Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs LIDER XII dedykowany młodym naukowcom tj. dla osobom będącym:

nauczycielem akademickim, który nie posiada stopnia doktora albo

nauczycielem akademickim, który posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat albo

doktorantem.

Celem programu LIDER XII  jest wsparcie rozwoju kadry naukowej, poprzez finansowanie programów adresowanych do młodych naukowców, zmierzających do podnoszenia kompetencji w zakresie samodzielnego planowania, zarządzania oraz kierowania zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Nabór wniosków do konkursu LIDER XII rozpoczął się w dniu 18 stycznia br., i potrwa do 18 marca 2021 r. Konkurs nie jest ograniczony żadnym zakresem tematycznym. Wiek Kierownika projektu także nie został ograniczony. Ograniczenia doznaje jedynie personel B+R w zakresie wieku, który nie może wynosić więcej niż 35 lat w dniu złożenia wniosku konkursowego.

Warunkiem przyznania wsparcia finansowego na wykonanie Projektu jest przedłożenie przez jednostkę ( np. Uczelnię) oświadczenia, że zatrudni ona Kierownika Projektu przez cały okres realizacji Projektu oraz pozostałych członków Zespołu badawczego na okres pracy przy jego realizacji. Projekt realizowany jest przez członków Zespołu badawczego pod kierownictwem Kierownika Projektu, z użyciem infrastruktury Jednostki (Uczelni). Okres realizacji Projektu nie może być krótszy niż 12 miesięcy i dłuższy niż 36 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie okresu realizacji Projektu o 12 miesięcy, jednak bez zwiększania kwoty przyznanych środków finansowych. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na realizację Projektu, którego wyniki posiadają potencjalne zastosowanie praktyczne i którego budżet nie przekracza kwoty 1,5 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej:  https://www.gov.pl/web/ncbr/lider-xii-edycja

Instytut gorąco zachęca Państwa do kontaktu w sprawie konkursu. Uprzejmie proszę Państwa o niezwłoczne powiadomienie o zainteresowaniu Konkursem.