Samoocena przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w opinii studentów kierunku pielęgniarstwo

Opis procedury zbierania i analizy danych

Ankieta oceniająca markę, wizerunek i prestiż PSW składała się z 109 pytań (por. załącznik) oraz https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSuFtYvQSH7tezETxgoItcLJIdynsFcL5ca9E_UOwwDPgDYw/viewform?usp=sf_link

Na pytania p2–p17 oraz p38–p75 ankietowani odpowiadali w skali pięciopunktowej. Na pytania oceniające wielkość stresu (p18-p37) udzielali odpowiedzi tak/nie/nie wiem. Pozostałe pytanie (z76–z109) były pytaniami jednokrotnego wybory/wielokrotnego wyboru lub otwartymi dotyczącymi różnych aspektów kariery zawodowej ankietowanego.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2020/styczniu 2021.

Zebrano 56 kompletnych ankiet.

Pytania 2–17 oraz 37–75

Oceniane w skali 1–5:

  • wskazania 4,5 = tak

  • wskazania 3 = nie wiem

  • wskazania 1,2 = nie