Drogie Studentki,

z obowiązku, nałożonego na nas przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, informujemy, że Minister Edukacji i Nauki otrzymał pismo Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej, zawierające informacje o obowiązku stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej określonych grup kobiet.

Kwestie kwalifikacji wojskowej kobiet, posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej regulują przepisy ustawy z dnia 11 marca 2022 o Obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305).

W myśl art. 60 ust. 3 pkt 1 tej ustawy w przypadku wprowadzenia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej kobiet rektorzy uczelni zostali zobowiązani do przesłania szefowi wojskowego centrum rekrutacji, właściwemu ze względu na siedzibę uczelni, imiennego wykazu kobiet, które kończą naukę w danym roku kalendarzowym. Zgodnie z procedowanym rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r. w tegorocznej kwalifikacji wojskowej wskazane zostały m.in. grupy kobiet, które kończą studia na kierunkach przydatnych do służby wojskowej w roku akademickim 2022/2023.

Obowiązek stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej reguluje także obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944), wskazujące grupy kobiet podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w danym roku akademickim, w którym kończą studia w uczelniach na kierunkach:

1) analityka medyczna,

2) farmacja,

3) lekarski,

4) lekarsko-dentystyczny,

5) pielęgniarstwo,

6) weterynaria,

7) psychologia,

8) ratownictwo medyczne.

Mając na uwadze powyższe, informujemy, iż zostaliśmy wezwani do przekazania – w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. – szefom wojskowych centrów rekrutacji właściwym miejscowo ze względu na siedzibę uczelni imiennych wykazów studentek, które w bieżącym roku akademickim kończą kształcenie na ww. kierunkach.

Pismo MON