Powiślańska Szkoła Wyższa wraz z Partnerami – Wyższą Szkołą Turystyki i Hotelarstwa oraz Kaliningrad State Technical University przeszła na kolejny etap wnioskowania w Programie INTERREG Polska-Rosja. Jako konsorcjum zakładamy wspólną realizację projektu, którego celem głównym jest:

Zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez stworzenie międzynarodowego (Polska-Rosja-Ukraina-Białoruś-Litwa-Łotwa) konsorcjum współpracy na rzecz rozwoju kadr medycznych: pielęgniarstwo / ratownictwo medyczne / turystyka medyczna / zarządzanie w obszarze zdrowia w postaci Międzynarodowego Instytutu Kształcenia Kadr Medycznych.

Najważniejszym aspektem niniejszego projektu jest partnerstwo transgraniczne, bez współpracy międzynarodowej w obszarze zdrowia, a dokładnie w obszarze współpracy kadr medycznych – pielęgniarskich i ratownictwa medycznego problemy zidentyfikowane w regionach – zarówno te narastające od lat, jak również wywołane obecną sytuacją epidemiczną nie będą mogły zostać w wystarczającym stopniu zniwelowane. Jedynie współpraca transgraniczna w zakresie zarówno kształcenia dodatkowych / przyszłych kadr medycznych przyniesie realne rezultaty w przyszłości. Obecna sytuacja dowiodła, iż zaniechania lat ubiegłych, w tym przede wszystkim w zakresie braku wystarczająco efektywnej współpracy międzynarodowej / niewystarczającej świadomości ważności zawodów medycznych / niewystarczającej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa społecznego, w tym bezpieczeństwa podopiecznych i pacjentów a w końcu drastycznych braków kadrowych i niewystarczającego dopływu absolwentów kierunków medycznych, w tym kierunku pielęgniarstwo / ratownictwo medyczne do systemu ochrony zdrowia – bez ingerencji w postaci realizacji wspólnych międzynarodowych działań, nie mają szans na zmianę. A zmiany w w/w zakresie są nie tylko niezbędne i wyczekiwane przez środowisko medyczne / jednostki systemu ochrony zdrowia, są wręcz pilne i konieczne z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.

Trzymajcie za nas kciuki!!! 
Loga16.03.2021