zastrzyk

Powiślańska Szkoła Wyższa przystąpiła do aplikowania do konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach POWER (Programu Wiedza Edukacja Rozwój)

zastrzykPowiślańska Szkoła Wyższa przystąpiła do aplikowania do konkursu Ministerstwa Zdrowia w ramach POWER (Programu Wiedza Edukacja Rozwój).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Powiślańskiej Szkole Wyższej (PSW), która przyczyni się do zwiększenia zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przełoży się na wzrost wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa.

W ramach projektu nastąpi realizacja działań związanych z opracowaniem i realizacją programu rozwojowego na uczelni które będą dotyczyć:

1. Opracowanie i wdrożenie motywacyjnego uczelnianego programu stypendialnego dla 75% studentów kierunku pielęgniarstwo (studia I stopnia). Studenci pobierający stypendium obligatoryjnie przystąpią do programu rozwojowego. Kwota stypendium 800,- brutto/m-c.

Program Stypendialny będzie mieć charakter motywacyjny. Jego głównym założeniem jest ułatwienie studiowania, poprawa warunków materialnych oraz uzyskanie przez studentów jak najwyższych efektów kształcenia w dziedzinie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Pomocą stypendialną będą objęci studenci po drugim semestrze kształcenia.10 miesięcy w danym roku akademickim dla jednego studenta, maksymalnie przez 4 semestry.

2. Dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, np.:

  • – finansowanie wynagrodzenia opiekuna praktyk obowiązkowych po stronie uczelni w wysokości max. 40% jego podstawowego wynagrodzenia,
  • – finansowanie wynagrodzenia (stypendium) dla studentów w związku z realizacją obowiązkowych praktyk.
  • 3. Finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia.

Program rozwojowy Absolwent – obligatoryjny dla absolwentów otrzymujących wcześniej stypendium motywacyjne, w postaci:

  • – wsparcia w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku Pielęgniarki/Pielęgniarza w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski;
  • – realizacji cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych (kursy specjalistyczne/kwalifikacyjne).
  • – wypłata stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium może wynieść max. 1000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc przez okres 24 miesięcy pod warunkiem, że absolwent pielęgniarstwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski.
  • – wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa/położnictwa w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie w wysokości nieprzekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki.