Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o najważniejszych zmianach, które wejdą w życie 15 sierpnia 2016 r.

MNiSW LOGOTYP

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz.U. poz. 1013).

Najważniejsze zmiany przewidziane w tym rozporządzeniu obejmują w szczególności:

– nowy termin wniosków o przyznanie kredytu,

– możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia,

– ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków,

– rozszerzenie zakresu wysokości miesięcznych rat kredytu o raty 400 i 1000 zł.

W związku z wcześniejszym niż w latach ubiegłych rozpoczęciem akcji kredytowej przez banki (od 15 sierpnia 2016 r.) studenci będą mogli występować do uczelni o wydanie zaświadczeń o odbywaniu studiów, zaś osoby, które pomyślnie przeszły proces rekrutacji, o wydanie dokumentów potwierdzających przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji.

Aktualne informację na temat systemu pożyczek i kredytów studenckich, znajdują się na stronie  internetowej http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie