Ocena studiowania w PSW

Opis procedury zbierania i analizy danych

Ankieta oceniająca jakość studiowania w PSW jest udostępniana
studentom w systemie Wirtualny Dziekanat. Analiza statystyczna jest
wykonywana za pomocą autorskiego programu (w języku R) stworzonego przez
członków zespołu d/s analizy jakości. Dzięki zautomatyzowaniu
przetwarzania danych (w miejsce używania do tego celu oprogramowania
biurowego) udało się znacząco obniżyć koszty, zmniejszyć liczbę błędów
oraz zapewnić 100% powtarzalność analiz
.

Na wszystkie pytania oceniające różne aspekty jakości studiowana w
PSW studenci odpowiadali w skali pięciopunktowej □ Bardzo źle □ Źle □
Nie mam zdania/Nie wiem □ Dobrze □ Bardzo dobrze

Formularz ankiety znajduje się w Załączniku.

Charakterestyka badanych respondentów

Analizowano 208 ankiet.

RM oznacza Ratownictwo Medyczne a PP Pielęgniarstwo w ramach studiów
pomostowych.

Deklarowana aktywność studenta w czasie studiów była ustalona w
oparciu o jego odpowiedzi na pytania: Brałem udział w programie
Erasmus
oraz Brałem udział w aktywności Samorządu
Studenckiego/kół naukowych lub imprezach organizowanych przez Samorząd
Studencki (juwenalia/otrzęsiny)
Aktywny to taki respondent,
który chociaż na jedno pytanie udzielił odpowiedzi twierdzącej.

Ocena PSW

Miarą oceny jest odsetek wskazań
(pozytywnych/negatywnych/obojętnych)

Oceny pozytywne

Miarą ocen pozytywnych jest odsetek wskazań bardzo
dobrze