszcze bardziej zwiększa zasięg oraz możliwości nie tylko klastra, ale przede wszystkim należących do niego firm.

Rozwój klastra opiera się o realizację wyznaczonych celów jakimi są:

– stworzenie stabilnej i rozpoznawalnej marki Klastra NUTRIBIOMED,
– wzmocnienie pozycji w branży żywnościowej, biomedycznej i farmaceutycznej,
– rozwój i wdrażanie nowych technologii poprzez współpracę i realizację nowych projektów wdrożeniowych i inwestycyjnych,
– integrację i ułatwienie komunikacji wszystkich podmiotów klastra, a także transfer wiedzy z ośrodków akademickich,
– wspieranie i ubieganie się o dofinansowanie projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych klastra z uwzględnieniem środków finansowych UE, rządowych i samorządowych.