Jest to bardzo wyjątkowy rok, ponieważ po raz pierwszy odbędą się dwie Inauguracje Powiślańskiej Szkoły Wyższej…

W dniu 16.10.2020 r. oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2021/2022 na Uczelni w Kwidzynie!

Jest to bardzo wyjątkowy rok, ponieważ po raz pierwszy odbędą się dwie Inauguracje Powiślańskiej Szkoły Wyższej, jedna tutaj, dziś w Kwidzynie, a druga w Gdańsku, gdzie mieści się pierwsza filia Uczelni. Dzięki polepszeniu się sytuacji pandemicznej uroczystość mogła ponownie się odbyć w naszym Kinoteatrze. Pani Rektor prof. dr. hab. Krystyna Strzała przywitała studentów oraz zaproszonych gości.

W tym roku, po powitaniu Pani Rektor do mównicy został zaproszony nasz wyjątkowy gość, który pod koniec uroczystości przedstawi wykład Inauguracyjny. Pana prof. dr hab. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł tegorocznego wykładu to „HISTORIA TRANSPLANTACJI PŁUC”.

W dalszej części uroczystości Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich czyta list intencyjny dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej od Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka.

Kolejno głos zabrał Pan Jerzy Śnieg, Przewodniczący Rady Powiatu Kwidzyńskiego. Nie zabrakło również przemówienia Przewodniczącej Samorządu Studenckiego Karoliny Nowak.

Po przemówieniach do mównicy została zaproszona Pani Rektor, która wręczyła Nagrodę Rektora za szczególne osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021 otrzymali:


1. Mgr Daniel Osuch, Kierownik Działu Projektów, za wdrażanie i realizację projektów mających na celu zapewnienie wysokiej jakości potencjału dydaktycznego oraz podniesienie kwalifikacji studentów Powiślańskiej Szkoły, któremu zawdzięczamy nasze Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych.

2. Mgr Marcin Suchoparski, nasz dydaktyk, za popularyzację wysokiej jakości kształcenia wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz za szczególne wsparcie organizacyjne na rzecz Uczelni. Dziękujemy za to, że nas wspierasz i dalej liczymy na Ciebie w przyszłości.

3. Dr hab. Tomasz Plata- Przechlewski, prof. PSW, Pan, który jest z nami od lat, edukuje studentów, zasiada w Senacie Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz dzieli się swoimi doświadczeniami, za popularyzację wysokiej jakości kształcenia wśród studentów oraz za szczególne wsparcie organizacyjne na rzecz Uczelni.

4. Paulina Osuch, Koordynator Programu Erasmus+, Pani, dzięki której z roku na rok mocniej istniejemy na arenie międzynarodowej i z dnia na dzień powiększa się nasza siatka partnerów zza granicy, za inicjowanie i rozwój współpracy na szczeblu międzynarodowym.

Doceniono także partnerów, przyjaciół i pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którzy w ciągu ostatnich lat najbardziej przyczynili się do rozwoju naszej Uczelni. Medale za zasługi dla Uczelni otrzymali:

1. Mgr Aleksander Pietuszyński, Kierownik Dziekanatu Powiślańskiej Szkoły Wyższej za pracę, którą wkłada w naszą Uczelnię, cieszymy się, że możemy mieć Pana w naszych szeregach.

2. Mgr Anna Górniewicz, nasz wieloletni dydaktyk, Pani, która studentów się nie boi, a i oni sami ją bardzo cenią.

3. Mariola Mantey- Lewkowicz, Zastępca Kierownika Dziekanatu ds. Zajęć Praktycznych i Praktyk Zawodowych, Pani, która jest z nami od powstania Uczelni i mamy nadzieję, że będzie z nami jeszcze kolejne lata.

Podziękowania za wkład w funkcjonowanie i rozwój Uczelni za rok 2020/2021 otrzymali:
Kadra akademicka:

1. Mgr Elżbieta Olszewska
2. Mgr Bożena Raczkowska
3. Mgr Alicja Skibowska
4. Mgr Łukasz Kłos


Administracja:


1. Aleksandra Begier
2. Patryk Wielgus
3. Hanna Krajnik


Jak na pierwszej tegorocznej Inauguracji, która miała miejsce w Gdańsku, Pani Rektor, prof. dr hab. Krystynę Strzałę przedstawiła powołania na stanowisko Profesora Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Tytuł otrzymali:

1. dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski
2. dr Katarzyna Strzała-Osuch
3. dr Beata Pawłowska
4. dr Michał Makowski
5. dr Mariusz Czaja

Kolejno Pani Rektor wraz z Panią Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich wręczyły nagrody dla absolwentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a zarazem autorów najlepszych prac dyplomowych:
Z kierunku Ekonomia:

1. Lucyna Antos- promotor: dr Beata Pawłowska
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie firm działających na terenie gminy Smętowo Graniczne
2. Natalia Chojnicka- promotor: dr Jolanta Sala

Aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne rodzinnych gospodarstw rolnych
Z kierunku Pielęgniarstwo, studia I stopnia:

1. Beata Bartkowiak- promotor: mgr Piotr Janiewicz
Studium przypadku pacjenta z chorobą Huntingtona
2. Izabela Mańkowska- promotor: mgr Piotr Janiewicz
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z niedrożnością jelit – studium przypadku
3. Natalia Grandicka- promotor: mgr Anna Górniewicz

Studium przypadku w opiece pielęgniarskiej i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych nad chorą ze stwardnieniem rozsianym
Z kierunku Pielęgniarstwo, studia II stopnia:

1. Katarzyna Cuppa- Promotor: dr hab. Bogumiła Kiełbratowska, prof. PSW Analiza zatruć dzieci hospitalizowanych na oddziale pediatrii w latach 2009–2019 w szpitalu powiatu bytowskiego w Bytowie

2. Grażyna Guz-Rzeniecka- Promotor: dr Krystyna Ziółkowska Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na wydolność wysiłkową pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego

3. Danuta Sobczak- Promotor: dr Krystyna Paszko
Studium przypadku pacjenta z rakiem drobnokomórkowym płuc w przebiegu chemioterapii w oparciu o model wg Dorothy Orem

Z kierunku Pielęgniarstwo, studia pomostowe:

1. Renata Orłowska- Promotor: mgr Anna Górniewicz Opieka pielęgniarska nad dzieckiem po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych. Studium przypadku


Z kierunku Ratownictwo medyczne:

1. Marcin Kowalewski – Promotor: mgr Marcin Suchoparski
Kwalifikowana pierwsza pomoc w strukturach straży pożarnej
2. Patryk Wyłupski – Promotor: mgr Marcin Suchoparski
Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy w Policji na podstawie Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu

Po wręczeniu nagród przystąpiono do najważniejszego punktu dzisiejszej uroczystości – immatrykulacji studentów pierwszego roku. Kandydaci na studentów wygłosili uroczyste ślubowanie:

“Ślubuję uroczyście, że jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów “.

Po ślubowaniu wysłuchaliśmy Gaude Mater Polonia. Następnie wykład Inauguracyjny prowadzony przez Pana prof. dr hab. Tomasza Grodzkiego, Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Tytuł tegorocznego wykładu to „HISTORIA TRANSPLANTACJI PŁUC”.

Po wysłuchaniu i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur Pani Rektor prof. dr hab. Krystynę Strzała wygłosiła kilka słów podsumowujących dzisiejszą uroczystość, w tym oficjalne otworzyła rok akademicki 2021/2022.

Na zakończenie mieliśmy możliwość wysłuchać koncertu w wykonaniu naszych dzisiejszych artystów: Panią Annę Mikolon oraz Panią Donatę Zuliani, które w duecie zaprezentowały nam cudowne jak i w większości znane utwory klasyczne.

Dziękujemy bardzo za świętowanie tej uroczystości razem z nami. Studentom I roku życzymy pomyślności i powodzenia w realizacji studiów.

 

W dniu 09.10.2020 r. oficjalnie rozpoczęliśmy rok akademicki 2021/2022 na Uczelni w Gdańsku!

Jest to bardzo wyjątkowy rok, ponieważ po raz pierwszy Inauguracje Powiślańskiej Szkoły Wyższej przeprowadzamy w Gdańsku, ponieważ to pierwszy dzień jak i rok istnienia naszej fili. Dzięki naszemu niezawodnemu partnerowi, dzięki, któremu również tu jesteśmy, w Gdańsku Uroczystość odbyła się w Auli im. prof. Antoniego Hlavat’ego w budynku Podmiotu Leczniczego Copernicus. Pani Rektor prof. dr. hab. Krystyna Strzała przywitała studentów oraz zaproszonych gości. Przewodnicząca Samorządu Studentów Paulina Osuch powitała przybyłych na uroczystość w kręgu społeczności studenckiej Uczelni.


W tym roku, po powitaniu Pani Rektor wraz z mową Pani Przewodniczącej zaproszony do mównicy został II Wicewojewoda Województwa Pomorskiego, Pan Michał Bąkowski, który z ramienia Ministra Edukacji i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka odczytał list intencyjny Pana Ministra.
Kolejno Pani Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich dr Beta Pawłowska w imieniu Pani Prezydent Miasta Gdańsk, Aleksandry Dulkiewicz wręczyła listy i prezenty gratulacyjne dla naszych pierwszych zapisanych na studia studentów.
Pierwszymi studentkami były:

-Pani Amanda Zielińska z kierunku Pielęgniarstwo I stopnia, zapisana 5 lipca

– Pani Małgorzata Suchocka z kierunku Pielęgniarstwo II stopnia, zapisana 1 lipca

Po przemówieniach do mównicy została zaproszona Pani Rektor, która wręczyła Nagrodę Rektora za szczególne osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021 otrzymali:

1. Dr Katarzyna Strzała- Osuch, prof. PSW, Pani Prorektor ds. współpracy i rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej
2. Mgr Piotr Janiewicz dydaktyk Powiślańskiej Szkoły Wyższej
3. Dr Beata Pawłowska, prof. PSW, Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich Powiślańskiej Szkoły Wyższej
4. Mgr Marcin Suchoparski, nasz dydaktyk, za popularyzację wysokiej jakości kształcenia wśród studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz za szczególne wsparcie organizacyjne na rzecz Uczelni. Dziękujemy za to, że nas wspierasz i dalej liczymy na Ciebie w przyszłości.
5. Julia Osuch, Pełnomocnik Senatu ds. współpracy instytucjonalnej.
6. Mgr Marzena Olszewska – Fryc, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Podmiocie Leczniczym Copernicus

Doceniono także partnerów, przyjaciół i pracowników Powiślańskiej Szkoły Wyższej, którzy w ciągu ostatnich lat najbardziej przyczynili się do rozwoju naszej Uczelni. Medale za zasługi dla Uczelni otrzymali:

1. Agnieszka Kapała-Sokalska, Marszałek Województwa Pomorskiego. Pani, która wspierała nas jak i wartości naszej Uczelni od samego początku i mocno wierzymy, że będzie z nami nadal. Dzięki której możemy być dziś tu z Państwem.

2. Mgr Daniel Osuch, Kierownik Działu Projektów. Pan bez którego również nie moglibyśmy dziś powitać Państwa w Fili Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku. Który z Uczelnią związany jest od dawna.

Podziękowania za wkład w funkcjonowanie i rozwój Uczelni za rok 2020/2021 otrzymali:

Kadra akademicka:

1. Mgr Marzena Olszewska- Fryc, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki w Podmiocie Leczniczym Copernicus oraz dydaktyk Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Administracja:

1. Mateusz Widz, Informatyk Powiślańskiej Szkoły Wyższej

Z zewnątrz:

1. Prezes Zarządu Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Pan Dariusz Kostrzewa

Jako pierwszy raz w historii Uczelni miało miejsce wręczenie przez Panią Rektor, prof. dr hab. Krystynę Strzałę powołań na stanowisko Profesora Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Tytuł otrzymali:

1. dr hab. Bogumiła Kielbratowska
2. dr Agata Przyborska

Po wręczeniu nagród przystąpiono do najważniejszego punktu dzisiejszej uroczystości – immatrykulacji studentów pierwszego roku. Kandydaci na studentów wygłosili uroczyste ślubowanie:

“Ślubuję uroczyście, że jako student Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie zdobywać będę wytrwale wiedzę i nabywać kwalifikacje godne absolwenta wyższej uczelni. Ślubuję także, że w trakcie studiów dbać będę o dobre Jej imię, przestrzegać Jej regulaminu i panujących w Niej obyczajów “.

Po ślubowaniu wysłuchaliśmy Gaude Mater Polonia. Następnie odbył się wykład Inauguracyjny prowadzony przez Panią mgr Marzenę Olszewską- Fryc o bardzo aktualnym tytule: ” Aktualna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie”.

Po wysłuchaniu i odśpiewaniu Gaudeamus Igitur Pani Rektor prof. dr hab. Krystynę Strzała wygłosiła kilka słów podsumowujących dzisiejszą uroczystość, w tym oficjalne otworzyła rok akademicki 2021/2022.

Na zakończenie mieliśmy możliwość wysłuchać koncertu w wykonaniu naszych dzisiejszych artystów: Panią Annę Mikolon oraz Pana Kamila Pękala, którzy w duecie zaprezentują nam cudowne jak i większości znane utwory klasyczne. Wielkie brawa!

Dziękujemy bardzo za świętowanie tej uroczystości razem z nami. Studentom I roku życzymy pomyślności i powodzenia w realizacji studiów.