Szanowni Państwo…

Szanowni Państwo,
Drodzy Członkowie naszej Społeczności Akademickiej ‼️

Przytaczając i lekko parafrazując znane słowa Ludwika Pasteur „Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat, zaś wiedza nie ma właściciela.”, jako społeczność akademicka Powiślańskiej Szkoły Wyższej mówimy … jesteśmy różnorodni, … jesteśmy tolerancyjni.
Nie jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją w obszarze tolerancji i równouprawnienia w Polsce dlatego, że nam się tak po prostu podoba. Tylko dlatego, że wtedy, kiedy trzeba jasno powiedzieć, że białe jest białe, a czarne jest czarne, a nawet w tych czasach kolorowe, tęczowe, różnorodne – mówimy to. Możemy się pięknie różnić, ale razem tworzyć całość i budować rzeczywistość.

Każdy człowiek ma zdolność do czynienia zarówna dobra jak i zła. Każdy człowiek, który chce tworzyć przyjazną atmosferę i harmonijną współpracę na rzecz budowy wspólnoty akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej jest mile widziany, bez względu na jego pochodzenie, narodowość, wyznanie, światopogląd czy orientacje seksualną.
Za niedopuszczalne uważamy atakowanie i szkalowanie kogokolwiek z uwagi na to kim jest, co czuje i w co wierzy. Bo nie narodowością, wiarą, czy orientacją seksualną żywi się zło, tylko nienawiścią do drugiego człowieka.

Potępiamy wszelkie przejawy ksenofobii i nienawiści, które wystąpiły lub mogą wystąpić w Powiślańskiej Szkole Wyższej, odżegnując się od nich teraz, ale także w przyszłości. Nie chcemy aby nasza wspólnota uczelniana była z nimi kiedykolwiek identyfikowana. Już w 2019r. jako Uczelnia przyjęliśmy do stosowania Standard Antydyskryminacyjny Powiślańskiej Szkoły Wyższej, a jego przesłanki i cele są stale obecne w działalności Uczelni.

Dear Colleagues,

To quote and slightly paraphrase the well-known words of Louis Pasteur “Science knows no country, because knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world”., as an academic community of the Powiślanski University we say … we are diverse, … we are tolerant.

We are not concerned about the current situation in the area of tolerance and equal rights in Poland because we simply like it. Only because when it has to be said clearly that white is white and black is black, and even in these times colourful, rainbow-coloured, diverse – we say it. We can vary beautifully, but together we create a whole and build reality.

Everyone has the ability to do both good and bad. Everyone who wants to create a friendly atmosphere and harmonious cooperation for building the academic community of the Powiślański University is welcome, regardless of their origin, nationality, religion, worldview or sexual orientation.
We consider it unacceptable to attack and slander anyone because of who they are, what they feel and what they believe in. Because it is not nationality, faith, or sexual orientation that feeds on evil, but hatred for another person.

We condemn all the manifestations of xenophobia and hatred which occurred or may occur at Powiślański University, denying them now but also in the future. We do not want our university community to ever identify with them. As early as in 2019 we adopted the Anti-discrimination Standard of Powiślański University, and its premises and objectives are constantly present in the activities of the University.