Chcesz rozwijać się naukowo, artystycznie w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim
2023-2024? Do 15 listopada zgłoś się do programu „Exchange to the US” Fundacji
Kościuszkowskiej! W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach
wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie
do Polski. Każdego roku przyznajemy stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej
400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około czterdziestu osób.


W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:


• stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na
badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
• granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów
i artystów – na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
• stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom
akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu
miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą
jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.


Kto może aplikować do programu?

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale
na terenie Rzeczypospolitej, bez względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, orientację
seksualną, wyznanie czy wiek.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni
także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne
uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim.
Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej
doświadczonym pracownikom naukowym.

Kandydaci, którzy brali udział w programie w poprzednich edycjach, mogą wziąć w nim udział
ponownie po trzech latach od ukończenia realizowanego wcześniej stypendium.
Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań, w obrębie którego kandydat
chce prowadzić badania – liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

Proces aplikacji

W lutym każdego roku członkowie Komisji Ekspertów Fundacji Kościuszkowskiej prowadzą
przesłuchania kandydatów w warszawskim biurze Fundacji Kościuszkowskiej. Wszystkie
przesłuchania odbywają się w języku angielskim. Kandydat ma czas na zaprezentowanie
swojego projektu i udzielanie odpowiedzi na pytania członków Komisji. Członkowie Komisji,
pracujący pro bono, są znakomitymi naukowcami polskich i amerykańskich uczelni.

Rzeczowa dyskusja nad wyborem kandydatów odbywa się po analizie przez Komisję ich dorobku
i kwalifikacji, ważności projektu, jakości wniosku przygotowanego przez kandydata oraz wrażeń
z prezentacji przed Komisją. Ważne jest, aby kandydat przekonał Komisję, że projekt zasługuje
na wsparcie Fundacji, jest klarowny i istotny oraz jego realizacja w USA przyniesie korzyści nie
tylko kandydatowi, ale także dziedzinie, którą reprezentuje.

Stypendium w USA realizował między innymi dr hab. (prof. inst.) Adam Pikul z Instytutu Niskich
Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk
. Prof. Pikul zakończył swój pobyt
w USA w grudniu 2021 r.; w National Laboratory w Idaho zrealizował projekt „Influence of 5f
Electrons on Highly Anisotropic Thermal Properties of Uranium Compounds”.


„…Co mogę doradzić ubiegającym się o wsparcie w programie „Exchange to the US”? Jeśli
starasz się o pobyt na stypendium kościuszkowskim, upewnij się czy projekt, który chcesz
realizować w instytucji naukowej jest atrakcyjny dla samej instytucji, jak i dla twoich nowych
współpracowników. Ponadto, nawiązuj jak najwięcej nowych kontaktów, wykazuj inicjatywę,
bądź koleżeński, ciężko pracuj i pokazuj się z jak najlepszej strony w każdej sytuacji.


Sam proces aplikacji do Fundacji Kościuszkowskiej jest przejrzysty i nie przysparza trudności.
Wszystkie ważne informacje związane z pobytem w USA były przekazywane z wyprzedzeniem.
Zwłaszcza poradnik opracowany przez Fundację jest bardzo pomocny. Kontakt z biurem
Fundacji podczas mojego pobytu był wspaniały, na wszystkie pytania szybko otrzymywałem
odpowiedź. Stypendium było wystarczające, aby pokryć niezbędne koszty podróży i pobytu
w USA…”


Szczegółowe informacje programie „Exchange to the US” znajdują się na stronie
https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/ .


Masz pytania? Napisz na maila: exchangetotheus@thekf.org .


Rekrutacja do programu trwa do 15 listopada 2022 r. Zapraszamy!