• Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
 • Pracodawcy Pomorza
 • ISP 4 -
 • ASPHER -

Powiślańska Szkoła Wyższa w osobie dr Katarzyny Strzała-Osuch, Prorektora ds. rozwoju i współpracy od 2018r. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i propagowania nowoczesnych strategii zarządzania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji,
 2. wzajemną wymianę doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z wdrażaniem nowoczesnych procedur i standardów,
 3. wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów.
 4. organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych form szkolenia,
 5. wydawanie poradników, materiałów informacyjnych i okolicznościowych,
 6. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,
 7. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji Stowarzyszenia oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania,
 8. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz udział w konsultacjach z władzami resortowymi,
 9. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie organizacji pracy i zarządzania.
Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:
 1. organizację i zarządzanie opieką pielęgniarską/położniczą w zakładach opieki zdrowotnej,
 2. wprowadzanie Systemów Zarządzania Jakością i akredytacji,
 3. opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w usługach zdrowotnych mających związek z opieką pielęgniarską i położniczą.
 4. propagowanie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

Relacja ze spotkania (22 listopada 2019r.): https://nipip.pl/konferencja-dla-menedzerskiej-kadry-pielegniarskiej/?fbclid=IwAR2iAr9QXQxdmP9VV7wI62SE_MeQlEiOPGGv_ZAfqYS6vSGwRmW6oG2AmjM#.XdgiWJD9h8Y.facebook
http://smp.org.pl

Od 2021r. Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. Połączone doświadczenia pozwoliły na stworzenie Ekosystemu dla biznesu, środowiska przyjaznego gospodarce opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Jest najaktywniejszą i dynamicznie rozwijającą się organizacją w regionie. Integruje firmy / instytucje i organizacje o podobnym podejściu, misji i przekonaniach. Razem dba o lokalną społeczność i efektywność biznesu.

Misją Izby jest Pomorze. To miejsce doskonałe, zarówno do życia, jak i do prowadzenia biznesu. Regionalna Izba Gospodarcza wspiera lokalną gospodarkę, stawiając na integrację, wymianę myśli i edukację. Konsekwentnie współtworzy z samorządami strategię rozwoju regionu, buduje platformę wzajemnych działań i doświadczeń integrujących biznes i samorządy oraz lokalną społeczność. Dba także o relacje międzynarodowe i angażuje się w globalne projekty, czerpiąc ze sprawdzonych doświadczeń i potencjału naszych ekspertów. Członkowie Izby na nowo definiują potrzeby rynku i wspólnie na nie odpowiadają. Z wizją patrzy w przyszłość, będąc prawdziwą zmianą.

Dziś Izbę tworzy ponad 180 pomorskich firm. To 180 różnych pomysłów, które budują innowacyjne Pomorze. Członkami Izby zostają najlepsi w swojej branży, nastawieni na rozwój i sukces, budują środowisko, które wyznacza trendy w nowoczesnym biznesie dla całego kraju. Wspólnie wprowadzamy prawdziwe zmiany dla Pomorza.

Do zadań Izby należą:
 1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 4. przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki,
 5. uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 6. propagowanie i tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów, w tym mediacji i arbitrażu, oraz organizowanie postępowań polubownych i sądownictwa polubownego, a także postępowań mediacyjnych,
 7. tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 8. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków Izby,
 9. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 10. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków – pracodawców wobec związków zawodowych.
Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:
 1. delegowanie przedstawicieli Izby do prac w instytucjach opiniodawczo-doradczych,
 2. standaryzację obrotu gospodarczego, w tym opracowywanie wzorów dokumentów, regulaminów, warunków umów i jednolitych reguł, stosowanych w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym,
 3. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
 4. nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i/lub pracodawców,
 5. wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 6. organizację targów, wystaw i kongresów,
 7. uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach,
 8. tworzenie fundacji, funduszy i programów stypendialnych,
 9. tworzenie komisji branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
 10. prowadzenie list rzeczoznawców z określonych dziedzin oraz tworzenie zespołów ekspertów,
 11. wydawanie certyfikatów i świadectw o pochodzeniu towarów,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Izby,
 13. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, i ich przedstawianie właściwym władzom lub instytucjom,
 14. świadczenie na rzecz członków Izby i przedsiębiorców pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej,
 15. prowadzenie lub obsługę centrów arbitrażu i mediacji oraz prowadzenie list mediatorów i arbitrów.
„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonują od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Posiadają status organizacji reprezentatywnej, przez co mają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym.
ISP 4 - Inteligentna Specjalizacja Pomorza 4
Celem czwartej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych skupiających się na kreowaniu nowych produktów i usług opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
 
informacje na stronie: https://rigp.pl/isp-4,12,pl
 
ASPHER Membership for Powiślański University

Szanowni Państwo,
mamy niesamowitą i bardzo ważną dla naszej Uczelni informację do przekazania!!!

Powiślańska Szkoła Wyższa została członkiem ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim)

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) jest kluczową niezależną organizacją europejską, której celem jest wzmacnianie roli zdrowia publicznego poprzez poprawę edukacji i szkolenia specjalistów zdrowia publicznego zarówno w zakresie praktyki, jak i badań.

Główne funkcje Stowarzyszenia to:

Wspieranie profesjonalizacji pracowników ochrony zdrowia w Europie, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kontekstów krajowych i regionalnych, w których działa każda szkoła zdrowia publicznego, a tym samym: podtrzymywanie budowania zdolności szkół w zakresie zdrowia publicznego, w tym równoważenie ich z krajowymi i europejskimi wyzwaniami i zagrożeniami zdrowotnymi a także wspieranie szkół przez najlepsze standardy edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego, badań naukowych i praktyki.

Ogólne cele ASPHER to:

▪ Wspieranie, w teorii i praktyce, szkół członkowskich w realizacji ich misji w zakresie edukacji / kształcenia, szkoleń, badań naukowych i usług;
▪ Opracowanie modeli kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego na wszystkich poziomach akademickich i zawodowych oraz interakcji edukacji i szkoleń ze zdrowiem ludności, systemami i usługami zdrowotnymi;
▪ Promowanie zorganizowanych procesów dzielenia się opartymi na dowodach modelami innowacji i dobrych praktyk zdrowia publicznego;
▪ Budowanie współpracy z innymi programami i organizacjami zdrowia publicznego, których misją jest poprawa zdrowia publicznego, w szczególności w celu ustanowienia wysokich standardów i wzmocnienia edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego oraz poprawy jakości pracy pracowników ochrony zdrowia w Europie i jej konkurencyjności globalnie.

ASPHER jest organizacją członkowską instytucji, rozsianych po całej Unii Europejskiej i szerzej w Regionie Europejskim WHO, które wspólnie zajmują się kształceniem / edukacją i szkoleniem oraz profesjonalizmem osób wchodzących i pracujących w sektorze zdrowia publicznego. Promuje działania, które wspierają wymianę informacji i najlepszych praktyk wśród swoich członków w celu osiągnięcia wysokich standardów kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego w całej Europie.

Welcome to ASPHER!

Jesteśmy bardzo dumni z członkostwa, cieszymy się z możliwości, jakie dzięki temu otworzyły się przed naszą społecznością akademicką, a tym samym przed naszymi STUDENTAMI i oczywiście także kadrą akademicką. Będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz na stronie Instytutu naukowo-rozwojowego. Dziękujemy jako społeczność akademicka dr Agnieszka Grygier za inicjatywę i doprowadzenie nas do tej pełnej wyzwań ścieżki rozwoju 💕.

logo aspher


 

W wiosennym newsletterze ASPHER znajdziemy m.in.:

— wiadomości od Prezydenta ASPHER prof. Johna Middletona na temat wojny na Ukrainie oraz o tym, że pandemia jeszcze się nie skończyła

— szereg informacji związanych z COVID-19

— sekcję poświęconą działalności i wyzwaniom Zespołu ASPHER do spraw wojny na Ukrainie

— kalendarz wydarzeń ASPHER i podmiotów członkowskich.

> Newsletter <