Władze PSW w kontekście ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce w całej Polsce…

 

Władze PSW w kontekście ostatnich wydarzeń, jakie mają miejsce w całej Polsce, będących konsekwencją kontrowersyjnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego podjętej w czasie pandemii, wyrażają swoje ogromne zaniepokojenie.

Duża część społeczeństwa, w tym także wspólnoty akademickiej PSW, przyjęła tą decyzję jako wyraz braku poszanowania wolności i praw obywatelskich, co obserwujemy dzisiaj na ulicach większości miast w Polsce. Decyzja, która dotyczy ogromnej części społeczeństwa, została podjęta bez konsultacji społecznych, bez troski o konsekwencje, bez szacunku dla praw człowieka obowiązujących w demokratycznym państwie.  

Ze zrozumieniem odnosimy się do determinacji przejawiającej się w aktualnych protestach. Zwracamy uwagę i podkreślamy, iż w demokratycznym państwie, jakim jest Rzeczpospolita Polska, prawo do wyrażania swoich opinii i poglądów, również w formie protestów, jest jednym z podstawowych praw umocowanych w Konstytucji. Prawo do życia jest prawem najwyższym. Oznacza ono także prawo do ochrony zdrowia, do zapobiegania cierpieniu, prawo do opieki medycznej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pozbawia wszystkich tych praw nie tylko kobiety, ale i ich nienarodzone dzieci z wadami letalnymi – okrutnie dotknięte przez los. Odbiera kobietom także prawo wyboru i decydowania o własnym życiu. Wyrok ten jest także ciosem wymierzonym w rozwój nauki, kwestionuje bowiem sens badań prenatalnych, służących życiu, poszukujących możliwości wczesnych interwencji medycznych w przypadkach, kiedy leczenie takie jest możliwe. Jest wreszcie narzędziem kolejnych, drastycznych podziałów społecznych, które już mają miejsce w przestrzeni publicznej – i tej rzeczywistej i wirtualnej. 

Niedopuszczalne jest stosowanie środków przymusu wobec osób chcących skorzystać z powyższego prawa, co dodatkowo nie sprzyja rozstrzygnięciu sporu.

Władze PSW apelują jednakże do wszystkich o rozwagę i zachowanie bezpieczeństwa, o przestrzeganie zaleceń sanitarnych, wzajemną życzliwość i pomoc.  Akceptujemy wybory naszych pracowników i studentów, zarówno w dniu 28.10.2020r. jak i kolejnych, wierzymy, iż podejmą je Państwo z zachowaniem najwyższych standardów serca i umysłu.

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Rektor

dr Beata Pawłowska

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckiech

dr Katarzyna Strzała-Osuch

Prorektor ds. rozwoju i współpracy

 

pomoc_wsparcie_zrozumienie_19189