Powiślańska Szkoła Wyższa uczestniczyła w konferencji informacyjnej dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W dniu 7 grudnia 2016 r. Powiślańska Szkoła Wyższa uczestniczyła w konferencji informacyjnej dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, która odbyła się w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele blisko 50 uczelni wyższych (państwowych i niepaństwowych) kształcących na kierunkach pierwszego i drugiego stopnia  w specjalnościach pielęgniarskich i położniczych.

Konferencja w ramach Projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój miała na celu przybliżenie uczestnikom wyżej wymienionego dziania:
a. przedstawienie aktualnego stanu realizacji Projektu pozakonkursowego „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich”,

b. przedstawienie przedstawicielom uczelni założenia do nowelizacji standardu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo, z zainteresowaniem przyjęto prezentację „Nowelizacja 2016” standardu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo – która wprowadza ujednolicenia programowe w zakresie ECTS czy profilowanie drugiego stopnia studiów jako ogólnoakademickie a nie jak było dotychczas o profilu praktycznym.
c. przedstawiono doświadczenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w zakresie wdrażania narzędzi informatycznych pomocnych w dydaktyce pielęgniarek jaki planowanie procesu pielęgnowania z wykorzystaniem ujednoliconego nazewnictwa ICNP.

d. przybliżono Monoprofilowe Centra Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i położnych jako nową formę kształcenia.