Jednolity System Antyplagiatowy jest jedynym, ujednoliconym i oficjalnym sposobem weryfikacji oryginalności prac dyplomowych. JSA powstał na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a następnie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o nauce i szkolnictwie wyższym.  

Od 2019 roku pisemne prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie i doktorskie, dopuszczone do obrony, muszą być przeanalizowane za pomocą JSA.  Wynik analizy jest kluczowy dla dalszego procesu obrony i potwierdza przeprowadzenie weryfikacji przez promotora. 

Jednolity System Antyplagiatowy jest przeznaczony  dla promotorów lub dla pracowników dydaktycznych, więc nie ma możliwości, aby do  systemu mieli dostęp studenci. 

System wykrywa szereg manipulacji studentów w kopiowanym tekście, m.in.: zastąpienie spacji znakami w białym kolorze, wprowadzenie mikrospacji (spacji o rozmiarze czcionki 1) między litery tekstu, zmianę liter łacińskiego alfabetu na litery pochodzące z obcego alfabetu, np. cyrylicy, zmianę  szyku wyrazów w zdaniu, zmianę kolejności zdań w akapicie, usunięcie części słów z kopiowanego tekstu, wprowadzenie nowych wyrazów do kopiowanego tekstu, wymianę słów na ich synonimy. 

JSA porównuje badane prace dyplomowe do niemal miliarda dokumentów. Oprócz bazy ORPPD i BPA ma dostęp do ogólnoświatowego internetu  Kolejną bazą źródłową dla JSA jest baza aktów prawnych, w tym orzeczeń i ustaw. 

System wykrywa szereg manipulacji studentów w kopiowanym tekście, m.in.: zastąpienie spacji znakami w białym kolorze, wprowadzenie mikrospacji (spacji o rozmiarze czcionki 1) między litery tekstu, zmianę liter łacińskiego alfabetu na litery pochodzące z obcego alfabetu, np. cyrylicy, zmianę szyku wyrazów w zdaniu, zmianę kolejności zdań w akapicie, 

usunięcie części słów z kopiowanego tekstu, wprowadzenie nowych wyrazów do kopiowanego tekstu, wymianę słów na ich synonimy. 

 

Studenci nie mają dostępu do JSA, ponieważ jego funkcje są przeznaczone wyłącznie dla promotorów. Dzięki limitowaniu dostępu do systemu, studenci nie mogą z niego korzystać, aby prewencyjnie sprawdzić swoją pracę pod kątem plagiatu. 

 

https://jsa.opi.org.pl/home/login