19 listopada 2020 r w Rzymie odbyła się pierwsza streamingowa Konferencja…

19 listopada 2020 r w Rzymie odbyła się pierwsza streamingowa Konferencja Ministrów szkolnictwa wyższego państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Hasłem konferencji było “Embarace the challenge, creating new spaces, cancelling distance”.
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) to wyjątkowa międzynarodowa współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i wynik woli politycznej 49 krajów, w tym nowego członka Republiki San Marino, o różnych tradycjach politycznych, kulturowych i akademickich, które krok po kroku w ciągu ostatnich dwudziestu lat stworzyły obszar realizujący wspólny zestaw zobowiązań: reformy strukturalne i wspólne narzędzia.
? Te 49 krajów zgadza się na przeprowadzenie reform w dziedzinie szkolnictwa wyższego i przyjmuje je w oparciu o wspólne kluczowe wartości, takie jak wolność słowa, autonomia instytucji, niezależne związki studentów, wolność akademicka, swobodny przepływ studentów i pracowników. W ramach tego procesu państwa, instytucje i zainteresowane strony z obszaru europejskiego stale dostosowują swoje systemy szkolnictwa wyższego, czyniąc je bardziej kompatybilnymi i wzmacniając swoje mechanizmy zapewniania jakości.
☑️Dla wszystkich tych krajów głównym celem jest zwiększenie mobilności pracowników i studentów oraz ułatwienie im znalezienia zatrudnienia.

Konferencja była okazją do wzmocnienia współpracy między krajami na rzecz lepszej przyszłości szkolnictwa wyższego, zwiększenia liczby krajów uczestniczących w EHEA wraz z wejściem San Marino do tego procesu oraz do refleksji nad kolejnym dziesięcioleciem EHEA.
Konferencję otworzył Minister prof. Gaetano Manfredi, oraz komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, i kolejno wszyscy ministrowie i członkowie konsultacyjni EOG.
19 listopada 2020 r w Rzymie odbyła się pierwsza streamingowa Konferencja Ministrów szkolnictwa wyższego państw Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.
Hasłem konferencji było “Embarace the challenge, creating new spaces, cancelling distance”.
Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) to wyjątkowa międzynarodowa współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i wynik woli politycznej 49 krajów, w tym nowego członka Republiki San Marino, o różnych tradycjach politycznych, kulturowych i akademickich, które krok po kroku w ciągu ostatnich dwudziestu lat stworzyły obszar realizujący wspólny zestaw zobowiązań: reformy strukturalne i wspólne narzędzia.
? Te 49 krajów zgadza się na przeprowadzenie reform w dziedzinie szkolnictwa wyższego i przyjmuje je w oparciu o wspólne kluczowe wartości, takie jak wolność słowa, autonomia instytucji, niezależne związki studentów, wolność akademicka, swobodny przepływ studentów i pracowników. W ramach tego procesu państwa, instytucje i zainteresowane strony z obszaru europejskiego stale dostosowują swoje systemy szkolnictwa wyższego, czyniąc je bardziej kompatybilnymi i wzmacniając swoje mechanizmy zapewniania jakości.
☑️Dla wszystkich tych krajów głównym celem jest zwiększenie mobilności pracowników i studentów oraz ułatwienie im znalezienia zatrudnienia.

Konferencja była okazją do wzmocnienia współpracy między krajami na rzecz lepszej przyszłości szkolnictwa wyższego, zwiększenia liczby krajów uczestniczących w EHEA wraz z wejściem San Marino do tego procesu oraz do refleksji nad kolejnym dziesięcioleciem EHEA.
Konferencję otworzył Minister prof. Gaetano Manfredi, oraz komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel, i kolejno wszyscy ministrowie i członkowie konsultacyjni EOG.
▪️Profesor Manfredi podkreślał niezależność szkolnictwa wyższego, ważność procesu internacjonalizacji oraz współpracy uczelni wyższych. Podczas swojej wypowiedzi zwracał uwagę na znaczenie zdalnego nauczania, mobilności studentów i pracowników w ramach programu Erasmus + w dobie pandemii, w czasie izolacji.
Kolejni mówcy zasiadający przy “okrągłym stole” byli zgodni i w pełni potwierdzali stanowisko Pana Ministra oraz Pani Komisarz.
Konferencja była okazją do zainicjowania debaty na temat wspólnych celów na następne dziesięciolecie EHEA i dalszego wzmocnienia współpracy, zapewniając w ten sposób lepszą przyszłość systemom szkolnictwa wyższego i społeczeństwom.
Oprócz przedstawicieli wielu organizacji okazję do wypowiedzi mieli również przedstawiciele studentów (ESU).
Wśród wypowiedzi należy przytoczyć: szeroko rozumianą wolność akademicką, zdalne nauczanie w dobie pandemii i jego wpływ na nauczycieli akademickich i studentów, prawa i obowiązki studenta, innowacje w nauczaniu, mobilność dotychczasową oraz wirtualną i jej jakość, wolność nauczania i badań naukowych, dbałość o wysoką jakość kształcenia, zbiorczy potencjał, zróżnicowanie i elastyczność, wpływ Covid-19 na działalność uczelni oraz wzrost znaczenia współpracy sektora rządowego z uniwersytetami.
Istotną kwestią był fakt, aby praca EHEA była konstruktywna i wybiegała w przyszłość, mając na uwadze wyzwania, przeszkody i możliwości, które pojawiają się w turbulentnym otoczeniu. Wielokrotnie podkreślano, że współpraca i wzajemne wsparcie są kluczem do realizacji celów, a różnorodność, w kontekście porównywalności i powiązań, jest podstawą europejskiej doskonałości akademickiej.
Po południu odbyły się wystąpienia głównych organizacji międzynarodowych działających w sektorze szkolnictwa wyższego na całym świecie, mające na celu promowanie globalnego dialogu pomiędzy EHEA a innymi regionami na świecie.
?Na uwagę zasługuje również debata na temat perspektywy czasowej 2030.Uczestnicy dyskutowali w jaki sposób zbudować współpracę o charakterze globalnym i jak ona powinna wyglądać.
Podkreślano wagę globalnego dialogu, odpowiedzialności, innowacyjności, współpracy poprzez edukację, edukacji bez barier oraz tzw. ecucation value jako elementów pozwalających osiągnąć zamierzony cel.
Podczas konferencji ministrowie EHEA przyjęli do realizacji Komunikat Ministerialny z Rzymu, podstawowy dokument, który zawiera wskazówki dotyczące kolejnych dziesięciu lat pracy całego Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego i który podkreśla potrzebę poprawy wdrażania podstawowych wartości, zwłaszcza demokracji, ponieważ zasady leżące u podstaw szkolnictwa wyższego przekazują pojęcia pokoju i wolności.