Powiślańska Szkoła Wyższa stawia na rozwój, rozwój stały i permanentny, rozwój strategiczny, rozwój w obszarach działalności dydaktycznej – czyli rozwój kierunków / rozwój specjalności / rozwój w celu stałego podnoszenia jakości kształcenia, rozwój w zakresie badawczym i naukowym, ale także rozwój swojej działalności „misyjnej” m.in aktywności projektowej, marketingowej i społecznej z zakresu realizacji III misji uczelni, a także tworzenia nowych perspektyw dla całej społeczności akademickiej.
Jako uczelnia, ale też jako społeczność jesteśmy zawsze gotowi do współpracy przy tworzeniu nowych innowacyjnych i kreatywnych wydarzeń dla dobra wszystkich naszych członków – studentów i pracowników. Chętnie i z zapałem włączamy się w organizację między innymi takich przedsięwzięć, jak Międzynarodowe Targi Szkół Wyższych, konferencje naukowe / studenckie i branżowe, ale także akcje prospołeczne z zakresu nauk o zdrowiu / przedsiębiorczości, czy wspólne aplikowanie o projekty; wydarzenia społeczne dla dzieci i dorosłych, we wszystkie ważne inicjatywy dla naszej społeczności, w tym społeczności lokalnej.
ROZWÓJ JEST NASZYM PRIORYTETEM, rozwój na miarę potrzeb naszej społeczności akademickiej, a czasami nawet wykraczający ponad potrzeby. Udział w stowarzyszeniach czy związkach mniej lub bardziej formalnych Uczelni wyższych zawsze wiążemy z działalnością naszej Uczelni, którą charakteryzują: WIZJONERSTWO, INNOWACYJNOŚC, KREATYWNOŚĆ, ODWAGA PODEJMOWANIA RYZYKA.
Zobacz również
Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich "KRZASP"
Powiślańska Szkoła Wyższa przystąpiła w 2020r. do Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich „KRZASP”, dobrowolnego zrzeszenia polskich uczelni zawodowych, powołanym na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dz. U. Nr 164 poz. 1365). Konferencja posiada osobowość prawną.
Celami Konferencji są:
 1. działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego w Polsce,
 2. wspieranie działań na rzecz tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego oraz wspieranie innych działań określonych w Deklaracji Bolońskiej,
 3. reprezentowanie środowiska uczelni zawodowych wobec władz publicznych oraz innych podmiotów,
 4. wyrażanie opinii i przedkładanie wniosków w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury a określonych przepisem art. 55 Ustawy,
 5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury z własnej inicjatywy,
 6. wspieranie działań promujących stosowanie w środowisku zasad etycznych, wartości akademickich i etosu nauczyciela akademickiego,
 7. wspieranie działań zmierzających do doskonalenia procesu dydaktycznego, odpowiedniego poziomu kształcenia studentów oraz rozwoju kadry dydaktycznej.
Cele swe Konferencja realizuje poprzez:
 1. współpracę środowiskową,
 2. współdziałanie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 3. współpracę z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i innymi ministrami nadzorującymi szkoły wyższe,
 4. współpracę z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polską Komisją Akredytacyjną,
 5. współpracę z Parlamentem Studentów RP
 6. współpracę z innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji,
 7. uczestnictwo w działaniach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń zrzeszających uczelnie lub instytucje naukowe,
 8. organizowanie seminariów i sympozjów naukowych,
 9. inicjowanie działań w obszarze szkolnictwa wyższego,
 10. koordynację współpracy uczelni.
Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce "POFN"
Powiślańska Szkoła Wyższa stała się w 2020 r. członkiem sieci współpracy pod nazwą “Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce”, „POFN”. Członkami Założycielami POFN są sygnatariusze porozumienia, będący uprawnionymi reprezentantami festiwali. Porozumienie ma zasięg ogólnopolski i jest otwarte na wszystkie inne jednostki, będące organizatorami festiwalów nauki lub realizującymi inne zadania w kontekście społecznej odpowiedzialności nauki.
Celem Porozumienia jest:
 1. Integracja środowiska zajmującego się popularyzacją nauki oraz organizacją festiwali lub innych wydarzeń związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki.
 2. Wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk.
 3. Rozwój kompetencji zawodowych pracowników organizatorów festiwali nauki.
 4. Współpraca w sprawach programowych, organizacyjnych oraz finansowych festiwali.
 5. Inicjowanie działań popularnonaukowych o charakterze ogólnokrajowym,
 6. Inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych w zakresie popularyzacji nauki.
Powiślańska Szkoła Wyższa w ramach swojej działalności projektowej, w tym działalności na arenie międzynarodowej planuje realizację następujących festiwali: