parlament EU

Staże przeznaczone są dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie uzupełnienia wiedzy oraz zapoznania się z działalnością Parlamentu Europejskiego

parlament EUParlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych.

Staże te przeznaczone są dla posiadaczy dyplomów uniwersytetów lub szkół wyższych. Celem staży jest umożliwienie im uzupełnienia wiedzy nabytej podczas studiów oraz zapoznania się z działalnością Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego.

Kandydaci na staż w dziedzinie tłumaczeń pisemnych:

– muszą posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej;

– muszą mieć ukończony 18. rok życia w chwili rozpoczęcia stażu;

– ukończyli przed terminem składania wniosków co najmniej trzyletnie studia uniwersyteckie, potwierdzone dyplomem;

– muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej lub języka urzędowego kraju kandydującego do przystąpienia do Unii Europejskiej oraz dogłębną znajomość dwóch innych języków urzędowych Unii Europejskiej;

– nie odbywali wcześniej płatnego stażu lub nie byli zatrudnieni odpłatnie przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie na stanowisku opłacanym z budżetu Unii Europejskiej.

Czas trwania staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonych dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych wynosi trzy miesiące. W wyjątkowych przypadkach staż szkoleniowy w dziedzinie tłumaczeń pisemnych może zostać przedłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania zgłoszeń:

Początek stażu: 1 stycznia

Okres składania podań: 15 czerwca – 15 sierpnia (godz. 24.00)

Początek stażu: 1 kwietnia

Okres składania podań: 15 września – 15 listopada (godz. 24.00)

Początek stażu: 1 lipca

Okres składania podań: 15 grudnia – 15 lutego (godz. 24.00)

Początek stażu: 1 października

Okres składania podań: 15 marca – 15 maja (godz. 24.00)

Radzimy nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniego dnia, gdyż duża liczba zgłoszeń może spowodować przeciążenie systemu.

Stażyści w dziedzinie tłumaczeń pisemnych odbywają staż w Luksemburgu.

Tytułem informacji stypendium dla stażysty w roku 2018 wynosi 1 313,37 EUR miesięcznie.

W przypadku zainteresowania odbyciem stażu w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczonego dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych proszę przeczytać Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych.

Proszę zwrócić uwagę na warunki przyjmowania na staż. Jeżeli kandydat przejdzie pomyślnie procedurę wstępnej selekcji, wymagane będą od niego następujące dokumenty dodatkowe:

– należycie wypełnione i podpisane zgłoszenie,

– kserokopia paszportu lub dowodu osobistego,

– kserokopie dyplomów i zaświadczeń,

– kserokopia wykazu ocen z indeksu (jeżeli kandydat takowy posiada.

Na etapie zgłoszenia nie należy wysyłać dokumentów poświadczających. Dokumenty te są wymagane jedynie od osób, które przeszły pomyślnie procedurę wstępnej selekcji.

Zgłoszenie kandydata wstępnie wybranego do odbycia stażu będzie uznane za ważne tylko w przypadku dostarczenia wszystkich dokumentów wymienionych powyżej.

W przypadku spełniania warunków przyjęcia proszę wypełnić zgłoszenie online.

Zwracamy też uwagę kandydatów na fakt, że dane wpisane do zgłoszenia pozostawionego w stanie nieaktywnym przez 30 minut zostaną utracone. W związku z tym radzimy przeczytać uważnie „Przepisy wewnętrzne dotyczące staży w dziedzinie tłumaczeń pisemnych” przed wypełnieniem zgłoszenia.

Zgłoszenia nie można modyfikować drogą elektroniczną – jego wypełnianie i składanie odbywa się jednoetapowo. Dostępny jest wzór zgłoszenia (patrz link poniżej), pomocny w przygotowaniu zgłoszenia przed jego złożeniem online.

UWAGA: Należy zapisać i zachować numer przyznany podczas potwierdzania zgłoszenia online.

Szczegółowe informacje możecie znaleźć TUTAJ.