Powiślańska Szkoła Wyższa w osobie dr Katarzyny Strzała-Osuch, Prorektora ds. rozwoju i współpracy od 2018r. jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie i wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań Kierowniczej Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie oraz działanie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i propagowania nowoczesnych strategii zarządzania.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 1. wzajemne kontakty członków ułatwiające obieg informacji,
 2. wzajemną wymianę doświadczeń i osiągnięć zawodowych wraz z wdrażaniem nowoczesnych procedur i standardów,
 3. wspólne rozwiązywanie aktualnych problemów.
 4. organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych form szkolenia,
 5. wydawanie poradników, materiałów informacyjnych i okolicznościowych,
 6. nawiązywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej z innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi,
 7. współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promocji Stowarzyszenia oraz problematyki, będącej w obszarze jego działania,
 8. współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych oraz udział w konsultacjach z władzami resortowymi,
 9. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie organizacji pracy i zarządzania.
Zakres działania Stowarzyszenia obejmuje następujące dziedziny:
 1. organizację i zarządzanie opieką pielęgniarską/położniczą w zakładach opieki zdrowotnej,
 2. wprowadzanie Systemów Zarządzania Jakością i akredytacji,
 3. opiniowanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w usługach zdrowotnych mających związek z opieką pielęgniarską i położniczą.
 4. propagowanie działań na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

Relacja ze spotkania (22 listopada 2019r.): https://nipip.pl/konferencja-dla-menedzerskiej-kadry-pielegniarskiej/?fbclid=IwAR2iAr9QXQxdmP9VV7wI62SE_MeQlEiOPGGv_ZAfqYS6vSGwRmW6oG2AmjM#.XdgiWJD9h8Y.facebook
http://smp.org.pl

Od 2021r. Powiślańska Szkoła Wyższa jest członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza powstała, aby połączyć biznesowe możliwości regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. Połączone doświadczenia pozwoliły na stworzenie Ekosystemu dla biznesu, środowiska przyjaznego gospodarce opartą na wiedzy i nowoczesnych technologiach. Jest najaktywniejszą i dynamicznie rozwijającą się organizacją w regionie. Integruje firmy / instytucje i organizacje o podobnym podejściu, misji i przekonaniach. Razem dba o lokalną społeczność i efektywność biznesu.

Misją Izby jest Pomorze. To miejsce doskonałe, zarówno do życia, jak i do prowadzenia biznesu. Regionalna Izba Gospodarcza wspiera lokalną gospodarkę, stawiając na integrację, wymianę myśli i edukację. Konsekwentnie współtworzy z samorządami strategię rozwoju regionu, buduje platformę wzajemnych działań i doświadczeń integrujących biznes i samorządy oraz lokalną społeczność. Dba także o relacje międzynarodowe i angażuje się w globalne projekty, czerpiąc ze sprawdzonych doświadczeń i potencjału naszych ekspertów. Członkowie Izby na nowo definiują potrzeby rynku i wspólnie na nie odpowiadają. Z wizją patrzy w przyszłość, będąc prawdziwą zmianą.

Dziś Izbę tworzy ponad 180 pomorskich firm. To 180 różnych pomysłów, które budują innowacyjne Pomorze. Członkami Izby zostają najlepsi w swojej branży, nastawieni na rozwój i sukces, budują środowisko, które wyznacza trendy w nowoczesnym biznesie dla całego kraju. Wspólnie wprowadzamy prawdziwe zmiany dla Pomorza.

Do zadań Izby należą:
 1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej,
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
 3. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki i działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
 4. przedstawianie organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacjom politycznym i społecznym informacji i ocen na temat funkcjonowania gospodarki,
 5. uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w postępowaniach sądowych prowadzonych w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
 6. propagowanie i tworzenie warunków do polubownego rozwiązywania sporów, w tym mediacji i arbitrażu, oraz organizowanie postępowań polubownych i sądownictwa polubownego, a także postępowań mediacyjnych,
 7. tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między członkami Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
 8. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności członków Izby,
 9. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 10. ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków – pracodawców wobec związków zawodowych.
Izba realizuje swoje zadania w szczególności przez:
 1. delegowanie przedstawicieli Izby do prac w instytucjach opiniodawczo-doradczych,
 2. standaryzację obrotu gospodarczego, w tym opracowywanie wzorów dokumentów, regulaminów, warunków umów i jednolitych reguł, stosowanych w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym,
 3. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
 4. nawiązywanie współpracy, wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i/lub pracodawców,
 5. wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego, nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
 6. organizację targów, wystaw i kongresów,
 7. uczestniczenie w konferencjach, sympozjach i szkoleniach,
 8. tworzenie fundacji, funduszy i programów stypendialnych,
 9. tworzenie komisji branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
 10. prowadzenie list rzeczoznawców z określonych dziedzin oraz tworzenie zespołów ekspertów,
 11. wydawanie certyfikatów i świadectw o pochodzeniu towarów,
 12. prowadzenie działalności gospodarczej, z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Izby,
 13. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zatrudnienia pracowników, i ich przedstawianie właściwym władzom lub instytucjom,
 14. świadczenie na rzecz członków Izby i przedsiębiorców pomocy w różnych formach i zakresie, w tym organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej,
 15. prowadzenie lub obsługę centrów arbitrażu i mediacji oraz prowadzenie list mediatorów i arbitrów.
„Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Funkcjonują od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Posiadają status organizacji reprezentatywnej, przez co mają bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym.
ISP 4 - Inteligentna Specjalizacja Pomorza 4
Celem czwartej Inteligentnej Specjalizacji Pomorza jest budowanie i wzmocnienie konkurencyjności podmiotów gospodarczych skupiających się na kreowaniu nowych produktów i usług opartych na wynikach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych.
 
informacje na stronie: https://rigp.pl/isp-4,12,pl
 
ASPHER Membership for Powiślański University

Szanowni Państwo,
mamy niesamowitą i bardzo ważną dla naszej Uczelni informację do przekazania!!!

Powiślańska Szkoła Wyższa została członkiem ASPHER - The Association of Schools of Public Health in the European Region (Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim)

Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim (ASPHER) jest kluczową niezależną organizacją europejską, której celem jest wzmacnianie roli zdrowia publicznego poprzez poprawę edukacji i szkolenia specjalistów zdrowia publicznego zarówno w zakresie praktyki, jak i badań.

Główne funkcje Stowarzyszenia to:

Wspieranie profesjonalizacji pracowników ochrony zdrowia w Europie, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kontekstów krajowych i regionalnych, w których działa każda szkoła zdrowia publicznego, a tym samym: podtrzymywanie budowania zdolności szkół w zakresie zdrowia publicznego, w tym równoważenie ich z krajowymi i europejskimi wyzwaniami i zagrożeniami zdrowotnymi a także wspieranie szkół przez najlepsze standardy edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego, badań naukowych i praktyki.

Ogólne cele ASPHER to:

▪ Wspieranie, w teorii i praktyce, szkół członkowskich w realizacji ich misji w zakresie edukacji / kształcenia, szkoleń, badań naukowych i usług;
▪ Opracowanie modeli kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego na wszystkich poziomach akademickich i zawodowych oraz interakcji edukacji i szkoleń ze zdrowiem ludności, systemami i usługami zdrowotnymi;
▪ Promowanie zorganizowanych procesów dzielenia się opartymi na dowodach modelami innowacji i dobrych praktyk zdrowia publicznego;
▪ Budowanie współpracy z innymi programami i organizacjami zdrowia publicznego, których misją jest poprawa zdrowia publicznego, w szczególności w celu ustanowienia wysokich standardów i wzmocnienia edukacji i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego oraz poprawy jakości pracy pracowników ochrony zdrowia w Europie i jej konkurencyjności globalnie.

ASPHER jest organizacją członkowską instytucji, rozsianych po całej Unii Europejskiej i szerzej w Regionie Europejskim WHO, które wspólnie zajmują się kształceniem / edukacją i szkoleniem oraz profesjonalizmem osób wchodzących i pracujących w sektorze zdrowia publicznego. Promuje działania, które wspierają wymianę informacji i najlepszych praktyk wśród swoich członków w celu osiągnięcia wysokich standardów kształcenia i szkoleń w zakresie zdrowia publicznego w całej Europie.

Welcome to ASPHER!

Jesteśmy bardzo dumni z członkostwa, cieszymy się z możliwości, jakie dzięki temu otworzyły się przed naszą społecznością akademicką, a tym samym przed naszymi STUDENTAMI i oczywiście także kadrą akademicką. Będziemy informować na bieżąco na naszej stronie oraz na stronie Instytutu naukowo-rozwojowego. Dziękujemy jako społeczność akademicka dr Agnieszka Grygier za inicjatywę i doprowadzenie nas do tej pełnej wyzwań ścieżki rozwoju 💕.

logo aspher


Polecamy lekturę najnowszego newsletteru ASPHER (styczeń – luty 2023 r.). Znajdziemy w nim m.in. zaproszenie na konferencję „Oblicza dobrobytu” organizowaną przez naszą Uczelnię

ASPHER General Assembly At WCPH2023 - Rome

ASPHER Deans & Directors Retreat 2023

Announcing ASSETS 2023 ASPHER Mentoring Summer School

Call for ASPHER-EUPHA Fellow on inequalities

ASPHER Covid-19 Task Force

Monkeypox: A Current Emergency Global Health Threat

ASPHER news & events

UCCAIDE publication: Core competencies in applied infectious disease epidemiology: a framework for countries in Europe

VxTrain Training of Trainers to promote vaccine acceptance

SEEEPHI Publication and Brussels Partner Meeting

Consequences of Regime Change and Legal System Reform on Public Health in Israel

News from Public Health Reviews

Member news & events

ISPUP recognised as WHO Collaborating Centre

Become a member of the Collegium Prometricum Coalition

Professor Kasia Czabonawska Inaugural Lecture

International Week 2023 and X International Scientific Conference, Kwidzyn, Poland, 16-20 May 2023 and 19 May 2023

Invitation to the SMDM 18th Biennial European Conference 2023 Berlin, Germany, 21-23 May 2023

16th international scientific conference: A new healthcare era and digital journey Bled, Slovenia, 08 June 2023

Global Public Health and Sports Studies Summer School Dublin, Ireland, 19-30 June 2023

The Journal of Medical and Health Sciences Education for Eastern Europe and Central Asia

 

Newsletter dostępny pod linkiem:

https://www.aspher.org/download/1362/aspher_newsletter_january-february_2023.pdf


W grudniowym newsletterze ASPHER znajdziemy m.in. informacje i artykuły

WORLD CONGRESS ON PUBLIC HEALTH - ROME 2023
CLIMATE AND HEALTH

Updates from Climate-Health Fellows Tara Chen & Rana Orhan
Planetary Health Education in Public Health Curricula:
A European Perspective - Oral Poster Presentation
Working toward a transdisciplinary approach
to teaching and learning planetary health – A collective reflection

ASPHER TASK FORCE ON WAR
Seminar Series (Part II): Public Health in Times of War
Blog: Swords to Ploughshares: The Need to Convert to a Healthier, Greener Economy
Further reading on Public Health and War
ASPHER TASK FORCE ON PROFESSIONALISING THE PUBLIC HEALTH WORKFORCE
Article: Professionalism of the public health workforce – how to make it happen?
Call for Papers: Special Issue "COVID-19 and the Governmental Public Health Workforce:
Adaptation, Response, and Recovery to Staffing a Global Pandemic"

ASPHER NEWS & EVENTS
The ECDC Competency Framework and Self-Assessment Toolkit
for Applied Infectious Disease Epidemiology
Editorial: «I Do Not Have Time» — Is This the End of Peer Review in Public Health Sciences?
Blog: Happy 200th Birthday, Louis Pasteur

ASPHER Projects
Member Database and Social Media Accounts
MEMBER NEWS & EVENTS
Launch of RCSI School of Population Health
Special publication celebrating 50 years of the Faculty of Public Health:
Public health professionals delivering better health for all
Special publication celebrating 100 years of the School of Public Health of Mexico
Call for Abstracts:
For the Swiss PH Conference on "Public health and primary care: stronger together"
Research Project: "The Legacy of Nazi Medicine in Contemporary Mental Health Ethics"
Comparing three decades of debates in Germany and Israel, 1990-2020
UMIT: Winter School in Clinical Epidemiology
IANPHI Stockholm Statement: The Role of National Public Health Institutes in Supporting
Preparedness & Response to Emergencies Affecting Population Health
ECDC Public Health Training Winter 2022 Newsletter
OPPORTUNITIESVacancy: Inserm Junior Chair hosted in U1309 RSMS, EHESP, Rennes
Vacancy: Research Assistant USHER Institute, University of Edinburgh
Vacancy: Policy Manager - Food Environments & NCD Prevention, EPHA
Applications and Scholarships Open: Europubhealth+, European Master in Public Health
PHD Applications Open: ACRC Academy, University of Edinburgh
ECDC Remunerated Experts: Applications open
Researcher Opportunity:
Evaluating the Impact of Dance Resources on Long Covid Symptoms

Newsletter dostępny pod linkiem:

https://www.aspher.org/download/1302/aspher-newsletter-december-2022.pdf

Mamy przyjemność ogłosić, że Powiślańska Szkoła Wyższa została członkiem instytucjonalnym AMEE

Czym jest AMEE?

– organizacją zrzeszającą nauczycieli, studentów, praktyków związanych z medycyną,

– siecią współpracy, wymiany wiedzy i doświadczeń między osobami zaangażowanymi w edukację medyczną,

– przestrzenią doskonalenia dla nauczycieli i studentów kierunków medycznych,

– miejscem, w którym można dzielić się swoimi pomysłami, publikować swoje teksty związane z edukacja medyczną

AMEE organizuje webinaria, kursy, coroczne konferencje, wydaje poradniki, czasopisma.

Zachęcamy Nauczycieli i Studentów PSW związanych z naukami o zdrowiu do zapoznania się z możliwościami, jakie stwarza AMEE

https://www.youtube.com/watch?v=aVV_V1Lz64s&t=90s

strona internetowa AMEE: https://amee.org/home

Nazwa Powiślańskiej Szkoły Wyższej w bazie AMEE to Powislanski University (adres Kwidzyn 82-500)


 

Konferencja dla zawodów medycznych!

AMEE - An International Association for Health Professions Education zamieściła na swojej stronie informację na temat konferencji, która odbędzie się w Ottawie w Melbourne w dniach 24-28 lutego 2024 roku.

Konferencja Ottawa 2024 będzie koncentrować się na poprawie oceny praktyk w obszarze opieki zdrowotnej, promować najwyższe standardy w praktyce, a także zachęcać do współpracy nad poprawą wyników zdrowotnych.

Jednocześnie Organizatorzy zachęcają wszystkich zainteresowanych do przygotowania oraz wysłania pracy na konferencję: „Zbierz swoje punkty widzenia i doświadczenia, aby rzucić wyzwanie kluczowym tematom i przedyskutować je, a także zachęć swoich kolegów do aktywnego udziału w różnych wydarzeniach konferencyjnych…”

Zaproszenia do udziału są kierowane do przedstawicieli wszystkich zawodów związanych z ochroną zdrowia i na wszystkich poziomach edukacji.

Aby zarejestrować swoje zainteresowanie udziałem w Ottawie 2024, należy odwiedzić stronę internetową ottawa2024.au

Zgłoszenia abstraktów zostaną otwarte 13 kwietnia.

Serdecznie zachęcam

Aleksandra Śnieg

 


KONFERENCJA AMEE

Uprzejmie informuję, że  w dniach 26-30 sierpnia 2023 r w Glasgow / Centrum Konferencyjne SEC, odbędzie się doroczna konferencja dla zainteresowanych pracowników ochrony zdrowia z całego świata. 

Tematyka konferencji

Głównym tematem AMEE 2023 są „Włączające środowiska uczenia się, które zmienią przyszłość ”, ale uwzględnione zostaną również inne kluczowe obszary edukacji w zawodach medycznych.

Rejestracja na konferencję rozpoczęła się 25 stycznia 2023 roku.

Aktualnie ogłoszono zgłoszenia abstraktów na AMEE 2023. Termin nadsyłania abstraktów do krótkich komunikatów lub ePosterów, AMEE Fringe, warsztatów konferencyjnych, upływa 17 lutego 2023 r. Wszystkie streszczenia należy przesłać za pośrednictwem portalu AMEE 2023

W połączeniu z AMEE 2023, jednocześnie odbędzie się 7. Międzynarodowa Konferencja na temat Rozwoju Wydziału w Zawodach Medycznych . Tematem konferencji jest „Kształt rozwoju wydziału na jutro – implikacje dla teorii, praktyki i nauki” . Celem konferencji będzie zgromadzenie globalnej społeczności twórców wydziałów i edukatorów zawodów medycznych. Konferencja ta koncentruje się w szczególności na dziedzinie rozwoju wydziałów dla akademickich ośrodków nauk o zdrowiu na całym świecie i jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu poświęconym temu ważnemu tematowi.
Streszczenie zgłoszeń

 1. ICFDHP we współpracy z AMEE zaprasza do nadsyłania abstraktów dotyczących dowolnego aspektu rozwoju wydziału w zawodach medycznych w następujących formatach:
 • Krótki komunikat lub ePoster
 • Warsztaty konferencyjne
 • Punkt widzenia

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 lutego 2023 r., 23:59 godz. (czasu brytyjskiego).

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam na stronę internetową AMEE Glasgow 2023 oraz do kontaktu z Anną Tomkiel  (instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl)

opracowanie: Aleksandra Śnieg

 

 

AMEE to światowa organizacja zrzeszająca członków w ponad 90 krajach na całym świecie.

Członkostwo w organizacji pomaga rozwijać swoje umiejętności i karierę, przyczyniać się do osiągnięcia celu, jakim jest rozwój edukacji w zawodach medycznych.

Powiślańska Szkoła Wyższa należy do tej organizacji od początku roku akademickiego 2022/2023. Jest to międzynarodowa społeczność nauczycieli, praktyków, instytucji, organizacji i studentów zawodów medycznych, wszystkich zaangażowanych w rozwój i doskonalenie we wszystkich dyscyplinach edukacji zawodów medycznych.

Celem Amee jest wspieranie doskonałości w opiece zdrowotnej na całym świecie poprzez promowanie rozwoju społeczności zajmującej się edukacją pracowników systemu ochrony zdrowia. Misją Amee jest zachęcanie i inspirowanie doskonałości w edukacji w zawodach związanych ze zdrowiem w ramach studiów licencjackich, podyplomowych i ustawicznego rozwoju zawodowego, a także umożliwianie i promowanie współpracy z ze społecznością pracowników ochrony zdrowia, nauczycieli i innych interesariuszy w celu wspierania nauki i najlepszych praktyk.

Oferta Amee:

 1. W ramach działalności organizacji, zaprojektowane i certyfikowane przez AMEE kursy i kursy mistrzowskie AMEE-ESME skierowane są do praktykujących nauczycieli wszystkich zawodów medycznych, a także naukowców, klinicystów i studentów. Nauczanie jest umiejętnością, która stale się rozwija, a wszyscy nauczyciele, nawet ci z dużym doświadczeniem, mogą doskonalić i uzupełniać swoje umiejętności. Uczestnicy, którzy ukończą program, otrzymują Certyfikat AMEE-ESME w edukacji medycznej w obszarach objętych kursem.
 2. Webinaria AMEE oferują każdemu, kto interesuje się edukacją medyczną, możliwość dołączenia do ekspertów z całego świata w godzinnej dyskusji na żywo na temat kluczowego tematu edukacyjnego. Webinaria na żywo są całkowicie bezpłatne, wystarczy zarejestrować konto , aby wziąć w nich udział za pomocą połączenia internetowego. Można także uzyskać dostęp do archiwum webinarów, aby przeglądać wcześniejsze dyskusje i treści na szeroki zakres tematów i rozwoju zawodów medycznych na przestrzeni lat. 
 3. Seminaria internetowe na żywo są prowadzone przez Zoom, a mikrofon/kamera internetowa są opcjonalne, jeśli chcesz zaangażować się i rozmawiać z prezenterami.
 4. Konferencje tematyczne.
 5. Przydatne bazy danych i witryny np. MedEdPORTAL ; MedEdPublish (czasopismo AMEE w otwartym dostępie).
 6. ESME (Essential Skills in Medical Education) to wysokiej jakości kurs online dla nauczycieli zawodów medycznych, który jest oparty jest na oryginalnym 12-tygodniowym kursie. ESME-flexi to samodzielny kurs wprowadzający, skierowany do osób początkujących w nauczaniu oraz do nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem, którzy chcieliby pogłębić swoje zrozumienie zasad i praktyk edukacyjnych.
 7. Granty badawcze /Granty badawcze FacDev / Dotacje MERCS / Dotacje na inicjatywy studenckie / Grant na rozwój innowacji

Program grantów badawczych AMEE uznaje znaczenie badań w edukacji zawodów medycznych i ma na celu promowanie doskonałości w badaniach wśród członków AMEE. Projekt ten otwarty jest dla aktualnie opłacanych członków indywidualnych i studenckich, lub jeden z asystentów badaczy projektu badawczego musi posiadać członkostwo AMEE. Aby ubiegać się o grant badawczy, należy złożyć wniosek wstępny przedstawiający projekt.

 1. Platforma MedEdPublish to oficjalne e-czasopismo o otwartym dostępie, które umożliwia opublikowanie.
 2. „Medical Teacher” to międzynarodowe czasopismo, które publikuje badania dotyczące edukacji medycznej oraz metod nauczania dla zawodów medycznych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz kształcenia ustawicznego.  Czasopismo  pomaga nauczycielom być na bieżąco z rozwojem metod edukacyjnych w czasach szybkich zmian w programie nauczania, od procedur medycznych po zmiany polityki w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto zawiera opisy nowych metod nauczania, wskazówki dotyczące struktury kursów i oceny osiągnięć oraz służy jako forum komunikacji między nauczycielami branży medycznej
 3. Centrum zasobów AMEE:
 4. Prezentacje wideo i nagrania z konferencji 2020, 2021 i 2022 obejmujących szereg tematów zawodów medycznych, takich jak  zarządzanie edukacją, ustawiczne doskonalenie zawodowe, rozwój wydziału, równość, różnorodność i integracja, program nauczania, bezpieczeństwo pacjenta, studenci, ocena i wiele innych.
 5. Pełna gama przewodników AMEE dostępnych do przeglądania i pobierania, które obejmują szeroką gamę tematów w 6 głównych obszarach edukacji w zakresie zawodów medycznych: planowanie programu nauczania, badania w edukacji medycznej, zarządzanie edukacją, nauczanie i uczenie się, teorie edukacji medycznej i ocenianie. Stworzone przez ekspertów w tych dziedzinach  przewodniki stanowią cenne źródło i wgląd w teorię i praktykę doskonałości w każdej dziedzinie.
 6. Katalog seminariów internetowych AMEE obejmujący różne tematy.

Część zasobów dla zarejestrowanych członków Amee jest ogólnodostępnych na portalu organizacji, niektóre odpłatnie.

Wszystkie osoby zainteresowane Amee zapraszam na stronę internetową https://amee.org/home oraz do kontaktu z Anną Tomkiel  (instytut_naukowy@psw.kwidzyn.edu.pl)

opracowanie:

Aleksandra Śnieg