Konkurs SONTINA 5 jest konkursem na projekty badawcze z zakresu badań podstawowych, przeznaczonym dla osób, które uzyskały stopień naukowy doktora do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2021 r. Celem konkursu  jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez umożliwienie im pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie realizacji staży w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Okres realizacji zaplanowanych projektów badawczych musi wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy, natomiast staż zagraniczny musi trwać od 3 do 6 miesięcy. W ramach grantu należy zaplanować zatrudnienie kierownika projektu w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie innym niż podmiot, w którym kierownik projektu uzyskał stopień naukowy doktora. Na tegoroczną edycję konkursu SONATINA Rada NCN przeznaczyła 20 mln zł.

Wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, której dokonają zespoły ekspertów składające się z wybitnych, polskich i zagranicznych naukowców. Na finalny werdykt specjalistów wpływ będzie miał m. in. poziom naukowy i nowatorski charakter zgłoszonych projektów.

Termin składania wniosków w konkursie SONATINA 5 upływa 15 marca 2021 r. Ogłoszenie wyników obydwu konkursów jest zaplanowane na jesień przyszłego roku.

Dalsze szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina5