csm 1

PSW uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów

Centrum Symulacji Medycznych w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

czyli w Kwidzynie powstanie

Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż Powiślańska Szkoła Wyższa uzyskała dofinansowanie projektu na realizację programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznych.

Głównym celem naszego nowego projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej poprzez wdrożenie programu rozwojowego uczelni, obejmującego m.in. utworzenie monoprofilowego centrum symulacji medycznej w okresie 01.2018-31.12.2019.

Zrealizujemy to przy współpracy z największym podmiotem leczniczym w województwie pomorskim – Copernicus (wcześniej szpital wojewódzki) między innymi poprzez:

  • – Wzbogacenie nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo o metody symulacji medycznej, dzięki adaptacji i wyposażeniu budynków dydaktycznych oraz dodatkowe zajęcia dla studentów w CSM (minimalny wymiar 242 godzin kształcenia praktycznego w toku całych studiów).
  • – Zapewnienie wysokiej jakości potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez szkolenia praktyczne nauczycieli akademickich oraz instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej.
  • – Wypracowanie we współpracy z podmiotem leczniczym – Partnerem projektu mechanizmów umożliwiających wzrost wysoko wykwalifikowanej kadry Pielęgniarek/Pielęgniarzy poprzez wdrożenie modelu kształcenia bazującego na technikach symulacji medycznej.
  • – Wdrożenie programu rozwojowego uczelni, zorientowanego na poprawę jakości systemu kształcenia Pielęgniarek/Pielęgniarzy, poprzez wspieranie rozwiązań służących rozwojowi kompetencji studentów, istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznych i demograficznych oraz bezpieczeństwa pacjentów.
  • csm 1

Zakres rzeczowy projektu dotyczący utworzenia Centrum bazuje na pozytywnej rekomendacji uzyskanej przez PSW w ramach audytu dot. kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Zaproponowany przez Wnioskodawcę program szkoleń stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania i problemy w zakresie kształcenia kadr medycznych Pielęgniarzy i Pielęgniarek. Wykonywanie ćwiczeń przy użyciu zaawansowanego sprzętu, umożliwi wyeliminowanie błędów na etapie uczenia się oraz pozwoli uzyskać korzyści dla skutecznej opieki i leczenia w przyszłości.

Kolejnym z problemów, do rozwiązania którego przyczyni się projekt, dzięki realizacji kompleksowych szkoleń i staży, jest brak odpowiedniej liczby wykładowców przygotowanych do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej oraz personelu technicznego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie CSM.

csm 2

Realizacja programu rozwojowego uczelni we współpracy z podmiotem leczniczym Copernicus wśród 50 pracowników dydaktycznych, pracowników technicznych oraz blisko 400 studentów na kierunku pielęgniarstwo bezpośrednio przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia praktycznego w Powiślańskiej Szkole Wyższej a tym samym do wzmocnienia rynku pracy o bardziej wykwalifikowany personel Pielęgniarek/Pielęgniarzy.

Efektem realizacji projektu będzie wymiana informacji i doświadczeń oraz podniesienie umiejętności praktycznych, kompetencji zabiegowych i wiedzy Pielęgniarek/Pielęgniarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju oraz bezpieczeństwa pacjentów.

csm 3

Zdj. Laboratorium Symulacji Medycznych