Szanowni Państwo,

Bardzo miło mi poinformować, że w wyniku podjętych działań kadra PSW otrzymała zaproszenie do współpracy w tworzeniu Magazynu Pielęgniarki i Położnej. Jest to, jak Państwo wiedzą – miesięcznik zawodowo-środowiskowy, stanowiący oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych www.nipip.pl

Magazyn Pielęgniarki i Położnej wydawany jest od 20 lat. Dorobił się w tym okresie własnego stylu, wynikającego z linii programowej Wydawcy, modyfikowanej na bieżąco dzięki dostępowi do najnowszych wyników badań i informacji o zmianach w polityce dotyczącej ochrony zdrowia. W efekcie MPiP, ewoluując na przestrzeni lat, nabrał wyrazistości, jest rozpoznawalny w środowisku jako nośnik ważnych treści.

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:

– aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
– nowoczesne koncepcje i trendy pracy,
– profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
– praktyczne porady i opinie prawne,
– sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Ukazuje się w nakładzie 10 000 egzemplarzy.
Dystrybucja: prenumerata bezpośrednia oraz instytucjonalna.

Każdy numer MPiP to wiele ciekawych artykułów, których autorami są pielęgniarki, położne i pielęgniarze. Publikowane są w 6 głównych działach:

Temat Miesiąca – branżowi liderzy opinii dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami na najbardziej gorące i dyskutowane w środowisku tematy.
Jestem pielęgniarką – w przystępny i praktyczny sposób omawiamy kwestie programowe, związane z kształceniem w zawodzie. Autorzy mogą tu prezentować obowiązujące modele opieki, rzadkie i trudne do zdiagnozowania przypadki kliniczne, wyniki najnowszych badań i obowiązujące zalecenia.
Jestem położną – autorki, położne zatrudnione w wiodących szpitalach położniczych i uczelniach medycznych, dzielą się swoją wiedzą i wynikami najnowszych badań, prezentują niekonwencjonalne metody pracy z rodzącą i jej rodziną, np. niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu, walczą ze standardami wpływającymi negatywnie na zdrowie matki i dziecka, np. nacinanie krocza, rezygnowanie z kangurowania wcześniaka, niedocenianiem roli konsultantów laktacyjnych.
My i świat to prezentacje warunków pracy polskich pielęgniarek i położnych zatrudnionych za granicą oraz zasad funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w poszczególnych krajach UE. Można tu znaleźć odpowiedzi na pytania, m.in. o zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, wysokość zarobków, weryfikowanie wiarygodności ofert pośredników pracy, czy szanse na awans pielęgniarek-cudzoziemek.
Rozwój zawodowy – w tym dziale omawiane są zmiany prawne związane z kwalifikacjami, standardami i wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w praktyce, np. prowadzeniem dokumentacji medycznej, zagrożeniami zawodowymi, egzekwowaniem praw personelu medycznego i pacjentów, prezentujemy porady psychologów, dotyczące np. wypalenia zawodowego, walki ze stresem, skutków pracy na nocnych dyżurach; przedstawiamy sylwetki wybitnych pielęgniarek i położnych. W „Strefie studenta” znajdują się istotne informacje dla osób podnoszących swoje kwalifikacje, np. o praktykach zawodowych w ramach Programu Erasmus, studiach pomostowych.
Po dyżurze – w każdym numerze przedstawiane są porady dotyczące zdrowia kobiety, pielęgnacji urody, sposobów spędzania wolnego czasu, walki ze stresem, wypaleniem zawodowym, a także prezentujemy sylwetki ciekawych osób związanych zawodowo ze środowiskiem pielęgniarek i położnych.
Aktualności – w tym dziale prezentowane są najważniejsze informacje o szkoleniach, warsztatach i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu. Omawiamy najważniejsze wydarzenia branżowe, m.in.: wybór Pielęgniarki Roku, wyróżnienia i nagrody dla przedstawicieli naszego zawodu oraz akcje charytatywne z udziałem pielęgniarek i położnych.

Skład Rady Programowej Magazynu Pielęgniarki i Położnej:

W skład Rady Programowej pisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” wchodzą eksperci i przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, zawodowo związani z pielęgniarstwem i położnictwem. Nad wysokim poziomem merytorycznym artykułów publikowanych w MPiP oraz linią programową czuwają:

– Zofia Małas,
– Ewa Janiuk,
– Mariola Łodzińska,
– Jadwiga Klukow,
– Hanna Kachaniuk,
– Ewa Molka,
– Andrzej Tytuła,
– Barbara Frymorgen,
– Mariola Głowacka,
– Elżbieta Grygorowicz,
– Elżbieta Dróżdż-Kubicka,
– Cecylia Dolińska,
– Beata Olejnik.

Źródło: https://nipip.pl/samorzad/wydawnictwa/mpip/

Odnośnie wymogów publikacyjnych MPiP – do druku przyjmowane są przede wszystkim prace z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa i dziedzin pokrewnych: artykuły, raporty z badań, materiały ze zjazdów i konferencji, recenzje prac, książek z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa, notatki z uczestnictwa w naukowych zjazdach.

1. Artykuł powinien być zapisany w programie Word for Windows, styl standardowy, bez akapitów, specjalnych wyróżnień, dostarczony do redakcji drogą poczty elektronicznej.

2. Objętość artykułów powinna wynosić ok. 10–12 tysięcy znaków ze spacjami, a w przypadku większych materiałów prosimy o kontakt.

3. Materiał ilustracyjny: w przypadku korzystania z fotografii, rycin (schematów, tabel, diagramów) należy podać ich źródło, autora i przesłać w osobnym pliku w jednym z wymienionych formatów: tif, jpg o rozdzielczości 300 dpi.

4. Praca powinna mieć tytuł i być podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Prosimy również podać: tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy oraz adres, telefon kontaktowy i adres e-mail.

5. Przesłany do redakcji artykuł nie może być nigdzie wcześniej publikowany.

6. Przesłany artykuł będzie podlegał weryfikacji merytorycznej. W przypadku przyjęcia artykułu do publikacji w MPiP, autor zostanie o tym poinformowany drogą e-mail oraz zostanie sporządzona umowa o dzieło do wypłaty honorarium.

7. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania w nadesłanych tekstach ewentualnych poprawek redaktorskich, w tym skracania, zmiany tytułów, wprowadzania śródtytułów.

8. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

9. Publikacja w MPiP nie wiąże się z żadnymi kosztami ponoszonymi przez autora.

10. Opinie wyrażane w artykułach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji.

Wobec przedstawionej propozycji współpracy serdecznie zachęcam Państwa do kontaktu z Instytutem i nadsyłania artykułów do publikacji w Miesięczniku. Mam nadzieję, że propozycja spotka się z Państwa ciepłym przyjęciem oraz aprobatą.